Aktivita 6.1. Určete indikátory pro všechny cíle (objectives)

Jedná se o kapitolu, která se shoduje s tezemi první metodiky SUMP 2.0. Jen pomocí indikátorů, jasně definovaném souboru dat se zjistí, zda má proces SUMP nějaký dopad, či nikoliv. Města mohou využít několika způsobu hodnocení, např. prostřednictvím Místní agendy 21., případně lze využít k hodnocení doporučené INDIKÁTORY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY. Příklady indikátorů jsou uvedeny na tomto odkaze

Nová metodika SUMP 2.0. ale doporučuje pro města „nováčky“, jejichž zdroje, data nebo zkušenosti v oblasti přípravy SUMP jsou omezené, aby se nebála použít jen několika málo indikátorů na strategické úrovni, neboť pro celý proces SUMP se může jednat o efektivnější cestu.


Odůvodnění

Výběr a definování strategických indikátorů pro všechny cíle (objectives) je základním krokem pro následné nastavení úkolů/cílů (targets) a pro monitorování pokroku. Důležité je nejprve stanovit indikátory. Tím zajistíte, aby monitorování později stanovených cílů/úkolů (targets) bylo proveditelné. Systémový přístup pomáhá najít takový soubor indikátorů, který reflektuje stanovené cíle (objectives) a bude pro vás zvládnutelný.

Použití jen několika málo indikátorů na strategické úrovni může být efektivnější, a to především pro města „nováčky“, jejichž zdroje, data nebo zkušenosti v oblasti přípravy SUMP jsou omezené. Zatímco indikátory pro monitorování opatření budou vytvořeny v pozdějších fázích (viz Aktivita 7.3), strategické indikátory pro měření celkového výkonu SUMP budou vybrány nyní, společně s příslušnými metodami měření a v souladu se zdroji dat, které byly určeny v rámci přípravné fáze (viz Aktivita 3.1).

Cíle

 • Vytvořit soubor strategických indikátorů, který umožní monitorovat, nakolik se daří plnit jednotlivé stanovené cíle (objectives).
 • Vybírat snadno měřitelné a srozumitelné indikátory, při jejich výběru zohledněte vaše dostupné zdroje dat (viz Aktivita 3.1) a standardní indikátory.

Úkoly

 • Upřesněte vaše cíle (objectives) a zjistěte, které nejdůležitější aspekty vašich cílů je třeba monitorovat.
 • Definujte několik nejdůležitějších indikátorů, kvalitativních i kvantitativních, které jsou snadno měřitelné, srozumitelné a jasně propojené s některým z vašich cílů (objectives).
 • Proveďte hodnocení již dostupných dat a datových zdrojů (viz Aktivita 3.1 a 3.2), zjistěte, zda máte mezery v možnostech, jak měřit zamýšlené výstupy, a pokud je to nutné, vytvořte či najděte nové zdroje dat (např. výzkumná data, kvantitativní data z automatického měření).
 • Ještě předtím, než začnete připravovat vlastní soubor strategických indikátorů, diskutujte o tématu s hlavními subjekty ve vašem funkčním regionu, protože některé z indikátorů už možná používají. Je mnohem snazší monitorovat pokrok s pomocí takových indikátorů, které jsou přijaty a používány.
 • Pro každý indikátor vytvořte jasnou definici, formát pro zprávu a přehled o tom, jak budou data měřena a jak bude indikátor z naměřených dat vypočten.


Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Ve spolupráci s příslušnými místními a regionálními subjekty připravte regionální indikátory.
 • Zpřístupněte data online, aby lidé zvenčí mohli porozumět závažnosti problémů.

Časový harmonogram a koordinace

 • Přímo vychází z cílů (objectives) definovaných v rámci Aktivity 5.2 a vede k nastavení cílů/úkolů (targets) v Aktivitě 6.2.
 • Jde ruku v ruce s Krokem 3, během kterého probíhá identifikace a analýza dat a datových zdrojů, které jsou použity i pro hledání vhodných indikátorů.
 • Soubor indikátorů a monitorovacích opatření by měl být zohledněn i v rámci přípravy monitorování jednotlivých opatření PUMM (viz Aktivita 7.3).

Kontrolní seznam

 • Byly identifikovány kvalitativní i kvantitativní indikátory výstupů, a to pro všechny stanovené cíle (objectives), včetně indikátorů, které již používají jiné subjekty ve vašem funkčním regionu.
 • Bylo provedeno hodnocení stávajících i nových zdrojů dat.
 • Byl stanoven soubor hlavních strategických indikátorů, včetně formátu reportování a měřicích metod.
 • Použijte standardní indikátory, které dobře znáte a víte, jak je měřit a analyzovat. Umožní vám to srovnání s dalšími městy nebo s národními i mezinárodními statistikami.
 • Zaměřte se na indikátory dopadu (jinak řečeno indikátory výsledku), které přímo měří úspěšnost vašich cílů v oblasti udržitelnosti. Uvažujte nejen o indikátorech, které se týkají dopravy, ale i dalších souvisejících oborů, jako je ekonomika, veřejné zdraví, sociální oblast.
 • Zařaďte i indikátory, které jsou užitečné pro komunikaci s veřejností a zainteresovanými subjekty. Měly by být srozumitelné a zajímavé pro širší veřejnost (např. počet osob vážně zraněných nebo usmrcených v dopravním provozu, počet lokalit, které překračují imisní limity, počet nově vytvořených pracovních míst atd.).

 

Co je to indikátor?

Indikátor je jasně definovaný soubor dat, který se používá pro monitorování pokroku v dosahování konkrétního cíle nebo úkolu.

Strategické indikátory umožnují měření celkového výkonu PUMM, a proto poskytují základ pro jeho evaluaci. V podrobnější rovině pak indikátory opatření umožňují monitorování výkonu jednotlivých opatření.

 

Obrázek: přehled důležitých kvantifikovatelných strategických indikátorů dopadu, který vychází z Evropského souboru indikátorů pro udržitelnou městskou mobilitu (SUMI) a z mezinárodních standardů (MobiliseYourcity)

cíl

indikátor

definice

bezpečnost dopravy

 

Úmrtí ročně při všech dopravních nehodách v městských oblastech

Počet úmrtí ročně do 30 dnů po dopravní nehodě jako důsledek nehody způsobené městskou dopravou, na 100 tis. obyv. v městském regionu

Dostupnost služeb v oblasti mobility

 

Podíl obyvatel s vyhovující dostupností služeb v oblasti mobility (veřejná doprava)

 

Procentuální podíl obyvatel s vyhovující dostupností služeb veřejné dopravy (autobusy, tramvaje, metro, vlaky)

emise skleníkových plynů

 

Emise skleníkových plynů podle všech uživatelů všech způsobů městské dopravy a nákladní dopravy

 

Emise skleníkových plynů (tuny CO2(ekv.)/os/rok)

Kvalita ovzduší

 

Emise látek znečišťujících ovzduší pro všechny uživatele osobní a nákladní dopravy (výfukové i nevýfukové PM2.5) v městských oblastech

 

Emisní index (kg PM2.5 ekv. na os/rok)

 

Další indikátory pro městskou mobilitu:

 • Cenová dostupnost veřejné dopravy pro nízkopříjmové skupiny
 • Dostupnost dopravy pro osoby s omezenou pohyblivostí
 • Ochrana proti hluku
 • Dopravní zácpy a zpoždění
 • Energetická efektivita
 • Příležitosti pro aktivní způsoby mobility
 • Multimodální integrace
 • Spokojenost s veřejnou dopravou
 • Bezpečnost dopravního provozu pro uživatele aktivní mobility

Zdroj: Evropský soubor indikátorů pro udržitelnou městskou mobilitu (SUMI) https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/sumi_en

Další nástroje, které vám pomohou při výběru vhodných indikátorů, naleznete v inventáři nástrojů CIVITAS: https://civitas.eu/tool-inventory/indicator-sets

Další obecné informace k monitorování viz Manuál pro monitoring a evaluaci (CH4LLENGE): https://www.eltis.org/resources/tools/sump-monitoring-evaluation-kit

 

 

Příklady dobré praxe: Milton Keynes, Spojené království: Soubor snadno měřitelných a dostupných strategických indikátorů

Pro posouzení celkového výkonu plánu udržitelné městské mobility vybrala rada města několik indikátorů, jako například stav silniční sítě, průměrná dopravní doba, čistota ovzduší nebo bezpečnost dopravního provozu. Právě tyto indikátory jsou snadno měřitelné a dostupné a mají městu umožnit správné posouzení dopadu plánu. Rada města Milton Keynes doporučuje definovat pro váš PUMM soubor tzv. SMART cílů (S konkrétní, M měřitelné, A dosažitelné, R relevantní, T časově omezené). To vám později usnadní vybrat takové indikátory, které budou v souladu s vašimi cíli. Tým pro PUMM rovněž doporučuje využít nové technologie a metodiky indikátorů, se kterými již mají zkušenost jiná města.

Autor: James Povey, Rada města Milton Keynes, informace shromáždil Polis, Obrázek: Rada města Milton Keynes

Příklady dobré praxe: Malmö, Svédsko: Index dostupnosti jako příklad indikátoru

Na základě relevantních měření vyvinuli v Malmö normativní Index dostupnosti, který pomáhá posoudit dopady přijatých opatření a využívá mapy pro ilustraci udržitelné dostupnosti. Index dostupnosti může pomoci při rozhodování o plánech, investicích nebo aktivitách. Umožňuje srovnávat jednotlivé oblasti nebo skupiny obyvatel. Index dostupnosti pomáhá sledovat postupný vývoj dopravní dostupnosti v průběhu let, a proto může sloužit jako jeden z indikátorů pro monitorování úspěšnosti v dosahování cílů PUMM.

Autor: Andreas Nordin, Město Malmö, informace shromáždil Rupprecht Consult, Obrázek: Plán udržitelné městské mobility Malmö