Kapitola 1 - Vytvoření pracovních struktur


Hledání odpovědí ke čtyřem písmenům. Je možné využít metodiky Místní agendy 21.

S. (sustainable)


U. (urban)


M. (mobility)


P. (plan)
Seznam aktivit:

 • Aktivita 1.1. Kdo na úřadě je zodpovědný za oblasti S., U., M. a P. jaké finance jdou do uvedených oblastí? Cíl: provedení posouzení lidských a finančních zdrojů: Aby bylo možné proces adaptovat na lokální podmínky, je třeba provést hodnocení vlastní plánovací praxe, kapacit a zdrojů. Příslušné relevantní informace jsou k dispozici na odkazech Koordinátor mobilityFinance.
 • Aktivita 1.2. Které organizace mají vazbu na oblasti S., U., M. a P.? Cíl: vytvoření ústředního mezirezortního týmu: Příprava, vypracování a realizace SUMP je komplexní proces, který vyžaduje spolupráci napříč hranicemi obcí a mezi rezorty, a také koordinování spolupráce mezi příslušnými politikami a organizacemi.
 • Aktivita 1.3. jak se na oblasti S., U., M. a P. dívají místní politici? Do jaké míry strategie města pracuje s oblastmi S., U., M. a P.  Cíl: zajištění politické a institucionální podpory: Zásadním krokem, který pomůže k úspěchu celého procesu plánování udržitelné městské mobility, je najít nejvýznamnější zainteresované partnery a zajistit jejich angažovanost do procesu. Pro ně jsme připravili výzvu CityChangers 2030.
 • Aktivita 1.4. Jakým způsobem budou komunikovány oblasti S., U., M. a P. Cíl: naplánování zapojení veřejnosti a zainteresovaných subjektů. Neodmyslitelnou součástí plánu udržitelné městské mobility je komunikační a marketingový plán, který má zajistit participaci veřejnosti po celou dobu jeho zpracování a implementace. Akademie městské mobility věnujeme danému tématu mimořádnou pozornost, proto je k tomu vytvořená speciální stránka Jak komunikovat?

Plány udržitelné městské mobility mohou být úspěšné jen tehdy, když zapojení partneři disponují čtyřmi funkčními dovednostmi:
 • schopnost zajistit politickou podporu
 • kompetence v oblasti dopravních sítí a služeb
 • odborné znalosti nutné pro přípravu SUMP
 • schopnost získat podporu veřejnosti, případně rozumět potřebám a prioritám obyvatel obce


Aktivita 1.1: Provedení posouzení lidských a finančních zdrojů

Aby bylo možné proces adaptovat na lokální podmínky, je třeba provést hodnocení vlastní plánovací praxe, kapacit a zdrojů. Tak lze najít silné a slabé stránky nebo překážky, které mohou ovlivňovat přípravu i realizaci plánu. Posouzením aktuální praxe v oblasti plánování zjistíte, nakolik je stávající praxe v souladu s principy, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. S tím úzce souvisí i otázka dostupných kapacit a zdrojů (jak lidských zdrojů, tj. zaměstnanci a dovednosti, tak finančních zdrojů). Bez dostatečných zdrojů bude úspěšná realizace plánu ohrožena.

Kontrolní seznam

 • nalezli jsme silné a slabé stránky i překážky, které mohou mít dopad na proces SUMP.
 • provedli jsme sebehodnocení, jehož výsledky jsou výchozím bodem pro optimalizaci procesů místního plánování.
 • provedli jsme analýzu dovedností a finančních zdrojů nutných pro plánovací proces.
 • připravili jsme strategii pro řešení nedostatků v oblasti dovedností.
 • rozpočet pro proces SUMP byl schválen politickými představiteli.
 • provedli jsme posouzení pravděpodobného rámce financování pro realizaci opatření. Na jedné straně máme přehled o všech dotačních titulech s vazbou na dopravu a mobilitu, které využijeme při plánování rozpočtu města.
 • město provedlo analýzu svého úřadu, má přehled o tom, kdo by mohl být potenciálním koordinátorem městské mobility a jaký tým, pracovní skupinu bude mít k dispozici. Nejde o tým, který má jen kontrolovat proces zpracování plánu udržitelné městské mobility (SUMP), ale o tým, který jej bude implementovat.

Aktivita 1.2: Vytvoření ústřední mezirezortní tým

Příprava, vypracování a realizace SUMP je komplexní proces, který vyžaduje spolupráci napříč hranicemi obcí a mezi rezorty, a také koordinování spolupráce mezi příslušnými politikami a organizacemi (např. koordinace spolupráce s územním plánováním, s ochranou přírody, sociální inkluzí, genderovou rovností, ekonomickým rozvojem, bezpečností, zdravotní politikou, vzděláváním, informačními technologiemi). Pro úspěšné koordinování a řízení procesu je třeba jasně určit hlavního koordinátora s dostatečnými kapacitami a zdroji a rozdělit kompetence mezi dalšími organizacemi.

Kontrolní seznam

 • byl určen koordinátor plánovacího procesu.
 • byl sestaven ústřední tým, který disponuje všemi potřebnými dovednostmi a jehož součástí jsou členové klíčových orgánů z celého regionu plánování. jedná se o tým pro přípravu a realizaci SUMP, který funguje napříč všemi sousedními řídícími orgány a pravidelně se setkává. Tým je složen jak zástupci města, tak i dalšími klíčovými partnery, kteří ovlivňují mobilitu ve městě. Aneb jedná se o jednu z rolí koordinátora městské mobility – dávat partnery k jednomu stolu. Tým bude řídit přípravu SUMP a monitorovat celý proces. Proces je ovšem nekonečný. Nejedná se tedy jen o etapu zpracování nějakého plánu, ale o proces, který zahrnuje i implementaci plánu.
 • celý tým je obeznámen s problematikou (plánování) udržitelné městské mobility.
 • město počítá s tím, že neřeší jen své území, ale má podporovat i opatření a akce v širším regionu.
 • město počátá s tím, že SUMP se dělá s ohledem na „zranitelné účastníky“ děti, seniory, chodce, cyklisty. Jejich organizace jsou začleněné do přípravy SUMP.
 • město do přípravy významné podniky ve městě, s vazbou na firemní plány mobility, či na logistiku a přepravu zboží od úplného začátku přípravného procesu SUMP. Jde o to počítat s jejich vlivem a rolí.
 • město začlenilo do přípravy všechny další významné a zainteresované subjekty, ať již státní a krajské organizace, ale i NNO, včetně posouzení jejich cílů, jejich vlivu, schopností s ohledem na dopravu a mobilitu.
 • byla navázána spolupráce se všemi řídícími orgány, které se nacházejí na území, jež zahrnuje vámi plánovaný SUMP. Orgány jako jsou např. ŘSD, SŽDC, správci komunikací, atd. ví, že město bude zpracovávat SUMP a bude potřeba, aby ve svých stanoviscích také zohledňovaly například opatření podporující opatření aktivní mobility. Např. cyklistické pruhy na státních a krajských komunikací. K čemu by pak byl návrh daného opatření, když ŘSD a DI Policie ČR by řekla ne…


Aktivita 1.3: Zajištění politické a institucionální angažovanosti

Zásadním krokem, který pomůže k úspěchu celého procesu plánování udržitelné městské mobility, je najít nejvýznamnější zainteresované partnery a zajistit jejich angažovanost do procesu. Kvalitní analýza zainteresovaných subjektů pomůže identifikovat možné konflikty a koalice a jak by mohly ovlivnit proces plánování z hlediska geografického pokrytí, integrace politiky, dostupnosti zdrojů a celkové legitimity. Včasné zapojení politických subjektů a zainteresovaných institucí pomůže k tomu, aby se od začátku cítily být součástí procesu a podpořily jeho výstupy.

Kontrolní seznam

 • byly identifikovány a vytvořeny skupiny zainteresovaných subjektů.
 • byla provedena analýza konstelací všech aktérů.
 • byla vytvořena základní metoda pro koordinování zainteresovaných subjektů.
 • byla zajištěna politická podpora.
 • klíčové zainteresované subjekty se zavázaly k dodržování principů udržitelnosti.

Aktivita 1.4: Naplánování zapojení veřejnosti a zainteresovaných partnerů

Neodmyslitelnou součástí plánu udržitelné městské mobility je komunikační a marketingový plán, který má zajistit participaci veřejnosti po celou dobu jeho zpracování a implementace.  Pro samotnou přípravu takové plánu lze využít řady zdrojů: http://www.participativnimetody.cz/. http://www.iprpraha.cz/participativniplanovani, https://www.eltis.org/glossary/participation. Veřejnost má být zapojována průběžně a rozhodně ne jen ve formě, že veřejnost „informujeme“, ale že se spolupodílí na procesu a to průběžně. Participace probíhá průběžně v rámci celého procesu. Existuje několik klíčových momentů - milníků, kdy je třeba se zastavit a vrátit se k vizím, scénářům a zhodnotit soulad připravovaných opatření s dříve nastavenými dokumenty. Akademie městské mobility věnujeme danému tématu mimořádnou pozornost, proto je k tomu vytvořená speciální stránka Jak komunikovat?

Kontrolní seznam

 • známe skupiny vhodných zainteresovaných subjektů.
 • jsou dokončeny participační a komunikační metody.
 • byla ustavena řídící skupina se zástupci nejdůležitějších zainteresovaných subjektů.
 • byl vytvořen komunikační plán, který navrhuje způsoby jak angažovat partnery do procesu SUMP.