Kapitola 5 - Vytvořte vizi a strategii spolu se zainteresovanými subjekty

Modul: Seznam podstránek

5.1 Vytvořte společnou vizi se zainteresovanými subjekty a veřejností

5.2 Dohodněte se na úkolech, které budou řešit klíčové problémy, a to u všech způsobů dopravy

Nyní jste připraveni zahájit hlavní kroky pro přípravu vlastního plánu udržitelné městské mobility. Vytvoření společné vize a společných cílů, to jsou základní kameny každého SUMP. Vize je důležitým kvalitativním popisem toho, jak by mělo v budoucnosti vypadat město a jeho mobilita, včetně specifikace konkrétních cílů, které určují žádoucí změnu. Tvoří základ pro všechny následné kroky, během kterých dochází k definování strategických indikátorů a cílů a k výběru vhodných opatření. Scénáře a vize jsou velmi úzce propojené a časový harmonogram jejich přípravy se v různých podmínkách liší, někde může probíhat i paralelně. Vize a cíle mohou být řídícími prvky jen v případě, že mají širokou podporu ze strany veřejnosti a zainteresovaných subjektů, proto je tak důležité hned od začátku usilovat o jejich zapojení.


Kapitola se týká vytvoření společné vize a zapojení veřejnosti. Jak už bývá zvykem této akademie. Není cílem jen klást otázky, ale také nastavit zrcadlo naším plánům. Pokud si nepřiznáme, že nefugují, jejich potenciál zůstane nevyužit.

  1. Je součástí vašeho SUMP i dlouhodobá vize městské mobility? Asi jednodušší otázka v českém prostředí nemůže být. Vždyť je tak jednoduché stanovit vizi. Ta přeci nic nestojí a slibem nezarmoutíš… Nicméně i přesto je třeba ji věnovat mimořádnou pozornost. Vždyť právě na ni musí být postaveny další priority a měřitelné cíle.
  2. Připravili jste dlouhodobou vizi městské mobility společně se zástupci zainteresovaných subjektů? A opět se dostáváme k participační strategii, jejíž součástí je i projednání vize.
  3. Je součástí vašeho SUMP i vysvětlení, který ze scénářů bude nejlépe a nejefektivněji sloužit této dlouhodobé vizi, a proč? V českých SUMP se někde stala chyba. Nejprve se stanoví vize, pak scénáře. Má to být ale opačně a má to logiku.
  4. Informovali jste zainteresované subjekty i veřejnost o procesu budování této vize a vyzvali jste je, aby vám poskytly zpětnou vazbu? Umožnili jste, aby se veřejnost i zainteresované subjekty aktivně zapojily do procesu přípravy vaší vize? A opět se dostáváme k participační strategii, jejíž součástí je i projednání vize. 


Pokud je ale řeč o vizích, pak je třeba si ještě položit tyto doplňující otázky:

  • Jak silná je politická vůle ke změnám? Hnacím motorem úspěšného PUMM je politická vůle příslušných rozhodovacích orgánů. Praxe ukazuje, že ve městech je pouze minimum politiků, kteří stojí za změnami a vidí budoucnost dále než pouze své volební období, a nemají sílu a dostatek argumentů, aby dokázali o potřebnosti změn přesvědčit své kolegy v radě a v zastupitelstvu. Většina z nás ví, že auto potřebujeme k našemu životu, ale na druhé straně víme, že je jich někdy přespříliš…
  • Je stanovena ambiciózní vize pro budoucí udržitelnou mobilitu? V Česku se zatím města bojí stanovit vizi, která by hovořila o konkrétním snížení automobilové dopravy. Vize se může stát efektivním marketingovým nástrojem pro inovativní opatření v oblasti dopravy a mobility. Je-li vize správně formulovaná, může mít pozitivní vliv na ekonomický růst a zaměstnanost. Také může městům pomoci k dosažení vytčených konkrétních cílů. VIZE ale musí být spojena s konkrétním závazkem. Vzorem nám může být Vídeň (cíl snížení IAD byl stanoven na 15% do roku 2050), Curych, či Lipsko. Vizi si sice každé město musí stanovit samo, ale doporučuje se přijít s návrhem, aby celkový podíl udržitelné dopravy na dělbě přepravní práce dosáhl výše 75 %, kde udržitelnou dopravou rozumíme pěší, cyklistickou a veřejnou hromadnou dopravu. Někde je dominantní veřejná doprava, jinde cyklistická, či pěší. V tomto případě je VIZE především o postoji a o principu myšlení, která má městům pomoci pochopit nasměrování.
  • Nakolik se podařilo zapojit zainteresované subjekty a veřejnost? Participace znamená, že od samotného začátku navrhování bude veřejnost přizvána k aktivní účasti stanovení cílů. Participační strategie musí být založena na snaze otevřít strategické plánování veřejnosti a dalším aktérům ve městě. Pokud se má veřejnost angažovat, potřebuje mít k dispozici relevantní informace a je třeba ji seznamovat průběžně s moderními principy plánování a tím předcházet budoucím problémům.