Krok 4 - Vypracujte scénáře a společně proveďte jejich posouzení

Modul: Seznam podstránek

Aktivita 4.1. Vypracujte scénáře pro možný budoucí vývoj

Důležitá poznámka úvodem. Města, která neplánují žádné velké stavby, nebo jsou menšího rozsahu, tak nemusí si zpracovávat scénáře. Scénáře pomáhají lépe pochopit pravděpodobné dopady externích faktorů, ovlivňujících městskou mobilitu (např. klimatické změny, informační technologie, finance nebo bezpečnost), v kombinaci s alternativními metodami, jak na ně reagovat. Scénáře znázorňují různé možnosti budoucího vývoje, vzájemně odlišné, a tím umožňují nezávisle posoudit možné důsledky současných trendů, společenských a lokálních změn i odlišných politických strategií. Zkoumání dopadů odlišných scénářů budoucího vývoje posiluje faktickou základnu pro strategické rozhodování, poskytuje nutné informace a inspiraci pro přípravu vize a cílů (viz Krok 5) a pomáhá stanovit reálné cíle a úkoly pro strategické indikátory (viz Krok 6).

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Poznat a pochopit rizika a příležitosti, které souvisejí se současnými trendy a možnými změnami podmínek.
  • Vypracovat různé scénáře, které budou informovat o pravděpodobných dopadech odlišných strategicko-politických směrů vývoje.
  • Vytvořit faktickou základnu pro následnou přípravu vize, cílů a úkolů.

Aktivita 4.2. Diskutujte o scénářích s veřejností i zainteresovanými subjekty

Diskutovat s veřejností a zainteresovanými stranami o jednotlivých scénářích a jejich možných dopadech, to je první krok k získání široké podpory pro vaši vizi o městské mobilitě. Společné úvahy o různých podobách budoucího vývoje pomáhají všem pochopit, jaká je vzájemná provázanost jednotlivých strategií a politik v různých odvětvích fungování města, jak komplexní je budoucí proces strategického rozhodování a jakým rizikům město bude čelit. Cílem je na základě společné diskuze zjistit, které scénáře, případně které prvky obsažené ve scénářích, jsou pro město žádoucí. Zapojení veřejnosti a zainteresovaných subjektů již v této fázi přípravy scénářů vám pomůže zvýšit šanci na akceptování později stanovených cílů a opatření.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Využít jednotlivé scénáře jako základ pro diskuzi o obecných politických prioritách a strategiích pro budoucí rozvoj města.
  • Zajistit pro proces širokou podporu, která pomůže s výběrem společné vize a společných cílů.