Nové silniční stavby a jejich dopad na zklidňování v obcích

Princip je jednoduchý. Pokud ŘSD, nebo krajská správa silnic plánuje vybudovat obchvat obce, pak s realizací takové stavby je potřeba současně plánovat i zklidňování, či humanizaci stávajících komunikací. Tento faktor se pak musí projevit při plánování SUMP.

Na stránkách ŘSD existuje mapová aplikace, která přehledně ukazuje jak stávajíci, tak i plánované akce. Každá akce má pak svůj projektový list. Jako příklad uvádíme plán výstavby I/44 Mohelnice - Vlachov, neboť dotyčné obce již nyní plánují, jak mohou zklidnit své průtahy a jak řešit cyklistickou dopravu. Opatření se dotkne i měst Zábřeh a Mohelnice.


Praxe ale ukazuje, že realita je často jiná.

Vzorovým negativním příkladem jsou Otrokovice. I když se podařilo snížit dopravní zátěž na průtahu městem díky severovýchodní části obchvatu města, tak se nedaří zklidnit průtah silnice I/55 městem a to zřízením cyklistických pruhů, podobně, jako jsou například v Břeclavi, nebo v Uherském Hradišti.

Důvod? Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) subjektivně tvrdí, že je to nebezpečné. Pokud je na to zpracován bezpečnostní audit, odbor dopravy a Policie ČR se zklidněním souhlasí, pak přístup ŘSZK je nepochopitelný.

Návrh opatření pro SUMP:

1. Prověření možnosti začlenění cyklistických opatření na krajských komunikacích.

Doporučuje se vést správce silnic II. a III. třídy ke spoluzodpovědnosti za řešení dopravní bezpečnost cyklistů na silnicích II. a III. třídy. Současný přístup projektování a přípravy rekonstrukcí a novostaveb pozemních komunikací je zacílen především na automobilovou dopravu. Doporučuje se vytvořit podmínky pro koncepční řešení rozvoje cyklistické dopravy v rámci nových dopravních staveb financovaných krajem, při rekonstrukcích krajských komunikací a ostatních dopravních staveb. Obce a další klíčové organizace mohou požádat správce silnic II. a III. třídy o řešení bezpečného vedení cyklistů na silnicích II. a III. třídy s preferováním integrace do hlavního dopravního prostoru. Systém spolufinancování vlastní realizace i následné údržby jednotlivých úseků bude vždy stanoven v rámci místních podmínek. Požadavek na řešení cyklodopravy na silniční síti musí předně vzejít ze strany obce, na jejímž území je rekonstrukce plánována a musí mít konkrétní podobu a koncepční návaznost

Cílem je předcházet těmto problémům:

  • Časté opomíjení jiné než motorové dopravy se negativně projevuje v nezastavěném i zastavěném území, často má i negativní vliv na celkové fungování území.
  • Cyklodoprava se řeší jen ve výjimečných případech od počátečních prověřovacích studií záměru (územní plánování), což způsobuje, že později již bývá pozdě na odpovídající plnohodnotné řešení.
  • Vícenáklady spojené s dodatečným často komplikovaným řešení infrastruktury pro cyklistickou dopravu zejména ve stísněných prostorových podmínkách v intravilánu obcí.


2. Zamezení rizika vzniku bariér pro cyklistickou i pěší dopravu při novostavbách a rekonstrukcích  státních komunikací

Na žádost obce, či dalších klíčových organizací bude kraj vstupovat do jednání ve věci projektové přípravy novostaveb a rekonstrukcí silnic I. třídy, kde je správcem ŘSD, u kterých by jejich realizací mohlo docházet k bariérám rozvoje cyklistické a pěší dopravy. Systém spolufinancování jednotlivých úseků bude vždy stanoven v rámci místních podmínek.

  • Řešení prostupnosti území v návaznosti na výstavbu velkých dopravních staveb, zajištění průchodnosti pro nemotorovou dopravu.
  • Ideální řešit ve fázi studie proveditelnosti nebo DÚR.
  • V rámci auditů staveb zvažovat i vliv projektu na prostupnost krajiny a jeho zásah na místní vazby.