Rozvoj elektromobility ve městech je do značné míry závislý na realizaci výše uvedených opatření, která přímo souvisejí buď s instalací nabíjecích zařízení, nebo se zaváděním elektrických vozidel do vozových parků.

Tato opatření je však třeba doplnit souborem opatření, který zajistí konzistentnost celého procesu elektrifikace dopravy a pomůže nastartovat především elektrifikaci soukromé mobility.

 Komunikace a pobídky

V závislosti na celkovém cíli konkrétního plánu udržitelné městské mobility se mohou cíle týkající se změny chování v oblasti mobility lišit a elektrifikace osobních automobilů může být až sekundárním cílem, po samotném přechodu na jiný druh dopravy. Elektrifikace soukromých vozidel občanů má však také velký potenciál, pokud jde o snížení emisí.

Přesvědčit lidi, aby vyměnili svůj osobní automobil, není jednoduché, protože žádný orgán pro plánování mobility nemůže tento proces přímo ovlivnit. Místní úřad má nicméně k dispozici řadu komunikačních opatření a pobídek, kterými může přesvědčit své občany, aby vyměnili svá soukromá vozidla za elektrická.

Přímý kontakt s obyvatelstvem umožňují především konzultace a spolupráce s občany v průběhu celého procesu přípravy plánu udržitelné městské mobility. To umožňuje lépe informovat obyvatele o hlavních problémech mobility (např. znečištění ovzduší a hluk) a jejich řešení (např. význam elektromobility) a také vytvořit pocit sounáležitosti a odpovědnosti za realizaci plánu. Jedná se však pouze o základ komunikace s občany, ne vždy dojde hned k vyvolání reakce, navíc nedochází k oslovení celé populace.

Informační fázi lze doplnit komunikační kampaní s využitím rozpoznatelné značky a různých kanálů, které se zaměřují na příslušné cílové skupiny, tj. na současné (a potenciální/budoucí) uživatele automobilů. Sdělení by se měla zaměřit spíše na přímé přínosy pro uživatele (např. náklady během životního cyklu, přístup k nabíjecí infrastruktuře atd.) než na přínosy pro společnost (např. veřejné zdraví, životní prostředí atd.), které se objevují až po delším čase. Spolupráce s nezávislým sdružením, např. sdružením uživatelů elektromobilů, může pomoci efektivněji šířit informace.

Místní úřad by měl široce informovat o všech existujících výhodách i pobídkách. Jde například o finanční dotace, přidělené na různých úrovních veřejné správy, i praktické výhody poskytované řidičům elektromobilů (např. vjezd do zón s nulovými emisemi, bezplatné parkování, bezplatné nabíjení atd.). Přidělení finanční dotace místní samosprávou - jako doplněk regionální a/nebo národní dotace - může samozřejmě pozitivně ovlivnit uživatele automobilů při jejich rozhodování.

Efektivitu kampaně může zvýšit pověření kontaktní osoby ve správě nebo klubu elektromobilů, která by kampaň koordinovala, poskytovala identifikovatelnou tvář a odpovídala na dotazy veřejnosti.
budování značky pro elektrifikaci dopravy - případ Amsterdamu


Městu Amsterdam se velmi dobře daří budovat značku elektromobility. Pro místní správu je nejlepší reklamou pro elektromobilitu její skutečné zviditelnění v ulicích města, a proto se rozhodli vytvořit logo. 

Logo "elektrická zástrčka" uvedlo město Amsterdam na trh jako první a nyní ho lze vidět na mnoha zařízeních a vozidlech ve městě: nabíjecích stanicích, informačních cedulích, osobních a nákladních automobilech a dokonce i na říčních lodích - veřejných i soukromých.

Město vyzývá všechny uživatele a propagátory elektromobility, aby toto logo zobrazovali. Mnoho společností a dalších nizozemských (i zahraničních) měst a regionů toto logo přijalo za své a případně s úpravami používá. Zatímco červené logo je symbolem pro "Elektrisch Amsterdam", existují i další loga, která zviditelňují elektromobilitu na jiných místech. 

 Omezení vjezdu vozidel do městských oblastí (UVAR)

V Evropě je zavedeno více než 700 systémů omezení vjezdu vozidel do měst (UVAR), a jejich cíle jsou různé. Například systém zpoplatnění dopravního přetížení je zaměřen především na snížení dopravních zácp, zatímco nízkoemisní zóny (LEZ) se zavádějí za účelem řešení problémů s kvalitou ovzduší.

Existence nebo zavádění takových systémů - ačkoli se nejedná o opatření v oblasti elektromobility - má potenciál k jejímu rozvoji. Systémy, které jsou založeny na postupném zákazu vjezdu těch nejvíce znečišťujících vozidel do určitých zón, jako jsou nízkoemisní zóny (LEZ),zóny s velmi nízkými emisemi (ULEZ) a zóny s nulovými emisemi (ZEZ), mohou pomoci podpořit rozvoj elektromobility. Vzhledem k tomu, že elektrická vozidla nevypouštějí žádné emise z výfuku, budou pravděpodobně vždy povolena v těchto oblastech s omezeným přístupem, zejména tam, kde se tyto oblasti mění na bezemisní zóny. Plánovací orgán pak musí definovat, co je považováno za elektrická vozidla nebo vozidla s nulovými emisemi. V závislosti na konkrétních případech za ně mohou být považována i hybridní vozidla. Obvykle je pro kvalifikaci jako "bezemisní" vozidlo vyžadována elektrická autonomie cca 40 km (pro překonání městských vzdáleností).

Stejně tak povolení bezplatného (nebo zvýhodněného) vjezdu elektromobilů do zón chráněných systémem poplatků za přetížení - dočasně nebo trvale, pro všechna nebo určitý typ elektromobilů (např. nákladní vozidla), znamená pro řidiče a provozovatele elektromobilů komparativní výhodu.

V zónách s omezeným provozem motorové dopravy může pro elektromobily platit neomezený vjezd, a to buď automaticky, nebo na základě žádosti. To platí zejména pro ty zóny s omezeným vjezdem vozidel, kde je třeba řešit dodávky zboží, kde jsou časová okna pro dodávky nebo kde jsou dodávková vozidla licencována nebo musí získat povolení k provozu. Tam lze větší flexibilitu nabídnout elektromobilům, díky kterým se tyto oblasti mohou postupně stát zónami s nulovými emisemi pro nákladní dopravu/dodávky.

Uplatnění těchto pravidel na všechna odvětví, včetně veřejné dopravy, městské logistiky nebo taxislužby, pomáhá provozovatelům elektrických vozových parků, aby jejich obchodní argumenty byly pozitivní, a poskytuje jim komparativní výhodu vůči konkurenci, která používá jiné zdroje.


zóna s omezením vjezdu pro motorová vozidla (UVAR) vhodná pro elektromobily - nízkoemisní zóna v Madridu


Místní samospráva v Madridu (Španělsko) schválila v září 2017 nový Plán pro ochranu kvality ovzduší a pro změnu klimatu ve městě (tzv. "plán A"). Prvním opatřením plánu A bylo zavedení ekologické zóny, která byla realizována koncem listopadu 2018 pod názvem "Madrid Central". Tato nízkoemisní zóna (LEZ) pokrývá většinu centrální části Madridu, má rozlohu 472 hektarů, je plně otevřena pouze pro vozidla s nulovými emisemi (vodíková vozidla, elektromobily a plug-in hybridy s dojezdem nad 40 km) a ECO vozidla (ostatní plug-in hybridy, konvenční hybridy a některá vozidla na alternativní paliva, jako jsou vozidla na zemní plyn) podle národního systému označování. Pro ostatní typy vozidel s vyššími emisemi škodlivin platí progresivní omezení buď pro vjezd, nebo parkování (na ulici a mimo ni). Pro vozidla s nulovými emisemi je parkování v nízkoemisní zóně bezplatné a není časově omezeno. V těchto zónách se k vymáhání dodržování předpisů používají kamery pro čtení registračních značek. V prvních měsících provozu se prokázala účinnost opatření, které velmi výrazně snížilo provoz i emise, aniž by došlo ke generování provozu a tím emisí jinde.