KONCEPCE MĚSTSKÉ A AKTIVNÍ MOBILITY PRO OBDOBÍ 2021 - 2030

Dne 11. ledna vláda ČR schválila novou Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021 - 2030, jako strategický dokument pro oblast cyklistické a pěší dopravy a jako podpůrný metodický materiál pro řešení udržitelné městské mobility na úrovni samospráv.

Koncepce je jedním z návazných dokumentů dopravní politiky, který rozpracovává hlavní zásady dopravní politiky do podmínek samosprávy. Návrh Koncepce řeší problematiku plánování udržitelné městské a aktivní mobility v souladu s návrhy a požadavky na řešení městské mobility ze strany Evropské komise a vychází ze zkušeností s první generací plánů udržitelné městské mobility (SUMP), které již města v předcházejících letech zpracovala. Koncepce má ve své podstatě metodický charakter a měla by usnadnit jednotlivým městům zpracování a aktualizaci plánů udržitelné městské mobility, které patří do samostatné kompetence městských samospráv.

Plánování udržitelné městské mobility se zabývá ovlivňováním poptávky po přepravě a je složeno z oblasti samoorganizované a přímo řízené, což je nutné správným způsobem zohlednit v opatřeních a návazných metodikách. Významným cílem plánů udržitelné městské mobility je dosáhnout co nejnižšího podílu individuální automobilové dopravy (IAD) a stupně automobilizace (počet aut / tis. obyvatel). Současně řeší problematiku udržitelné městské mobility i v rámci menších měst s ohledem na jejich specifika. Koncepce analyzuje vývoj plánování udržitelné městské mobility v kontextu evropské a národní úrovně. V rámci plánu udržitelné mobility města navrhuje typová opatření pro národní i místní úroveň, která podpoří využívání veřejné hromadné a aktivní dopravy. Zároveň stanovuje opatření pro státní správu, která mají za cíl města v oblasti řešení městské mobility podpořit.

Vzhledem k tomu, že původním záměrem Evropské komise bylo řešit udržitelnou městskou mobilitu ve větších městech, přičemž dosavadní praxe ukázala, že problematiku je nutné řešit i ve městech menších, byť specifickým způsobem, Koncepce navrhuje kategorizaci měst a stanovuje cíle a typová opatření, která jsou vhodná pro navržené kategorie měst, tak aby se mobilita ve městech stala udržitelnou a postupně přecházela na takový způsob dopravy, který bude minimalizovat negativní dopady do složek životního prostředí, na veřejné zdraví a zlepší kvalitu života lidí, aniž by docházelo k negativnímu dopadu na uspokojování přepravních potřeb. Vizí Koncepce je nastavení trendu pro dosažení lepší dělby přepravní práce v počtu cest mezi jednotlivými druhy dopravy do roku 2030, a to v rámci příslušných kategorií měst.

Samotná oblast aktivní mobility je v Koncepci rozpracována detailněji v souvislosti s tím, že v letošním roce končí platnost Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020.