KOORDINÁTOR MOBILITY

Město by mělo mít svého koordinátora mobility a pracovní skupinu na řešení otázek městské mobility. Obrovský problém je starobylý systém veřejné správy. Přebujelá byrokracie, kde pravá ruka neví, co dělá levá, x úřadů pro jeden papír. Často se stane, že třeba rok se pracuje na participaci s občany a pak všechno zablokuje jeden ze čtyřiceti úřadů, co o tom rozhodují. Iniciativa se v rámci sbližování všech zúčastněných snaží naučit úřady spolu komunikovat tak, aby stavba neztroskotala na jednom úředníkovi.

Modul: Seznam podstránek

TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Koordinátor městské mobility je oficiální zástupce města, který v rámci svých kompetencí a reálných možností zprostředkovává a pomáhá zajišťovat koordinaci  činností, které vedou k rozvoji městské mobility.

INSTITUCIONALIZACE
Zkušenosti z Německa, Nizozemska i dalších zemí ukazují, že volba vhodné formy institucionalizace je pro účinnou podporu udržitelné mobility nezbytně nutná. Pro zavádění cyklistické, pěší a veřejné dopravy jako integrální součásti plánování a rozvoje města je možné nalézt a zvolit odpovídající vhodnou podobu, např. ve formě pozice koordinátora pro mobilitu, pracovní skupiny pro městskou mobilitu, mluvčího apod. Jak dosáhnout toho, aby se otázky udržitelné mobility řešily automaticky a v dostatečné míře na všech úrovních obce a v rámci každé plánovací činnosti? Obvykle je k tomu potřeba:

Najít alespoň jednoho člena místní samosprávy, který bude zdůrazňovat potřeby městské mobility a bude předkládat jejich řešení na jednáních rady a zastupitelstvech města. Jmenovat koordinátora pro městskou mobilitu a ustanovit stálou vnitřní pracovní skupinu pro politiku udržitelné dopravy, která bude složená jak ze zástupců státní správy, tak samosprávy.
 
KOORDINÁTOR MĚSTSKÉ MOBILITY
Koordinátor by měl mít konkrétní práva a povinnosti prostřednictvím plánu udržitelné městské mobility. Vybraná podoba řešení udržitelné mobility by měla mít ve své kompetenci plánování sítě, infrastrukturu, propagaci, služby atd. Aby se lépe zapojili občané a zlepšil se oběh informací, může tato pozice také fungovat jako kontaktní místo a zajišťovat kontakt s veřejností. Zkušenosti z měst hovoří jasně: nezáleží tolik na tom, ve které části administrativy je daná pozice zřízena. Mnohem důležitější je, jaká zodpovědnost a které povinnosti jsou dané pozici svěřeny. Koordinátor městské mobility (a jeho pracovní skupina) by měl mít následující pravomoci a z nich vyplývající úkoly:

  • Měl by být zapojen do všech otázek, které se týkají dopravy obecně. Co se dotýká dopravy, dotýká se totiž také městské mobility.
  • Měl by se zapojit do všech plánů tvorby a změny infrastruktury města i do všech projektů, které mají na dopravu vliv. Měl by mít právo vyžadovat změny plánů, pokud jsou v nich potřeby cyklistů a pěších opomíjeny.
  • Žádný profesionál nedokáže vyřešit otázky zavádění podpory udržitelné mobility sám. Proto je důležité, aby do otázek týkajících se udržitelné mobility byly zapojeny i další profese, jako je dopravní plánování a projektování, finanční plánování, marketing, PR a zapojení médií.
  • Koordinátor potřebuje svůj vlastní rozpočet (tj. položku v rozpočtu města), aby se vybraná opatření mohla realizovat v krátkodobém horizontu.
  • Koordinátor městské mobility je také veřejná osoba. Proto musí mít možnost, aby v rámci lokální politické atmosféry mohl udržitelnou mobilitu prezentovat a vytvářet pozitivní dojem. To zahrnuje jak propagaci a popularizaci udržitelné mobility ve městě, tak i výměnu zkušeností s dalšími městy a mezi institucemi.
  • Každý, kdo na otázce cyklistiky pracuje, by měl mít také kladný vztah ke kolu a zkušenosti s pohybem na jízdním kole.
  • Zodpovědností koordinátora městské mobility má být dosažení cílů, které si daná obec stanovila v oblasti plánu udržitelné městské mobility, což zahrnuje i rozvoj vlastních koncepcí a nápadů na menší vylepšení v infrastruktuře obce.

Výše zmíněné formy institucionalizace nejsou zdaleka jedinou možnou cestou a představují ideální podobu, jak zavádět do měst pozitivní kulturu městské mobility. Další zainteresované strany, jak  administrativě, tak i ve společnosti, mají také svůj podíl na výsledku.

FORMY SPOLUPRÁCE
Doporučení pro spolupráci se vztahují na tyto tři skupiny:

  • Spolupráce s dalšími obcemi: výměna zkušeností s dalšími městy s podobnými problémy může být velmi prospěšná; jejich zkušenost může ukázat řešení, která se mohou uplatnit ve vlastním městě. Poučení z dobré a dokonce i špatné praxe jiných měst přispívá k odbornosti všech. Kromě toho mohou příklady dobré praxe z okolních měst pomoci v přesvědčování oponentů o výhodách nějakého opatření. Dále se doporučuje posílit spolupráci s okolními obcemi při definování a uskutečňování společných cílů.
  • Mezioborová spolupráce: umožňuje využít výhody synergie. Například cyklistická doprava představuje významný přínos jak pro prostor v němž žijeme, tak pro životní prostředí, zdraví i tělesnou kondici. Je snazší dosáhnout společných cílů v těchto oblastech, dojde-li ke spolupráci mezi jednotlivými obory nebo dalšími správními či územními celky, např. na společných akcích, na tvorbě společných letáků atd.
  • Pomocí spolupráce s veřejností a zájmovými subjekty se může zvýšit míra přijetí jakéhokoliv opatření, zlepšit pochopení dané problematiky u různých zájmových skupin, a také nalézt společné řešení nebo vhodný kompromis. Je důležité co nejdříve zapojit do plánovacího procesu každého, na koho může mít tento proces nějaký dopad. Právě koordinátor se pro veřejnost i zainteresované subjekty stává kontaktní osobou v otázkách souvisejících s udržitelnou mobilitou.

INSPIRACE

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Pocitová mapa - proč?

Pocitová mapa - proč?
18. 04. 2024 | Pocitová mapa nabízí možnost zapojit občany, aby se vyjádřily k otázkám: Kam rádi chodíte na procházku? Kde se Vám líbí? Kde se necítíte bezpečně?Kam byste nepustily děti? Nebo: Kam se nedostanete pomocí MHD?  Co Vám chybí na Vašem sídlišti? Kde Vám chybí přechod pro chodce? Mapování probíhá buď offline - kdy sezvete obyvatele města a oni do vytištěné... číst dále
Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Senioři (Občan, tag40), Veřejný prostor (tag42), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43), Bezbariérovost (tag44), Cykloturistika (tag46)

Cyklohráčkem po Středočeském kraji

Cyklohráčkem po Středočeském kraji
25. 03. 2024 | Cyklohráček o víkendu zahájil sezónu. Nabízí zábavu pro malé i velké ve vlaku, láká na cykloturistiku do přírody. Jezdí do Posázaví, do Dobříše, do Rožmitálu pod Třemšínem, do Slánska, Českého ráje, Brd a dalších míst ve Středočeském kraji. Nenechte si ujet vlak. Více zde. číst dále
Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Cykloturistika (tag46)

Flexibilní autobusy s prvky umělé inteligence - Středočeský kraj

Flexibilní autobusy s prvky umělé inteligence - Středočeský kraj
27. 02. 2024 | V okolí Českého Brodu bude zavedena poptávková veřejná doprava jako doplněk k linkovým autobusům. Cestující si ji budou moci objednat pomocí mobilní aplikace PID Lítačka či telefonickým spojením. Jízdné bude stjené jako v dopravních prostředcích PID ve Středočeském kraji. Podrobněji zde. číst dále
Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Co je to PIARC?

Co je to PIARC?
15. 12. 2023 | PIARC je Světová silniční asociace založená za účelem podpory spolupráce u témat souvisejících se silniční dopravou a infrastrukturou. PIARC byla založena v roce 1909, je mezinárodní, nepolitická a nezisková a již ve více než 120 zemích. Integruje odborníky z oblasti silniční dopravy a infrastruktury, uveřejňuje jejich doporučení a zprávy. Výsledky jsou široce přístupné... číst dále
Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31), Ostatní (Občan, tag41)

12 000 Čechů vykročilo na cestu ke zdraví ve Výzvě 10 000 kroků

12 000 Čechů vykročilo na cestu ke zdraví ve Výzvě 10 000 kroků
13. 05. 2023 | Kilo za rok, takový byl trend přibírání české populace během kovidového období.  Aktuálně se s nadváhou či obezitou potýká 75 % mužů a 60 % žen. Změnit to chce Výzva 10 000 kroků. Jarní kolo zahrnulo 12 834 aktivních účastníků, z nich 51 % tvořily osoby s nadváhou či obezitou.  Vyhlášení proběhlo v Prostějově, který zvítězil v počtu zapojených... číst dále
Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Jak jít příkladem: Ředitel školy v severním Walesu vyměnil auto za elektrokolo

Jak jít příkladem: Ředitel školy v severním Walesu vyměnil auto za elektrokolo
17. 04. 2023 | Být příkladem pro děti je důležité. Spolek partnerství pro městkou mobilitu z.s. pro vás připravil překlad inspirativního článku, o škole v severním Walesu. Tato škola vychovává své žáky v aktivní mobilitě. Příkladem jim jde i ředitel školy, který jezdí každé ráno do školy na kole. Originální znění článku můžete nalézt ZDE.   Ředitel školy v severním... číst dále
Štítky: Koordinátor mobility (Role města, tag5), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Jaroslav Martinek: Jak by budoucí vláda měla podpořit rozvoj cyklistiky a elektrodopravy?

Jaroslav Martinek: Jak by budoucí vláda měla podpořit rozvoj cyklistiky a elektrodopravy?
04. 11. 2021 | Vláda, která vzejde z jednání po říjnových volbách, převezme od té stávající také agendu týkající se rozvoje cyklistiky a elektromobility. Bylo by dobré, kdyby ji neodsunula na periferii a navázala na to, co už se v této oblasti vykonalo. Práce nové vlády by v prvé řadě měla navázat na vládní Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021—2030, která... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Lekce 6 – Podceňovaná úvodní část PUMM

Lekce 6 – Podceňovaná úvodní část PUMM
04. 03. 2020 | Na počátku všeho stálo rozhodnutí – chceme si připravit vlastní plán udržitelné městské mobility (PUMM). Pravdou je, že v Česku u měst stojí na počátku informace, že jej musí mít, jinak nedostanou dotace.  Pár měst jej má i z jiných důvodů, ale pravá podstata asi většině uniká. Jak by to tedy mělo být v ideálním, až naivním případě? Jen pouhý překlad... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)