Kapitola 6 - Nastavte cíle a indikátory

Modul: Seznam podstránek

6.1 Stanovte indikátory pro všechny úkoly

6.2 Dohodněte se na měřitelných cílech


Kapitola se týká stanovení priorit a měřitelných cílů.

Základní otázka zni: považujete SUMP za strategický dokument? Je třeba si připomenout, že SUMP je strategický plán, který je realizován podle fází korespondující s tvorbou strategického dokumentu. Dosavadní zkušenosti SUMPu v českých městech ukazují, že je realizován spíše generel dopravy, územně plánovací podklad, s prvky strategického plánu. V SUMPu se má ovšem dominovat strategický plán určující směr, finance, zodpovědnost, apod. Prvky z „generelu“ předkládají možná technická řešení, či opatření, které se mohou realizovat. Máme jednu normu, jeden zákon, ale návrhy by vždy měly být v souladu se strategickým plánem, který určuje směr.

V takovém kontextu je pak potřeba si klást tyto otázky:

 1. Jsou ve vašem SUMP jasně stanoveny celkové cíle?
 2. Probíhalo posouzení celkových cílů ve spolupráci se zainteresovanými subjekty?
 3. Informovali jste zainteresované subjekty i veřejnost o celkových cílech SUMP a vyzvali jste je, aby poskytly zpětnou vazbu?
 4. Je součástí vašeho SUMP i popis tzv. SMART cílů?
 5. Umožňují vám SMART cíle monitorovat pokrok směrem k dosažení stanovených celkových cílů a hodnotit efektivitu opatření?
 6. Zapojili jste skupinu zainteresovaných subjektů do procesu stanovení SMART cílů?


Výkladový slovník:

Cíle (Objectives) popisují žádoucí cílové stavy, které chce organizace, organizační útvar, skupina/tým či jednotlivec dosáhnout v určité oblasti. Cíle jsou používány v plánování, a zejména ve strategickém řízením.

SMART je akronym z počátečních písmen anglických názvů atributů cílů:

 • S - Specific – specifické, konkrétní cíle
 • M - Measurable – měřitelné cíle
 • A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné
 • R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům)
 • T - Time Specific/Trackable – časově specifické/sledovatelné

Cíle v organizaci navazují na její poslání, formulovanou vizi. Správně definované cíle splňují podmínky a principy SMART (jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově dosažitelné). Dosahování měřitelných cílů je měřeno a verifikováno pomocí indikátorů či metrik.

Hlavně ve větších firmách může být stanoveno více cílů než je udržitelné, když například každé oddělení nebo divize firmy má své cíle. Z toho důvodu se zavádí určitá hierarchie cílů, na jejímž vrcholu stojí strategické cíle a ty jsou pak dále rozděleny na další, specifické cíle. Ty mohou být také dále vrstveny. Mělo by ovšem platit pravidlo, že nižší cíle vždy musí naplňovat cíle vyšší (strategické).