Lekce 5 - Zapojení státní a regionální úrovně do procesu

V České republice vzniká souběžně vládní Koncepce městské a aktivní mobility, kterou připravuje Ministerstvo dopravy ve spolupráci s dalšími resorty. Tato stránka pak přichází s náměty, jak lze také uchopit tento dokument. Náměty připravil spolek Partnerství pro městkou mobilitu, z. s. a žádné ministerstvo se jím řídit nemusí. Každopádně ve hře je vytvoření přiměřených finančních, legislativních, vzdělávacích a marketingových nástrojů na národní úrovni, které mají pomocí obcím a městům aplikovat navrhovaná opatření v praxi. Role krajů je zmíněna na samostatném odkaze. Přehled relevantních strategických dokumentů je uveden na tomto odkaze.


Tato část představuje čtyři pohledy na novou vládní koncepci:

 • S - vracíme se k základům, ke Strategickému rámci ČR 2030, se kterým je spojena Místní agenda 21. Původně se jednalo o vládní dokument, který nakonec skončil na MŽP.
 • U - vychází se z Městské agendy EU a projektu Partnerství pro městskou mobilitu, na národní úrovni se pracuje se Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+.
 • M - samotnou dopravní infrastrukturu a dopravní prostředky řeší nová Dopravní politika ČR (je v přípravě), na kterou budou navazovat další dokumenty a metodiky.
 • P - důraz bude dán při plánování na průřezovost, aneb vazbu na politiky zejména Ministerstva zdravotnictví,  Ministerstva vnitra (pokyny pro Policii ČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva práce a sociálních věcí, či Ministerstva průmyslu a obchodu.

S. (sustainable)


U. (urban)


M. (mobility)


P. (plan)S.
Anglické slovo "Sustainable" znamená "Udržitelné". Jenže právě toto slovo je v českém poltickém slovníku nepopulární. Je proto potřeba si od začátku připomínat, co znamená písmeno "S" a jakou vazbu má na SUMP 2.0.  Proto se chceme
vrátit k základům, ke Strategickému rámci ČR 2030, se kterým je spojena Místní agenda 21. Původně se jednalo o vládní dokument, který nakonec skončil na MŽP. Dále chceme připomínat další dokumenty, které se vztahují k ochraně ovzduší.  V současné době se MŽP zaměřuje zvláště na program Čisté mobility, ale ostatní prvky městské mobiliy jsou opomíjeny, včetně finanční podpory propagace udržitelné mobility na městské a regionální úrovni.

Dokument Česká republika 2030 se prezentuje heslem "Česko mění svět" , ke kterému je zpracováno i ilustrační video.


Máme ale pocit, že na Strategický dokument Česká republika 2030 se pozapomnělo. Přitom i on má blízko k otázkám dopravy a mobility, v rámci dílčího cíle 11.2. Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce. Pokud chceme něco změnit, pak se můžeme odkazovat nejen na tuto strategii, ale na celou řadu dalších klíčových evropských a národních dokumentů týkající se mobility a dopravy.


U
.
Anglické slovo "Urban", znamená "Městský". Vychází se z Městské agendy EU a projektu Partnerství pro městskou mobilitu, na národní úrovni se pracuje se Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+. Přínosem MMR je koordimace daných aktivit na evropské úrovni. Přínosem je podpora neziskového sektoru v oblastech městské mobility. Přínosem je také koordinace programu Smart Cities, spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv, Národní sítí místních akčních skupin, Národní sítí zdravých měst a dalšími sdruženími.M.
Anglické slovo "Mobility", znamená "Pohyblivost". Oblast, která je spojována především s Ministerstvem dopravy, které právě je pověřeno přípravou nové vládní Koncepce městské a aktivní mobility. Ta bude vycházet z nové Dopravní politiky ČR, na kterou budou navazovat další dokumenty a metodiky. Za zmínku stojí, že nově připravovaná vládní koncepce má nahradit stávající Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020. Smutné je, že tento dokument na webových stránkách MD není k dispozici. Neexistuji už ani webové stránky www.cyklostrategie.cz, www.cyklodoprava.cz. Proto i spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. je tak aktivní v přípravě nové vládní koncepce, neboť spolek je nástupce sdružení Asociace měst pro cyklisty, která vznikla jako Cíl 3.3. národní cyklostrategie v roce 2013.


P.
Anglické slovo "Plan" má sice stejný význam i v českém jazyce, ale samotnému slovu plán, či plánování se dá rozumět různě. Z pohledu vládní koncepce by se měl dát důraz při plánování na průřezovost, aneb vazbu na politiky zejména Ministerstva zdravotnictví,  Ministerstva vnitra (pokyny pro Policii ČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva práce a sociálních věcí, či Ministerstva průmyslu a obchodu. Všechny další relevatní dokumenty jsou v sekci Dokumenty.


  Národní kontext - více informací

  Pokud má být nová koncepce silným dokumentem, který ovlivní podobu našich měst v budoucích letech, musí by se na její přípravě podílet celá řada odborníků, nejen z oblasti dopravy, ale i z dalších oborů.

  Je třeba proto vytvořit silný poradní tým, který bude mít zájem na tom, aby dokument otevřel skutečný prostor pro podporu veřejné, pěší a cyklistické dopravy a otevřeně se přihlásil k problémům spojeným s rozvojem automobilové dopravy.

  Do této vládní koncepce musí být zapracovány nejen hodnoty a vize nové evropské metodiky SUMP 2.0, ale také musí být vytvořeny přiměřené finanční, legislativní, vzdělávací a marketingové nástroje. Mimo jiné by se tu měla objevit participační kampaň CityChangers.

  Ve vztahu ke vzdělávání by měla existovat na národní úrovni obdoba evropského vzdělávacího portálu www.eltis.org. Portál Akademie městské mobility má ambici spojovat know-how z jednotlivých oborů a tak se přiblížit evropskému webu. Zde by měly být umístěné všechny metodiky týkající se městské mobility. Klíčové je také zapojení Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů do tohoto dokumentu.

  Role krajů je zmíněna na samostatném odkaze.


  Inspirace pro české Ministerstvo dopravy - překlad evropské metodiky SUMP 2.0.

  Doslovný překlad z evropské metodiky SUMP 2.0.

  Městská mobilita je úzce propojena s dalšími politikami, například s politikou životního prostředí, bezpečnosti silničního provozu, zdravotní nebo energetickou politikou a územním plánováním. Tyto politiky často vznikají na místní, regionální i národní úrovni. Mnoho evropských měst proto potřebuje získat pravomoc a podporu ze strany vyšší úrovně správy, především pak v oblasti veřejné správy, legislativních záležitostí, financování, monitorování a evaluace, poradenství a metodiky, vzdělávání a výměny zkušeností. Ve většině členských států EU národní vlády takovou podporu poskytují, v některých státech však mají větší kompetence regiony, zatímco role národní vlády je limitovaná.

  Přínosy pro národní a regionální úroveň

  Ačkoliv plánování městské mobility bývá obvykle v kompetenci místních orgánů, naplnit ambiciózní cíle udržitelné městské mobility je něco, co města sama nezvládnou. Zároveň platí, že národní a regionální správa může z efektivního průběhu plánování udržitelné městské mobility také mnoho získat, protože úspěchy na místní úrovni přispívají k dosažení regionálních a národních cílů. Níže uvádíme několik pobídek k tomu, jak na národní a regionální úrovni podpořit přípravu a realizaci SUMP.

  Lepší soudržnost mezi jednotlivými odvětvovými politikami a různými úrovněmi správy a vlády:

  Odvětvové politiky úzce propojují městskou mobilitu s dalšími úrovněmi vlády a správy, na přípravě těchto politik se však často podílí celá řada politických a institucionálních aktérů jak z místní, tak regionální, národní, nebo dokonce evropské úrovně. Pokud nejsou náležitě koordinovány, probíhá zpracování těchto politik v rozmanitých plánovacích dokumentech, které reflektují rozdíly ve správních a legislativních rámcích, v procesech zpracování i ve specifických cílech. V metodách i výstupech tak samozřejmě hrozí riziko nekonzistentnosti a redundance, které je třeba řešit. Nejnápadnější příklady se týkají regulace využívání půdy a zdanění půdy, možnostem osob s postižením mít přístup k základním službám, a také rozvoje infrastruktury.

  Odstranění překážek, které stojí v cestě přípravě a realizaci SUMP:

  Některé překážky jsou čistě místního charakteru a jejich zvládnutí je jen na orgánech místní správy, zatímco jiné bývají spíš důsledkem neefektivních rámců na národní úrovni:

  • Nedostatečná spolupráce mezi městy, regiony a orgány státní správy;
  • Nedostatečná koordinace mezi ministerstvy – dochází k nekonzistentnosti politik vládních rezortů;
  • Slabá informovanost, politická vůle a angažovanost ze strany orgánů s rozhodovací pravomocí;
  • Nedostatek trvalého a koordinovaného financování na všech úrovních správy;
  • Slabý monitoring a evaluace, včetně nedostatečné nebo zcela chybějící kontroly kvality;
  • Nedostatečná odborná podpora a pomoc, chybějící pokyny, školení i odborníci, kteří jsou schopni předávat potřebné kompetence.

  Optimalizace a koordinace evropských, národních i místních finančních toků:

  Finanční pákový efekt je základním prvkem, který umožňuje převádět politické vize do konkrétních činností. Financování městské mobility zajišťují nejrůznější evropské i národní instituce. Vznik koordinovaného rámce pro financování na národní či regionální úrovni, který by vycházel ze společného chápání právních i odborných aspektů, by značně pomohl rozvoji udržitelné městské mobility. A co je nejdůležitější, jakýkoliv rámec pro financování infrastrukturních projektů by měl propagovat snižování potřeby dopravy a podporovat udržitelné způsoby mobility.

  Podpora inovací a nových trhů:

  Součástí přípravy národní či regionální strategie pro mobilitu má být i definování jasných priorit v oblasti mobility (včetně inovativních technologií). Například směrnice o ekologicky čistých vozidlech vyžaduje od veřejných institucí nákup určitého minimálního podílu vozidel tohoto typu, což by mělo usnadnit zavádění vozidel s nízkými či nulovými emisemi do praxe. Tyto jasně definované priority jsou jasným a trvalým signálem pro soukromý sektor i pro orgány místní samosprávy a mohl by usnadnit dlouhodobé investice.

  Příprava národního či regionálního rámce: výhodné pro všechny!

  Města mají potenciál být hlavním katalyzátorem změn v realizaci současných mezinárodních dohod (např. Pařížská dohoda nebo Nová agenda pro města). Na konferenci UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu) v Paříži v roce 2015 byla uznána klíčová role, kterou města musí hrát, pokud opatření v oblasti klimatických změn mají být skutečně účinná. Například klíčovou strategií, jak redukovat používání osobních aut, je zdanění: ministerstva mohou zavádět spotřební i silniční daně, zatímco opatření na místní úrovni podpoří a usnadní život bez auta.

  Města však disponují pouze omezeným objemem zdrojů a kompetencí, které jim neumožňují, aby posunu směrem k udržitelné mobilitě dosáhla bez pomoci. Národní a regionální podpora v podobě politického, finančního a odborného rámce pro PUMM, který by umožnil zvýšit informovanost mezi všemi zainteresovanými subjekty, může přispět k poklesu hladiny emisí skleníkových plynů, které pocházejí z dopravy. V tomto ohledu je každá národní či regionální strategie, která podporuje plány udržitelné městské mobility, přímým přínosem k plnění vnitrostátně stanovených příspěvků (INDC).

  To platí i pro požadavky EU na kvalitu ovzduší. Evropská legislativa stanovuje emisní limity a normy pro kvalitu ovzduší, které jsou nutné pro ochranu veřejného zdraví. V roce 2016 šest členských států EU překročilo alespoň jeden ze svých emisních limitů. Všechny normy stanovené pro kvalitu ovzduší dodržely jen čtyři členské státy, a naopak deset členských zemí překročilo všechny stanovené limity. Městská mobilita je jednou ze základních sfér, na něž se musíme zaměřit, chceme-li snížit množství emisí a zlepšit kvalitu ovzduší. Národní či regionální rámcová podpora SUMP by umožnila přesnější zacílení plánů i jejich proveditelnost, což by městům usnadnilo plnění požadavků v oblasti kvality ovzduší.

  Stručně řečeno, není možné na národní či regionální úrovni bez přispění měst naplnit cíle v oblasti klimatu, splnit požadavky EU na kvalitu ovzduší ani mezinárodní závazky. A naopak, města potřebují, aby je národní a regionální vlády podpořily a pomohly jim v přechodu k udržitelné mobilitě. Výhodné pro všechny!


  Opatření a nástroje, které usnadňují přípravu a realizaci SUMP

  Orgány na národní úrovni mají k dispozici celou řadu opatření na podporu přípravy a realizace SUMP. Graf na Obrázek uvádí klíčová opatření na národní úrovni, především z oblasti správy a řízení, legislativy a regulačních opatření, financování, monitorování a evaluace, pokynů a metodiky, vzdělávání a výměny zkušeností.

  Mezi jednotlivými aktivitami dochází do značné míry k interakci. Například příprava národního grantu (financování), který by podpořil kvalitní vypracování SUMP, vyžaduje definování toho, co to SUMP je a co obnáší jeho vypracování (legislativní a regulační opatření, pokyny a metodika).

  Celý proces financování je třeba koordinovat ve spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami na národní úrovni (správa a řízení) a v průběhu trvání zajistit monitoring a evaluaci. Informace o přínosech SUMP je třeba sdělovat ve vhodném okamžiku, např. v době zahájení grantu; dále je nutné po celou dobu procesu získávat zpětnou vazbu od všech aktérů (správa a řízení, informace, výměna zkušeností). Proto je nezbytné, aby národní rozhodovací orgány připravily komplexní národní program. Podpoří se tím koherence procesu a dojde ke zviditelnění pro všechny důležité aktéry, především pro orgány místní správy, které připravují SUMP.


  Opatření na národní úrovni, která mohou podpořit přípravu a realizaci SUMP, a nejdůležitější vzájemné vztahy:

  • Správa a řízení - nastavte konzistentní institucionální rámec pro městskou mobilitu, který definuje odpovědnosti jednotlivých orgánů na všech úrovních, včetně soukromého sektoru v oblasti mobility
  • Národní - definujte celostátní vizi a akční plán, který je v souladu s dalšími strategiemi
  • Regionální - plánování se musí týkat funkčního regionu či oblasti; zapojte všechny místní dotčené subjekty
  • Legislativa a regulační opatření - připravte programy a legislativní opatření, které městům zajistí veškeré právní podmínky pro plánování městské mobility, případně včetně povinných mechanismů
  • Monitoring a evaluace - nastavte a podpořte program pro posouzení kvality, který zajistí kvalitu plánu i efektivní využití zdrojů
  • Informace, vzdělávání, výměna zkušeností - zajistěte dobrou informovanost mezi politiky a veřejností a navyšujte kapacity mezi odborníky v úřadech i v soukromém sektoru
  • Financování - zajistěte jasný a stabilní rámec financování, který pomůže městům a bude je motivovat k přípravě a realizaci PUMM
  • Pokyny a metodika - vytvořte odborný rámec pro přípravu a realizaci SUMP, který bude upravený pro vaše národní podmínky


  Vláda může podpořit rozvoj koncepce SUMP pomocí čtyř úrovní intervence, které staví jedna na druhé:

  1. Informace: národní vláda poskytuje podrobné informace o konceptu SUMP i o jeho přínosech v celonárodním kontextu. Celonárodní platforma může usnadnit výměnu informací mezi městy, nabídnout příklady dobré praxe a informace o možnostech financování.
  2. Pobídky: vlastní SUMP je podmínkou, kterou město musí splnit, aby dosáhlo na státní zdroje financování projektů městské mobility. Tímto způsobem postupují některé operační programy evropských strukturálních a investičních fondů.
  3. Pravomoc pro města a regiony: národní vláda uděluje městům zákonnou pravomoc zavádět poplatky nebo do příslušných zákonů experimentálně začleňuje klauzule, které městům umožňují testovat nové přístupy k udržitelné mobilitě.
  4. Regulace: příprava SUMP je povinná pro všechna města, případně pro některá města podle předem daných kritérií – hustota populace, kategorie místní správy.


  Čtyři úrovně intervence

  1. informace - poskytněte jasnou definice SUMP, informujte o přínosech, vytvořte národní platformu PUMM
  2. pobídky - poskytněte jasný a stabilní rámec pro financování, který městům pomůže a bude je motivovat k přípravě a realizaci vlastního SUMP
  3. pravomoci - umožněte městům zavádět poplatky související s mobilitou
  4. regulace - uzákoňte povinnost mít vlastní SUMP pro města určité velikosti

  Národní programy na podporu SUMP jsou programy, které probíhají na národní či regionální správní úrovni s cílem podpořit, posílit a poskytnout pobídky pro proces přípravy a realizace PUMM. Podrobné pokyny viz kapitola Pokyny pro národní rámce podpory plánování udržitelné městské mobility.

  Nedávná analýza národních rámců pro plánování udržitelné městské mobility v Evropě zdůrazňuje naléhavou potřebu efektivních a koherentních národních a/nebo regionálních programů, které by podpořily proces plánování a realizace místních SUMP. V následujícím grafu jsou potřeby podrobněji definovány pro různé profily států.


  Potřeba efektivních a koherentních národních či regionálních programů pro přípravu a realizaci SUMP

  Státy a regiony, které nemají národní program pro SUMP nebo ho začínají připravovat

  Potřeby

  • Dosáhnout na národní úrovni (ministerstva) závazku a ochoty, pokud jde o centrální řízení SUMP, a vytvořit společnou vizi pro plánování mobility (hlavní oblasti - správa a řízení)
  • institucionální, legislativní a finanční podpora pro SUMP a jejich opatření (hlavní oblasti - správa a řízení, legislativa a regulace, financování)
  • Přijetí národních směrnic pro SUMP (Hlavní oblasti - pokyny a metodika)
  • zavedení monitorovacích a evaluačních činností a podpora pravidelného sběru dat v oblasti mobility (hlavní oblasti - monitoring a evaluace)
  • budování kapacit (semináře, workshopy pro zaměstnance úřadů a odborníky) s cílem podpořit přípravu SUMP, konzultační expertízy, kontrola kvality a vzdělávání národních supervizorů (hlavní oblasti - informace, vzdělávání, výměna zkušeností)
  • Zvyšování povědomí o pozitivních dopadech SUMP a o městské mobilitě obecně, a to jak na národní úrovni, tak mezi politiky místních úřadů, mezi veřejností a dalšími zainteresovanými subjekty (Hlavní oblasti - informace, vzdělávání, výměna zkušeností)


  Státy a regiony s vlastním národním programem pro SUMP

  Potřeby

  • trvalé zdokonalování národních programů pro rozvoj SUMP a jejich prvků (hlavní oblasti - správa a řízení, legislativa a regulace)
  • zajištění nebo restrukturalizace trvalého financování procesu přípravy a realizace SUMP z národních zdrojů (hlavní oblasti – financování)
  • rozšíření rozsahu SUMP na funkční městské regiony s meziměstským nebo regionálním SUMP (hlavní oblasti – pokyny a metodika, správa a řízení, legislativa a regulace)
  • zdokonalování monitorovacích a evaluačních aktivit a silnější podpora pro jejich realizaci ze strany orgánů s rozhodovací pravomocí a ze strany politiků (hlavní oblasti – monitoring a evaluace)
  • spolupráce s vysokými školami s cílem integrovat SUMP do příslušných osnov (hlavní oblasti – vzdělávání, informace, výměna zkušeností)
  • dlouhodobé komunikační a propagační kampaně, které prezentují pozitivní dopady SUMP, zaměřené především na skupinu osob s rozhodovací pravomocí, a také na širokou veřejnost (hlavní oblasti – informace, vzdělávání, výměna zkušeností)


  
  Praktické cvičení: Wales. Klademe si otázku: Jak plánování udržitelné městské mobility podpořit na národní a regionální úrovni? Pro inspiraci jsme si "zašli" do Walsu, kde místní Sustrans napsal Manifest 2021 Sustrans Cymru: Wales pro budoucnost a pro každého. Tak jsme ho mírně aktualizovali na české poměry a máme odpověď. Jen upozorňujeme - jedná se jen o inspiraci. Samotný konkrétní... číst dále