7. 12. 2023
Webinář o veřejném prostoru

PROGRAM webináře

9:00 – 9:15  Úvodní slovo
Jaroslav Martinek, národní cyklokoordinátor a jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

9:15 – 9:45  Co umí strom aneb o zahradě s trochou fyziky + diskuze 
Význam zeleně pro klima města a možnosti využití termálních dat v městském prostředí
Jan Pokorný, ENKI, obecně prospěšná společnost pro výzkum a osvětu v oborech životního prostředí. Prezentace ke stažení zde. Ke stažení také - Příloha 1, Příloha 2Příloha 3Příloha 4.

9:45 – 10:15 Co je nového v Akademii městské mobility + diskuze
Eva Štěrbová, spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Prezentace ke stažení zde.

10:15 – 10:45  Veřejné prostory vyžadují komplexní řešení + diskuze
Příklady dobré praxe Ceny Víta Brandy
Petr Lešek, zakládající partner ateliéru Projektil architekt. iPrezentace ke stažení zde.

10:45 – 11:15  Plány vs. realita podpory městské a aktivní mobility
Aneb co jsem se přiučil z Urban Mobility Days, které proběhly v říjnu 2023.
David Michalička, starosta města Říčany. Prezentace ke stažení zde.

11:15 – 11:45  Sdílená zóna – úspěšný nástroj zklidnění dopravy a rozvoje veřejných prostranství nyní i v Česku + diskuze
Vojtěch Novotný, mobility consultancy & advisory, ČVUT Fakulta dopravní. Prezentace ke stažení zde.

TÉMA webináře

Koncepce SmartCities | Komponenta C4.3 Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility řešený ve strategických plánech a plánech udržitelné městské mobility

Webinář upozornil na jeden problém současného plánování městské dopravy, kterým je vedle nedostatečné integrace jednotlivých způsobů dopravy i omezená koordinace mezi jednotlivými strategiemi a organizacemi.

Řešení těchto nedostatků představuje velkou výzvu (např. koordinace s obory jako: územní plánování, ochrana životního prostředí, sociální inkluze, genderová rovnost, ekonomický rozvoj, bezpečnost, zdraví, vzdělávání, informační technologie, energetika, bydlení) pro plánování udržitelné městské mobility, a současně jde o hlavní zdroj inovací a rozvoje.

Propojení s ostatními procesy plánování a koordinování cílů a úkolů pomáhá posílit efektivitu vašeho SUMP 2.0., stejně jako všech dotčených plánů a strategií. A právě těmto tématům bude věnován program našeho webináře.

Plány udržitelné městské mobility (SUMP)

Umožňují reflektovat moderní trendy ve veřejném prostoru 

Obce mají vhodné nástroje pro plánování dopravní infrastruktury a toto plánování mohou provázat s územním plánem. V SUMP se počítá s finální vizí veřejného prostoru, který je „tvořen pro lidi, ne jen pro auta". Provázání obou plánů je tak „iterací k definitivnímu řešení", které je nakonec zapracováno do územního plánu. Plán má být tvořen a naplňován s ohledem na základní potřeby obyvatel obcí, aby neomezoval potenciální využití nových technologických možností. Tento specifický cíl je možné rovněž vnímat jako spojující složku koncepčního a strategického přístupu. Cílem je rozvoj obcí a měst z pohledu dopravy směrem k udržitelnému rozvoji, čemuž odpovídá i pojetí předchozích specifických cílů. Je však nezbytné nezapomínat na to, jak důležité je si vše detailně popsat a rozplánovat. Nekoncepční věci mohou mít (byť s dobrým úmyslem) nedozírné důsledky.

V dnešní době je důležitým dokumentem výše zmiňovaný SUMP. Do určité míry může nahrazovat dokumenty, které byly městům dlouhou dobu dobře známé (Generely silniční dopravy/cyklistické dopravy/bezbariérovosti/..., koncepce, studie atd.). Na druhou stranu může SUMP nastavit i vhodnou strukturu – ideu, vizi a cíl a další dokumenty na něj mohou navazovat a vhodným způsobem ho rozšiřovat. Město si musí určit, jakou roli může a bude hrát SUMP v kontextu specifik daného městského prostředí. Hlavní motivací, proč zpracovávat SUMP by měl být strategický a koncepční rozvoj města. V tomto případě je nezbytné zajistit městům dostatečně přehledný soubor metodických přístupů pro snadnější orientaci vedoucí ke strategickému rozvoji. Výstupem může být jak robustní dokument pokrývající všechny otázky dopravy a mobility vč. překryvu na další oblasti zájmu, tak méně obsáhlý dokument, který určuje základní ideu a myšlenky, na který je možné dále navázat. Území může být řešeno také jako součást spádové oblasti s ohledem na naplnění specifických potřeb obce. Klíčové je vnímání vztahu mezi SUMP a Územním plánem (dále ÚP). V ideálním případě by měla při vzniku SUMP probíhat aktualizace ÚP (či naopak při tvorbě ÚP by měl vznikat SUMP) a tyto dva strategické dokumenty by měly být řešeny vzájemně a současně. ÚP je zaměřen spíše na funkčnost území a urbanistický aspekt, SUMP naopak řeší pohled převážně dopravní a v některých ohledech je výrazně podrobnější. Dokumenty se proto musí maximálně doplňovat a navazovat na sebe.

Závěrem

V České republice se pro Plán Udržitelné Městské Mobility používá zkratka PUMM. Městům se doporučuje, aby se vrátila ke zkratce SUMP, odvozené od prvních písmen anglického názvu Sustainable Urban Mobility Plan. Kvůli překladu z anglického jazyka do českého se totiž ztratila pointa plánování. Zatímco v českém kontextu je na prvním místě slovo Plán, tak v anglickém je slovo Sustainable – neboli „Udržitelné".  Jenže právě toto slovo je v českém poltickém slovníku nepopulární. A přitom by stačilo tak málo – vidět v SUMP a ve slově sustainable plánování pro města, , ve kterých budou chtít naše děti žít.

Více o plánech udržitelné mobility

Modul: Akce