Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 5 - Jak plánování udržitelné městské mobility podpořit na národní a regionální úrovni?

13. 02. 2020

Jelikož po teoretické lekci přichází vždy praktické cvičení, tak tentokrát necháme čtenáře, ať si sami udělají obrázek o tom, jak dané evropské doporučení  pro novou metodiku SUMP 2.0. je aplikovatelné pro Česko.

Doslovný překlad z evropské metodiky SUMP 2.0.

Městská mobilita je úzce propojena s dalšími politikami, například s politikou životního prostředí, bezpečnosti silničního provozu, zdravotní nebo energetickou politikou a územním plánováním. Tyto politiky často vznikají na místní, regionální i národní úrovni. Mnoho evropských měst proto potřebuje získat pravomoc a podporu ze strany vyšší úrovně správy, především pak v oblasti veřejné správy, legislativních záležitostí, financování, monitorování a evaluace, poradenství a metodiky, vzdělávání a výměny zkušeností. Ve většině členských států EU národní vlády takovou podporu poskytují, v některých státech však mají větší kompetence regiony, zatímco role národní vlády je limitovaná.

Přínosy pro národní a regionální úroveň

Ačkoliv plánování městské mobility bývá obvykle v kompetenci místních orgánů, naplnit ambiciózní cíle udržitelné městské mobility je něco, co města sama nezvládnou. Zároveň platí, že národní a regionální správa může z efektivního průběhu plánování udržitelné městské mobility také mnoho získat, protože úspěchy na místní úrovni přispívají k dosažení regionálních a národních cílů. Níže uvádíme několik pobídek k tomu, jak na národní a regionální úrovni podpořit přípravu a realizaci SUMP.

Lepší soudržnost mezi jednotlivými odvětvovými politikami a různými úrovněmi správy a vlády:

Odvětvové politiky úzce propojují městskou mobilitu s dalšími úrovněmi vlády a správy, na přípravě těchto politik se však často podílí celá řada politických a institucionálních aktérů jak z místní, tak regionální, národní, nebo dokonce evropské úrovně. Pokud nejsou náležitě koordinovány, probíhá zpracování těchto politik v rozmanitých plánovacích dokumentech, které reflektují rozdíly ve správních a legislativních rámcích, v procesech zpracování i ve specifických cílech. V metodách i výstupech tak samozřejmě hrozí riziko nekonzistentnosti a redundance, které je třeba řešit. Nejnápadnější příklady se týkají regulace využívání půdy a zdanění půdy, možnostem osob s postižením mít přístup k základním službám, a také rozvoje infrastruktury.

Odstranění překážek, které stojí v cestě přípravě a realizaci SUMP:

Některé překážky jsou čistě místního charakteru a jejich zvládnutí je jen na orgánech místní správy, zatímco jiné bývají spíš důsledkem neefektivních rámců na národní úrovni:

 • Nedostatečná spolupráce mezi městy, regiony a orgány státní správy;
 • Nedostatečná koordinace mezi ministerstvy – dochází k nekonzistentnosti politik vládních rezortů;
 • Slabá informovanost, politická vůle a angažovanost ze strany orgánů s rozhodovací pravomocí;
 • Nedostatek trvalého a koordinovaného financování na všech úrovních správy;
 • Slabý monitoring a evaluace, včetně nedostatečné nebo zcela chybějící kontroly kvality;
 • Nedostatečná odborná podpora a pomoc, chybějící pokyny, školení i odborníci, kteří jsou schopni předávat potřebné kompetence.

Optimalizace a koordinace evropských, národních i místních finančních toků:

Finanční pákový efekt je základním prvkem, který umožňuje převádět politické vize do konkrétních činností. Financování městské mobility zajišťují nejrůznější evropské i národní instituce. Vznik koordinovaného rámce pro financování na národní či regionální úrovni, který by vycházel ze společného chápání právních i odborných aspektů, by značně pomohl rozvoji udržitelné městské mobility. A co je nejdůležitější, jakýkoliv rámec pro financování infrastrukturních projektů by měl propagovat snižování potřeby dopravy a podporovat udržitelné způsoby mobility.

Podpora inovací a nových trhů:

Součástí přípravy národní či regionální strategie pro mobilitu má být i definování jasných priorit v oblasti mobility (včetně inovativních technologií). Například směrnice o ekologicky čistých vozidlech vyžaduje od veřejných institucí nákup určitého minimálního podílu vozidel tohoto typu, což by mělo usnadnit zavádění vozidel s nízkými či nulovými emisemi do praxe. Tyto jasně definované priority jsou jasným a trvalým signálem pro soukromý sektor i pro orgány místní samosprávy a mohl by usnadnit dlouhodobé investice.

Příprava národního či regionálního rámce: výhodné pro všechny!

Města mají potenciál být hlavním katalyzátorem změn v realizaci současných mezinárodních dohod (např. Pařížská dohoda nebo Nová agenda pro města). Na konferenci UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu) v Paříži v roce 2015 byla uznána klíčová role, kterou města musí hrát, pokud opatření v oblasti klimatických změn mají být skutečně účinná. Například klíčovou strategií, jak redukovat používání osobních aut, je zdanění: ministerstva mohou zavádět spotřební i silniční daně, zatímco opatření na místní úrovni podpoří a usnadní život bez auta.

Města však disponují pouze omezeným objemem zdrojů a kompetencí, které jim neumožňují, aby posunu směrem k udržitelné mobilitě dosáhla bez pomoci. Národní a regionální podpora v podobě politického, finančního a odborného rámce pro PUMM, který by umožnil zvýšit informovanost mezi všemi zainteresovanými subjekty, může přispět k poklesu hladiny emisí skleníkových plynů, které pocházejí z dopravy. V tomto ohledu je každá národní či regionální strategie, která podporuje plány udržitelné městské mobility, přímým přínosem k plnění vnitrostátně stanovených příspěvků (INDC).

To platí i pro požadavky EU na kvalitu ovzduší. Evropská legislativa stanovuje emisní limity a normy pro kvalitu ovzduší, které jsou nutné pro ochranu veřejného zdraví. V roce 2016 šest členských států EU překročilo alespoň jeden ze svých emisních limitů. Všechny normy stanovené pro kvalitu ovzduší dodržely jen čtyři členské státy, a naopak deset členských zemí překročilo všechny stanovené limity. Městská mobilita je jednou ze základních sfér, na něž se musíme zaměřit, chceme-li snížit množství emisí a zlepšit kvalitu ovzduší. Národní či regionální rámcová podpora SUMP by umožnila přesnější zacílení plánů i jejich proveditelnost, což by městům usnadnilo plnění požadavků v oblasti kvality ovzduší.

Stručně řečeno, není možné na národní či regionální úrovni bez přispění měst naplnit cíle v oblasti klimatu, splnit požadavky EU na kvalitu ovzduší ani mezinárodní závazky. A naopak, města potřebují, aby je národní a regionální vlády podpořily a pomohly jim v přechodu k udržitelné mobilitě. Výhodné pro všechny!

Opatření a nástroje, které usnadňují přípravu a realizaci PUMM

Orgány na národní úrovni mají k dispozici celou řadu opatření na podporu přípravy a realizace SUMP. Graf na Obrázek uvádí klíčová opatření na národní úrovni, především z oblasti správy a řízení, legislativy a regulačních opatření, financování, monitorování a evaluace, pokynů a metodiky, vzdělávání a výměny zkušeností.

Mezi jednotlivými aktivitami dochází do značné míry k interakci. Například příprava národního grantu (financování), který by podpořil kvalitní vypracování SUMP, vyžaduje definování toho, co to SUMP je a co obnáší jeho vypracování (legislativní a regulační opatření, pokyny a metodika).

Celý proces financování je třeba koordinovat ve spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami na národní úrovni (správa a řízení) a v průběhu trvání zajistit monitoring a evaluaci. Informace o přínosech SUMP je třeba sdělovat ve vhodném okamžiku, např. v době zahájení grantu; dále je nutné po celou dobu procesu získávat zpětnou vazbu od všech aktérů (správa a řízení, informace, výměna zkušeností). Proto je nezbytné, aby národní rozhodovací orgány připravily komplexní národní program. Podpoří se tím koherence procesu a dojde ke zviditelnění pro všechny důležité aktéry, především pro orgány místní správy, které připravují SUMP.

Opatření na národní úrovni, která mohou podpořit přípravu a realizaci SUMP, a nejdůležitější vzájemné vztahy:

 • Správa a řízení - nastavte konzistentní institucionální rámec pro městskou mobilitu, který definuje odpovědnosti jednotlivých orgánů na všech úrovních, včetně soukromého sektoru v oblasti mobility
 • Národní - definujte celostátní vizi a akční plán, který je v souladu s dalšími strategiemi
 • Regionální - plánování se musí týkat funkčního regionu či oblasti; zapojte všechny místní dotčené subjekty
 • Legislativa a regulační opatření - připravte programy a legislativní opatření, které městům zajistí veškeré právní podmínky pro plánování městské mobility, případně včetně povinných mechanismů
 • Monitoring a evaluace - nastavte a podpořte program pro posouzení kvality, který zajistí kvalitu plánu i efektivní využití zdrojů
 • Informace, vzdělávání, výměna zkušeností - zajistěte dobrou informovanost mezi politiky a veřejností a navyšujte kapacity mezi odborníky v úřadech i v soukromém sektoru
 • Financování - zajistěte jasný a stabilní rámec financování, který pomůže městům a bude je motivovat k přípravě a realizaci PUMM
 • Pokyny a metodika - vytvořte odborný rámec pro přípravu a realizaci SUMP, který bude upravený pro vaše národní podmínky

Vláda může podpořit rozvoj koncepce SUMP pomocí čtyř úrovní intervence, které staví jedna na druhé:

 1. Informace: národní vláda poskytuje podrobné informace o konceptu PUMM i o jeho přínosech v celonárodním kontextu. Celonárodní platforma může usnadnit výměnu informací mezi městy, nabídnout příklady dobré praxe a informace o možnostech financování.
 2. Pobídky: vlastní SUMP je podmínkou, kterou město musí splnit, aby dosáhlo na státní zdroje financování projektů městské mobility. Tímto způsobem postupují některé operační programy evropských strukturálních a investičních fondů.
 3. Pravomoc pro města a regiony: národní vláda uděluje městům zákonnou pravomoc zavádět poplatky nebo do příslušných zákonů experimentálně začleňuje klauzule, které městům umožňují testovat nové přístupy k udržitelné mobilitě.
 4. Regulace: příprava SUMP je povinná pro všechna města, případně pro některá města podle předem daných kritérií – hustota populace, kategorie místní správy.

 

Čtyři úrovně intervence

 1. informace - poskytněte jasnou definice SUMP, informujte o přínosech, vytvořte národní platformu PUMM
 2. pobídky - poskytněte jasný a stabilní rámec pro financování, který městům pomůže a bude je motivovat k přípravě a realizaci vlastního SUMP
 3. pravomoci - umožněte městům zavádět poplatky související s mobilitou
 4. regulace - uzákoňte povinnost mít vlastní SUMP pro města určité velikosti

Národní programy na podporu SUMP jsou programy, které probíhají na národní či regionální správní úrovni s cílem podpořit, posílit a poskytnout pobídky pro proces přípravy a realizace PUMM. Podrobné pokyny viz kapitola Pokyny pro národní rámce podpory plánování udržitelné městské mobility.

Nedávná analýza národních rámců pro plánování udržitelné městské mobility v Evropě zdůrazňuje naléhavou potřebu efektivních a koherentních národních a/nebo regionálních programů, které by podpořily proces plánování a realizace místních SUMP. V následujícím grafu jsou potřeby podrobněji definovány pro různé profily států.

 

Potřeba efektivních a koherentních národních či regionálních programů pro přípravu a realizaci SUMP

Státy a regiony, které nemají národní program pro SUMP nebo ho začínají připravovat

Potřeby

 • Dosáhnout na národní úrovni (ministerstva) závazku a ochoty, pokud jde o centrální řízení SUMP, a vytvořit společnou vizi pro plánování mobility (hlavní oblasti - správa a řízení)
 • institucionální, legislativní a finanční podpora pro SUMP a jejich opatření (hlavní oblasti - správa a řízení, legislativa a regulace, financování)
 • Přijetí národních směrnic pro SUMP (Hlavní oblasti - pokyny a metodika)
 • zavedení monitorovacích a evaluačních činností a podpora pravidelného sběru dat v oblasti mobility (hlavní oblasti - monitoring a evaluace)
 • budování kapacit (semináře, workshopy pro zaměstnance úřadů a odborníky) s cílem podpořit přípravu SUMP, konzultační expertízy, kontrola kvality a vzdělávání národních supervizorů (hlavní oblasti - informace, vzdělávání, výměna zkušeností)
 • Zvyšování povědomí o pozitivních dopadech SUMP a o městské mobilitě obecně, a to jak na národní úrovni, tak mezi politiky místních úřadů, mezi veřejností a dalšími zainteresovanými subjekty (Hlavní oblasti - informace, vzdělávání, výměna zkušeností)

 

Státy a regiony s vlastním národním programem pro SUMP

Potřeby

 • trvalé zdokonalování národních programů pro rozvoj SUMP a jejich prvků (hlavní oblasti - správa a řízení, legislativa a regulace)
 • zajištění nebo restrukturalizace trvalého financování procesu přípravy a realizace SUMP z národních zdrojů (hlavní oblasti – financování)
 • rozšíření rozsahu PUMM na funkční městské regiony s meziměstským nebo regionálním SUMP (hlavní oblasti – pokyny a metodika, správa a řízení, legislativa a regulace)
 • zdokonalování monitorovacích a evaluačních aktivit a silnější podpora pro jejich realizaci ze strany orgánů s rozhodovací pravomocí a ze strany politiků (hlavní oblasti – monitoring a evaluace)
 • spolupráce s vysokými školami s cílem integrovat SUMP do příslušných osnov (hlavní oblasti – vzdělávání, informace, výměna zkušeností)
 • dlouhodobé komunikační a propagační kampaně, které prezentují pozitivní dopady SUMP, zaměřené především na skupinu osob s rozhodovací pravomocí, a také na širokou veřejnost (hlavní oblasti – informace, vzdělávání, výměna zkušeností)

 

 

 


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)