Klíčová sdělení pro zúčastněné strany ve venkovských regionech

 • Vytvořit nabídky mobility pro turisty, místní obyvatele a osoby pracující v cestovním ruchu
 • Vytvářet udržitelné nabídky a podporovat aktivní mobilitu, jako je cyklistika a chůze
 • Zvážit intermodalitu a dostupnost

Služba veřejné dopravy s přidanou hodnotou

Dobrá struktura služeb veřejné dopravy pro venkovské oblasti bere v úvahu nejen místní obyvatele, ale také hosty a lidi pracující v dané oblasti.

Kvalitní řešení mobility zvyšuje atraktivitu venkovské oblasti a usnadňuje hledání a udržení si kvalitních zaměstnanců.

Mobilita na místě musí zahrnovat služby mobility určené pro turisty, služby mobility určené především pro místní obyvatele a hybridní služby, kde je služba speciálně navržena pro potřeby místních obyvatel i turistů. Je zde také aspekt sezónnosti, který je třeba reflektovat.

Je třeba si položit i následující otázky: Co se děje mimo sezónu, kdy turisté odjedou, nebo co se děje v létě, kdy jsou zavřené školy, klesá nabídka pravidelné veřejné dopravy a přijíždějí turisté?

Jak zlepšit nabídku místní mobility

 • Podporovat spolujízdu (při akcích nebo skupinových rezervacích).
 • Vytvořit kombinované jízdenky (s dopravními společnostmi)
 • Znovuoživit regionální železniční tratě a/nebo je modernizovat pro potřeby cestovního ruchu
 • Vytvořit vlastní nabídku výletů pro pěší a/nebo veřejnou dopravou či na kolech
 • Zohlednit potřeby turistů při umístění, označení a uspořádání jízdních řádů, stanic a zastávek (cíle, časy, frekvence, přestupy atd.).
 • Nabízejte okružní jízdy různými druhy dopravy
 • Vytvářejte atraktivní autobusové zastávky (společně se zainteresovanými subjekty v oblasti cestovního ruchu, místními umělci, studenty, žáky).

Turistická destinace bez aut / s nízkým provozem aut

Pokud chcete zvýšit udržitelnost mobility turistů v daném místě, můžete uvažovat o tom, že ztížíte používání automobilu a zároveň zavedete nebo rozšíříte marketing nabídek alternativní mobility. Současně se tím sníží dopad dopravy na životní prostředí a zvýší se kvalita pobytu turistů i místních obyvatel. Pro místa zcela bez aut jsou vhodné zejména ostrovy nebo místa s vhodnými topografickými podmínkami, které tak jako tak ztěžují pohyb aut.

Omezení provozu osobní motorové dopravy lze realizovat různými formami:

 • omezení rychlosti (např. 30 km místo 50 km)
 • uzavření ulic, míst nebo celých regionů
 • zóny nebo časové úseky bez aut (hodiny, dny, týdny, měsíce)
 • omezení dopravy v klidu (krátká doba parkování, parkování pouze pro rezidenty, ...).

Síť nabídek turistické mobility

Karta hosta s integrovaným využitím veřejné dopravy

Díky integraci možnosti bezplatné nebo zlevněné veřejné dopravy do karty hosta mohou návštěvníci snadno využívat místní nabídku mobility. Tato forma pro hosta přináší přidanou hodnotu, zvyšuje atraktivitu regionu a zajišťuje mobilitu hostů po celou dobu jejich pobytu. Kromě toho se zvyšuje kvalita lokality a služby veřejné dopravy získávají na atraktivitě i pro místní obyvatele, protože dodatečná poptávka umožňuje zvýšit její frekvenci.

Nabídky turistické mobility se zážitkovou hodnotou

Turisté mohou díky nabídkám mobility získat zkušenosti, na které v každodenním životě není čas ani příležitost. Přidanou hodnotu lze vytvořit například využitím dopravních prostředků s moderními pohonnými technologiemi nebo se zážitkovým charakterem, neboť na dovolené je chuť zkoušet nové věci často vyšší. Například prohlídky s průvodcem na e-koloběžkách lze realizovat v kombinaci s již existujícími produkty, jako jsou architektonické památky nebo náboženské památky.

Kvalitní pěší stezky, turistické trasy a cyklostezky s nabídkou doplňkových služeb

Vzhledem k tomu, že chůze a jízda na kole snižují dopad na životní prostředí a klima, mělo by být cílem zlepšit kvalitu pobytu na silnicích a stezkách pro cyklisty a chodce.

Zvýšení atraktivity stezek

 • Atraktivní vzhled krajiny a městské krajiny, cest a promenád (např. lavičky, zeleň, herní prvky pro děti, fitness zařízení pro dospělé).
 • Poskytování informací o síti stezek na internetu.
 • Poskytování informací na místě prostřednictvím informačních tabulí, směrovek a značení tras.
 • Umístěte informační cedule o místních/regionálních produktech, akcích a zvláštnostech.
 • Zohledněte přístupnost (např. nízké obrubníky, nájezdy, zábrany s dostatečným prostorem pro vozíčkáře a kočárky).
 • Udržujte turistické trasy

Zvýšení atraktivity stezek

 • Občerstvovací zastávky podél tras
 • Mnoho dobře udržovaných/dobře značených stezek a tras
 • Dobré mapy (online i offline)
 • Půjčování jízdních kol, odrážedel, dětských sedaček nebo přívěsů, nákladních přívěsů
 • Rozšířit půjčovny kol a podporovat společnosti, aby cílily na změnu myšlení lidí
 • Ubytovací zařízení může zajistit zapůjčení jízdních kol
 • Bezpečné a kryté parkování kol
 • Vzduchové pumpy a sada na opravu jízdních kol s nejdůležitějším nářadím
 • Konkrétní návrhy na výlety na kole, odkaz na regionální cyklotrasy
 • Mít v prodeji důležité náhradní díly pro jízdní kola
 • Upozornit na výměnu elektrokol a nabíjecí stanice
 • Financujte speciální kola (např. nákladní kolo, tříkolku, tandem) prostřednictvím reklamy místních firem


Sdílená aktiva a jízdy

Místní nabídka sdílených služeb je stále žádanější a mohou ji využívat místní obyvatelé (jednotlivci i organizace) i turisté.

Sdílení vozidel zajišťuje flexibilitu v regionech s nízkou hustotou veřejné dopravy. Současně se zvyšuje využití kapacity každého automobilu, čímž lze snížit celkový počet automobilů. Nejlépe funguje, pokud je nabídka sdílení organizována jako sociálně orientovaný podnik se zapojením neziskových organizací a místních sdružení.

Zvláštní formou sdílení automobilů, která se často vyskytuje ve venkovských regionech, je nabídka veřejných nebo soukromých organizací, které mimo pracovní dobu nebo mimo dobu využití ze strany organizace sdílejí své automobily/vozový park s místními obyvateli a turisty.

Obce mohou přispět tím, že dají uživatelům carsharingu k dispozici svůj vozový park a vymezí parkovací místa pro sdílená vozidla - pokud možno v blízkosti vlakových nádraží nebo autobusových zastávek.

Pokud službu využívají starostové nebo jiní politici z místní samosprávy, ukazují tím pozitivní příklad.

Přehled společností, které poskytují software pro carsharing, naleznete na adrese:

https://www.mobil-am-land.at/content/Software_f%C3%BCr_Carsharing

Sdílená jízdní kola jsou poměrně populární ve městech, ale úspěšná mohou být i na venkově. Pokud v místě není žádná místní půjčovna kol, nejjednodušší je navázat kontakt s některým z velkých městských hráčů na tomto trhu a přesvědčit ho, aby rozšířil své podnikání – a nezapomeňte uvést počet turistů, kteří v regionu tráví svůj čas.

Dobrým příkladem je UsedomRad na pobřeží Baltského moře v severním Německu – viz https://usedom-rad.de/en/.

Výzkumná zpráva ITF "Inovace pro lepší venkovskou mobilitu" přináší dobrý přehled o inovativní venkovské mobilitě a vhodnosti typů sdílené mobility podle počtu obyvatel, hustoty a typu osídlení11.

Co je dobré vědět:

Inovativní nabídky mohou pomoci oslovit nové turistické cílové skupiny. Kromě toho se destinace může díky novým nabídkám odlišit od ostatních destinací.

Poznámka: Stínované oblasti ukazují, kde jsou určité modely poskytování služeb obecně nejvhodnější. Některé struktury osídlení se hodí pro více než jeden model.

Uzly mobility

Je vhodné rozvíjet železniční a autobusová nádraží jako uzly mobility, které zahrnují řešení veřejné dopravy, cyklistiky a sdílené mobility. Uzly mobility propojují různé druhy dopravy a nabídky mobility na malém prostoru, což usnadňuje přestupy a kombinování druhů dopravy.

Zvažte dostupnost a přístup

Pro osoby se zdravotním postižením, zejména pro osoby se sníženou pohyblivostí, je zásadní, aby předem věděly, co mohou na místě očekávat.

Tito cestující budou velmi rádi, když na vašich webových stránkách uvidí na viditelném místě údaj o tom, jak jsou služby pro mobilitu přístupné. Kromě toho lze také zajistit, aby osoby se sluchovým, zrakovým nebo mentálním postižením mohly stávající nabídky mobility využívat, pokud možno bezbariérově. A konečně, bezbariérové nabídky využije i mnoho dalších skupin obyvatel, např. rodiče malých dětí nebo cestující s velkým množstvím zavazadel.

Kontrolní seznam pro subjekty, které se podílejí na cestovním ruchu (TOURISM STAKEHOLDERS)

 • Jmenujte osoby odpovědné za oblast udržitelné mobility
 • Představte problematiku mobility v cestovním ruchu na politické úrovni
 • Vybudujte infrastrukturu v turistických informačních centrech a turistických destinacích
 • Nabídněte exkurze/výlety s průvodcem
 • Cíleně propagujte udržitelnou mobilitu
 • Iniciujte projekty na pomezí cestovního ruchu a udržitelné mobility
 • Zařiďte půjčování jízdních kol
 • Aktivně nabízejte možnost vyzvednutí z nádraží/zastávky a další služby
 • Vytvářejte balíčky s nabídkou mobility pro hosty, kteří přijíždějí bez auta
 • Nabídněte donáškovou službu nebo společnou cestu do místního supermarketu
 • Zapojte turisty a místní zúčastněné strany do gamifikace
 • Účastněte se regionálních/místních akcí zaměřených na udržitelnou mobilitu
 • Sledujte potřeby zaměstnanců v oblasti mobility a možnosti, jak jim můžete pomoci (např. úprava pracovní doby, služební kola, půjčovna kol, sprcha, možnost uložení oděvů/helmy, rozpočet na mobilitu místo služebního auta).

Kontrolní seznam pro subjekty zabývající se dopravou

 • Rozvíjejte služby veřejné dopravy zaměřené na cestovní ruch s výhodami (např. turistické autobusy s audioprůvodcem)
 • Nabídněte služby pro cykloturisty
 • Umožněte přepravu jízdních kol v autobusech a vlacích
 • Nabídněte kombinované tarify pro využití dopravy a turistických aktivit
 • Připravte specifické jízdenky pro turisty (např. třídenní jízdenka, skupinová jízdenka)
 • Podílejte se na regionálních/místních turistických akcích
 • Zohledněte mobilitu turistů ve všech činnostech plánování

Kontrolní seznam pro venkovské obce

 • Jmenujte osoby odpovědné za turistickou mobilitu
 • Instalujte veřejné dobíjecí stanice a další infrastrukturu pro udržitelnou mobilitu
 • Zorganizujte bezbariérová dopravní zařízení
 • Zaměřte se na udržitelnou mobilitu a zohledněte otázky cestovního ruchu v dopravních koncepcích
 • Podporujte cyklistickou dopravu, včetně prémiových tras, značení a kvalitních parkovacích zařízení
 • Podporujte multimodalitu, např. výstavbou stanic mobility
 • Optimalizujte regionální/místní veřejnou dopravu pro potřeby cestovního ruchu a odstraňte nedostatky ve službách
 • Organizujte kampaně/akce, jako je Evropský týden mobility, nebo se do nich zapojte
 • Podporujte a propagujte inovativní služby a projekty v oblasti mobility
 • Vyvíjejte a využívejte programy financování udržitelné (turistické) mobility

11 ITF (2021), Innovations for Better Rural Mobility, ITF Research Reports, OECD Publishing, Paris (pp. 18). https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/innovation-rural-mobility.pdf