Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

21 příkladů na téma Životní prostředí a plánování dopravy

08. 01. 2020

Opakování je matka moudrosti a je dobré si některé věci připomínat. Je třeba si připomenout, že ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 so konal tzv. Clean Air Dialogue (dále jen „dialog“). Byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Cílem tohoto dialogu bylo diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší v České republice.  Výstupem dialogu byl návrh mnoha opatření, které by následně schválen vládním usnesením VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. července 2019 č. 502 k závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší a návrhu dalšího postupu.

Z našeho pohledu je důležitý bod 5., ve kterém se ukládá ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem životního prostředí a s ministrem dopravy uspořádat v průběhu roku 2019 osvětovou kampaň pro starosty obcí a veřejnost k plánování udržitelné městské a regionální mobility,

Tento bod realizoval spolek Partnerství pro městskou mobilitu. MMR totiž podpořilo spolek projekt „Podpora implementace Partnerství pro městkou mobilitu do praxe v prostředí regionů, měst a obcí České republiky“. Více o projektu de dočtete zde. Jenže projekt se týkal jen roku 2019. Co bude dále?

Přitom bod 5. vládního usnesení navazuje na dva Závěry vyplývající z dialogu:

  • přizpůsobit metodiku zpracování Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) pro menší města a podporovat realizaci rychlých a účinných řešení v nich obsažených, byť jsou zatím v ČR nepopulární včetně omezování nákladní dopravy a dalších opatření ke snižování emisí z dopravy; pokračovat a výrazně rozšířit informační, marketingovou kampaň „City Changers“ zaměřenou na politiky a veřejnost;
  • podporovat aktivní mobilitu, vč. např. pilotního otestování možnosti zapojení bike-sharingových systémů do předplatného MHD.

A tak spolek Partnerství pro městskou mobilitu, bez státních dotací, se rozhodl, že tento bod 5. bude naplňovat. Jednak je iniciátorem kampaně CityChangers a patří mezi organizace, které se spolupodílí na zpracování metodiky zpracování Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) pro menší města a samozřejmě se také hlásí k podpoře aktivní mobility. Jako bonus se bude angažovat v připravované vládní koncepci městské a aktivní mobility.

Je ale dobré si stále připomínat, jak je to vlastně s tou ochranou životního prostředí u nás z pohledu dopravy u nás. Několik informací ke klimatickým změnám je k nahlédnutí zde.

Připomínáme 7 příkladů z roku 2019:

Zároveň připomínáme 10 příkladů ze zahraničí:  

 A závěrem se ptáme prostřednictvím 3 zpráv, jaký to bude mít dopad dopravní infrastrukturu:

A jako bonus přidáváme i problémy s hlukem

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)