Aktivita 8.3. Dohodněte se na prioritách, odpovědnosti a časovém harmonogramu

Odůvodnění

Poté, co jste vytvořili a podrobně popsali konečnou verzi souboru činností, je čas určit, kdo bude mít jakou odpovědnost, jaké budou priority a kdy co bude probíhat během implementace. Jasná představa o tom, jaké jsou prioritní činnosti, v jakém čase budou vykonávány a kdo za ně ponese odpovědnost, tohle vše jsou základní kameny každého plánu udržitelné městské mobility. K tomu je nezbytná intenzivní diskuze a koordinovanost mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Cíle/aims

 • Najít vhodné priority ve vybraných činnostech a povinnosti pro jednotlivé subjekty.
 • Zajistit reálnou proveditelnost všech činností.
 • Zajistit efektivní přidělení zdrojů (lidé, znalosti, čas).
 • Společně s příslušnými partnery formalizovat povinnosti a odpovědnosti všech aktérů a přidělení zdrojů.
 • Určit jasný časový horizont pro implementaci činností.
 • Formálně se dohodnout s důležitými zainteresovanými subjekty (včetně politiků a úředníků) na odpovědnostech, povinnostech a časovém harmonogramu.

Úkoly

 • Diskutovat o plánovaných činnostech a jejich prioritách se subjekty, které by mohly hrát roli v jejich financování, navrhování koncepce či implementaci. Zajistit, aby součástí diskuze byly i další odbory správy města.
 • Zjistit, jaké jsou možnosti, pokud jde o vedení implementace jednotlivých činností s ohledem na schopnosti, kompetence a silné stránky zainteresovaných stran. V některých případech je zcela zjevné, že za daný úkol musí převzít odpovědnost jediný subjekt, v jiných případech je naopak lepším řešením mezioborová spolupráce s různými subjekty.
 • Pro každou činnost ve všech balíčcích opatření jasně definovat povinnosti a odpovědnost – v případě, že neurčíte, kdo je za danou činnost odpovědný, je nanejvýš pravděpodobné, že nebude provedena.
 • Dohodnout se na obecném časovém plánu, který určuje přibližné zahájení i ukončení jednotlivých činností. Vytvořte podrobný plán na dva až tři roky a předpokládaný návrh pro dalších deset let; současně nezapomeňte na činnosti, které předpokládají dlouhodobější implementační období. (Podrobné plánování činností na další roky je třeba revidovat a aktualizovat nejméně každých pět let.)
 • Zvážit, které činnost spolu souvisejí a mohou se vzájemně ovlivňovat (viz Aktivita 8.1). například nová trať Bus Rapid Transit by měla být zavedena až pod dokončení nezbytné infrastruktury (zastávek, pruhů pro autobusy atd.). Dále platí, že kontroverzní opatření (jako poplatky za vjezd do centra) je vhodné zavádět v jednom balíčku nebo těsně po populárních opatřeních (levnější jízdenky ve veřejné dopravě atd.) – zvýšíte tak míru jejich akceptovatelnosti.
 • Uvědomit si, že rozsáhlé projekty pravděpodobně ovlivní celý systém mobility ve městě, např. stavební práce jako zprovoznění nové tramvajové trati, ale i zavedení poplatků za vjezd do centra. Doba, kterou vyžaduje implementace takových projektů, je obvykle delší než implementační doba PUMM. Kromě toho vyžadují komplexní implementační proces včetně například provedení strategického hodnocení environmentálních dopadů, čímž svým způsobem svazují kapacity v oblasti plánování a silně ovlivňují veškeré další aktivity. I poměrně „jednoduché“ projekty v oblasti cyklodopravy mohou kvůli právním problémům a procesům trvat několik let.
 • Pomocí nově dohodnutých informací aktualizovat tabulku činností a přehled základních údajů (připraveno v Aktivitě 8.1).
 • Zveřejnit časový plán i přidělené povinnosti, odpovědnosti a zdroje, především kvůli informování obyvatel a zajištění transparentnosti.

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Jmenujte programového manažera, který bude odpovědný za koordinaci implementačního procesu všech činností i následné evaluace opatření a balíčků opatření (může jít o stejnou osobu, která je koordinátorem PUMM, nebo o někoho jiného). Koordinátor činností pomáhá provádět úpravy a revize jednotlivých činností v průběhu implementace, případně i definovat nové činnosti. K implementovaným činnostem a jejich výsledkům přistupuje komplexně a město díky tomu získá mnoho cenných informací pro další rozvoj systému mobility.

Časový harmonogram a koordinace

 • Vychází z činností definovaných v rámci Aktivit 8.1 a 8.2. Poskytuje základ pro všechny následující Aktivity a tvoří klíčovou část konečné verze PUMM.

Kontrolní seznam

✔ byly jmenovány osoby/subjekty odpovědné za implementaci jednotlivých činností.

✔ společně se zainteresovanými subjekty byl vytvořen časový harmonogram a dohoda o prioritách.

✔ plánované činnosti byly zveřejněny za účelem informování širší veřejnosti.

 

Příklady dobré praxe: Soluň, Řecko: Fórum mobility k dohodě o povinnostech a odpovědnostech za činnosti

Po schválení plánu udržitelné městské mobility v roce 2014 se zainteresované subjekty setkaly v rámci Fóra mobility, které fungovalo jako sněm. Poprvé se Fórum mobility konalo v roce 2016 s cílem prezentovat, nakolik pokročila implementace jednotlivých opatření, a diskutovat o další cestě. Přidělení odpovědností proběhlo zaprvé na základě jurisdikce a zákonných ustanovení, zadruhé podle schopností a kapacit jednotlivých organizací. Úspěch tohoto neformálního fóra závisel na dobré vůli všech účastníků. Úřady v Soluni proto doporučují využít o něco závaznější rámec, který by vzešlá rozhodnutí zachoval pro další plánování.

Autor: Samuel Salem, The TA Thessaloniki, informace shromáždil Polis

Obrázek: Dimitris Vetsikas (JIC), pixabay.com