PARTNERSTVÍ PRO MĚSTSKOU MOBILITU

Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem projektu Partnerství městská mobilita (PUM). PUM je jedním z 14 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), která byla definována, konkretizována a formalizována v červnu 2016 na setkání ministrů členských zemí EU. Více informací lze nalézt na https://ec.europa.eu/futurium/en (dále odkaz „Urban Agenda for the EU“).

Pro Českou republiku je tak velkou výzvou implementovat doporučení do českého kontextu. A to se snaží stejnojmenný spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. , který chce rozvíjet čtyři klíčová témata Městské agendy pro EU.


  • Správa a plánování: pro veřejnou správu nabízíme řadu doporučení a také spoluvytváříme novou metodiku SUMP 2.0.
  • Veřejná doprava a dostupnost: upozorňujeme, že i kraje výrazným způsobem ovlivňují sídelní mobilitu. Vždyť právě ony ovlivňují kvalitní veřejnou dopravu. Představme si jen, kdyby polovina lidí by z veřejné dopravy přešla na jízdu autem. Jak by potom vypadala parkovací politika města. Kraje ale mají více oblasti, ve kterých mohou pomoci s řešením sídlení mobility. Naším cílem je vést, či motivovat kraje k partnerství s městy a obcemi při budování udržitelné sídelní mobility. Odborným garantem pro tuto oblast je pro nás Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích.
  • Aktivní mobilita a veřejný prostor: pokud víme, že veřejný prostor je jen jeden, ale přitom všichni lidé chtějí všechno, více parkovacích míst, více cyklistických opatření, více bezpečí pro chodce, více prostoru pro děti, více zeleně, pak se musíme někdy rozhodnout, komu dát občas přednost a proč. My chceme podporovat aktivní mobilitu a vést k tomu i kampaň CityChangers.
  • Nové služby mobility a inovace: chceme upozorňovat na smart řešení, které nám mají pomoci vybudovat udržitelnou mobilitu. Budeme přinášet příklady dobré praxe na téma služby mobility a inovací a také přinášet příklady z oblasti čisté mobility. Spolupracujeme s EIT Urban Mobility Innovation Hub East, s.r.o. a se Svazem měst a obcí ČR, který koordinuje projekt Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City.

CÍLE A VÝSTUPY PARTNERSTVÍ

Prvním výstupem byl tzv. "Orientation Paper" z května 2017, který se stal výsledkem prvních diskusí o zaměření partnerství .

Akční plán vypracovaný v listopadu 2018 si klade za cíl rozpracování opatření nezbytných k řešení výzev měst. Členové partnerství určili devět hlavních oblastí akčního plánu, po nichž následuje soubor doporučení o úloze měst a regionů v současném finančním rámci EU a zlepšení přeshraniční mobility. 

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

 
Následovalo vydání samostatných prováděcích plánů pro strukturování a organizaci práce mezi členy každé akce (cestovní mapa). Výběr akcí odráží hlavní priority partnerů v souladu s cíli městské agendy. Jednotlivé součásti akčního plánu jsou detailně popsány a ke stažení jsou v přiložených souborech. 

Jaké sekce zde najdete?

Ke stažení