Navrhovaná opatření z ELTIS, mezinárodní observatoře městské mobility.

Jaké služby a možnosti nabídne plánování lidem, kteří využívají veřejnou dopravu, ale na zastávku a stanici dojíždí na kole, nebo autem?

Nakolik je pro lidi atraktivní veřejná doprava, aby do města nemuseli jezdit autem a tudíž by se pro ně nemuseli řešit parkovací místa?

Náměty pro akční plán jsou přeložené z webové stránky ELTIS, mezinárodní observatoře městské mobility.

Opatření na podporu veřejné dopravy

Systém řízení autobusové dopravy – Systém řízení autobusové dopravy využívá informací v reálném čase k lokalizaci autobusu a zjištění, zda autobusy jedou podle jízdního řádu.

Přednost autobusové dopravy – Aby mohly autobusy dobou jízdy konkurovat osobní automobilové dopravě, je třeba zavádět opatření, která zajistí jejich přednost v dopravním provozu.

Regulace autobusové dopravy – Regulace služeb autobusové dopravy se v tomto případě týká správních orgánů - úřady zabývající se dopravou buď přesouvají provozování služeb autobusové dopravy na soukromé provozovatele, nebo s nimi uzavírají nějakou formu partnerství, ať už danou zákonem nebo na dobrovolné bázi.

Výše jízdného – Jízdné lze popsat jako peněžní poplatek za jízdu prostředkem veřejné dopravy, např. jde o cenu jízdenky na vlak či autobus. Výši jízdného mohou ovlivnit dotace poskytované buď ze státní, nebo městské či regionální pokladny.

Zvýhodněné ceny jízdného – Zvýhodnéně jízdné nabízí určitým skupinám obyvatel možnost cestovat veřejnou dopravou za nižší ceny, v některých případech i bezplatně.

Zvyšování dostupnosti služeb veřejné dopravy – Cílem tohoto opatření je zvyšování kvality služeb veřejné dopravy prostřednictvím zvyšování dostupnosti těchto služeb; součástí tohoto opatření je úsilí o zvyšování rychlosti, frekvence, pohodlí a cenové dostupnosti služeb VD, a také zajištění snadného přístupu pro všechny skupiny obyvatel (bezbariérové služby pro osoby s fyzickým či mentálním postižením).

Zaměstnanecké jízdné / zlevněné časové jízdné na služby VD – Zaměstnanecké jízdenky jsou časové jízdenky, které soukromá nebo veřejná organizace kupuje od dopravce pro své zaměstnance.

Služby VD na vyžádání – Také pod názvem „Responzivní doprava na vyžádání“; jde o uživatelsky orientovanou formu veřejné dopravy, pro kterou jsou charakteristické flexibilní trasy i jízdní řády, malé či středně velké vozy a sdílený provoz mezi místy nástupu a výstupu.

Bus Rapid Transit – BRT je typ autobusové dopravy, jejímž cílem je zajistit rychlejší, spolehlivější a pohodlnější přepravu cestujících než tradiční autobusy.

Služby autobusové dopravy – Služby veřejné dopravy se týkají všech dopravních služeb nabízených veřejnosti, včetně responzivní dopravy na vyžádání, autobusů, tramvají, lehkých železnic, metra a dálkových železnic.

Nové služby na železnici – Nové služby na stávajících železničních tratích nabízejí cestujícím nové možnosti nebo lepší možnosti vlastní přepravy díky přímějším službám, které mohou snížit náklady na dopravu.

Nové železniční stanice a trati – Nové železniční stanice a zastávky na stávajících železničních tratích poskytují cestujícím další možnosti, kde nastoupit a vystoupit z vlaku, a tím zvyšují geografickou dostupnost železniční sítě.

Terminály, přestupní stanice – Účelem terminálů a přestupních uzlů je zkrátit dobu přepravy jedince z bodu A do bodu B v případě, že doprava zahrnuje i prostředky veřejné dopravy, a usnadnit přestup z jednoho způsobu dopravy na jiný, nabídnout služby v rámci jedné budovy.

Tramvaje a lehká železnice – Tramvaje a lehké železniční trati mají podobný charakter jako těžké železniční systémy, např. metra nebo tradiční meziměstské železniční trati, mají však nižší kapacitu.

Školní autobusy – Školní autobusy dopravují děti a mladistvé do školy a ze školy, a také na některé školní akce.Integrované služby

Integrované služby – Cestující používá jedinou jízdenku pro různé služby, např. na všechny prostředky veřejné dopravy na území města nebo regionu, případně vstupenku na sportovní akci použije jako jízdenku ve veřejné dopravě.

Dopravní telematika - Doprava reagující na poptávku – Služba v oblasti dopravy, která funguje někde na pomezí autobusové dopravy a taxislužby. Jde o celou řadu nabídek, počínaje méně formální komunitní dopravou a konče sítí pokrývající celou oblast.

Integrované jízdenky – S integrovanou jízdenkou může cestující přestoupit z jednoho prostředku veřejné dopravy do jiného a po celou cestu využít jen jednu jízdenku.

Elektronické jízdenky - Možnost zakoupit jízdenky prostřednictvím mobilních aplikací zvyšuje dostupnost lokal

Průřezové náměty

 • Plány pro multimodální dopravu – autobus/jízdní kolo atd.
 • Park&Ride – Forma integrované dopravy, která umožňuje zaparkovat osobní auto na parkovišti k tomu určeném a dál do města pokračovat některým z prostředků veřejné dopravy.
Příklad: Kolínská klíčenka.


Dopravní informace

Aktuální informace pro cestující– Informační systémy, které cestujícím poskytují informace v reálném čase, tj. především informace o reálné době odjezdu prostředků veřejné dopravy, a to prostřednictvím různých zdrojů.

Systémy pro plánování trasy – Systémy pro plánování cest neboli multimodální dopravní informace zahrnují celou řadu různých způsobů poskytování informací cestujícím, od jednoduše popsaných možností dopravy jednotlivými dopravními prostředky, případně v návaznosti na mapy tras a jízdní řády, až po interaktivní systémy databází, které uživateli umožňují vyhledávat konkrétní informace.

Multimodální dopravní informace a poradenství – Dopravní informace, které cestující mohou získat prostřednictvím různých technologií jak před zahájením plánované cesty, tak během ní; např. specializované webové stránky a softwary prezentují informace o všech způsobech dopravy koordinovanou, a tedy srozumitelnější formou.

Navigační systémy ve vozidlech – Tradiční navigační systémy vybíraly trasu primárně na základě nejkratší vzdálenosti mezi startem a cílem cesty. Jejich použití se hodilo především v neznámém prostředí nebo v případě komplikované dopravní sítě. Navigační systémy další generace už zohledňují pro optimální trasu i jiná kritéria.

Tradiční jízdní řády a informace o službách – Kvalita a forma poskytovaných informací, jejich zdroje a vynaložené úsilí.


Dopravní management

Inteligentní dopravní systémy – Inteligentní dopravní systémy zahrnují širokou škálu aplikací informačních a komunikačních technologií zaměřených na dopravu. Jde především o technologie řízení dopravního provozu, aktualizované informace pro uživatele, systémy řízení veřejné a nákladní dopravy, pokročilé bezpečnostní systémy, systémy pomoci v nouzi a při katastrofách a elektronické platební systémy.

Řízení městské dopravy – Systémy řízení městské dopravy jsou specializovanou formou dopravního managementu, která integruje a koordinuje řízení dopravní signalizace na rozsáhlém území s cílem řídit dopravní toky na silniční síti.

Proměnlivé dopravní značení (VMS) – VMS jsou digitální dopravní značky, které informují řidiče aut o specifických aktuálních dopravních podmínkách a událostech na dopravní síti.


K tomu je třeba připojit i:

Tradiční dopravní značky a značení – Vertikální značky – různé typy vertikálních značek s textem nebo grafickým obrazem slouží k informačním účelům, k regulaci či varování; horizontální značení na vozovce – usměrnění dopravního provozu, varování, regulační požadavky nebo základní informace; další typy značek a značení – včetně dopravních signálů, dočasných značek a světelných lamp k označení refýží nebo varování před překážkou.

Tradiční řízení dopravy – Tradiční řízení dopravy zahrnuje opatření, jejichž cílem je ovlivnit pohyb dopravy na dopravní síti. Jde tedy o omezení a příkazy, které mění směr a pohyb dopravy, ale také o zákazy parkování (a zastavení), které umožňují plynulý pohyb dopravy na silnicích.

Transport learning 8 anotací pilotních projektů. Více v přiložené dokumentaci.

1.    DOPRAVNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ DOPRAVY

Dopravní školení umožňuje pasažérům jezdit veřejnou dopravou svobodně, beze strachu a bez obav. Nejdůležitějšími cílovými skupinami jsou starší osoby, osoby se zdravotním postižením nebo s poruchami učení a děti školního věku. Obsah školení musí být uzpůsoben přesně na míru potřebám školených osob a může zahrnovat celou řadu nejrůznějších aspektů, např. fyzická dostupnost, plánování trasy, používání informačních zdrojů, nákup jízdenek i aspekty v oblasti chování a návyků. Také formát školení je třeba upravit pro konkrétní cílovou skupinu, např. krátkodobé kurzy, dlouhodobější aktivity s navazováním vztahů nebo dopravní hry pro děti atd. Významnou marketingovou složkou této aktivity je kvalitní školicí schéma, díky kterému lze získat nové či udržet stávající zákazníky veřejné dopravy. Ačkoliv je tato koncepce čím dál tím populárnější, stále nejde o běžnou záležitost. Vzhledem k nízkým nákladům a snadné realizaci je však snadno přenositelná.

 

2.    PLÁNOVÁNÍ DOSTUPNOSTI V OBYTNÝCH ČTVRTÍCH

Cílem projektu Plánování dostupnosti v obytných čtvrtích je zlepšit lokální podmínky pro chodce a cyklisty a zajistit snadnou a bezpečnou dostupnost všech místních subjektů, jako jsou obchody nebo školy, včetně služeb veřejné dopravy. Součástí projektu je komunikace s místními obyvateli. Ta pomůže identifikovat hlavní oblasti, které je třeba řešit. Projekt také zohledňuje potřeby zranitelných skupin obyvatel, tj. osob s jakýmkoliv postižením, starších osob a dětí. Přestože význam projektu je obrovský a přestože má potenciál zlepšit nejen podmínky pro každodenní mobilitu, ale i sociální interakci v obytných čtvrtích, tato koncepce stále ještě není v evropských státech běžnou záležitostí.

 

3.    DOPRAVNÍ INFORMACE UPRAVENÉ NA MÍRU OSOBÁM S OMEZENOU MOBILITOU

Cílem projektu je poskytnout informace o veřejné dopravě, které budou upravené na míru osobám s omezenou mobilitou (např. osoby se zdravotním postižením, rodiče s kočárky, starší osoby a osoby s nejrůznějšími typy postižení – tělesnými nebo smyslovými). Hlavním rysem této koncepce jsou informace o bezbariérových možnostech cestování, poskytované na internetu (a prostřednictvím horké linky). Jde o vhodný způsob, jak naplánovat trasu předem. Koncepce zahrnuje jak statické dopravní informace o dostupnosti systému veřejné dopravy, např. dostupnosti vlakového nádraží a železničních vozů, tak informace pro trasu samotnou tak, aby byla bezbariérová. Tento servis poskytuje přesné, aktuální, užitečné a snadno pochopitelné informace, které vyhovují potřebám uživatelů. Online informace a informace prostřednictvím horké linky, upravené přesně podle potřeb osob s omezenou mobilitou, jsou v evropských státech stále výjimkou, ale je v nich velký potenciál, jak zkvalitnit možnosti cestování velkého počtu uživatelů se zvláštními potřebami.

 

4.    INTERMODÁLNÍ UZLY PŘÁTELSKÉ K PASAŽÉRŮM

Na intermodálních přestupních uzlech se potkává a kříží několik dopravních toků různého druhu. Cílem je vytvořit inteligentní a efektivní řešení interakce různých druhů dopravy na přestupních uzlech. Existují různé názory na to, co nazýváme intermodální uzly přátelské k pasažérům. Z pohledu osob, které každý den někam dojíždějí, je nejdůležitější krátká přepravní trasa. Pro turisty je nejvýznamnější dostupnost informací (umístění, aktualizace), zatímco pro rodiny, děti a starší osoby je zásadní bezpečnost společně se snadným přístupem. A konečně nesmíme zapomenout na osoby s omezenou mobilitou, případně na ty, kdo chtějí dobu čekání strávit nějak užitečně. Všechny tyto skupiny se na intermodálních uzlech setkávají. Pro další rozvoj veřejné dopravy je nezbytné, aby tato místa byla k pasažérům skutečně přátelská a vstřícná.

 

5.    INFRASTRUKTURA PRO INOVATIVNÍ SYSTÉMY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Efektivněji využitý městský prostor, zejména prostor vyhrazený pro účely dopravy, může zlepšit provozní podmínky pro dopravu veřejnou. Dát v přeplněných městech přednost autobusům se ukázalo jako velmi účinná strategie. V té nejjednodušší podobě lze vyhrazené pruhy pro autobusy realizovat na krátkých úsecích vozovky jako průjezd nebo objezd zóny s hustým provozem. V mnoha případech jsou však pruhy pro autobusy napojeny na samostatnou silniční síť, s vlastním systémem řízení dopravy a vybavením autobusových zastávek. Rychlá autobusová přeprava Bus Rapid Transit a její vyhrazené pruhy nejsou realizovány jen pro průjezd přes dopravně přetížené silniční úseky, ale i jako spojnice několika čtvrtí a příměstských částí. Provoz Bus Rapid Transit se týká několika centrálních částí měst, která mají často problém s dopravním přetížením. Tento systém má spolehlivost lehkých železnic, a přitom je flexibilní jako autobusová doprava.

 

6.    DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO VEŘEJNOST DO MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ

Dostat dopravní informace přímo do mobilních zařízení představuje nové možnosti pro cestující, kteří jsou právě na cestě. Dopravní informační servis pro cestující v průběhu jejich cesty existuje již řadu let ve formě vývěsek a oznámení buď na nástupišti, na zastávce, nebo přímo ve vozidle vlaku či autobusu, zatímco řidičům motorových vozidel slouží stále častěji variabilní dopravní značení a rádiové vysílání. Kvalitní informace ve vozidlech a na nádražích/zastávkách jsou pro uživatele veřejné dopravy zásadní, protože jsou dostupné všem. Slibné je však i využití internetových technologií, které poskytne zákazníkům integrované a multimodální informace a upozornění ve skutečném čase a na místě, kde se nacházejí, a to přímo do jejich osobního mobilního zařízení. Informace lze takto upravit přesně na míru konkrétním potřebám uživatele. Takový servis zvyšuje komfort cestování veřejnou dopravou a její atraktivitu, a přispívá tak k volbě zelenější dopravy. Koncepce vyžaduje integraci mobilní komunikace, bezdrátových, internetových, satelitních a výpočetních technologií, a na straně koncového uživatele potom „chytrý mobil“.

 

7.    KYBERBUSY - NOVÉ FORMY VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Rychlá přeprava Group Rapid Transit je novým způsobem hromadné veřejné dopravy, který využívá malé automatizované elektrické „kyberbusy“ a zajišťuje služby v oblasti kyvadlové dopravy např. mezi parkovištěm a hlavním dopravním terminálem a nebo jinými zařízeními, jako jsou nákupní centra, univerzitní areály, nemocnice, hotely, výstaviště atd. Systém funguje trochu jako výtah, kdy si pasažér stisknutím tlačítka přivolá vozidlo a stisknutím tlačítka na vozidle zvolí cíl cesty. Kyberbus pak jede přímo do tohoto cíle, pokud ho nezastaví další cestující, kteří podél trasy chtějí nastoupit či vystoupit. Kyberbusy běžně jezdí po pevně stanovené trase, mohou se však otočit v určitých místech během trasy, aby se doba jízdy cestujících minimalizovala. Vozy jedou na elektrický pohon a poskytují čistý, ekologický, efektivní a udržitelný způsob veřejné dopravy s krátkou čekací dobou. Kyberbusy řídí centrální systém, používají však také technologii, díky které se vyhýbají překážkám, a tak se mohou zapojit do dopravního provozu společně s cyklisty, chodci a dalšími vozidly, nicméně pouze při nízké rychlosti.

 

8.    INOVATIVNÍ ZAŘÍZENÍ PRO CYKLISTY NA PŘESTUPNÍCH UZLECH

Jízdní kolo je slibnou alternativou, jak dopravit lidi do přestupních uzlů a nepoužít auto. Potřebujeme ale pro jízdní kola bezpečná parkovací místa. Z hlediska ochrany životního prostředí nabízí kombinace cyklistické a veřejné dopravy jednu z nejlepších alternativ k osobní automobilové dopravě. Cyklistická doprava je flexibilní, odpovídá individuálním potřebám a uvnitř měst je, pokud jde o časovou náročnost, srovnatelná s jízdou osobním autem. Abychom dosáhli požadovaného účinku, na přestupních uzlech musíme zajistit komplexní služby pro cyklisty, včetně půjčovny jízdních kol, hlídané úschovny jízdních kol (s jednoduchým parkovacím systémem), cykloservisu, a také cyklopruhů a vstupních míst pro snadný přístup cyklistů.

 

Ke stažení


Archív novinek z roku 2017

 • Mobilita jako služba. Koncepce „Mobilita jako služba“ (angl. zkr. MaaS) byla uvedena na trh jako nová koncepce dopravy, která by mohla změnit nebo alespoň narušit současné modely poskytování dopravy, a to především ve městech. MaaS by měla nabídnout balíček osobní mobility, který nejlépe odpovídá životnímu stylu a potřebám jednotlivce a který zajišťují IT modely.
 • Vlaky a auty jezdí stále více lidí, autobusy naopak stagnují (2017/08/01). Vlakem jezdí čím dál víc lidí, stejně jako auty. Naopak zájem o meziměstské cesty autobusem stagnuje. Ukazují to oficiální čísla za první čtvrtletí z ministerstva dopravy. V tuzemsku podle nich roste jak přeprava lidí, tak zboží.
 • Cestování vlakem se stalo fenoménem doby. Svaz cestujících ve veřejné dopravě vydal tiskovou zprávu (29.3.2017), ve které komentujeme statistiky počtu přepravených cestujících na železnici v ČR, které zveřejnilo ministerstvo dopravy.TZ: Cestování vlakem se stalo fenoménem doby, přeprava cestujících na železnici je nejvyšší v historii ČR. Přeprava cestujících na české železnici pokračuje v růstu již sedmým rokem v řadě.
 • Regionální železnicí může jezdit třikrát více lidí než dnes (křest nové knihy – 23.3.2017). Vlaky v České republice přepraví téměř 177 milionů cestujících ročně. Výrazný potenciál růstu má regionální železniční doprava a příklady ze zahraniční i z České republiky ukazují, že je možné zvýšit počet přepravených cestujících během několika let na několikanásobek. To je jedno z hlavních poselství nové knížky Role regionální železnice ve 21. století.
 • Ve Frankfurtu představují studentské návrhy dopravních uzlů pro projekt CHIPS. Datum 21. února bylo už nějakou dobu jasně označené v kalendářích patnácti studentů dvou německých univerzit – Univerzity umění a designu v Offenbachu nad Mohanem a Univerzity aplikovaných věd ve Frankfurtu nad Mohanem. V tento den studenti představili své finální návrhy „Mobilních uzlů mobility“, jak znělo zadání.
 • Upoutávka: Konference Chytrá a zdravá doprava ve městech. 4. ročník mezinárodní odborné konference Chytrá a zdravá doprava ve městech už se blíží. Proběhne ve dnech 4.-5. dubna 2017. V názvu konference je sice dnes tolik oblíbené a používané slovo "chytrá", ale stejně zde budou řešeny hlavně otázky městské mobility, kam "smart" patří. Svým způsobem se jedná o další tematickou konferenci Města s dobrou adresou.
 • Veřejná doprava - 8 anotací pilotních projektů. Z dokumentu "Transport learning" bylo vybráno celkem 8 anotací pilotních projektů. Více najdete v dané dokumentaci. 1. DOPRAVNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ DOPRAVY Dopravní školení umožňuje pasažérům jezdit veřejnou dopravou svobodně, beze strachu a bez obav. Nejdůležitějšími cílovými skupinami jsou starší osoby, osoby se zdravotním postižením.
 • České dráhy evidují rostoucí zájem o přepravu cyklistů, letos jich bylo více o 8 % . Národní železniční dopravce České dráhy letos od začátku roku do září 2017 přepravil téměř tři čtvrtě milionu cyklistů, přibližně o 8 % více než loni. České dráhy nabízejí přepravu jízdních kol téměř ve všech svých spojích a v 6 000 spojích.
 • Novinky: Sdružení dopravních podniků
 • Novinky: Občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz
 • Novinky: Svaz cestujících ve veřejné dopravě


Přiklady z měst

Zlín

Stávající stav

 • Obsluha aglomerace Zlín + Otrokovice a několika sousedních obcí
 • Vysoká frekvence spojů ve špičkách
 • Moderní bezbariérový vozový park, některé vozy s wi-fi, pohodlné sedačky
 • Bezbariérové zastávky a stavba nových
 • Aktivní preference MHD na světelných křižovatkách, preferenční opatření na silnicích – vyhrazené pruhy

Plány města Zlína

Pokračování v modernizaci vozového parku MHD (od r. 2016 zahájen nákup trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem)


Uherský Brod

Dopravní terminál – dokončení 2015

V návaznosti na autobusovou a vlakovou dopravu pak byly umístěny cykloboxy v rámci stavby Dopravního terminálu. Zdánlivá maličkost, ale jedná se o častou chybu projektantů, že se prostě zapomenou.


Jihlava