Aktivita 9.1. Vypracujte finanční plány a dohodněte se na sdílení nákladů

Odůvodnění

Pro implementaci opatření a činností v oblasti udržitelné městské mobility je nutný řádný finanční plán, který definuje, jakým způsobem budou činnosti a opatření plánu financovány, a to včetně podrobného odhadu nákladů z Aktivity 7.2 a zdrojů financování z Aktivity 8.2. S ohledem na funkční městský region musí financování/funding a financování/financing pocházet z odlišných regionálních, obecních, národních, soukromých a multilaterálních zdrojů. Zajistit dlouhodobou udržitelnost opatření PUMM, to vyžaduje strategicky sladit finanční potřeby opatření PUMM s veřejnými rozpočty a diverzitou nástrojů financování, obecních půjček, veřejných půjček a v některých případech i kapitálu soukromého sektoru. Vzhledem k dlouhodobému horizontu PUMM je většinou vhodné plánovat financování v jednotlivých fázích, s dostatečně detailním rozpracováním pro opatření v první fázi. Je to způsob, jak přitáhnout finance ze soukromých i veřejných zdrojů. Vhodné fázování projektu je nezbytné pro efektivní přechod k implementaci a k zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti. Pokud uvažujete o tom, že byste pro počáteční investice využili soukromý kapitál, je třeba si uvědomit, že cena těchto peněz, tedy úroková sazba, je v soukromém sektoru obvykle vyšší než ve veřejném. To znamená, že využití zdrojů ze soukromého sektoru může vyžadovat například zvýšení cen jízdného, aby došlo k vyrovnání těchto nákladů. Kromě toho je pro úspěšné zapojení soukromého sektoru nutné, aby veřejný sektor na sebe vzal smluvně případná rizika, především rizika související s politickými změnami. Také časový horizont investic je v soukromém sektoru obecně kratší než v sektoru veřejném a vyžaduje rychlejší návratnost.

Cíle/aims

 • Vypracovat finanční plán pro všechna opatření PUMM, včetně orientačního určení zdrojů financování (funding i financing)
 • Vypracovat podrobný finanční plán pro prioritní činnosti, který obsahuje všechny předpokládané výdaje včetně daní, nepředvídaných událostí a příjmů, a to vždy na jeden rok pro celou dobu trvání finančního plánu.
 • Zajistit finanční životaschopnost činností, a to i po úvodním období financování.
 • Plán pro nepředvídané události, který pomůže zajistit odolnost proti možným změnám ve zdrojích příjmů.
 • Najít příležitosti pro zapojení soukromého sektoru.
 • Dohodnout se na rozdělení nákladů a příjmů mezi všechny zúčastněné organizace.

Úkoly

 • Koordinujte spolupráci s obecními a regionálními institucemi (dohody o sdílení nákladů pro přeshraniční služby veřejné dopravy) a na národní úrovni. Zkoumejte možnosti společného financování opatření.
 • Posuďte, jaká je možnost zapojení investora ze soukromého sektoru do kapitálových či investičních operací, nebo kombinací obou.
 • Připravte finanční odhady pro první fázi činností na jeden rok, včetně kapitálových výdajů (počáteční investice), nákladů na provoz a údržbu a zdrojů příjmů.
 • Diskutujte o opatřeních s možnými finančními partnery a zdroji, abyste zajistili dokonalou připravenost vybraných opatření.
 • Přidělte zdroje financování jednotlivým činnostem vždy na jeden rok, včetně možných změn v oblasti příjmů; zvažte vytvoření politického závazku pro řešení vznikajících mezer ve financování.
 • Připravte dohody o náhradě nákladů (koeficienty, modality) pro sdílené náklady a služby, jako například příspěvek na provozní náklady služeb veřejné dopravy.
 • Dohodněte se na rozdělení nákladů a výnosů mezi obecní a regionální úřady, státními institucemi a soukromými i veřejnými provozovateli.
 • Vypracujte podrobný finanční plán (z rukou finančního odborníka) pro první fázi investování.
 • Zajistěte přístup k nástrojům odborné pomoci, jako např. JASPERS / ELENA, které jsou důležitá pro komplexní opatření, vyžadující realizaci následných studií pro zajištění životaschopnosti a přístupu k financování.

Časový harmonogram a koordinace

 • Po Aktivitě 8.3, vychází z dohodnutých činností, rozdělení odpovědnosti a jejich časového harmonogramu.
 • Vychází z odhadů finančních nákladů činností a stanovených zdrojů financování (Aktivita 8.2) a rozpracovává je.

Kontrolní seznam

✔ Byl vypracován a schválen podrobný finanční plán pro činnosti, které vyžadují financování v první fázi implementace PUMM.

✔ Příslušné veřejné subjekty se zavázaly přidělit dostatečný veřejný rozpočet, nezbytný k zaplnění případných mezer ve financování.

✔ Pokud to projekt vyžaduje, byla dokončena žádost o zdroje financování studií proveditelnosti, trhu a dalších studií pro přípravu projektu.

✔ Byla zajištěna finanční udržitelnost projektů.

✔ Byla vytvořena dohoda o rozdělení nákladů a výnosů mezi relevantními aktéry.

 

Příklady dobré praxe: Barcelona, Španělsko: Financování obnovy veřejné dopravy v Barceloně z evropských zdrojů

Správa města i provozovatel veřejné dopravy (TMB) v Barceloně se mohou spolehnout na řádný plán financování obnovy autobusového vozového parku. Místní dopravce získal finanční podporu z programu ELENA (Evropská pomoc pro místní energetiku), který poskytl dotaci téměř 1,5 milionu euro na přípravné studie (2011-2015) pro rozsáhlou modernizaci dieselových a CNG autobusů na hybridní. V roce 2019 poskytla TMB Evropská investiční banka půjčku 73,5 milionu euro na zakoupení 254 ekologicky čistých autobusů (plně elektrický pohon, hybridní pohon a zemní plyn). Modernizace vozového parku veřejné dopravy přispívá ke zlepšení kvality ovzduší v Barceloně.


Autor: Josep Maria Armengol Villa, TMB; informace shromáždil POLIS

Obrázek: TMB

 

Příklady dobré praxe: Bukurešť/Illfov, Rumunsko: Implementace PUMM na základě komplexního plánování ročního rozpočtu

Na základě důkladné analýzy dat a analýzy problémů byl definován seznam prioritních oblastí pro PUMM. Ze seznamu se pak vycházelo při výběru organizačních, provozních a infrastrukturálních opatření do finální verze PUMM. Pro každé opatření byl proveden odhad nákladů, a tak byla zjištěna celková výše investic, potřebných pro implementaci plánu, která byla porovnána s výší dostupných finančních zdrojů. PUMM byl hlavním nástrojem pro určování priorit v rámci programování evropských fondů do roku 2030. Bylo nutné je promýšlet současně se státním financováním, kapitálovými výdaji správy obou měst, půjčkami od mezinárodních finančních institucí (EIB/EBRD) a dalšími příjmy z navrhované strategie parkování. A současně bylo možné připravit potřebný rozpočet pro dotace na provoz veřejné dopravy i údržbu sítě během stejného období.

Autor: Alan O’Brien, EIB/JASPERS; informace shromáždil Rupprecht Consult

Obrázek: Planul de Mobilitate Urbana Durabila BI