Krok 8 - Rozdělte opatření na činnosti a přidělte odpovědnost

Aktivita 8.1. Popište všechny činnosti

V předchozím kroku, kdy byla definována, vybrána a obecně popsána vhodná opatření i balíčky opatření, jste shromáždili dostatek informací. Proběhly také diskuze jak s občany, tak s institucemi (viz Aktivita 7.1 a 7.2). Nyní nastává čas na hlubší detaily a rozdělení opatření na jednotlivé činnosti. Nyní nastává doba na to, abyste určili, co bude během implementační fáze provedeno a jakým způsobem, kde a kdy. Specifikací jednotlivých činností přesně definujete, jak chcete dosáhnout vašich cílů/targets. Podrobný popis činností je přípravou na implementační fázi a pomáhá najít souvislosti mezi jednotlivými činnostmi a lépe se rozhodovat o pořadí jejich implementace.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

 • Zaměřit se na detaily opatření ve vašem SUMP 2.0. a rozdělit je na jednotlivé úkoly/činnosti.
 • Najít vzájemné souvislosti mezi těmito činnostmi a nejvhodnější pořadí pro implementaci.
 • Zvážit a redukovat možná rizika pro implementaci.

Aktivita 8.2. Identifikujte finanční zdroje a proveďte posouzení finančních kapacit

Kvalitní finanční plán pomůže zajistit ekonomickou spolehlivost a finanční životaschopnost opatření stanovených v předchozích aktivitách. Příprava takového plánu začíná hledáním všech dostupných toků financování, a také posouzením toho, zda organizace zapojené do vašeho SUMP jsou schopné tyto toky zachytit a získat. Zkoumání zdrojů financování je velmi důležité doplnit o následné hodnocení organizací, protože finanční závazky a možnosti různých organizací jsou odlišné, a také mají odlišná zákonem stanovená práva a povinnosti v souvislosti s financováním. Při hledání možných zdrojů pro financování opatření v oblasti mobility se nabízí k posouzení široká škála možností. Vedle dostupných stávajících zdrojů, jako jsou místní rozpočty a daně, národní a evropské dotační fondy nebo příjmy z jízdného, parkovacích poplatků a dalších, je vhodné posoudit i případné nové zdroje financování – např. dluhopisy, různé developerské poplatky, ale i fondy ze soukromého sektoru. V této fázi je rovněž nezbytné najít i zdroje financování pro další podrobné studie proveditelnosti, které budou nutné pro větší investice. Financování implementačního procesu SUMP – funding a financing - jak se liší?

 • Financing se obvykle týká peněz, které jsou potřebné z externích zdrojů pro počáteční investice v prvních fázích projektu; po skončení projektu musí být splaceny nebo vráceny zpět. Nástroje financování se obecně vztahují k zadlužení nebo vlastnímu kapitálu, případně jejich kombinaci. Prostřednictvím investičních dotací a grantů mohou k počátečním nákladům nepřímo přispívat i daňoví poplatníci.
 • Funding se obecně týká toho, kdo dlouhodobě platí za aktivum. Může jít o přímé uživatele služeb (jízdenky, parkovací poplatky), zákazníky služeb v oblasti mobility (reklamy) či daňové poplatníky prostřednictvím státního rozpočtu či speciálních daní souvisejících s dopravou. Je důležité vědět, že k implementaci finančně udržitelného SUMP je zapotřebí financing i funding. Například využití půjček na financování infrastruktury pro veřejnou dopravu může být limitováno velikostí zdrojů, které budou financovat splácení těchto půjček.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

 • Najít možné nástroje a zdroje financování pro všechny činnosti.
 • Posoudit finanční životaschopnost jednotlivých činností v rámci opatření a vyloučit ty, které nejsou finančně proveditelné; zajistíte si tak nákladově efektivní koncepce vašich opatření.
 • Promyslet, jak by se v budoucnosti mohly dál rozumně vyvíjet vaše finanční toky.
 • Posoudit schopnost různých organizací, zapojených do procesu SUMP, získat přístup k finančním tokům.

Aktivita 8.3. Dohodněte se na prioritách, odpovědnosti a časovém harmonogramu

Poté, co jste vytvořili a podrobně popsali konečnou verzi souboru činností, je čas určit, kdo bude mít jakou odpovědnost, jaké budou priority a kdy co bude probíhat během implementace. Jasná představa o tom, jaké jsou prioritní činnosti, v jakém čase budou vykonávány a kdo za ně ponese odpovědnost, tohle vše jsou základní kameny každého plánu udržitelné městské mobility. K tomu je nezbytná intenzivní diskuze a koordinovanost mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

 • Najít vhodné priority ve vybraných činnostech a povinnosti pro jednotlivé subjekty.
 • Zajistit reálnou proveditelnost všech činností.
 • Zajistit efektivní přidělení zdrojů (lidé, znalosti, čas).
 • Společně s příslušnými partnery formalizovat povinnosti a odpovědnosti všech aktérů a přidělení zdrojů.
 • Určit jasný časový horizont pro implementaci činností.
 • Formálně se dohodnout s důležitými zainteresovanými subjekty (včetně politiků a úředníků) na odpovědnostech, povinnostech a časovém harmonogramu.

Aktivita 8.4. Zajištěte politickou podporu i podporu veřejnosti

Činnosti jsou tou nejvíc konkrétní částí celého SUMP 2.0.. Protože mají přímý vliv na obyvatele města, bývají nejkontroverznějším aspektem procesu. Může například velmi rychle dojít k dohodě o tom, že aktivní politika ve prospěch rozvoje cyklodopravy je pro město užitečná (tj. shoda na strategické úrovni) a novou infrastrukturu v určitém dopravním koridoru podporuje většina místních (tj. shoda na úrovni opatření), i přesto však konkrétní činnosti plánované pověřeným odborem (např. proměna parkovacích míst podél některé z ulic v pruh pro cyklisty) mohou vzbudit kontroverzi. Aby tedy implementace činností byla co nejméně problematická, je důležité zajistit širokou podporu politiků i veřejnosti již v průběhu plánování opatření a činností – a ještě před schválením SUMP 2.0.. Veřejnost byla zapojena do procesu přípravy opatření a balíčků opatření (viz Aktivita 7.1 a 7.2), a stejně tak je nezbytné veřejně informovat i o plánovaných činnostech, protože jen takto získáte zpětnou vazbu (jak ze strany veřejnosti, tak ze strany zainteresovaných subjektů) před přijetím závěrečných rozhodnutí. V ideálním případě se obě tyto skupiny aktivně zapojily do přípravy a schvalování činností a plánovaný PUMM a opatření v něm uvedená považují za „svoje“, a také vědí, jakou roli hraje v rozvoji mobility a celkové kvality života ve městě.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

 • Zajistit vysokou míru přijetí plánovaných činností mezi politiky, úředníky, obyvateli města a dalšími zainteresovanými subjekty.
 • Zajistit transparentnost všech plánovaných činností.
 • Usnadnit schválení SUMP 2.0. a následnou efektivní implementaci činností.

Závěrem

Balíčky opatření, které byly vytvořeny v předchozí fázi, musí být v rámci provozního plánování rozděleny do úkonů/činností, které jsou proveditelné pro instituce odpovědné za jejich realizaci. Na základě podrobného popisu činností a odhadovaných nákladů je třeba jasně stanovit povinnosti a odpovědnost, implementační priority a časový harmonogram. V této fázi je také nezbytné informovat o konkrétních činnostech ty subjekty, kterých se nejvíc týkají (velmi často jde o širokou veřejnost), stejně jako osoby s rozhodovací pravomocí. Hlavním cílem tohoto kroku je dohodnout se na souboru jasně definovaných činností, které přispějí k dosažení vize a cílů/objectives SUMP, a zajistit jim širokou podporu.