Návrh opatření v rámci programu Smart Česko
Klientsky orientovaná veřejná doprava

V optimalizované veřejné dopravě je třeba dosáhnout nejen uspokojení potřeb uživatelů dopravy, ale i příspěvek k rozvoji kvality života v obcích a městech. Nekomplexním plánováním dopravy mohou vzniknout například “satelity”, kde je nízká hustota obyvatel na velké ploše daleko od centra města bez nebo s minimální dopravní obslužností. Je třeba využití integrovaného plánování, které umožní rovnoměrné a vyvážené rozvíjení dopravy a mobility a mj. kombinací dopravních módů (železniční, silniční) vytvořit optimální nabídku pro většinu cestujících v oblasti pravidelné i občasné dojížďky.

Typová opatření:

  • Zavedení systému průběžného monitoringu mobility obyvatel v obci, městě i kraji založeného na principu Big Data.
  • Návrh modelu dopravní obslužnosti, v kontextu města krátkých vzdáleností, založeného na snížení dopravní potřeby prostřednictvím zajištění udržitelné
    prostorové vzdálenosti mezi prací a bydlením, resp. službami.
  • Zajištění dostatečné provázanosti dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti na regionální úrovni přes administrativní hranice krajů.
  • Podpora veřejné dopravy ve smyslu jejího zkvalitnění (např. pohodlí cestujících,
    četnost spojů, omezení přestupů, atraktivita terminálů atd.).
  • Smart Terminals & Stations a inteligentní zastávky začleněné do konceptu Smart Cities.

Opatření 1: Plánování veřejné dopravy s využíváním aktuálních dat

Základem dobře fungující dopravy je integrované plánování, které zajistí funkční, bezpečné, a ekonomicky výhodné přemisťování osob. K jejímu zajištění je potřeba vyhodnocení dopravní poptávky, aby došlo vyváženě k rozvoji všech existujících dopravních modelů a jejich přiměřeného vytížení. K dosažení vede využití dostupných socio-ekonomických dat, vypracování plánu udržitelné mobility při využití dat např. mobilních operátorů (odkud lidé do obce přijíždí, na jaká místa chodí nejčastěji, v jakém čase apod.), úprava umístění zastávek hromadné dopravy, její trasování, správné nastavení časů spojů, a případné přestupy mezi jednotlivými druhy dopravy.

Indikátor dosažení: Plán udržitelné mobility je tvořen na základě dat o pohybech osob v obci, data jsou sledována soustavně a využívána pro pravidelné korekce dopravy a dopravní infrastruktury. Plán udržitelné mobility je pravidelně aktualizován.

Opatření 2: Propojené odbavovací systémy veřejné dopravy

Pro zvýšení atraktivity hromadné dopravy osob je nezbytné, aby odbavovací systémy jednotlivých dopravců působících v dané lokalitě umožňovaly využití jednotného identifikátoru (platebního prostředku) jakým je např. tzv. městská karta (Lítačka, Plzeňská karta), bankovní karta nebo mobilní telefon. Zvláště systémy, zvýhodňující předplacené jízdné nezávisle na dopravci nebo druhu dopravy, vedou k preferenci hromadné dopravy před individuální. Zároveň umožňují získávat anonymizovaná data o dopravních tocích. Taková data mohou sloužit nejen k plánování hromadné dopravy, ale i k vytváření nabídky dopravních služeb na komerční bázi.

Indikátor dosažení: Počet propojených odbavovacích systémů / počet použitých prostředků pro odbavení cestujícího / poskytovaná big data z dopravy.

 

Opatření 3: Dopravní systémy usnadňující orientaci cestujících, a využívání multimodální dopravy, přestupní terminály (Smart Terminals & Stations)

V současné době existuje řada jednotlivých prvků, které usnadňují cestujícím orientaci v systémech hromadné dopravy osob a případné využívání multimodální dopravy. Jen v málo případech se však jedná o ucelené systémy. Např. v některých městech poskytují zastávky informace o nejbližších spojích daného dopravního prostředku, a usnadňují tak přestup na zastávce. Ovšem na přestupní autobusové / tramvajové zastávce chybí informace o nejbližším spoji metra nebo vlaku. Také jízdenku s výjimkou regionálních integrovaných systémů si zpravidla můžete koupit jen např. na železniční spoj, ale už ne na návaznou autobusovou dopravu nebo si dokonce na železniční stanici zajistit zapůjčení elektrokola v ceně jízdného. Proto vytváření systémů poskytujících cestujícím ucelené informace jak v elektronické aplikaci, tak ve veřejném prostoru, a vytváření multimodálních dopravních uzlů kombinujících různé typy hromadné a individuální dopravy, je nezbytným předpokladem pro efektivnější využití přepravní nabídky, a umožňuje tak snížit zátěž našeho životního prostředí, spořit energie a zlepšit kvalitu života.

Indikátor dosažení: Počet zařízení pro snadnější orientaci cestujících / počet uzlů multimodální dopravy osob / počet systémů umožňujících kombinaci hromadné a individuální dopravy.