Krok 1 - Vytvoření pracovních struktur


Aktivita 1.1. Posuďte vaše lidské a finanční možnosti

Aby bylo možné proces adaptovat na lokální podmínky, je třeba provést hodnocení vlastní plánovací praxe, kapacit a zdrojů. Tak lze najít silné a slabé stránky nebo překážky, které mohou ovlivňovat přípravu i realizaci plánu. Posouzením aktuální praxe v oblasti plánování zjistíte, nakolik je stávající praxe v souladu s principy, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. S tím úzce souvisí i otázka dostupných kapacit a zdrojů (jak lidských zdrojů, tj. zaměstnanci a dovednosti, tak finančních zdrojů). Bez dostatečných zdrojů bude úspěšná realizace plánu ohrožena.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

 • Získejte přehledné informace o silných a slabých stránkách a příležitostech v plánovací praxi vašeho města (např. politický, institucionální a právní rámec).
 • Zajistěte ve vašich úřadech a mezi partnerskými subjekty dostatečné dostupné kapacity řízení procesu plánování udržitelné městské mobility.
 • Proveďte posouzení jak potvrzených, tak možných zdrojů financování jak samotného procesu plánování, tak realizace jednotlivých opatření.

Aktivita 1.2. Vytvořte mezirezortní tým

Příprava, vypracování a realizace SUMP je komplexní proces, který vyžaduje spolupráci napříč hranicemi obcí a mezi rezorty, a také koordinování spolupráce mezi příslušnými politikami a organizacemi (např. koordinace spolupráce s územním plánováním, s ochranou přírody, sociální inkluzí, genderovou rovností, ekonomickým rozvojem, bezpečností, zdravotní politikou, vzděláváním, informačními technologiemi). Pro úspěšné koordinování a řízení procesu je třeba jasně určit hlavního koordinátora s dostatečnými kapacitami a zdroji a rozdělit kompetence mezi dalšími organizacemi.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

 • Vytvořte pracovní struktury, které umožní co nejlépe využít dostupné zdroje.
 • Vypracujte integrovaný SUMP, který místo aby řešil jednotlivé způsoby dopravy izolovaně, pracuje s jejich vzájemným propojením, a také zohledňuje interakce mezi městskými strukturami (využití půdy, hustota, funkce, socioekonomické vzorce, ekosystémy) a mobilitou.
 • Plánování mobility a dopravy jako sdílené oblasti politiky, ne jako konečné cíle samy o sobě.
 • Zajistěte, aby základní principy udržitelnosti byly zohledňovány v celém procesu plánování.

Aktivita 1.3. Zajistěte politickou a institucionální angažovanost

Zásadním krokem, který pomůže k úspěchu celého procesu plánování udržitelné městské mobility, je najít nejvýznamnější zainteresované partnery a zajistit jejich angažovanost do procesu. Včasné zapojení politických subjektů a zainteresovaných institucí pomůže k tomu, aby se od začátku cítily být součástí procesu a podpořily jeho výstupy. Jak je to myšleno? Proveďte analýzu stávající strategie města, nakolik koresponduje s myšlenkami SUMP 2.0. V ideálním scénáři nebude nutné, aby místní SUMP 2.0. stanovoval nové vize a nové strategické cíle, když už je máte definovány ve svém vyšším strategickém plánu. Příkladem může být Uherské Hradiště, které má ve strategii města kvalitně zpracovanou část doprava a mobilita. Nový SUMP 2.0. tyto cíle už jen přebírá a nevytváří nové. Je proto nutné, abyste si na začátku stanovili své teze, které vymezují plánování dopravy a mobility ve vašem městě. Výsledkem je, že město si může dovolit v zadávacích podmínkách pro externí firmu již definovat své strategické cíle, které se jen budou upřesňovat.
Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

 • Vytvořte pevnou základnu pro trvalou spolupráci mezi zainteresovanými subjekty.
 • Najděte vhodné synergie i možné konflikty mezi zainteresovanými subjekty.
 • Posilujte kapacity řízení pro přípravu a realizaci vašeho SUMP 2.0. i možnosti jeho přijetí.

Aktivita 1.4. Naplánujte zapojení veřejnosti a zainteresovaných partnerů

Přechod k udržitelné mobilitě vyžaduje aktivní podporu ze strany veřejnosti i zainteresovaných subjektů. Spolupráce s různými subjekty je obvykle považována za běžnou praxi, ale často se stává, že do plánování mohou mluvit jen určité skupiny. Je nezbytné zapojit všechny vhodné subjekty do celého procesu plánování a zabývat se jejich specifickými požadavky. Tento přístup pomůže legitimizovat SUMP a zvýšit jeho kvality. Pouze takový SUMP, na jehož vypracování se po celou dobu podílela veřejnost a další partneři, má šanci být akceptován a fungovat dobře po stránce financování a uplatnění v praxi. Zapojení veřejnosti a zainteresovaných subjektů je tedy zcela zásadním prvkem procesu SUMP.

Zapojení zainteresovaných subjektů vyžaduje speciální komunikační strategii, která při jednání s úřady, soukromými firmami, organizacemi občanské společnosti nebo se všemi dohromady vychází z rozdílných formátů a technik. Zapojení veřejnosti je zásadní pro zajištění legitimity a kvality rozhodování, a kromě toho je i podmínkou ze strany EU a mezinárodních konvencí. Veřejnost má být zapojována průběžně a rozhodně ne jen ve formě, že veřejnost „informujeme“, ale že se spolupodílí na procesu, a to průběžně. Komunikační plán se však netvoří jen pro zpracování SUMP 2.0., ale zejména pro jeho Implementaci (viz. aktivita 11.2.).
Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

 • Zajistěte zpracování komunikační strategie. Zapojte do ní co nejvíce relevantních subjektů, ve všech fázích procesu plánování. Musí být postavena na transparentní kultuře plánování, která staví na dialogu, pravidelné komunikaci a konzultacích.
 • Povzbuzujte veřejnost a umožněte jí aktivní účast na diskuzích. Vypracujte udržitelné metody pro zapojení veřejnosti, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života obyvatel, a zajistěte zájem pro proces plánování v řadách širší veřejnosti.
 • Posilujte roli občanské společnosti a místní politické kultury.