Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Doprava má dlouhodobý vliv na zdraví mladých lidí

24. 11. 2019

Dostupnost dopravy má značný vliv na životní rozhodování mladých lidí a definuje možnosti, které se mladým v životě nabízejí. Pokud například střední školy v místě bydliště nenabízejí takové obory, jaké mladého člověka zajímají, existuje pro něj způsob, jak se dostat do vzdálenější školy, která mu vyhovuje lépe? A pokud přijde nabídka práce, má možnost, jak se na pracoviště dostat?

Doprava může řídit zásadní rozhodnutí v životech mnoha mladých lidí a ovlivnit průběh jejich života. Výrazný vliv se projevuje například v oblasti zdraví. Nadace Health Foundation provádí šetření s cílem najít a pochopit okolnosti, které mají vliv právě na budoucí zdravotní stav mládeže.

Jedním z témat, která se s velkou intenzitou projevila hned v počátcích průzkumu, byla doprava a to, do jaké míry se pozitivně odráží v oblasti zdraví.

Nadace Health Foundation pověřila organizaci Sustrans, aby spolu s Centrem pro dopravu a společnost (University of the West of England) zjistila, jak dostupné jsou různé způsoby dopravy pro mladé lidi, jakou dopravu používají a jaké jsou dopady dopravy na životy mladých.

Výzkum v rámci studie definoval oblasti, v nichž může doprava ovlivňovat průběh lidského života včetně zdravotního stavu:

  1. Šance na vzdělání – nedostatečná nabídka dopravy do vzdálenějších lokalit může omezovat příležitost ke vzdělávání mladých lidí.
  2. Účast na mimoškolních aktivitách – auto v domácnosti umožňuje dětem zapojit se i do mimoškolních aktivit; ukázalo se, že mimoškolní aktivity jsou pro děti z dlouhodobého hlediska ekonomicky přínosné.
  3. Fyzická aktivita a psychická pohoda – mladí lidé, kteří využívají pěší a cyklistickou dopravu, snadněji dosáhnout na denní doporučenou míru fyzické aktivity, která přímo úměrně souvisí s psychickou pohodou člověka.
  4. Nezávislost, samostatnost a vědomí vlastní hodnoty – nezávislá mobilita umožňuje mladému člověku rozvíjet společenské vazby, volit vlastní aktivity a zvyšovat tak míru samostatnosti ve svém životě.
  5. Schopnost a ochota využívat různé způsoby dopravy – mladí lidé, kteří se už od dětství učili používat jinou dopravu než jen auto, ji budou mnohem pravděpodobněji používat i v dospělosti.
  6. Pracovní příležitosti – mladí lidé jen neochotně uvažují o pracovních místech v lokalitách s nedostatečnou veřejnou dopravou, stejně tak zaměstnavatelé mají problém taková místa nabízet.
  7. Stres, únava a nízké sebevědomí – pokud musí lidé používat pro účely pěší dopravy nekvalitní, neatraktivní, zanedbané prostředí, může to u nich způsobovat psychický a emoční stres.
  8. Vysoké náklady na dopravu a neschopnost změnit práci/bydlení – v současnosti je méně než dřív pravděpodobné, že mladí lidé změní práci nebo bydliště kvůli rozvoji své kariéry; jedním z hlavních důvodů jsou vysoké náklady na dopravu.

V zájmu rovných příležitostí je nutné zajistit, aby doprava pomáhala maximalizovat příležitosti, které se mladým nabízejí. Pozitivní dopady na zdraví budoucích generací a menší výdaje na zdravotní péči jsou výsledky, které za to stojí.

To jsou důvody, proč zpráva předkládá doporučení, která hledají způsob, jak transformovat dopravu, aby umožnila mladým lidem co nejlepší start do života.

Doporučení 1 – Dotace v dopravě by měly směřovat tam, kde posílí pozitivní změny ve prospěch mladých lidí.

Dotace a politické strategie, které podporují rozvoj osobní automobilové dopravy, mohou mít negativní dopady jak na zdraví obyvatel, tak na životní styl těch, kdo žijí ve vyloučených lokalitách.

Transformativní dopravní systém by měl spíš ocenit pozitivní volby dopravy než posilovat takové chování, které představuje vyšší negativní náklady pro společnost.

Doporučení 2 – Vláda musí podporovat programy pro zvýhodněné jízdné, stipendia a půjčky, ale pouze takové programy, které jsou jasné, univerzální a důsledné.

Programy zvýhodněných tarifů jízdného by neměly být diskreční a měly by platit na celém území Spojeného království, jen tak mohou zvýhodňovat právě ty mladé, kteří nejvíc potřebují snížit náklady na jízdné. A měly by zahrnovat všechny osoby, kterých se týká povinné vzdělávání, ale i mladé do 25let, kteří hledají práci nebo pracují teprve krátce.

Doporučení 3 – Vláda by měla investovat větší část z rozpočtu na dopravu do rozvoje pěší a cyklistické dopravy a motivovat mladé k aktivní dopravě. Investice do dopravy by měly být v souladu s prevencí v oblasti zdravotní péče.

Pěší a cyklistickou dopravu využívá jen velmi málo mladých lidí, částečně kvůli špatné infrastruktuře, částečně kvůli nedostatečně rozvinutým schopnostem a dovednostem.

Už při plánování je třeba myslet na to, aby pracovní místa pro mladé lidi vznikala v lokalitách, které jsou dostupné pro chodce, cyklisty nebo pro veřejnou dopravu. Vhodná infrastruktura pro chodce a cyklisty by měla být rovněž součástí všech školských a vzdělávacích zařízení a institucí.

Doporučení 4 – Vliv dopravy na životy a zdraví mladých lidí by měl být zohledněn již v rozhodovacích a plánovacích procesech, které se dopravy týkají. Investice v oblasti dopravy by měly vést ke snížení nerovnosti v dostupnosti dopravy, nejen pro mladé.

Doporučení 5 – Normy a předpisy pro plánování by měly zajistit návaznost aktivních způsobů dopravy na rezidenční oblasti a místa, kde mladí lidé žijí.

Nové developerské projekty, zaměřené na mladé lidi, by měly navazovat na stávající městské části a být propojené s dopravními uzly.

Doporučení 6 – Orgány pro plánování a regulaci dopravy i její poskytovatelé by měli komunikovat s místními mládežnickými skupinami a organizacemi s cílem zjistit, jaké potřeby a názory mají mladí lidé v dané lokalitě a co požadují od místní dopravy.

Doporučení 7 – Vláda musí iniciovat hloubkový průzkum a analýzu dopravních vzorců mladých lidí, jejich potřeb a postojů v oblasti dopravy.

Náš průzkum identifikoval širokou škálu zkušeností a názorů mladých lidí, především v závislosti na výši jejich příjmu, na lokalitě, v níž se pohybují, a na nabídce dopravy.

Proto je nezbytné, aby se vláda zabývala odlišnými socio-ekonomickými podmínkami v různých geografických oblastech a zkoumala vztah mezi dostupností různých způsobů dopravy a vzděláním, zaměstnaností a sociálním životem mladých lidí.

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2019/october/transport-is-crucial-to-long-term-health-outcomes-for-young-people/

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)