Co je cílem Akademie městské mobility?


Způsob řešení dopravy je velmi důležitý – ovlivňuje životní prostředí, atraktivitu města či obce k bydlení a praktický každodenní život lidí.
Mobilita je komplexní záležitost, a proto si vyžaduje kvalitní, odborný, citlivý a komplexní přístup.

Města tuto otázku řeší pomocí plánů udržitelné městské mobility. Ty jsou zpracovány a realizovány v různé kvalitě (k dispozici na tomto odkaze).


Cílem akademie městské mobility je poskytnout městům dostatečné odborné zázemí pro jejich implementaci.


Plánování dopravy a mobility souvisí s otázkami:
Je skutečně třeba za prací dojíždět?
Do jaké míry využívat individuální automobilovou dopravu?
Jak omezit negativní dopady spojené s přepravou zboží prostřednictvím zkracování dodavatelských řetězců a podporou lokální ekonomiky?

Pokud jde o intravilán, je tento přístup k dopravě realizován jen v určitém počtu měst a obcí, a většinou souvisí s tvorbou plánů udržitelné městské mobility a snahou o snížení zátěže ovzduší z dopravy.Základní filosofie plánů udržitelné městské mobility je:  ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY více PRO LIDI - ne tolik PRO AUTA.

Což znamená prosazení základního principu mobility -  tedy pohybu obyvatel bez větších zábran.

Postupně dochází ke změně chápání mobility a dopravní infrastruktury s cílem zkvalitnění života pro všechny obyvatele (včetně zranitelných skupin, jakými jsou děti, senioři a seniorky, ženy, pečující osoby a osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace) a vytvoření k tomu vhodného prostoru v obcích, městech a regionech, což je jednou ze zásadních společenských proměn.


Doporučení pro města vychází ze tří pilířů, která jsou definované v Koncepci Smart Cities, v kapitole Dopravní infrastruktura a mobilita:

  • Dostupná dopravní infrastruktura odpovídající potřebám, bezpečná infrastruktura pro alternativní pohony a pro rozvoj nemotorové dopravy v obcích, městech a regionech, s ohledem na snižování emisí a dopad na klima.
  • Cílená komunikace s místními obyvateli umožňuje přijetí atraktivní alternativy v oblasti mobility s minimálními dopady na životní prostředí.
  • Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen ve strategických plánech a  plánech udržitelné městské mobility.


Další doporučení vychází z vládní Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030 schválené dne 11. 1. 2021 a dále z metodiky SUMP (metodiky plánu udržitelné městské mobility, verze 2.0).Garantem Akademie městské mobility je spolek Partnerství pro městskou mobilitu, který spolupracuje s celou řadou organizací: Česká silniční společnost, sekce SAMDI (Silniční a Městské Dopravní Inženýrství), Česká komora architektů, FD ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice, VŠE v Praze a celá řada dalších odborných organizací.


Webový portál vznikl v roce 2020 v rámci projektu MOBILMAN - Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility za finanční podpory TAČR (TL02000400).  Upráva webu v duchu Koncepce Smart Cities proběhla v roce 2023.