VEŘEJNÁ DOPRAVA & INTERMODALITA - "TEORIE"

Veřejná doprava spolu se svou integrací (resp. intermodalitou) patří v současné době nejen na území měst a jejich aglomerací k základním zástupcům prostředků mobility, které jsou v rámci udržitelnosti upřednostňovány. Podobně upřednostňovány jsou i doprava cyklistická a doprava pěší.

Veřejná doprava ale nefunguje samostatně, protože je součástí přepravních řetězců. V současném pojetí mobility či přesněji udržitelné mobility se v rámci dopravního plánování posuzuje přeprava osob komplexně, tedy „z domu do domu“ (dříve též jako „ode dveří ke dveřím“), jako určitá forma intermodality. Znamená to, že se nejedná pouze o posouzení cesty od nástupní zastávky prvního spoje veřejné dopravy do výstupní zastávku posledního spoje veřejné dopravy, ale že se zohledňuje i využití individuální dopravy v části trasy cesty, v literatuře označované jako tzv. „první a poslední míle cesty“.  Pod touto individuální dopravou je myšlena především doprava pěší, doprava (moto-)cyklistická a doprava individuální automobilová, přičemž pro interakci mezi dopravou veřejnou a dopravou individuální se vytváří lepší podmínky, zejména prostřednictvím budování přestupních terminálů P+R, B+R, K+R apod. (to částečně spadá i pod další druh individuální dopravy – dopravu statickou). Naprosto specifické bude uvažování i taxislužby, která je v našem pojetí zařazována pod dopravu individuální, ale v zemích na západ od našich hranic pod dopravu veřejnou.


Obsah stránky:

1. Širší souvislosti problematiky.
2. Charakteristika veřejné dopravy a intermodality.
3. Vztah kvality veřejné dopravy (a její intermodality) s udržitelností dopravy.
4. Regionální doprava a plánování udržitelné mobility v regionech.
5. Příměstská doprava a plánování udržitelné mobility v aglomeracích měst
6. Význam veřejné dopravy na území měst pro udržitelnou mobilitu.
7. Požadavky na vozidlový park veřejné dopravy pro udržitelnou mobilitu.
8. Požadavky na infrastrukturu veřejné dopravy pro udržitelnou mobilitu.
9. Požadavky na technologii veřejné dopravy pro udržitelnou mobilitu.
10. Preferenční nástroje pro veřejnou dopravu.
11. Sladění linek v rámci intermodality.
12. Prostorová a časová intermodalita.
13. Intermodální terminály MHD a veřejné dopravy.
14. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
15. Požadavky na informační nástroje.

Bonus - o indikátotech, které jsou potřeba pro SUMP se dočtete zde.1. Širší souvislosti problematiky

I v následujících letech lze předpokládat, že se objem dopravy zvětší. To ovšem není při zachování dnešních podmínek možné a tvrdě to narazí na následující body: kapacita dopravních systémů, ekologie a financování. Proto stále více nabývá na významu problematika udržitelné mobility.

Růst objemu dopravy byl doposud úzce spojován s hospodářským růstem. Více výroby znamená více přepravy zboží, větší mobilitu, větší počet cest do zaměstnání. Vyšší životní úroveň totiž vede k většímu počtu cest.

Výroba a cesty ve volném čase nezůstanou ani v budoucnu tak úzce spojeny s růstem výrobních výkonů a bohatství. Přesto však je nutné počítat v následujících desetiletích se  zvyšováním objemů nejen osobní dopravy v souvislosti s rozvojem hospodářství. Objem dopravy se bude podle všech prognóz ve střední Evropě každoročně zvyšovat o jednotky procent, v třicetiletém horizontu to znamená zdvojnásobení až ztrojnásobení.

Tento růst je s dnešním stavem nejen technického zázemí dopravy nedosažitelný. Nejen v této části Evropy by brzy došlo z důvodu hospodářského rozvoje k dramatickým problémům, jako například kongesce na silnicích, problémy s propustností u kolejové dopravy, četnější dopravní nehody a škody na životním prostředí. Největší problémy by způsobovala tranzitní doprava.

Česká republika spolu se svými (pří-)městskými aglomeracemi může svoji klíčovou geografickou polohu z pohledu dopravy udržet, pokud se dopravní systém zlepší a zvýší svoji dopravní kapacitu. Hospodářství a turistický ruch jsou totiž na dopravních kapacitách závislé. V konkurenci jednotlivých oblastí a regionů nemůže žádný územní celek bez dobrého dopravního spojení obstát. Pokud bude doprava potlačována, dá se předpokládat ztráta pozice na hospodářském trhu u dotčených subjektů. Ale také turistický ruch by byl díky působení negativních vlivů na cestování a díky škodám na životním prostředí silně potlačen.

Vlastní proces „tvrdé regulace“ je založen na těchto strategiích:

 1. modernizovat budoucnost a rozšiřovat infrastrukturu,
 2. redukovat přebytečnou dopravu,
 3. přepravu osob zajistit jinými druhy dopravy než individuální automobilovou.

Investice do infrastruktury dopravních systémů se zaměřují vždy na dva cíle:

 • tržně-hospodářské dopravní výkony, které by měly být uhrazeny uživatelem (zákazníkem),
 • společenské dopravní výkony (kolektivní náklady), které jsou obecně prospěšné.

Tržně-hospodářské dopravní výkony musí být rentabilní. Jsou zde uplatňovány velké vstupní náklady, které sebou nesou i velké podnikatelské riziko. U financování těchto dopravních výkonů je často velmi obtížné oddělit tržní a společenské náklady. Problém je tedy v tom, jak sumu investičních prostředků ve smyslu provozní rentability „rozseknout“ a oddělit od kolektivních výkonů pro nalezení optima.

Ve veřejném mínění je obecně pohlíženo na veřejné investiční náklady jako na „ztracené peníze“. Ve skutečnosti mohou být ale investice do dopravy také pro stát rentabilní (a obvykle z velké části jsou). Daňová výtěžnost pro národní hospodářství, společně se zohledněním obecné prospěšnosti a snížením nákladné nezaměstnanosti, je patrná od ukončení investice již po třech až čtyřech letech – když se zohlední i sekundární a terciální sféra (zakalkulováním růstu kupní síly a dalším vyvolaným investicím).

Veřejnou (osobní) dopravu lze rovněž modernizovat zaváděním inovací, zaměřených na dopravní proudy. V podstatě se jedná o nenákladnou optimalizaci dopravy a přepravy. K tomuto se využívají četné možnosti:

 • místo cestujících přepravovat informace (práce doma, internetové konference atd.),
 • řízení pomocí optimální ceny (platba za použití komunikace, flexibilní ceny podle jejich zatížení /vše na základě rozvoje informační technologie/),
 • internalizace externích nákladů (doprava způsobuje zatížení životního prostředí a zabírání prostoru; z tohoto důvodu se plně využívá celková optimalizace dopravních proudů se zaměřením na dopravní modelování s využitím Modal Split pro vytvoření takových dopravních systémů, které jsou méně náročné k životnímu prostředí a úsporné k prostoru).

Takováto inovace dopravních systémů s vysokým informačním standardem, postavená nad komplexním řízením dopravy, by měla redukovat dopravu poměrně rychle – a sice bez snižování výkonů a bez negativních následků tzv. tvrdé regulace.

Dnešní sídelní formy od příměstských aglomerací po venkov a rekreační oblasti jsou formovány bez zohlednění moderních dopravních systémů. O tomto svědčí následující body: víkendová dovolená, pravidelné dojíždění, druhé bydliště apod. Nyní ovlivnil náš život revoluční nástup telekomunikace, která vše změnila, i když směr vývoje není ještě stanoven. Politická rozhodnutí by měla znamenat pro státy a regiony – samozřejmě vždy jen v rámci většího hospodářského teritoria (EU) – rozvoj veřejné osobní dopravy, přijatelnější nejen pro životní prostředí.

Podpůrné trendy by urychlily rychlý rozvoj nejen např. centrální Evropy – například ve zlepšení životní úrovně a životních standardů. To by znamenalo:

 • pro sídelní útvary urbanistickou centralizaci a venkov „bližší přírodě“,
 • pro pracovní trhy možnost sloučení pracoviště a bydliště,
 • pro dopravu ekologicky příznivý dopravní proces, cestující přepravované raději méně a spíše pomaleji, avšak kvalitně a bezpečně,
 • pro komunikace a informatiku mít služby „přátelštější“, spontánní až bezprostřední, „pestřejší“, s osobním charakterem, samozřejmě ale jednoduché.

Pokud bychom se měli obecně zaměřit na státy střední a východní Evropy po politických změnách v období 1989-1990, lze uvést některé shodné rysy změn v dopravní politice a dopravních oborech v těchto státech:

 • snaha o dosažení světové úrovně u technologie v dopravě,
 • nutnost čelit nepříznivým následkům dopravního procesu na životní prostředí,
 • privatizace i v dopravě; snižování role státu na minimální nutnou míru,
 • snižování sociálních následků méně dotovaného jízdného,
 • snaha o udržení racionální dělby výkonů v dopravě a přepravě,
 • snaha o udržení vazby jednotlivých druhů dopravy,
 • zaostávání harmonizace podmínek pro provozování dopravy podle evropské legislativy.

2. Charakteristika veřejné dopravy a intermodality

Ve veřejné (osobní) dopravě existují následující dopravní obory (druhy dopravy):
 • železniční – pro hromadnou přepravu osob na krátké a dlouhé vzdálenosti, uplatňuje se především ve formě příměstské a dálkové (vysokorychlostní) dopravy,
 • hromadná silniční (autobusová) – pro přepravu menšího množství osob na krátké a střední vzdálenosti (především příměstská doprava) – pro dálkovou dopravu není vhodné,
 • letecká – pro menší proudy cestujících na dlouhé a velmi dlouhé (mezikontinentální lety) vzdálenosti,
 • vodní – pro krátké a střední vzdálenosti (vnitrozemská nebo pobřežní), na velké vzdálenosti (oceánská plavba); v našich podmínkách jen jako rekreační,
 • městská – pro hromadnou přepravu osob na území ohraničené sídelní jednotky; pro silné proudy cestujících se využívá podzemní dráha (metro), podpovrchová tramvaj, rychlodráha (příměstská a městská, tramvajová rychlodráha), tramvaj, pro slabší proudy cestujících trolejbus, autobus, nekonvenční doprava,
 • ozubnicové a lanové dráhy – uplatňují se při požadavku překonání větších výškových rozdílů, než umožňuje například standardní adhezní dráha,
 • nekonvenční doprava – zvláštní druh dopravy z pohledu použité dopravní cesty (maglevy – dráhy s „magnetickým polštářem“, pohyblivé chodníky, kabinková doprava atd.).

Dalším možným členěním je rozdělení veřejné (osobní) dopravy na:

 1. dopravu místní – uskutečňuje se na vymezeném území, zejména v sídelních celcích,
 2. dopravu příměstskou – zajišťuje vazbu mezi sídelním útvarem obsluhovaným místní hromadnou dopravou a jeho nejbližším okolím,
 3. dopravu regionální – odehrává se v rámci většího územního celku (např. kraje) a zabezpečuje vazbu mezi jednotlivými sídly regionu, zejména většími městy,
 4. dopravu dálkovou – zabezpečuje vazbu mezi významnými centry státu navzájem, zejména sídly větších administrativních jednotek na území státu,
 5. dopravu mezinárodní – uskutečňuje se na území kontinentu nebo i mezi nimi.

Podstatné je si uvědomit i vlastní pojem „intermodalita“. V kontextu veřejné dopravy ve městě se pod intermodalitou rozumí nejčastěji fungování MHD, případně doplněné o integrovanou železniční osobní dopravu a veřejnou linkovou dopravu v rámci integrovaných dopravních systémů. V kontextu veřejné dopravy v regionu jako typický příklad intermodality veřejné dopravy lze uvést integrovaný dopravní systém.


3. Vztah kvality veřejné dopravy (a její intermodality) s udržitelností dopravy

Dopravní systém, jeho struktura a procesy jsou závislé na přímém i nepřímém působení okolních vlivů. Kvalita poskytované dopravy je dána soustavou aspektů, označovaných jako ukazatele kvality: pravidelnost, spolehlivost, bezpečnost, rychlost, hospodárnost, přiměřená cena přepravy, ekologičnost, komfort, výkonnost, pohotovost a dostupnost. Kvalita je dynamický fenomén, vztažený na určitý objekt nebo proces v čase. Aktuální stav kvality je funkcí konkrétních podmínek, možností a záměrů v reálném čase, přičemž jednotlivé aspekty se mohou vyvíjet v žádoucím nebo nežádoucím smyslu. Touto skutečností je dána objektivní nutnost nepřetržitého řízení kvality veškeré lidské činnosti.

Požadavky na kvalitu při poskytování přepravních služeb lze rozdělit do několika skupin:

 1. zachování života a zdraví cestujících, jejich zavazadel a věcí,
 2. dodržení jízdních řádů v pravidelné přepravě cestujících a dohodnutého průběhu nepravidelné přepravy osob,
 3. přijatelná dostupnost přepravy,
 4. četnost a časové polohy spojů na pravidelné lince a návaznost na jiné spoje nebo jinou dopravu, dostatečný rozsah dopravní obslužnosti území,
 5. zajištění sjednané úrovně pohodlí osobní přepravy,
 6. spolehlivost při poskytování sjednaných podmínek a služeb,
 7. informování v případě vzniku nepravidelností přepravy, o jejich odstraňování a o péči směřující k minimalizaci škod a jiných nepříznivých následků pro zákazníka atd.

V každém z uvedených okruhů je nutno zavést systém ukazatelů, který umožní objektivní hodnocení shody s nabízenou kvalitou. Základem tohoto hodnocení musí být propracované technologické postupy, doplněné soustavným sledováním úrovně poskytování přepravních služeb. To umožňuje odhalovat kritická místa, ve kterých vznikají nejčastější příčiny odklonu od kvality.

Pro řízení kvality přepravy je nutná schopnost řízení jednotlivých aspektů kvality. Pro toto řízení je nutné mít soubor informací, dat a metod, které umožní hodnocení a rozhodování. Informace o kvalitě lze rozdělit na nekvalifikované a kvalifikované. Nekvalifikované informace jsou silně zatíženy subjektivním lidským činitelem, jedná se o ústní nebo písemná sdělení. Kvantifikované informace jsou informace, získané měřením podle pevného, předem stanoveného postupu bez zásahu lidského činitele. Jejich zdrojem jsou informační diagnostické systémy.

Dosažení a udržení jakosti požadované úrovně vyžaduje systémový přístup při jejich řízení. Např. vlastní dopravní prostředek, který je elementární součástí dopravního systému, nelze považovat za prostý součet jednotlivých částí, ale za podsystém dopravního systému. Dopravní prostředek musí splňovat požadavky přepravního systému ve formě logistického řetězce, jehož nedílnou součástí je zákazník.

Každý jednotlivý ukazatel, který slouží pro hodnocení dopravního oboru, služby nebo vlastnosti, musí mít hodnotu odpovídající celkové úrovni kvality zboží nebo služby (např. vysokou, střední nebo nízkou). Při hodnocení je problémem objektivního posuzování jednotlivých vlastností (vystupuje zde ve větší i menší míře subjektivní faktor).

Například pro hodnocení komfortu jízdy dopravního prostředku se využívá Sperlingova stupnice, jak ukazuje následující tabulka:

Pro dálkovou dopravu by vozidla měla mít vlastnosti alespoň stupně 2 (velmi dobrý), pro příměstskou dopravu vyhovuje stupeň 3 (dobrý), pro dopravu na velmi krátké vzdálenosti (městská doprava v centru sídelních jednotek) výjimečně i stupeň 4 (způsobilý). Vozidla s vlastnostmi stupně 5 (nebezpečný) by neměla být do provozu s cestujícími vůbec nasazována, určité vlastnosti (např. plocha na 1 cestujícího) se uplatňují v maximálních časových polohách během přepravních špiček u vozidel městské dopravy.

Obdobně lze ohodnotit další vlastnosti přepravního procesu, které posuzuje uživatel (cestující) z hlediska kvality systému. Zohledněním jednotlivých vlastností lze průměrně ohodnotit například jeden dopravní prostředek nebo systém, přičemž u jednotlivých vlastností se určí jejich důležitost (tzv. váha vlastnosti).

Při vytváření nabídky veřejné (osobní) dopravy proti sobě stojí zájmy jednotlivých subjektů:

 • Dopravce – provozovatel dopravy má zájem co nejvíce maximalizovat svůj zisk. Proto například bez dotací odmítá provozovat ztrátové spoje v neatraktivních časových polohách na jednotlivých úsecích. Rovněž zejména silniční dopravci nemají vlastní snahu nasazovat ekologičtější, ale finančně náročnější dopravní prostředky.
 • Přepravce/ Cestující – optimálním stavem by pro něj bylo vytvoření co nejširší a nejvýhodnější nabídky přepravních služeb bez ohledu na životní prostředí a společnost a na zájmy dopravce.
 • Společnost/ Životní prostředí – pro externí (nepřímo ovlivněné) subjekty dopravního procesu by byla ještě vyhovující pěší a cyklistická doprava, což ovšem stojí v ostrém protikladu se zájmy zbývajících dvou subjektů.

Proto se musí mezi těmito zájmy najít vhodný kompromis, který sice nebude optimální pro žádnou stranu, což ani není možno dosáhnout.4. Regionální doprava a plánování udržitelné mobility v regionech

V pozdějším textu je zaměřena pozornost na dopravu v příměstských aglomeracích. Pro toto je typickou situací příměstská oblast s hustou zástavbou, vyšší přepravní poptávkou a centristicky uspořádanými linkami s obvykle pravidelnou periodou. Jiná je ovšem situace na územích, které se nacházejí mimo tuto příměstskou oblast.

Je sice pravda, že určitým speciálním případem jsou bicentricky uspořádané příměstské aglomerace s blízkými, přibližně stejně velkými městy. K tomuto nedochází všude, a pokud si lze všimnout zahraničních zkušeností z především německy mluvících zemí, je možné se dostat k „staronovému“ pojmu – regionální doprava.

Regionální doprava má z hlediska plošné rozlohy neostře vymezenou působnost oproti dopravě příměstské, pokrývající oblast s hustou zástavbou. Pokrývá sice také příměstské oblasti, působnost má ale rovněž i v méně osídlených oblastech mimo dosah příměstské dopravy. Ve svém principu musí splňovat několik podmínek:

 • minimalizace tzv. nepřípojů,
 • zvýšení hustoty nabídky dopravních prostředků bez neúměrného nárůstu nákladů (zlepšení technologie provozu, především oběhu vozidel),
 • kooperace se stávajícími a modernizovanými dopravními systémy městské a příměstské dopravy,
 • nabídka rychlé, kvalitní, atraktivní a pravidelné i nepravidelné dopravy,
 • stanovení „optimální“ ceny s ohledem na úroveň přepravních služeb,
 • optimalizace nabídky četnosti spojů, jejich kapacity a určení poloh míst zastavení,
 • nabídka návazných služeb, jako jsou např. terminály P+R a B+R,
 • koordinace přepravních řetězců všech veřejných dopravních prostředků v přestupních uzlech s návazností prostorovou, časovou a tarifní,
 • dobrá informovanost cestujících.

V zahraničí, především v německy mluvících zemích, je v regionální dopravě cílem vytvoření takové nabídky veřejné dopravy, která by na předem stanoveném území (např. území jedné spolkové země) vytvořila plošnou nabídku nejen pro příměstské oblasti, ale i pro „venkov“. Páteří (kmenovým dopravním prostředkem) je zde železniční síť včetně regionálních i místních tratí, doplňkem jsou návazné regionální autobusové linky, přičemž cílem je pokrytí všech středisek s přepravní poptávkou.

Regionální doprava ve stavu, v jakém je známa dnes v podmínkách České republiky, není schopna získat vyšší podíl přepravních výkonů v lepším případě a alespoň udržení stávajícího podílu v horším případě. Příčinou je celková neuspořádanost jednotlivých spojů mezi sebou a někdy i konkurence mezi jednotlivými prostředky veřejné dopravy, pokud nejsou vytvořeny integrované dopravní systémy. Cílem proto není vytvářet během časového období časové úseky s jednak hustou nabídkou, na druhou stranu úseky prakticky bez jakékoliv nabídky dopravních výkonů. Přitom, jak ukazují německé zkušenosti, jenom pouhé uspořádání a optimalizace dopravních výkonů bez jejich snížení nebo zvýšení přináší růst obecné poptávky ze strany cestujících. Protože je zde požadavek na uspořádanost, není možné toto aplikovat bez uplatnění periodického režimu dopravní nabídky jednotlivých dopravních prostředků. Prostředek, který toto splňuje, je buď integrovaný dopravní systém, nebo ještě progresivnější systém - tzv. Integrovaný taktový jízdní řád.

5. Příměstská doprava a plánování udržitelné mobility v aglomeracích měst

Pod pojem příměstská doprava se zahrnují obecně všechny dopravně-přepravní vztahy mezi tzv. vnitřním městem a tzv. vnější aglomerací města. Základním posláním příměstské dopravy je pokrytí požadavků na přepravu mezi vnější aglomerací města a vnitřním městem s tím, aby tato přeprava byla především četná, rychlá a přiměřeně kvalitní. Charakter této dopravy je tedy „centristicky dostředný“, protože na rozdíl od dopravy regionální netvoří linky se svými spoji síť, ale jsou uspořádány paprskovitě.

Příměstská, stejně jako obecně osobní doprava se uskutečňuje prostřednictvím individuální (osobní automobil, taxi, motocykl, jízdní kolo, pěší doprava atd.) nebo veřejné hromadné dopravy (autobus, trolejbus, tramvaj, metro, rychlodráha apod.). Rovněž se lze setkat i s nekonvenčními dopravními prostředky.

Příměstská doprava je charakteristická tzv. spádovým územím městské aglomerace, vymezené akčním rádiusem této dopravy.  V našich podmínkách se jedná o oblast do 40-60 km od centra města, jinde – např. v japonských a severoamerických městských aglomeracích – až do vzdálenosti 100 km, někdy i více.

V příměstské dopravě se použité dopravní prostředky rovněž dále dějí na kmenové (základní nebo hlavní) a doplňkové. Obecně je snaha o to, aby rozhodující přepravní proudy cestujících v městské aglomeraci zajišťovala kolejová doprava, která je méně nebo úplně nezávislá na okolním (silničním) provozu a nepřenáší se na ni takové negativní vlivy, jako jsou například dopravní kongesce nebo nehody. Klíčovými dopravními prostředky jsou proto železnice a rychlodráhy (příměstské a městské), na území města jsou potom kmenovými dopravními prostředky také podzemní dráhy (metra), tramvajové rychlodráhy a tramvaje.

Železnice a rychlodráhy se uplatňují především v oblasti metropolí, velkých měst a průmyslových aglomerací, kde pro zajištění pravidelných přepravních požadavků cestujících (do zaměstnání, škol, za rekreací) neexistuje žádný jiný dopravní prostředek, který by splnil objemné přepravní nároky (paradoxem je ta skutečnost, že výrazné uplatnění železnice a rychlodrah je právě v zemích s nejvyšším stupněm rozvoje individuální automobilové dopravy). Příčinou je fakt, že stávající ani budované silniční komunikace nejsou schopné v dostatečné míře poskytnout alespoň průměrnou úroveň kvality osobní přepravy po nich. Problémem je tedy neustále nedostatečná kapacita pozemních komunikací a jejich přeplnění, způsobující zpomalování vozidel pod únosnou míru. Toto není ale problém pro kolejovou dopravu, která je technicky uzpůsobena na pokrytí i vysokých přepravních nároků. Dnes provozované elektrické a motorové jednotky, které jsou dostatečně rychlé a jejich konstrukce umožňuje rychlý nástup a výstup cestujících a přiměřené pohodlí, jsou toho důkazem. Stav dopravní cesty obecně nevyžaduje velké zásahy do ní nebo její speciální konstrukci pro vysoké rychlosti z důvodu krátkých přepravních vzdáleností.

V příměstské dopravě se jako problematická jeví její rentabilita. Tento druh dopravy využívají z velké části pravidelní cestující, kteří využívají zlevněných tarifů, doprava je většinou špičkového charakteru s tím, že četnost spojů v jednotlivých částech dne je základem kvality uspokojování přepravních potřeb obyvatelstva v příměstské aglomeraci. Z těchto poznatků plyne potřeba vytváření rezerv v přepravních kapacitách a rovněž lze registrovat nižší celkové využití prostředků příměstské dopravy. Vysoká četnost spojů zejména ve špičkách neumožňuje využití dopravní cesty pro ostatními druhy dopravy. U kolejové dopravy se nesmí také zapomenout na velmi vysoké nároky na vybavení stanic v centru aglomerace, jenž je nejen finančně náročným, investičním, ale i provozně-organizačním problémem.

U nás se na rozdíl od mnoha západoevropských městských aglomerací zatím bohužel nesetkáváme s organizováním příměstské dopravy po samostatné dopravní cestě. Používá se pouze pro organizaci provozu méně vhodný tzv. smíšený provoz, kdy jsou příměstské dopravní prostředky provozovány po stejné dopravní cestě jako ostatní prostředky. To vede pochopitelně ke snižování kvality příměstské dopravy v souvislosti s vyššími nároky na organizaci a řízení dopravy.

Velkým nedostatkem jsou dosud často zcela nevyřešené kompetenční otázky mezi subjekty, zainteresovanými na příměstské dopravě. Tento negativní jev je často brzdou vzniku a rozvoje kooperace jednotlivých poskytovatelů příměstské dopravy.

Příměstská doprava, bez ohledu na odlišné podmínky v jednotlivých regionech, by měla splňovat následující body:

 1. Počet spojů (příměstských dopravních prostředků) by měl zajišťovat plné uspokojení přepravních potřeb obyvatelstva v aglomeraci, a to nejen z hlediska celkových přepravních požadavků cestujících během 24 hodin, ale zejména v jednotlivých špičkách s ohledem na jednotlivé dny týdne.
 2. Dopravní prostředky musí být provozovány účelně pro zajištění pravidelné přepravy nejen v tzv. silnějším přepravním směru, ale i ve směru opačném.
 3. Musí být zabezpečena dostatečná hustota spojů (dopravních prostředků) – a to takovým způsobem, aby docházelo k minimálním časovým ztrátám během jízdy a čekání na spoj. Vysoké úsekové rychlosti jsou významné pro pravidelné cestující, kterým doba přepravy často zabírá velký podíl jejich volného času.
 4. Zastavování spojů na jednotlivých místech zastavení se musí organizovat s ohledem na časové kritérium a místní potřeby. Na některých zastávkách může být provoz omezen na předem určené časové období (sezónní zastávky, bez nočního provozu apod.).

Tyto čtyři výše uvedené body, zaměřené na potřeby cestujících během přepravy, je nutno koordinovat s obvykle protikladnými požadavky provozovatele dopravy – využívání kapacity provozních zařízení.

Při organizování příměstské dopravy je nutno přihlížet vedle jednotlivých časových a prostorových nerovnoměrností ještě k dalším podmínkám. Souhrn přepravních požadavků, který lze vyjádřit přepravními proudy cestujících, klesá s rostoucí vzdáleností od centra města směrem do příměstské oblasti.

Nároky na příměstskou dopravu nelze chápat odděleně, ale pouze v jejich vzájemné spojitosti jako spolehlivý předpoklad pro její oblibu u cestující veřejnosti. Ke splnění všech nároků přispěje především vhodná koncepce řešení příměstské dopravy při dodržení následujících hlavních zásad:

 • Oddělení osobní dopravy od nákladní na území města. Veškerá nákladní doprava by měla být vedena objízdnými trasami vně vlastního města.
 • Oddělení dálkové osobní dopravy od příměstské dopravy. Například u železnice je v nejzatíženějších úsecích účelné vybudovat samostatné dvojkolejné tratě pro příměstské vlaky; u autobusové dopravy by vyhrazené jízdní pruhy k sloučeným autobusovým nádražím v centru měly sloužit pouze dopravě městské a příměstské – pro dopravu dálkovou se mohou vybudovat nová autobusová nádraží na okrajích měst v dosahu podzemní dráhy nebo rychlodráhy, které jsou vedeny ve směru do centra města.
 • Vedení příměstské, u železnice a rychlodrah i dálkové osobní dopravy přes střed města průjezdným způsobem. Příkladem může být situace v Mnichově po nákladné rekonstrukci, kdy jsou všechny linky příměstské rychlodráhy vedeny přes centrum města po společném úseku, zaústěném pod zemský povrch.
 • Zajištění plné návaznosti příměstské dopravy na dopravu dálkovou a městskou. Za tímto účelem se budují známé přestupní uzly, jako je například terminál La Defense v Paříži, kde se setkávají autobusy městské, příměstské a regionální dopravy, podzemní dráha, expresní metro, příměstské vlaky, taxi, osobní automobily, turistické autobusy a terminál je napojen na síť rychlovlaků TGV.
 • V budoucnu budované městské „satelity“ spojovat s centrem segregovanými dvojkolejnými tratěmi příměstské železnice nebo rychlodráhou. Může se rovněž vybudovat napojení na stávající trať nebo se může některá trať prodloužit.

Nároky na příměstskou dopravu vycházejí z požadavků cestující veřejnosti. Cestující po úhradě přepravného očekává na jedné straně nejvyšší stupeň kvality přepravní služby, na druhé straně zde stojí možnosti dopravce – očekávání z obou stran je třeba sladit. V dalším textu jsou postupně uvedeny základní nároky v pořadí, které je výsledkem průzkumů názorů cestujících. Jedná se zejména o následující: rychlost přepravy, četnost spojů, pravidelnost, pohodlí, bezpečnost, spolehlivost, přiměřená cena jízdného, zdvořilé a ochotné jednání.

6. Význam veřejné dopravy na území měst pro udržitelnou mobilitu

Dlouholeté zkušenosti s negativními jevy individuální automobilové dopravy ve většině měst světa nutí k tomu, aby se velká a prvořadá pozornost věnovala veřejné dopravě, především pak MHD. Je to otázka nejen ekonomická, kde individuální automobilová doprava pokrývá přepravní požadavky v rámci osobní dopravy velmi omezeně, a přitom s největší náročností na plochu komunikací i celého města. Historická centra měst téměř neumožňují rozvoj individuální automobilové dopravy, a když už, tak na úkor radikálních, historicky a ekonomicky neúnosných měřítek. Z těchto a dalších důvodů soustavně narůstá význam veřejné dopravy v celé městské aglomeraci.

Jako účelné a rentabilní se u nás považuje zřizovat MHD (resp. MAD – městskou autobusovou dopravu) ve městech s nejméně 20 tisíci obyvateli, v Německu již při 10 tisíci obyvatelích. Tato otázka je spojená s rozlohou a strukturou města a polohou železniční stanice či autobusového nádraží atd.

Tramvajové a trolejbusové tratě, linky pro městské autobusy případně pro jiné dopravní systémy je třeba zvolit tak, aby co nejkratší trasou spojovaly obytné celky (popř. i tzv. satelity města) s centry podnikatelské činnosti, administrativy, služeb, rekreace apod. Dále je třeba zohlednit, aby byla zajištěna podle velikosti přepravních proudů provázanost s jinými dopravními systémy – vše musí splňovat požadavek maximální úspory času, což je úloha především veřejné dopravy.

Množství přepravených osob za hodinu a dopravní směr určují velikost a typy dopravních prostředků (resp. dopravních subsystémů). Dopravní prostředky veřejné je třeba funkčně oddělit od ostatní (individuální) dopravy, čímž se zvýší nejen plynulost, ale i kapacita veřejné dopravy (rozhodujícími činiteli jsou zde přepravní výkonnost, kvalita přepravy a hospodárnost).

Ve větších městech základní kostru sítě veřejné dopravy (hlavně MHD) tvoří kolejová doprava (rychlodráhy, rychlodrážní tramvaje či tramvaje). Základní síť doplňuje nekolejová doprava, která musí na základní síť navazovat. Plní se tak základní podmínky jednotné (hromadné) dopravní soustavy města a celému systému se dává pružnost. Městské autobusové linky se přizpůsobují přepravním požadavkům podle přepravní potřeby. Ve větších městech lze dopravní problém řešit víceúrovňově zavedením kolejové dopravy nad nebo pod povrchem.

Organizaci a rozvoj je třeba řešit komplexně. Úlohy, která má veřejná doprava, se musí řešit ve vzájemných souvislostech a musí být stanovená posloupnost realizace jednotlivých opatření. Rozvoj města a potřeby obyvatel vyžadují, aby se řešily úlohy dlouhodobého, střednědobého i krátkodobého charakteru.

Systémový přístup k řešení dopravy ve městě znamená, že se musí úlohy ve svých vnitřních a vnějších souvislostech řešit komplexně. Organizace MHD a veřejné dopravy obecně se přizpůsobuje velikosti města, a to buď podle počtu obyvatel, nebo podle rozlohy města. Podle velikosti města přepravu osob zajišťuje jeden nebo více dopravních subsystémů, které tvoří dopravní síť. Dopravní subsystém, který je schopen přepravit největší počty cestujících, je zpravidla systémem nosným. Další dopravní subsystémy jsou většinou doplňkovými.

Základní kostru dopravního systému tvoří tři základní části: vozidlový park, dopravní infrastruktura a organizace (technologie) dopravy. Přepravní kapacitu určitého dopravního subsystému lze účinně zvýšit jen při systémovém synergickém řešení, které bere v potaz všechny tři části – viz další text.


7. Požadavky na vozidlový park veřejné dopravy pro udržitelnou mobilitu

Komplexní rozvoj hromadné osobní dopravy předpokládá optimální rozvoj její technické základny v celém rozsahu. Bez odpovídajícího servisního zajištění není možno zajistit řádný provozuschopný stav vozidel, bez správně dimenzované energetické trakční soustavy není možné vypravit do provozu potřebný počet vozidel závislé trakce. Je třeba, aby technická základna byla dostatečně dimenzovaná a aby vyhovovala současným a též výhledovým potřebám přepravy osob. Dostatečný počet provozuschopných vozidel, technicky způsobilá dopravní cesta a technicky způsobilé dopravní zařízení jsou nezbytným předpokladem zajišťování přepravních potřeb. To umožňuje uspořádat dopravní systém hromadné osobní dopravy tak, aby byl optimální z hlediska přepravní kapacity, ekonomiky a ochrany životního prostředí.

Je možno se setkat především se třemi nejvýznamnějšími technologickými znaky:

 • maximální obsaditelnost,
 • normální (normovaná) obsaditelnost,
 • poměr počtu míst k sezení k počtu míst ke stání.

Vozidlový park je také velmi důležitým bodem, který se objevuje jako nedílná část při plánování udržitelné mobility. Je to důležitý bod pro všechny zainteresované strany, ať se jedná o cestujícího, dopravce, objednatele dopravy apod. Požadavky lze rozdělit do několika skupin, jak je zřejmé z následujícího textu.

Minimalizace pobytů v místech zastavení

Pobyt vozidla v místě zastavení lze minimalizovat snížením doby trvání jednotlivých úkonů, ze kterých je tvořen. Jsou to doba potřebná na otevírání a zavírání dveří vozidla, doba na nástup, resp. výstup cestujících, technologická časová záloha, u příměstských železnic například i výprava vlaku.

Doba potřebná na otevírání a zavírání dveří vozidla se v praxi snižuje zaváděním vozidel s automatickým zavíráním a otevíráním dveří. V dnešní době je toto problém pouze u železniční dopravy, pokud jsou nasazovány tzv. klasické soupravy, jež na rozdíl od používaných elektrických motorových jednotek nemají dálkové (otevírání a) zavírání dveří, poněvadž jízda s otevřenými dveřmi ohrožuje bezpečnost cestujících a je nepřípustná.

Doba na nástup a výstup cestujících je závislá na několika faktorech, jako například šířka a počet dveří, úrovňový nebo mimoúrovňový nástup a výstup, uspořádání prostor u dveří vozidla, vyhrazení dveří pro nástup nebo výstup (silniční veřejná doprava) a další.

Technologická časová záloha je závislá na druhu a typu vozidla, obecně ji nelze snižovat bez změny technologie nebo změny vozidlového parku.

Dobu potřebnou na výpravu vlaku je možno eliminovat náhradou lidského faktoru technikou, kdy je umožněna výprava vlaku například návěstidlem (při respektování grafikonu vlakové dopravy s daným časem odjezdu).

Minimalizace doby potřebné na obrat vozidel

Tato problematika spadá do dopravy železniční a je ovlivněna typem nasazovaného vozidlového parku; v železniční dopravě se používají tzv. vratné nebo nevratné soupravy. Typickým zástupcem vratných souprav jsou elektrické motorové jednotky, kde uvedená doba je závislá na tom, zda na čele a konci soupravy jsou řídící stanoviště obsazena strojvedoucími a odpadá nutnost chůze strojvedoucího podél celé soupravy vlaku. Naopak typickým zástupcem nevratných souprav jsou soupravy „klasické“, vedené lokomotivou, u kterých velikost doby, potřebné na obrat vozidel, je závislá na časové náročnosti objíždění soupravy vlaku včetně změn směru jízdy a závisí i na tom, zda vlak končil svoji jízdu na kusé koleji například osobní stanice s hlavovým uspořádáním kolejí nebo na průjezdné koleji.

Minimalizace této doby je klíčová v případě, pokud je snaha zkrátit dobu oběhu souprav v rámci především kyvadlové dopravy. Jinak toto způsobí požadavek na vyšší počet nasazených vlakových souprav a zvyšuje dobu obsazení jednotlivých dopravních kolejí s vlivem na celkovou propustnost stanice. Příznivě se projevuje použití „řídících vozů“, které umožní dálkové ovládání hnacích vozidel a odstraňuje potřebu objíždění.

Minimalizace jízdních dob mezi místy zastavení

I zde lze významnějších výsledků dosáhnout pouze u dopravy železniční a u rychlodrah. Jak už bylo dříve popsáno, k minimalizaci nevede cesta přes zvyšování traťové rychlosti, což je značně energeticky náročné a nevyužívá se zde výhodný výběh po dosažení traťové rychlosti, ale prostřednictvím minimalizace časové složky na rozjezd a zastavení (viz přirážka na rozjezd a zastavení). Rovněž v tomto případě je možno dosáhnout dobrých výsledků jen s lehkými motorovými jednotkami.

Další aspekt, přispívající významnou měrou k minimalizaci jízdních dob, je nasazování jednotek s výkyvnými skříněmi. Efekt se zde neprojeví na rovných úsecích, ale v obloucích, což není zanedbatelné. Důkazem toho jsou jednotky příměstské železnice S-Bahn, provozované na příměstských úsecích některých německých, švýcarských nebo rakouských měst. Znamená to, že je možné zvýšit cestovní rychlost bez nutnosti stavebních zásahů a úprav dopravní cesty.

Vyšší kapacita vozidel příměstské dopravy

Pokud se snažíme o snižování měrné hmotnosti vozidel příměstské dopravy, lze to dosáhnout především zvýšením jejich kapacity. V praxi se využívají dvoupodlažní (patrová) vozidla, jako jsme toho svědky u autobusů ve Velké Británii nebo u patrových jednotek na železnici, důležité je rovněž uspořádání interiéru uvnitř vozidel.

Interiér vozidel lze upravit za účelem zvýšení kapacity vozidel zejména změnou uspořádání sedadel, dále u železničních jednotek a jednotek rychlodrah nahrazením uspořádáním „kupé“ na velkoprostorové oddíly.

Zejména u silných přepravních proudů (i např. podzemní dráha – metro) je vhodné využívat vozidla s podélným uspořádáním sedadel. Toto uspořádání umožňuje navíc zabudovat větší počet dveří.

Bezpečnost provozu

O tomto již opět bylo krátce pojednáno dříve, na doplnění k pasivní bezpečnosti cestujících je třeba také uvést to, že ve vozidle se například používají nehořlavé nebo alespoň špatně hořlavé a nekouřivé materiály, vozidlo samo o sobě vytváří ochrannou klec apod. Bezpečnost je jedním z faktorů, které rozhodují o využití veřejné dopravy cestujícími.
  

8. Požadavky na infrastrukturu veřejné dopravy pro udržitelnou mobilitu

Požadavky na infrastrukturu veřejné dopravy lze rozdělit do dvou skupin: požadavky na infrastrukturu mezi místy zastavení (tj. zastávky nebo stanice) a požadavky na infrastrukturu v místech zastavení. Specifikem (podobně jako u požadavků na vozidlový park) je přeprava handicapovaných osob, čemuž se věnuje pozornost v jiné části textu.

Požadavky na infrastrukturu mezi místy zastavení

Druh požadavků se liší podle druhu dopravního prostředku, resp. typu dopravní cesty. Vždy je ale snahou zajistit určitou propustnost silniční komunikace nebo dráhy, vytvoření lepších podmínek pro dodržení rytmičnosti a pravidelnosti periodické dopravy, určení optimální vzdálenosti mezi místy zastavení, oddělení příměstské/regionální dopravy od ostatní dopravy (zejména dálkové) apod.

U silničních komunikací je základním problémem zamezení vlivu kongescí z důvodu přetížení nákladní silniční a individuální automobilovou dopravou. Prvním krokem je přesunutí průtahů městem pro nákladní silniční dopravu na jiné komunikace, hlavně v obvodu města, kde často dochází ke kongescím. Pokud není možno pro hromadnou osobní dopravu vyhradit samostatnou silniční síť, používají se dvě opatření: zřízení vyhrazených jízdních pruhů a preference vozidel hromadné dopravy při průjezdu světelnými křižovatkami – tedy obdobně, jako je tomu u vlastní městské dopravy. Na vyhrazené jízdní pruhy je zakázán vjezd vozidel individuální automobilové dopravy, v některých západoevropských městech se umožňuje vjezd do těchto pruhů jednostopým motorovým vozidlům. Pro preferenci průjezdu vozidel světelnými křižovatkami jsou např. před nimi a rovněž na podvozku vozidel hromadné dopravy umístěny vysílače a přijímače dálkových signálů, které zabezpečí blížícímu se vozidlu hromadné dopravy posun fází cyklu světelné signalizace pro minimalizaci čekání a následný průjezd. O preferenci je podrobněji pojednáno v dalším textu.

U drážní dopravy, zejména železniční, je požadavek na zdvoukolejnění tratí a jejich elektrifikaci; v některých úsecích postačí i trať jednokolejná s podmínkou, že nebude docházet k závažným problémům s propustností a dodržením periody vlaků opačných směrů. Zcela výjimečně je využíván jednokolejný provoz u tramvajové dopravy, související s nižším stupněm zabezpečení provozu následných vozidel oproti železnici (je zde umožněna i jízda na dohled). Po stránce rekonstrukční je třeba upravit poloměr oblouků, jejich převýšení, na příměstské trati při dostatečném množství finančních prostředků provést rekonstrukci kolejového svršku, optimální je umožnit tranzitní průjezd přes centrum města.

Požadavky na infrastrukturu v místech zastavení

Stejně jako u požadavků na vozidlový park, tak i zde je třeba si uvědomit, o jaký druh dopravního prostředku a typ dopravní cesty se jedná. Mezi všeobecné požadavky patří umístění míst zastavení co nejblíže zónám s hustým osídlením, velkými podniky nebo jinými centry, snadná orientace a přesuny s minimálním křížením proudů cestujících (postupné odbavování, prostorná hala, dobré prostorové uspořádání s oddělením služebních místností) a překonáváním výškových rozdílů, napojení na městskou dopravu bez rušení (optimálně smyčka před budovou), estetický vzhled, dosažitelnost odstavných ploch pro individuální dopravní prostředky a vozy taxi a další. Místa, kde se shromažďují cestující (haly, čekárny), musí být dimenzována na počet osob v rámci špičky (obvykle 2-3 hodinová).

U veřejné linkové dopravy jsou další klíčové prvky dva: zamezení nebo minimalizace kontaktu nastupujících, vystupujících a přestupujících cestujících se silniční dopravou (IAD) z důvodu jejich bezpečnosti a částečně již dříve vzpomínaná potřeba odbourání překonávání výšek při chůzi mezi stanovištěm a čekárnou, resp. návazným dopravním prostředkem.

U železniční dopravy a rychlodrah mohou být výpravní budovy umístěny úrovňově (nutný sestup nebo výstup) nebo mimoúrovňově (pouze sestup nebo výstup) s kolejištěm. U peronizovaných pásmových stanic s přestupem mezi vlaky by měl být zajištěn příjezd souprav na koleje stejného nástupiště, kdy dráha potřebná na přestup je rovna jeho šířce a odbourává se tím překonávání výškových rozdílů.

9. Požadavky na technologii veřejné dopravy pro udržitelnou mobilitu

Pokud by se provedl průzkum nároků na MHD a veřejnou dopravu obecně z pohledů cestujících v různých městech, bylo by možné získat celé spektrum nároků. Je možno zdůraznit hlavně pro MHD následující body:
 • přehledné linkové vedení,
 • pravidelná dostatečně kapacitní nabídka spojů s přiměřeně velkou periodou,
 • dobré návaznosti na ostatní dopravu (včetně dopravy dálkové),
 • synergie s příměstskou, regionální a případně i dálkovou dopravou,
 • atraktivní jednotný vizuální styl, marketingová komunikace s veřejností,
 • garantovaná bezbariérovost veřejné dopravy,
 • moderní vozidlový park s vnějšími a vnitřními informačními panely,
 • rychlý a spolehlivý provoz s preferencí,
 • jednoduchý zákaznicky orientovaný tarifní a odbavovací systém,
 • dostupná střediska dopravních informací a kvalitní informovanost cestujících,
 • kooperace se systémy P+R, B+R, K+R apod. (pozn.: parkoviště P+R je sporné budovat v případě kratší docházkové vzdálenosti do centra jak 15 minut a v případě, pokud odstupy mezi spoji jedoucími do centra jsou časově delší než doba chůze do centra),
 • minimalizovat variabilnost tras spojů na linkách,
 • integrace školních a zaměstnaneckých spojů,
 • moderní dopravní stavby včetně zastávek,
 • (nejen dotační) podpora města a jiných subjektů apod.

Je zřejmé, že v podmínkách České republiky nebude ať už z finančních, tak i z jiných důvodů možné ve všech městech MHD plný výčet výše uvedených bodů aplikovat. Snahou by ale mělo být dosáhnout co nejvíce, případně většiny z nich.

Při dopravním plánování v MHD je dále vždy třeba nalézt kompromis mezi „plánováním od zeleného stolu“ (typické pro regionální a dálkovou dopravu – nepostihne dobře místní specifika a potřeby) a „komorním plánováním“ (není ohled na vazbu na okolí – izolovaná optimalizace dopravy ve městě). Například v rámci synergie mezi linkami se v rámci dopravního plánování v menších a středně velkých systémech MHD počítá s důležitým centrálním přestupním bodem, nesmí se zapomenout ani na možnost umožnit přestupní návaznost i na jiné formy dopravy v těchto uzlech.

Mezi požadavky na linkové vedení v rámci MHD patří:

 • přehledná a jasně strukturovaná síť linek,
 • linkové vedení v souladu s přepravní poptávkou a co nejvíce jednoduché – nabídka dopravy může v některých okrajových obdobích převyšovat výrazněji nabídku pro zachování atraktivnosti dopravy (i když poptávka by odpovídala např. periodě 60 minut, měla by být pro zachování atraktivity zvolena perioda kratší),
 • vysoký stupeň návaznosti mezi spoji linek,
 • periodický pravidelný jízdní řád (např. navíc při krátkém souběžném vedení několika linek lze získat na daném společném úseku výsledné malé odstupy mezi spoji různých linek),
 • uživatelsky přátelský jízdní řád (dobré návaznosti, přehlednost, lehká zapamatovatelnost, krátké jízdní doby) – cestující preferují linky s periodickým provozem před linkami neperiodickými.

Zabývat se otázkami vedení linek je důležité i v malých městech s provozem MHD (často spíše MAD). Zde je totiž možno se například setkat i se systémy s jednou linkou či dokonce navíc i jedním vozidlem (např. město Bad Birnbach s šesti tisíci obyvatel; stejně velké město Týniště nad Orlicí má dvě neperiodické linky). Tyto linky jsou tedy často zaváděny pro spojení mezi železniční stanicí a centrem spolu s městskými částmi, velmi efektivní jsou v případě vzdáleností větších jak čtyři kilometry, kdy se jedná o obslužnost jako přípoje k vlakům, jezdících periodicky – linka MAD je také periodická.

V systémech MHD s více linkami platí následující zákonitosti koncepce linkového vedení:

 1. Síť linek je orientována na vybrané úkoly dopravně přepravního charakteru.
 2. Linky MHD mají přehledné a přímé linkové vedení a jsou koncipovány především jako průběžné nebo radiální.
 3. Městské části v dosahu sítě linek MHD jsou, pokud možno plošně pokryty.
 4. V menších a středně velkých městech se doporučuje vybudovat centrální přestupní uzel pro linky MHD (v německy mluvících zemích je většinou označovaný jako tzv. Rendezvous-Punkt) a umožnit zde vzájemné návaznosti linek (ve velkých městech je uzlů více).
 5. Délka jednotlivých větví linek odpovídá tomu, co je možno obsloužit mezi dvěma setkáními spojů v přestupním uzlu. Proto jsou větve linek zvoleny tak, že se co nejvíce četně obslouží městské obytné části s co nejmenším počtem nasazovaných vozidel.
 6. Provoz na síti linek je zajištěn periodicky bez výjimky ve všech přepravních obdobích dne (špičky, sedla).
 7. Existují sladěné přestupní vazby mezi linkami MHD vzájemně, stejně jako mezi MHD a ostatními veřejnými dopravními prostředky. K setkávání spojů za účelem možného přestupu dochází zpravidla periodicky po 60 či 30 minutách, v některých případech může být tento čas i kratší (např. po 15 minutách).
 8. Regionální doprava se doplňuje se systémem MHD časově, prostorově nebo i tarifně.
 9. V případě odlišných přepravních požadavků může být v případě slabé poptávky síť linek MHD doplněna z prostorového a časového hlediska jinou formou přepravních výkonů (autobus na zavolání apod.).

Obecně lze při reengineeringu linkového vedení doporučit:

 • Když se využívá u původní sítě linek nepravidelné („klikaté“) vedení linek MHD, musí být u nového návrhu linkového vedení obsluhována většina stávajících zastávek, aby z uvedeného důvodu cestující nepovažovali a priori předchozí systém za lepší.
 • Když nebude zaveden nový systém MHD v plném souladu s regionální dopravou, musí se k MHD linkové vedení regionální dopravy co nejvíce zesouladit (problematické).
 • Systémy MHD jsou koncipovány s ohledem na maximální efektivitu, což znamená umožnit se stávající dobou oběhů vozidel a s co nejméně vozidly pokrytí co největšího území. Místo zbytečně dlouhých časů na obrat v koncových zastávkách je výhodné u linek zajišťovaných městskými autobusy pokrýt raději další území městských obytných částí neobsluhované původně navrhovanými přímými linkami.

Většina systémů MHD má síť linek s přehledným a jednoznačným linkovým vedením. Přehledné linkové vedení znamená, že všechna vozidla se stejným číslem (označením) linky jsou vždy vedena ve stejné trase. Není tedy žádná variabilnost linky s jedním a týž označením; v tomto případě je tedy linkové vedení a příp. celá síť linek lehce pochopitelná a přehledná.

Plošné pokrytí území města

Dostatečné plošné pokrytí městských částí vychází z pravidla pěší dostupnosti do stanovené doby (v praxi jde o čas 5-10 minut, což odpovídá dostupnosti zhruba 300-600 metrů). Území, které se nachází uvnitř ohraničené dostupnosti z jednotlivých zastávek, se bere jako obsloužené.

V reálné situaci ale často dochází na druhé straně k tomu, že u dopravního plánování (obzvláště v případě obslužnosti centra nebo obytných zón) je intenzita plošného pokrytí předimenzovaná a tím dochází často i ke zkracování vzdáleností pro dostupnost zastávek. U moderního plánování koncepce dopravní sítě se proto počítá s tím, aby vedle používaného přímého (rychlého) linkového vedení byla zohledněna i plošná obslužnost většiny městských částí. Proto jsou větve linií navrhovány tak, aby byly plošně pokryty nasazovanými vozidly (pokud možno co nejmenším počtem) mnohé hustě osídlené městské části.

Je snaha zabránit nerentabilním prostojům a je třeba respektovat již při stanovení struktury linek to, že doba oběhu na lince se musí shodovat s tzv. systémovou periodou nebo s jejími násobky. Pak tedy doba trvání oběhu na lince musí odpovídat délce linie a použitým cestovním rychlostem, přičemž délka linky závisí na systémové periodě.

Linky MHD bývají navíc vedeny i po komunikacích, kde není vysoká míra dopravních kongescí. Tyto komunikace jsou často tak úzké, že zde mohou být v provozu pouze některá vozidla MHD (zejména malé autobusy). Kapacita těchto vozidel je však nedostatečná, proto musí být buď zahuštěna perioda mezi spoji, nebo se přeci jenom zváží provozování vícekapacitních („velkých“) vozidel. Ve zcela nepříznivém případě musí být linka dokonce vedena v jiné trase.

10. Preferenční nástroje pro veřejnou dopravu

Veřejná (osobní) doprava s provozem na společných komunikacích s individuální a ostatní automobilovou dopravou je v centrálních, hustě osídlených místech natolik ovlivňovaná, že klesá jejich kvalita, hlavně rychlost a přesnost v dodržování jízdního řádu. V konkurenci s individuální automobilovou dopravou toto snížení kvality negativně ovlivňuje volbu dopravního prostředku hromadné osobní dopravy.

Stálý růst motorizace vyvolává na území nejen měst růst intenzity dopravního proudu především v době přepravních špiček. To způsobuje zpomalení dopravy, přeplňování všech dopravních ploch, zvyšuje prostoje vozidel na křižovatkách, zvyšuje koncentraci exhalací, vibrací a hluku.

Sama aplikace preferenčních nástrojů (opatření) umožňuje mj. zlepšení průjezdnosti a plynulosti problémových úseků, odstranění velkých zpoždění dosahovaných v nejzatíženějších úsecích, zlepšení podmínek jízdy pro cestující, zvýšení atraktivity MHD (i dodržováním jízdního řádu), zkrácení jízdní doby, snížení energetické náročnosti jízdy, snížení počtu dopravních nehod a zvýšení bezpečnosti jízdy, snížení finančních nákladů atd. K preferenčním nástrojům lze doplnit i další nástroje, které zvyšují podporu využívání MHD.

Nástroje lze potom obecně rozdělit do dvou základních skupin:

 1. Přímé nástroje – s vazbou na vozidla a dopravní cestu (nepřímo s vazbou i na cestující). Tyto umožňují plynulý a bezkolizní průjezd vozidel po trase a jedná se o skupiny preferenčních opatření – podrobněji dále v textu.
 2. Nepřímé nástroje – s vazbou na uživatele dopravy (cestující):
 • dostatečná nabídka spojů,
 • vytváření integrovaných dopravních systémů,
 • informační systémy a systém prodeje jízdních dokladů,
 • nástroje pro vyšší pravidelnost a přesnost provozu,
 • řešení zastávek z hlediska pohodlnosti, bezpečnosti,
 • nasazování nových vozidel, např. nízkopodlažních,
 • perspektivní systémy (P+R, K+R, B+R, návaznost na bikesharing apod.),
 • public relations (popř. public affairs).

Dále se bude pozornost věnovat přímým nástrojům.

Rozdělení přímých nástrojů

Úvodem je vhodné poukázat na pravidlo, které říká, že maximální preference už není preferencí. Je třeba vždy hledat optimální řešení zajišťující plynulost hromadné dopravy za účasti všech zainteresovaných stran, aniž by takové řešení bylo na úkor ostatních uživatelů dopravní sítě.

Z mnoha možných způsobů členění přímých nástrojů preference lze uvést alespoň dva základní:

 1. způsob členění:
 • Koncepční preference – začlenění preference již v rámci koncepčních řešení dopravní politiky, studií a projektů komunikačních sítí, dopravy apod.
 • Prostorová plynulost a preference – přednost MHD na základě vyznačené nebo vyhrazené plochy vozovky (vyhrazené jízdní pruhy, fyzické oddělení tramvajových tratí, částečná nebo úplná segregace).
 • Provozní preference – přednost pro MHD na základě zvláštního dopravního opatření (zvláštní signalizace, výjimky z různých zákazů – např. průjezd nebo křížení pěší zóny).
 • Legislativní preference – přednost vyplývající ze zákona nebo jiných právních úprav.
 • Dozorová preference – spočívající v kontrole nad dodržováním pravidel silničního provozu včetně příslušných postihů neukázněných řidičů se zaměřením na přestupky ovlivňující plynulost provozu.
 1. způsob členění:
 • Preference na světelných signalizačních zařízeních (SSZ) – bez dynamického či s dynamickým řízením SSZ s využitím absolutní nebo podmíněné preference, případně s využitím předsazení SSZ.
 • Preference vyjádřená dopravním značením příp. změnou dopravního režimu – zákazy a příkazy, vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy/trolejbusy (trvalé nebo časově omezené), vyhrazené komunikace pro vozidla MHD, provoz MHD v jednosměrné ulici oběma dopravními směry, provoz MHD na pěších zónách a v obytných zónách apod.
 • Preference využívající stavebních úprav včetně úprav zastávek – otevřený kolejový svršek tramvajových tratí, zvýšené tramvajové těleso, podélné tvarovky, zvýrazňovací knoflíky, litinové sloupky v chodníku pro zabránění parkování, retardéry, zábrany (panák), turnikety atd. Zastávky kromě základních typů provedení mohou být v podobě zastávky s pojížděným zastávkovým mysem (tzv. vídeňská zastávka), zastávky se zastávkovým mysem, dynamické zastávky (viz též tzv. světelná závora) apod.

„Dobrý“ příklad – zastávka Šilingrovo náměstí v Brně

V období 1.8.2008 – 29.8.2009 proběhla kompletní rekonstrukce všech 4 zastávkových stanovišť, uličního prostoru a křižovatky ulic Pekařská a Husova. Výsledkem je to, že se minimalizovala pravděpodobnost kolizí tramvají a silničních vozidel individuální dopravy. Vytvořily se bezbariérové zastávky, doplněné o naváděcí prvky. V případě zastávek se jedná o zdařilou kombinaci následujících příkladů preferenčních opatření: zastávka s pojížděným zastávkovým mysem, dynamická zastávka, podélné prahy (betonové tvarovky), litinové sloupky apod. Současně díky rekonstrukce se dosáhlo lepší odbočení tramvají na Šilingrově náměstí (sklonové poměry) – umožňuje rychlejší průjezd.

11. Sladění linek v rámci intermodality

Při zohlednění základních pravidel (tedy při zohlednění návazností) je účelné rozlišovat mezi tzv. interními a externími návaznostmi. Interní návaznosti znamenají vazbu mezi jednotlivými linkami MHD navzájem, externí potom mezi linkami MHD a ostatní veřejnou dopravou (zejména veřejná linková doprava a železniční osobní doprava).

Interní návaznosti

Optimálním stavem sladěných interních návazností je časové a prostorové setkávání všech nebo většiny linek MHD v centrálním intermodálnímm terminálu (či terminálech – v závislosti na velikosti města). Tento způsob koordinace přípojů je označován také jako tzv. systém časových uzlů. Toto závisí především na společném uspořádání sítě linek MHD, u které bývají převážně (páteřní) linky vedeny paprskovitě z centra města (s výjimkou okrajově situovaných intetermodálních terminálů). Trasování dvou nebo více linek do stejné lokality nebo paralelní obslužnost na delších traťových úsecích nabízí šanci zahustit sled spojů díky posunu časových poloh spojů. Zda se položí větší váha na setkávání vozidel v centrálním intermodálním terminálu (terminálech) nebo na zahuštění taktu posunutím časových poloh spojů, závisí mj. na tom, jak velký je počet přestupujících v systému v porovnání s počtem nastupujících a vystupujících na traťových úsecích při paralelním vedení linek. V neposlední řadě závisí mj. i na tom, jak dlouhé úseky jsou paralelně vedenými linkami obsluhovány.

Avšak interní návaznosti nejsou situovány pouze do centrálních intermodálních terminálů. V závislosti na struktuře sítě linek se někdy nabízí další přestupní body pro přestup mezi méně linkami.

Externí návaznosti

Z hlediska externích návazností opouští MHD nepřímo svoji čistě lokální oblast působnosti a je integrována do celkového systému veřejné dopravy. Do jaké míry jsou zahrnuty externí návaznosti do návrhů jízdních řádů, závisí na různých faktorech:

 • poloha železničních stanic, popř. železničních zastávek tak jako stanic či zastávek regionální autobusové dopravy ve vztahu k síti linek systému MHD,
 • jízdní řády a linkové vedení regionální dopravy (např. vliv periodické nabídky spojů),
 • význam případného sousedního centra (velkoměsta) městské aglomerace.

Externí návaznosti hrají roli především u návazností mezi MHD a osobní železniční dopravou. Principiálně je tato návaznost účelná, v praxi se ale někdy vůbec nebo jen nedostatečně uskutečňuje.

Teoreticky se nabízí mnoho možností tvorby návazností. Zpravidla jsou ale cíleně ponechány jen některé přestupní uzly, jejichž význam při tvorbě jízdních řádů naroste. Vedle bezpochyby přednostních požadavků z pohledu cestujících se zohledňují u tvorby jízdních řádů a tím přímo i u linkového vedení také aspekty dostatečně hospodárného nasazování řidičů a vozidel. To může jít tak daleko, že spoje MHD jsou zaváděny podle časových poloh spojů regionální dopravy.

Flexibilita multimodálních dopravních systémů

Cílem celého systému MHD je zajistit prostorovou a časovou provázanost s ostatními subsystémy veřejné dopravy. Například v německém Blieskastelu je zajištěna následující provázanost (pro splnění následujících podmínek je nezbytné, aby se tento způsob obslužnosti využíval pouze v době slabé přepravní poptávky):

 • běžná linková doprava zabezpečovaná podle jízdních řádů,
 • stanovené zastávky na trasách linek,
 • zastávky na přání pro výstup a pro nástup (i na znamení rukou) na trase linky,
 • svoz a rozvoz do/z domu v jednotlivých obytných částech města vpravo a vlevo od trasy linky v podobě „pásové obslužnosti“ (na základě ústního nebo telefonického pokynu).

Integrace školních spojů (školní dopravy)

Významným aspektem u provozování MHD je otázka, zda a v jaké rovině zaintegrovat do systému přepravu do škol. V ranních a odpoledních hodinách v době přepravních špiček dochází často k silnému obsazování vozidel a nasazování posilových vozidel na spoje. Protože se v rámci marketingových aktivit provozovatele MHD pro získání dalších cestujících nezapomíná ani na žáky a studenty, zaměřuje se pozornost i tímto směrem (jde o skupinu cestujících, kteří méně pravděpodobně využijí individuální automobilovou dopravu – zde pouze jako spolujezdci). Začátky a konce školního vyučování umožňují sestavit jízdní řády spojů linek MHD pro potřeby žáků a studentů (zejména při existenci velkých škol nebo přímo vzdělávacích center). Často je smysluplné zaintegrovat neobsazené školní spoje po svozu či před svozem přímo do systému linek MHD (využití prázdných technologických jízd).

Analogicky lze toto použít i pro tzv. závodovou dopravu.


12. Prostorová a časová intermodalita

V praxi se lze setkat s dvěma formami provázanosti MHD s regionální dopravou:

 1. prostorová provázanost,
 2. časová provázanost.

Prostorová provázanost

U prostorové provázanosti se nabízí jako možnost:

 • integrace stávající regionální autobusové dopravy do MHD – vzájemné zesouladění a doplňování se sítě linek MHD a příměstské (regionální) dopravy,
 • zavádění alternativních dopravních systémů (např. linkové taxi, sběrné taxi, autobus na zavolání apod.) – možnost nasazení mikrobusů a městských taxi, které by měly obdobně jako vozidla na linkách MHD splňovat základní přepravní požadavky včetně přepravy handicapovaných či přepravy kočárků.

Alternativní dopravní systémy

U provozování linkových taxi je dodrženo pravidlo, že vozidla nezajíždějí s cestujícím přímo do cíle jeho cesty, ale jsou stejně jako v rámci MHD definovány body s možností nástupu nebo výstupu (je tedy dodržován jízdní řád a trasování linek). Při provozu linkových taxi na zavolání jsou spoje zavedeny pouze v případě předchozí telefonické objednávky, přičemž se připouští i částečná úprava trasování spoje či obslužnost jednotlivých zastávek na trase. Méně osídlené městské části či přidružené obce města, které jsou vzdálené od centra města, lze obsluhovat právě linkovými taxi. V tomto případě se nabízí návaznosti linkových taxi na konečných zastávkách linek MHD, případně i na jiných (jízdním řádem deklarovaných) mezilehlých zastávkách. U tras linkových taxi je ve vnitřním městě minimální počet zastávek na rozdíl od okraje města či přidružených obcí. Pokud je přepravní poptávka silnější, je bezproblémově možná obslužnost běžnými linkami MHD, pokud se dodrží všechny zásady vedení linek MHD. Naopak stojí za úvahu, zda některé stávající linky MHD nezajišťovat linkovými taxi.

Sběrná taxi na zavolání slouží jako časové doplnění dopravní obslužnosti města v době slabé přepravní poptávky. Možné je však i také prostorové provázání, na čemž ale závisí výše používaných příplatků k tarifu při využívání tohoto systému. Na rozdíl od linkových taxi umožní obslužnost do cíle.

Časová provázanost

Z hlediska časové provázanosti je cílem zajistit nabídku přepravních služeb nejen v době silné poptávky, ale i poptávky slabé (především noční provoz).

Pro časovou provázanost se nabízí především následující možnosti:

 1. přechod od denního linkového vedení k „linkám slabého provozu“,
 2. zavedení sběrných taxi na zavolání (v německy mluvících zemích známých pod označením „Anruf-Sammeltaxi“ = „AST“).

Ad 1) V době slabého provozu může být nabídka linkového vedení MHD redukována a koncentrována do menšího počtu linií/linek. Tyto linky slouží v podstatě k přepravě ve volném čase a jsou koncipovány pro tyto potřeby. Z tohoto důvodu a na základě ekonomického zhodnocení jsou často odchylně vedeny v porovnání s běžným linkovým vedením MHD během dne – pro tyto linky se v některých německých městech (např. Dormagen) používá například označení jako tzv. Noční expres, Víkendový expres apod. Při tvorbě této nabídky se volí kompromis mezi přepravními požadavky cestujících na plošné pokrytí a četnost obslužnosti na jedné straně a mezi ekonomickým hlediskem vycházejícím z provozních nákladů na straně druhé. V praxi se často používá smyčkové vedení těchto linek.

Ad 2) Tato nabídková forma se využívá zpravidla jako doplňkový systém s malými provozními náklady v časech, kdy nejsou provozovány „klasické“ linky MHD. V praxi se jedná většinou o čas od ukončení provozu linek MHD do půlnoci, příp. krátce po půlnoci. Zavedení tohoto systému je závislé na těchto předpokladech:

 • existence významného a spolupracujícího dopravce taxislužby nebo společenství provozovatelů taxislužby,
 • smluvní uspořádání, které vede k úspoře v porovnání s náklady na provoz linek MHD,
 • výkonný dispečink smluvní taxislužby, který je schopen zajistit přepravu maximálně do 20-30 minut po objednání.

Zvýšením komfortu („cesta do domu“) je v tomto systému kompenzován požadovaný příplatek k běžné ceně pro linkové spoje.

13. Intermodální terminály MHD a veřejné dopravy

Pod pojmem intermodální terminál (využití má často v menších systémech MHD a dále také ve velkých městech ve večerním a nočním provozu) se rozumí v této souvislosti časově shodné setkávání spojů linek MHD a veřejné dopravy (dále pro zkrácení zápisu jen „MHD“) ve vymezené lokalitě, které se několikrát denně pravidelně opakuje (např. po hodině). Vozidla MHD se z co nejvíce linek (větví linek) setkají ve stejnou časovou polohu a po krátkém pobytu (s přirážkou na případné krátké zpoždění jiných spojů) pokračují v jízdě. Poněvadž navíc periody mezi spoji na linkách v menších systémech MHD jsou často velmi velké a přestupy u časově nesouladných přípojů mohou být časově velmi náročné, dosahuje časově shodné setkávání spojů linek pro pravidelné i nepravidelné cestující velký význam, pokud se cíl jejich cesty nenachází přímo v centru města. V menších a středně velkých městech se doporučuje situovat intermodální terminál na ústřední autobusové nádraží, které bývá často situováno v dosahu železniční stanice.

Intermodální terminál (v literatuře označovaný též i jako „přestupní uzel“) je účelné zřídit, pokud jsou zanalyzována kritéria jako důvody pro jeho zřízení, jeho poloha a podoba či provozní uspořádání. Externí návaznosti navzájem mezi MHD a železniční či autobusovou dopravou se mohou uskutečnit na více místech, pokud také časová koordinace z mnoha různých důvodů není pro jednotlivé směry možná. Z marketingového hlediska má tento terminál význam i v tom, že vzájemně se setkávající dopravní prostředky prezentují MHD jednotně navenek jako z pohledu cestujících základní prvek systému (důležitý je samozřejmě i design a uspořádání tohoto intermodálního terminálu).

Požadavky na polohu intermodálního terminálu

Poloha intermodálního terminálu na území města závisí mj. na struktuře města (dopravní, sídelní atd.), na topografii, na polohách železničních stanic a autobusových nádraží, na poloze nákupních center a na dostupnosti území města. Vlastní poloha je v každém městě zvlášť ovlivněna různými faktory. Jako rozhodující kritérium pro jeho polohu hraje důležitou roli význam podílu dojíždějících příměstskou či regionální veřejnou dopravou do sousedních měst, popř. do center velkých městských aglomerací, dále také mj. i význam podílu cest za nákupy v obchodních řetězcích. U vysokého podílu dojíždějících bývá tento bod situován zpravidla v lokalitě poblíž (v dosahu) železniční stanice či autobusového nádraží, naopak u převažujících cest za nákupy potom v blízkosti nákupního centra. Výhodná situace je především ve městech, kde se v blízkosti terminálu pro MHD, železniční a autobusovou veřejnou dopravu nachází i obchodní centrum.

Požadavky na polohu jsou definovány níže uvedenými body s tím, že toto nemusí vždy v každém případě bezezbytku platit a také mohou vzájemně stát v protikladu k sobě:

 1. Poloha ve středu cesty, čímž mohou vozidla MHD zpřístupnit co možná nejefektivněji území města s dostatečnou dobou jízdy mezi jejich následujícími vzájemnými setkáními a tak může být redukována potřeba vozidel pro přepravní spojení v rámci celého města (nejlépe v centru města, např. na centrálním náměstí).
 2. Dosažitelnost obchodního centra městskou hromadnou dopravou.
 3. Návaznost na železniční osobní dopravu a veřejnou linkovou autobusovou dopravu.
 4. Kultura při přestupu cestujících.
 5. Architektonická hodnota stavby.
 6. Vzhled v souladu s designem MHD (marketingový aspekt) a dobře začlenitelný do okolí.
 7. Otevřenost pro případné další rozšíření (posílení) dopravní nabídky (rezervní plocha).

Zastávky obecně by měly být situovány co možná nejblíže k těžištím poptávky po přepravě, čímž pro cestující existují krátké docházkové vzdálenosti jako jeden z nástrojů pro zachování či zvýšení tržního podílu MHD oproti ostatním druhům dopravy. Tento požadavek se vztahuje nepřímo i na intermodální terminály.

„Dobrý“ příklad – tzv. Lindau Modell

Asi jako jeden z nejnázornějších příkladů intermodálního terminálu MHD je možné uvést systém městských autobusů v německém městě Lindau (u Bodamského jezera), s přibližně 25 tisíci obyvatel, který byl zprovozněn v roce 1994. Koncept je označován jako tzv. Lindau Modell a je v současné době aplikován ve více jak 10 dalších městech, jako např. Lemgo, Euskirchen, Arnstadt, Dingolfing, Buchholz, Rheine, Wernigerode apod.

Původní systém městské autobusové dopravy byl provozován společností Deutsche Bundesbahn (DB) už v 50. letech 20. století a postupně do konce 20. století ztrácel většinu svých cestujících. Koncem druhé poloviny 20. století ale jiní autobusoví dopravci ve městech u Bodamského jezera (např. Frauenfeld (Švýcarsko), Dornbirn a Bregenz (Rakousko)) podstatně zlepšili kvalitu a zvýšili využívání svých nabídek. Město Lindau se z toho důvodu rovněž rozhodlo reorganizovat svůj systém. Představitelé Lindau se inspirovali těmito modely v sousedních městech a během jednoho roku samostatně (bez externích konzultantů) připravili pro své město novou koncepci městské autobusové dopravy, právě s využitím intermodálního terminálu.

Nový systém byl podpořen neočekávaným zájmem cestujících: od začátku reagovalo na novou nabídku více než 6000 (nyní 8000) cestujících denně, tedy více než na dvojnásobek toho počtu, který se očekával. Hlavním problémem systému se stalo zvládnout tuto vysokou úroveň poptávky. Systém je založen na přesně půlhodinových periodách na 4 linkách, spoje jezdí i o víkendech. Všechny autobusy se pravidelně po půl hodině setkávají na intermodálním terminálu (Anheggerstrasse) a tak umožňují cestujícím snadný přestup na spoj jiné linky. Spoje všech 4 linek obou směrů odjíždějí z intermodálního terminálu vždy v XX:10 a XX:40, takže se vždy jedná o současné setkání vozidel 8 spojů. Z libovolné části ve městě do jiné části města se cestující proto přepravuje přímým spojem nebo s jedním přestupem.

Dopravce je Regionalverkehr Alb-Bodensee, filiálka Bundesbahn (DB, od 1994 DB AG). Odpovědnost za management a marketing převzala organizace Stadtwerke Lindau (komunální podnik města Lindau). Autobusy využívají na světelné křižovatce přednost/preferenci před jinými dopravními prostředky. Systém městských autobusů v Lindau s dopravním výkonem 900 tisíc km za rok přepraví měsíčně 240 tisíc cestujících, což představuje hodnotu, který jiná města se srovnatelnou velikostí dosahují za jeden rok (délka dopravní sítě je 70 km). Tento přístup ukázal nové perspektivy pro dopravce ve městech se srovnatelnou velikostí – koordinaci a integraci dopravy s využitím intermodálního terminálu.


14. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Zde se nejedná jen o osoby se zdravotním handicapem, ale obecně o osoby s omezenou schopnost pohybu nebo orientace, jako jsou např.  senioři, osoby po úraze, malé děti, těhotné ženy, osoby s těžkými zavazadly, osoby s kočárkem / jízdním kole apod.

Cílem je aplikovat opatření do vozového parku, zastávek a stanic, odbavení apod., které umožní i této skupině potenciálních cestujících přejít od nabídky individuální automobilové dopravy k nabídce veřejné dopravy. Cestující podle handicapu a použitých nástrojů lze rozdělit následovně:

 1. nehandicapovaní (nevyžadují zvláštní technologie),
 2. dopravně handicapovaní (např. žena s dítětem v kočárku, cestující s více zavazadly atd. – zvláštní technologie usnadňují v tomto případě její vlastní přemísťovací proces – doporučeno například používání nízkopodlažních vozidel),
 3. jazykově handicapovaní (např. cizinci – doporučuje se používání piktogramů nebo co nejvíce srozumitelných nápisů v různých světových jazycích),
 4. zdravotně handicapovaní (tzv. osoby s omezenou schopností pohybu a orientace – pro některé z nich se zvláštní technologie jejich přemísťovacího procesu stávají nevyhnutné (míra postižení může být buď úplná, nebo částečná); zvláštní skupinou jsou potom osoby mentálně postižené (s výkyvy v psychice chování, trpící záchvaty, jinak mentálně postižení):
 • skupina pohybově postižených – osoby se sníženou schopností chůze a těžce pohybově postižení (osoby na vozíčku pro invalidy). Pohyb těchto postižených zejména omezují architektonické bariéry a zásadou přístupnosti je úrovňový přístup bez prahu, překonávání nutných výšek je možné pouze pomocí šikmých ramp, nebo u větších výšek výtahy s úpravou pro zdravotně postižené; budovy, plochy a dopravní prostředky musí vyhovovat normám (např. ISO 7193);
 • skupina zrakově postižených – těžce zrakově postižení (nevidomí) a slabozrací; pohyb těchto postižených omezují komunikační bariéry (v literatuře se dokonce zde uvádějí i osoby s předkloněnou hlavou, plně sledující mobilní telefon). Využívají pro pohyb a orientaci hmat, sluch (problém v rušném prostředí) a někdy i čich; základním a nejdůležitějším prvkem pro samostatný pohyb včetně orientace jsou vodící linie přirozené nebo umělé s reliéfním povrchem se signálními pásy s hmatným povrchem (všechny důležité /nejen přepravní/ informace se doplňují zvukovým signálem nebo i reliéfními znaky a Braillovým písmem, u slabozrakých i kontrastními barvami na dobře osvětleném povrchu);
 • skupina sluchově postižených – neslyšící a nedoslýchaví (v literatuře dokonce se zde uvádějí i osoby se sluchátky poslouchající hudbu); pohyb těchto postižených omezují komunikační bariéry. Hlavní bariérou je nepřístupnost informačních systémů, založeném na zvukovém přenosu informací; všechny důležité zvukové informace musí být, proto doplněny grafickými.

Zásady bezbariérové přístupnosti se dělí do tří skupin podle toho, zda se jedná o bezbariérovou přístupnost dopravních staveb, kmenových dopravních prostředků a ostatních dopravních prostředků.

U dopravních staveb musí být všechny nové stavby (objekty), určené pro užívání veřejnosti, bezbariérově přístupné a uživatelné i cestujícím s omezenou schopností pohybu nebo orientace, všechny rekonstruované stavby musí být upraveny na bezbariérové, nebo bezbariérovost nahrazena technicko-organizačními opatřeními, popř. organizačním opatřením s využitím druhé osoby.

U kmenových dopravních prostředků musí být veřejná doprava přístupná všem skupinám uživatelů – i postiženým – za zásady, že veřejný dopravní prostředek je přístupný, jestliže alespoň jedno vozidlo soupravy je přístupné. Opatření a pomůcky jsou různá: posuvné dveře, dostatečně široké průjezdy také pro postižené, vymezený prostor – musí být dosažitelný, dostatek úchytů a madel, jednotný informační systém ve a na vozidlech, přístupné sociální zařízení atd.

V rámci ostatních dopravních prostředků jde zejména o vazbu na městskou hromadnou dopravu, veřejnou linkovou dopravu a parkoviště vozidel pro osoby se zdravotním postižením, což se zajistí především stavebními úpravami a provozně-technickými opatřeními.

Prvky s vlivem na bezbariérovou přístupnost, se kterými je možno se setkat nejen v železničních stanicích a na zastávkách, se dělí do třech skupin podle jejich lokalizace:

 • prvky ve venkovních prostorech – komunikace pro chodce, nástupiště a nástupištní ostrůvky pro povrchovou MHD, parkoviště, bezbariérové přechody přes komunikace, překážky, čekárenské přístřešky MHD, vodící linie, signální a varovné pásy, vstupy do železničních stanic a zastávek,
 • prvky v budovách železničních stanic a zastávek – vnitřní komunikace, schodiště a šikmé rampy, výtahy, hygienická zařízení, přepážky pro odbavení cestujících, služby a obchody neželezničního charakteru, informace pro postižené,
 • prvky na železničních nástupištích – podchody, lávky pro pěší a přístupy k nim, ostrovní nástupiště, vnější nástupiště, úrovňová nástupiště.

Nakonec jsou shrnuta opatření, která se uplatňují v železniční dopravě jako dopravě hromadné, tedy přístupné pro všechny osoby, jak je uvedeno v přepravním řádu a tarifech:

 1. legislativní opatření – zavést do praxe paragrafy a články příslušných zákonů, legislativně zakotvit posuzování bezbariérovosti prvků železniční dopravy, zajistit účast zástupce osos se zdravotním postižením při kolaudacích, zjistit kompatibilitu legislativních norem, vydat platné názvosloví,
 2. stavebně-technická opatření – důraz na bezbariérovost novostaveb, realizovat alespoň částečně odstranění bariér staveb stávajících a přikročit k jejich postupnému odstraňování,
 3. provozně-organizační a technicko-organizační opatření – bezbariérový přístup tělesně postiženého na nástupiště bez využití přejezdů pro zavazadlové vozíky, umístit na nástupiště signalizační zařízení pro přivolání obsluhy (příslušného zaměstnance), mobilní zvedací rampy na nástupištích, zajistit bezbariérové odbavení postižených cestujících,
 4. informační a vzdělávací opatření – informovat o způsobu postupu přepravy postižených osob, označovat vozidla pro přepravu postižených a informovat o nich v jízdních řádech, v řazení vlaků atd., uvádět informace a přístupnosti budov mezinárodními symboly, zřizovat informační služby pro tělesně postižené, vychovávat cestující ke správnému vztahu k postiženým.

15. Požadavky na informační nástroje

Mezi základní vlastnosti informací, na které se především klade důraz, patří:

 • úplnost,
 • aktuálnost,
 • srozumitelnost a viditelné umístění periferních zařízení (např. informační panel),
 • oficiální a jednotný design (důležité z hlediska identity podniku i pro jednoznačné odlišení od reklamních panelů),
 • profesionálně podaná informace (zaměstnanci: vystupování, jazykové znalosti, odborná úroveň).

Informace (nejen) pro cestující lze dělit z několika hledisek:

 • podle doby (potřeby) získání informace: před jízdou, při jízdě, po jízdě (níže v textu popsáno),
 • podle obsahu informace: informace o dopravní síti, o spojení mezi požadovanými místy, o tarifních a přepravních podmínkách, o průběhu jízdy a mimořádnostech, o ostatních službách a mnohé další,
 • podle formy podávané informace:
  • akustické – hlasy nebo zvuky na elektronické bázi,
  • vizuální – monitor PC (internet, SW), digitální informační panely, mobilní telefony (SMS, internet), tištěné listy a brožury, tištěné jízdní řády, statické informační panely atd.,
 • podle místa získání informace: zastávky a stanice veřejné dopravy, vozidla veřejné dopravy, internet, ostatní místa (informační centrum, aj.),
 • podle proměnlivosti v čase: statické nebo dynamické.

Aby cestující i potenciální klienti na první pohled rozpoznali, kdo zabezpečuje přepravní potřeby cestujících ve městě hromadnou dopravou, musí být věnována nejvyšší pozornost i budování image dopravního podniku. Patří sem:

 • dobře zapamatovatelné logo podniku, popř. i slogan pro MHD,
 • jednotná barevná úprava čekáren, zastávek i vozidel MHD,
 • informační sítě a informační prostředky,
 • řádné chování vůči klientům, přesnost, důslednost, ochota, poradenská činnost a mnoho dalších.

Samostatnou kapitolou jsou informační centra. Informační centrum nabízí informace o veřejné dopravě, prodej jízdních dokladů, vyhledávání spojení včetně výtisku, prodej jízdních řádů v knižní či elektronické podobě, výdej infomateriálů o MHD, prodej parkovacích karet, služby v kulturní a turistické sféře, prodej propagačních materiálů, další služby a informace (např. v německém městě Euskirchen distribuují pro děti a mládež zdarma komiks z prostředí MHD).

Zajímavostí z praxe je i zjednodušení informací o systému MHD města Dingolfing. Zde mají vozidla provozovaná vždy na konkrétní lince stejnou barvu jako má linka ve schématu sítě. Kromě toho je zde k dispozici vozidlo bílé barvy s barevnými pruhy všech linek, které je nasazováno v případě poruchy, servisu apod. kmenových vozidel (cestující takto snadno pozná, o kterou linku se jedná nebo že je nasazeno mimořádně náhradní vozidlo).

Pokud by se mělo shrnout a doplnit výše uvedené, lze získat pět skupin tzv. informační potřeby:

 1. Všeobecné základní informace – základní informace o nabídce MHD (plán města s plánem sítě linek, možnosti spojení MHD, jízdní doby, tarif, služby atd.); měly by být k dispozici pro všechny domácnosti, pracoviště, vzdělávací střediska a školy, stejně jako v dalších místech v závislosti na potřebách daného města. Velký důraz je kladen i na srozumitelnost a jednotnost.
 2. Osobní základní informace – nabídka MHD vztažená vždy na jednu ze zastávek MHD. Může se zde jednat o elektronický jízdní řád (stojan s dotykovou obrazovkou), detailní tarifní informace, brožury s linkovými nebo zastávkovými jízdními řády, přehled o spojení, vývěsné jízdní řády zastávek a další specifické informace.
 3. Informace před začátkem jízdy – informace o vhodných linkách a tratích pro přepravu, jízdních dobách, tarifu, síti linek, jízdních řádech, spojení apod. Informace lze získat pomocí příslušného software, telefonického dotazu na informační centrum, komunikací elektronickou cestou (e-mail, internet, SMS), apod.
 4. Informace během jízdy – směrovky na zastávkách MHD, vývěsné jízdní řády, tarifní a informační vývěsky na zastávkách, popř. informace o mimořádnostech v dopravě, vnější a vnitřní informační nástroje vozidel (hlásič zastávek, informační panely o směru jízdy a následujících zastávkách, přehled o směrování linek s vyznačením možných přestupů, síť linek, informační vývěsky apod.), informace o pomoci během přepravy ze strany provozních zaměstnanců.
 5. Informace po skončení cesty – plánky okolí zastávek, nabídka přepravních možností pro zpáteční přepravu, informace o možnosti reklamace, stížnosti, ztráty a nálezy).

Požadavky na informace na internetu

V dnešní době se nezanedbatelná část občanů neobejde bez informací získaných pomocí internetu. Výjimkou v tomto případě není v rámci veřejné dopravy samozřejmě ani systém městské hromadné dopravy, přičemž úroveň internetových prezentací pro jednotlivé systémy MHD v různých městech bývá často velmi odlišná.

Na internetových stránkách pro systémy MHD v České republice je možno se setkat s různými součástmi (s různou náplní) těchto prezentací (důraz na interaktivnost stránek). Důležitým hlediskem je rovněž počet cizojazyčných mutací stránek či přístupnost stránek zrakově postiženým (tzv. blind friendly web).

Pokud se internetové stránky pro MHD porovnají s analogickými stránkami v zahraničí (především v německy mluvících zemích – zřetelné je toto v Německu), tak i struktura a náplň stránek se liší. Ve zmiňovaných německy mluvících zemích je kladen důraz na vizuální efekt (množství obrázků) nad vypovídající schopnost (účel) těchto internetových prezentací (obsah těchto stránek je "chudší" než u nás, což může vést k domněnce, že český cestující je z hlediska požadavku na informovanost náročnější).

U běžného cestování v rámci MHD se nabízí v rámci oficiálních (v některých případech i neoficiálních, protože někdy oficiální prezentace chybí nebo jsou nedostatečné) prezentací systémů MHD následující základní struktura informací, či přesněji odkazů na ně:

 1. Obecné informace: základní informace o provozovateli MHD, data a fakta, cizojazyčné mutace stránek, kontaktní informace.
 2. Dopravně-přepravní informace: základní informace o systému MHD, schéma linkového vedení (lépe taktéž i interaktivní mapa MHD), interaktivní linkové vedení, přehled stanic a zastávek, zastávkové jízdní řády nebo (také) linkové či souhrnné jízdní řády, vyhledávání spojení, informace o navazujících systémech (P+R, B+R, K+R, apod.), informace o přestupních uzlech v rámci MHD, návaznosti na veřejnou dopravu, specifika nočního provozu, informace pro postižené + informace o průvodci MHD gratis (např. v Brně), informace o střediscích dopravních informací, další formy/zdroje informací (telefon, e-mailové adresy, internetové odkazy, SMS), "MHD v mobilu" – informace pomocí SMS.
 3. Tarifní informace: přepravní tarif a informace o tarifních zónách (+ hraniční zastávky mezi zónami), úplné smluvní přepravní podmínky (lépe taktéž i jejich výtah), informace o bezplatné přepravě, doporučení pro jednotlivé skupiny cestujících (pravidelní cestující, žáci, důchodci, atd.), informace o přepravní kontrole a přirážkách + pravomoci revizorů, místa s prodejem jízdních dokladů, informace o druzích (vzorech) jízdenek a příklady jejich používání, popř. informace o systému odbavovacích platebních (čipových) karet.
 4. Informace o změnách a mimořádnostech: mimořádné situace v dopravě dlouhodobého charakteru, mimořádné situace v dopravě krátkodobého charakteru, aktuální informace z MHD, plánované změny v MHD v budoucnu.
 5. "Dobře míněné rady" pro cestující: tipy na cestování po městě s využitím MHD (pro návštěvníky města), plány zastávek a jejich okolí, pomoc, postup při reklamaci, důležité body ve městě (úřady, školy, lékaři, ...) a nejbližší zastávky MHD, ulice a nejbližší zastávky MHD, informace o ztrátách a nálezech v MHD.
 6. Další informace a zajímavosti: historický vývoj MHD ve městě, fotogalerie, zajímavosti z MHD, odborné periodikum o MHD vydávané dopravcem (např. měsíčník „DP-Kontakt“ v Praze, měsíčníky „Šalina“ a „Zpravodaj“ v Brně či dvouměsíčník „Zpravodaj DP Ostrava“ v Ostravě), fanclub MHD, propagační akce a zvláštní jízdy, soutěže, zábava (např. pexeso či puzzle s motivy z MHD, propagační předměty, prodej propagačních materiálů).
 7. Informace obecného charakteru: volná pracovní místa, nabídka dalších služeb (autoopravna, pneuservis, myčka, reklama na vozidlech apod.), ostatní informace (tiskové zprávy, články v tisku o MHD atd.).
 8. Nezařazené: důležité internetové odkazy (státní správa a samospráva, informace o kultuře apod.), ankety a kvízy, FAQ (časté otázky a odpovědi), názory cestujících (diskusní fórum), ostatní náležitosti internetových stránek (mapa stránek ("sitemap"), hledání na stránkách, aktualizace stránek, možnost zasílání novinek na e-mail apod.).

Je zřejmé, že výše uvedený výčet různých odkazů nebývá aplikován beze zbytku ani u největších dopravních podniků, přesto se zvětšujícím se městem (a tím potažmo i dopravním podnikem) roste rozsah příslušných internetových prezentací.

V každém případě by ale mělo být dodrženo alespoň tzv. informační minimum prezentací u jakýchkoliv systémů MHD – uvažuje se samozřejmě o situaci, že každý systém MHD by měl být prezentován i na internetu jako moderním komunikačním nástroji.

U prezentací by proto měly být uvedeny minimálně tyto informace:

 • základní informace o provozovateli MHD a kontakt,
 • základní informace o systému MHD,
 • schéma linkového vedení,
 • jízdní řády,
 • přepravní tarif a informace o tarifních zónách,
 • úplné přepravní podmínky,
 • aktuální informace z MHD a mimořádnosti v dopravě.

Ovšem v tomto případě je cestující o dostatek informací ochuzen a toto vnímá jako částečný nezájem ze strany dopravce o jeho přepravu a zvyšování kvality přepravních služeb obecně.

„Dobrý“ příklad – aplikace Poseidon

Jedná se od dubna 2014 používanou oficiální aplikace společnosti KORDIS JMK, jakožto organizátora Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), určenou pro poskytování informací o IDS JMK a pro prodej kompletního sortimentu jednorázových a jednodenních jízdenek, platných ve všech prostředcích veřejné dopravy v rámci IDS JMK.

Aplikace je určena pro držitele chytrých telefonů a má následující možnosti nebo výhody:

 • možnost zakoupení jízdenky pouze s využitím mobilního telefonu,
 • zacíleno zejména na cestující s mobilními telefony s připojením na internet, kteří necestují pravidelně a dosud si k odbavení pořizovali tzv. univerzální jízdenku,
 • zakupované jízdenky jsou cenově zvýhodněné oproti jízdenkám zakupovaným jiným způsobem,
 • pro zakupování jízdenek pomocí mobilního telefonu je třeba si zřídit virtuální účet, který se dobíjí bankovním převodem,
 • virtuální účet může využívat více uživatelů,
 • opakovaně zakupované jízdenky je možné si v mobilním telefonu uložit,
 • jízdenky platí ve vlacích 5 minut po zakoupení, v ostatních dopravních prostředcích 2 minuty po zakoupení,
 • díky lokalizaci lze nalézt odjezdy spojů linek z nejbližších zastávek v reálném čase,
 • lze si i stáhnout jízdní řády a plány sítě,
 • aplikace nalezne sama nejvhodnější spojení a k tomuto i potřebný druh jízdenky, pokud se zadá požadovaný druh jízdného,
 • data jsou šifrována, systém je chráněn proti padělání s řadou ochranných prvků,
 • používají se dvě skupiny jízdenek (cenově jsou bez rozdílu):
  • Moje jízdenky pro konkrétní trasu,
  • Rychlé jízdenky z výchozí zóny na požadovaný počet projetých zón,
 • jízdenku jednoho druhu je možné zakoupit až pro deset osob cestujících ve skupině.

„Dobrý“ příklad – aplikace Kdypřijede.cz

Jde o aplikaci s využitím pro počítače, mobilní telefony nebo monitory na místech s větším obratem potenciálních cestujících MHD. Pro tuto aplikaci jsou na označnících zastávek doplněny QR kódy pro vyhledávání spojení pomocí mobilních telefonů. Je to podobná funkce jako využití GPS, ovšem nesrovnatelně levnější – optimální pro využití v menších nebo středně velkých městech, kde by se finančně nevyplatilo využívat systém lokalizace pomocí GPS.

Vozidla MHD jsou vybavena telefony s datovým přenosem pro sledování jejich polohy (jako GPS), výhledově modul bude součástí odbavovacích strojků. Díky aplikaci lze získat aktuální odjezdy ze zastávek podle polohy vozidel, aktualizace polohy vozidla je řádově v jednotkách sekund.

Je to tedy systém dynamických informaci, který nabízí cestujícím virtuální tabla z libovolné zastávky. Zdrojem dat může být mobilní telefon řidiče nebo lokalizační zařízení instalované ve vozidle. Informace o poloze vozidla jsou přenášeny přes internet na server pro další analýzu (statistika dat); na tomto základě jsou stanoveny prognózy příjezdu vozidel MHD na jednotlivé zastávky. Informace jsou pak zpřístupněné cestujícím a provozním zaměstnancům dopravce MHD.