Aktivita 7.3: Naplánujte monitorování a evaluaci opatření

Monitoring a evaluace procesu plánování i implementace opatření jsou pro efektivitu SUMP zásadní. Řádně vedený monitoring a evaluace vám pomohou se systematicky poučit z vlastních zkušeností a upravovat a zlepšovat aktivity v rámci plánování. Pokud jsou prováděny pravidelně, budete mít přehled o tom, zda dosahujete žádoucího pokroku. Evaluace, která následuje po implementační fázi, je nástrojem zajišťujícím důkazy o efektivitě SUMP a jeho opatření, což je nezbytné pro dlouhodobější úspěchy – osoby s rozhodovací pravomocí tak získávají důkazy, díky kterým mohou nejen ospravedlnit investované finance, ale i vyhnout se případným chybám v budoucnosti. Transparentní informování umožní, aby se výsledky evaluace projevily v diskusích s veřejností. Zatímco strategické indikátory a cíle/objectives byly definovány už v dřívějších fázích (viz Aktivity 6.1 a 6.2), nyní přichází na řadu indikátory na úrovni opatření, a kromě toho i podrobnější definování monitorovacích a evaluačních aktivit. Důvodem, proč k definování monitorovacích aktivit dochází během počátečních fází plánování, je možnost jejich začlenění do implementace opatření.

Cíle

 • Definovat soubor indikátorů pro monitorování a evaluaci všech hlavních opatření.
 • Dohodnout se na vhodných monitorovacích aktivitách (včetně odpovědností a rozpočtu), které umožní posoudit stav implementace opatření a dosahování cílů/targets tak, abyste mohli včas a efektivně reagovat.
 • Zajistit, aby monitorovací a evaluační aktivity byly nedílnou součástí dalšího procesu.

Úkoly

 • Zjistěte, jaké informace potřebujete k tomu, abyste mohli provést monitoring a evaluaci vašich opatření.
  • Výsledek: Jaké dopady očekáváte od opatření? Pro každý z hlavních opatření/balíčků opatření definujte vhodný indikátor výsledku nebo aktivity, který vám umožní posoudit jeho úspěšnost. Strategické indikátory výsledků, které ukazují celkový pokrok směrem k udržitelné mobilitě, byly definovány již v rámci Aktivity 6.1. V této aktivitě pak budou definovány konkrétnější indikátory, týkající se cílů/objectives jednotlivých balíčků opatření, např. emise z autobusové, nákladní a osobní automobilové dopravy, počet dopravních nehod nebo počet jízd cyklistů na určitém území města.
  • Výstup: Jakou politiku, infrastrukturu nebo službu přímo implementuje dané opatření? Definujte vhodný indikátor výstupů pro každé opatření, abyste mohli monitorovat, v jakém rozsahu bylo provedeno (např. km nové autobusové linky, počet nových autobusů v provozu atd.)
  • Vstup: Jaké prostředky utrácíte? Monitorujte investiční náklady a náklady na údržbu (včetně mzdových nákladů) u každého opatření, abyste mohli včas zareagovat, pokud by se náklady začaly vymykat, a abyste mohli správně posoudit, jaká je u každého opatření získaná hodnota za peníze.
 • Proveďte evaluaci stávajících zdrojů dat, vezměte v úvahu i výsledky předchozích datových auditů (viz Aktivita 3.1 a 6.1). Zjistěte, která data vám chybí, a pokud je to nutné, vytvořte nebo najděte nové zdroje dat (např. data z průzkumů, kvantitativní data z automatických měření atd.).
 • Dříve než začnete připravovat vaše vlastní indikátory opatření, diskutujte o tématu s klíčovými subjekty a dalšími organizacemi ve vaší oblasti, je možné, že některé z indikátorů už používají. Monitorování pokroku je jednodušší s využitím již implementovaných a přijatých indikátorů.
 • Definujte soubor kvantitativních a kvalitativních indikátorů opatření, které poskytnou dostatečné informace s vynaložením přiměřeného úsilí. Při výběru indikátorů vezměte v úvahu dostupná data a omezené zdroje pro shromažďování nových dat. Tam, kde je to možné, využijte standardní indikátory, které jsou již správně definovány a se kterými lidé umí pracovat, tedy měřit je a analyzovat.
 • Vyřešte monitorování a evaluaci u všech vybraných indikátorů, jak strategických indikátorů, tak indikátorů opatření:
 • Vypracujte přehledný formát pro podávání zpráv o tom, jak probíhá měření dat, jak z dat vypočítáte hodnotu indikátoru, jak často bude probíhat měření.
 • Stanovte základní hodnotu, tj. počáteční hodnotu a předpokládaný vývoj bez opatření SUMP, stejně jako cílovou hodnotu žádoucí změny.
 • Pro účely monitoringu a evaluace si vyjasněte povinnosti a nutný rozpočet. Odpovědnost by měli mít buď odpovědní členové týmu, nebo externí partner – ideálně nezávislý orgán. Rozpočet pro monitoring a evaluaci by měl představovat alespoň 5 % celkového rozpočtu na přípravu SUMP.                                                                                                                               

Kontrolní seznam

 • byl vytvořen soubor vhodných indikátorů opatření.
 • byly vypracovány aktivity nutné pro monitoring a evaluaci pro každý z indikátorů.
 • byl dohodnut rozpočet a přiděleny povinnosti pro monitorování a evaluaci.