Aktivita 4.1. Vypracujte scénáře pro možný budoucí vývoj

Odůvodnění

scénáře pomáhají lépe pochopit pravděpodobné dopady externích faktorů, ovlivňujících městskou mobilitu (např. klimatické změny, informační technologie, finance nebo bezpečnost), v kombinaci s alternativními metodami, jak na ně reagovat. Scénáře znázorňují různé možnosti budoucího vývoje, vzájemně odlišné, a tím umožňují nezávisle posoudit možné důsledky současných trendů, společenských a lokálních změn i odlišných politických strategií. Zkoumání dopadů odlišných scénářů budoucího vývoje posiluje faktickou základnu pro strategické rozhodování, poskytuje nutné informace a inspiraci pro přípravu vize a cílů (viz Krok 5) a pomáhá stanovit reálné cíle a úkoly pro strategické indikátory (viz Krok 6).

Cíle

 • Poznat a pochopit rizika a příležitosti, které souvisejí se současnými trendy a možnými změnami podmínek.
 • Vypracovat různé scénáře, které budou informovat o pravděpodobných dopadech odlišných strategicko-politických směrů vývoje.
 • Vytvořit faktickou základnu pro následnou přípravu vize, cílů a úkolů.

Úkoly

 • Prozkoumat možné směry budoucího vývoje nejdůležitějších externích faktorů, které mají vliv na městskou mobilitu (tj. faktorů, které město a jeho zastupitelé nemají pod kontrolou, tedy demografický vývoj, ceny benzínu, klimatická krize, změny v technologickém vývoji nebo míra politické podpory pro udržitelnou mobilitu). Zohledněte současné trendy a pravděpodobné změny, které vyplývají z nejnovějších odborných studií. Analyzujte trendy v typických průkopnických městech (např. San Francisco) a promyslete, jak by vypadala situace ve vašem městě, pokud byste např. měli k dispozici stejné digitální inovace v oblasti mobility jako tato města. Kromě toho uvažujte i o méně pravděpodobných, ale o to závažnějších a rušivějších změnách, které by silně ovlivnily mobilitu ve vašem městě.
 • Provést analýzu dopadů budoucích externích podmínek na váš místní dopravní systém, tj. dopadů globálních i vnitrostátních změn (např. nové technologie, umožňující systém MaaS – Mobilita jako služba, automatizovaná vozidla, volně sdílená mobilita), ale i lokálních trendů (intenzivní nárůst či pokles počtu obyvatel, ovlivňující rozpočet i rozvoj města). Zhodnoťte, jaká omezení a jaké příležitosti by tyto změny znamenaly pro vaše město. Otevírají před vámi nové možnosti, nebo naopak znesnadňují realizaci některých strategií udržitelného rozvoje?
 • Vypracovat několik scénářů, které popisují různé politické priority města a jejich dopady na strategické úrovni. Každé město by mělo vypracovat nejméně tři scénáře:
  • Scénář předpokládající „běžnou situaci“, který popisuje vývoj, jenž by nastal v případě pokračování současného směřování politiky města a realizace jen těch opatření, která již byla naplánována.
  • Alternativní scénáře, popisující předpokládané směry vývoje, které vyplývají z různých strategicko-politických priorit (např. priorita veřejné dopravy vs. priorita aktivní mobility vs. priorita elektromobility). Tyto scénáře ukazují, jaké přínosy získáme při různém směrování udržitelné politiky. To vám pomůže lépe definovat, na co je třeba klást důraz. Do těchto scénářů doporučujeme zařadit opravdu jen směrování udržitelné politiky, protože srovnání s méně udržitelným scénářem vývoje již umožňuje scénář popisující „běžnou situaci“.
 • Využít vhodné metody pro přípravu a vypracování scénářů, např. modelování, čistě kvalitativní analýzu (vycházející z odborného posudku nebo z minulých výsledků politických strategií ve vašem městě či v podobném městském prostředí), případně kombinace obojího. V případě modelování jsou v této fázi doporučeny strategické modely plánování a sketch planning models, protože jsou levné, rychle proveditelné a lze je používat interaktivně. Použití detailních dopravních modelů bývá v této fázi vhodné jen tehdy, pokud jsou k dispozici hned a bez dodatečných vysokých nákladů.
 • Posoudit, jak na sobě vzájemně závisí vývoj v různých odvětvích: doprava, využití půdy, životní prostředí, hospodářství atd. Najít synergie na strategické úrovni, najít potenciál pro integraci a negativní dopady trendů v jednotlivých odvětvích.
 • Posoudit, nakolik jsou scénáře citlivé vůči významným externím faktorům, a zohlednit přitom vaše předchozí analýzy těchto faktorů (významně může pomoci, když vyhledáte konkrétně ty okolnosti, za kterých věci nefungují tak, jak by měly, které vedou ke zhoršení situace; zjistíte tak možná rizika a omezení). Takové posouzení vám pomůže být připraveni na možné změny a jejich dopady, a také poznat, které scénáře dokážou lépe odolat budoucímu vývoji; rovněž pomůže ukázat rizika a limity současného stavu (scénář „běžné situace“) a vysvětlit, proč budoucnost vyžaduje některé změny, a to i v případě, že většina veřejnosti je se současným stavem spokojená.
 • Do přípravy scénářů zapojte i zainteresované subjekty, např. do diskuze o tom, kolik scénářů město potřebuje a jaké by měly být. Podpoříte tak jejich angažovanost v procesu a případný souhlas s procesem přípravy vize (viz také Aktivita 4.2).

 

Co je to „scénář“?

Scénář popisuje konkrétní soubor budoucích vývojových trendů, které jsou důležité pro oblast městské mobility, včetně pravděpodobných dopadů externích faktorů (jako jsou demografické a ekonomické podmínky) nebo strategicko-politických priorit (např. silný důraz na aktivní mobilitu nebo na elektromobilitu).

je třeba říci, že někteří odborníci v plánování používají scénáře v procesu plánování až později, ve smyslu opatření nebo politických scénářů. Tento aspekt, kdy dochází k posouzení různých kombinací opatření s cílem najít nejlepší způsob, jak dosáhnout stanovených cílů, se v tomto dokumentu nazývá posouzení balíčku opatření (viz Aktivita 7.2).

 

Další informace k tomuto tématu viz také www.fhwa.dot.gov/planning/scenario_and_visualization/scenario_planning  

 

Aktivity and rámec základních požadavků

 • Zapojte zainteresované subjekty už během přípravy scénářů, např. do diskuze o tom, kolik scénářů připravit a jaké by měly být. Podpoříte tak jejich angažovanost v procesu a souhlas s procesem přípravy strategie.

Časový harmonogram a koordinace

 • Odpovídá a je v souladu s analýzou současného stavu.
 • Příprava scénářů doprovází přípravu společné vize (viz Aktivita 5.1), cílů (viz Aktivita 5.2) a úkolů (viz Aktivita 5.2).

Kontrolní seznam

✔ byly prozkoumány dopady možných změn v externích faktorech.

✔ byly popsány různé scénáře budoucího vývoje, včetně „běžné situace“.

✔ byly použity vhodné metody, usnadňující přípravu a posouzení jednotlivých scénářů.

✔ byla posouzena citlivost jednotlivých scénářů vůči měnícím se podmínkám a okolnostem.

 

TEMATICKÝ PRŮVODCE – ZAČLENĚNÍ POSTUPŮ SDÍLENÉ MOBILITY DO PLÁNOVÁNÍ UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

V rámci přípravy scénářů budoucího vývoje je třeba zohlednit možné trendy a politické směry. Jedním z hlavních trendů současnosti jsou různé koncepty sdílené mobility, implementované v průkopnických městech. Podle všech předpokladů tyto systémy budou během následujících let dál expandovat. Veřejné systémy sdílených jízdních kol, elektrokoloběžek, elektrokol, automobilů či elektromobilů, stejně jako například sdílené jízdy, se mohou stát součástí strategického směrování některého z připravovaných scénářů. Více informací o jednotlivých formách sdílené mobility a jak je implementovat v rámci vašeho PUMM naleznete v tematickém průvodci Začlenění postupů sdílené mobility do plánování udržitelné městské mobility.

Příklady dobré praxe: Lipsko, Německo: Příprava scénáře s podporou dopravního modelování

Lipsko připravilo v rámci vědeckého a otevřeného procesu hned šest scénářů pro různé vývojové směry:

 1. Pokračování současné strategie pro mobilitu
 2. Pokračování současné strategie pro mobilitu s neměnnými poplatky za jízdné
 3. Udržitelný scénář
 4. Scénář pro cyklistické město
 5. Scénář pro prioritní veřejnou dopravu
 6. Komunitní scénář

Scénáře byly posouzeny podle různých kritérií (atraktivita pro uživatele, ekologické výhody, ekonomické výhody, systémové výhody), bylo provedeno kvalitativní hodnocení. Z evaluace vyšel nejlépe cyklistický scénář, na druhém místě scénář udržitelný a na třetím scénář pro veřejnou dopravu.

Autor: Město Lipsko, informace shromáždila Marlene Damerauová, Rupprecht Consult

Obrázek: Město Lipsko

 Příklady dobré praxe: Maia, Portugalsko: Různě ambiciózní scénáře zaměřené na dosažení společně dohodnuté vize

Portugalské město Maia pracovalo se svým prvním PUMM od roku 2013. Město připravilo tři scénáře, které mu měly pomoci přiblížit se k realizaci takového konceptu městské mobility, který podpoří rozvoj udržitelných způsobů dopravy: scénář vývoje v „běžném režimu“, středně pokročilého vývoje a proaktivního vývoje. Opatření navrhovaná ve středně pokročilém scénáři jsou jak žádoucí, tak proveditelná, zatímco opatření v proaktivním scénáři jsou mnohem ambicióznější. Ačkoliv nejvyšší hodnocení získal proaktivní scénář, protože nepočítá s žádnými omezeními, participativní setkání s veřejností a zainteresovanými subjekty se rozhodlo pro scénář středně pokročilý, jehož cíle jsou realističtější. Na tomto procesu je zřejmé, jak je důležité zapojit další strany do přípravy a rozhodování o scénáři.

Autor: Energy and Mobility Division, Město Maia, informace shromáždil ICLEI

Obrázek: Město Maia