SMART Česko – Dobré vládnutí/Good governance a eGovernment/eGovernance

Vize

Vládnutí je, podle definice OSN, uplatňování ekonomické, politické a úřední moci při řízení veřejných záležitostí, podle definice Světové banky, proces, pomocí kterého aktéři interagují při vytváření a implementaci politik. Dobré vládnutí se pak vyznačuje absencí násilí, ale vymahatelností práva, dostatkem informací, efektivitou, transparentností a předvídatelností, odpovědností a omezením korupce. Cílem dobrého vládnutí na úrovni municipalit je zajistit jejich udržitelný rozvoj procesem, který bude veden za aktivní účasti obyvatel, kterým je poskytován dostatek informací a kteří mohou ovlivnit směřování své obce jak při plánování jejího rozvoje, tak při rozhodování o realizaci takových plánů. 

Priority a cíle

První prioritou dobrého vládnutí je dobré plánování. Abychom mohli dobře plánovat, musíme znát stávající stav a odhadnout jaký stav nastane v budoucnosti. Potřebujeme tedy data i trend jejich vývoje a existující data potřebujeme znát v souvislostech – z dat vytváříme informace. Informace musíme analyzovat – jsou trendy jejich vývoje konstantní, lineárně rostoucí nebo klesající? V posledních letech dokonce vidíme, jak zrádný může být exponenciální růst. Pokud chceme dobře plánovat, nestačí jen expertní názory, ať jsou sebelepší, potřebujeme znát názor aktérů dalšího vývoje v obci, potřebujeme, aby se do plánování aktéři zapojili. Umožní nám to vyhnout se některým chybám, a kromě toho aktéři, kteří se zapojí do plánování, budou mít pozitivnější vztah k realizaci takových plánů (tedy alespoň tehdy, pokud nejsou plány přijaty v přímém rozporu s jejich očekáváními).

 Druhou prioritou je dobré rozhodování. Aby bylo dobré mělo by být především předvídatelné. Pokud jsme naplánovali výstavbu školy, neměli bychom začít projektovat bydlení pro seniory, a to i v případě, že zrovna byl vypsán dotační titul na jejich výstavbu, zatímco na výstavbu škol se nějak zapomnělo. Pokud obec, ve spolupráci s aktéry vytvoří strategii svého rozvoje, aktéři předpokládají, že se představitelé obce touto strategií budou řídit při svém rozhodování. Rozhodování by mělo být transparentní, obec by měla svá rozhodnutí řádně odůvodnit a měla by rozhodovat podle jasných pravidel. A rozhodnutí by měla přispívat k vyšší efektivitě veřejné správy resp. k vyšší efektivitě správy obce.

Poslední prioritou je odolnost. Plány a rozhodování by měly přispívat ke zvýšení odolnosti obce. Kvalitu života v obcích ohrožuje řada vnějších vlivů – změny klimatu/živelné pohromy, ekonomické krize, růst bezpečnostních rizik nebo vlivy vnitřní např. neuspokojivý demografický vývoj nebo růst mandatorních výdajů obce. Schopnost obce překonat krizovou situaci/situace a po jejím úspěšném překonání pokračovat v plánovaném vývoji nebo plán vývoje s ohledem na změněné podmínky přehodnotit a realizovat aktualizovaný plán, je jak se nyní ukazuje, zvlášť důležitá součást dobrého vládnutí.