Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 6 – Podceňovaná úvodní část PUMM

04. 03. 2020

Na počátku všeho stálo rozhodnutí – chceme si připravit vlastní plán udržitelné městské mobility (PUMM). Pravdou je, že v Česku u měst stojí na počátku informace, že jej musí mít, jinak nedostanou dotace.  Pár měst jej má i z jiných důvodů, ale pravá podstata asi většině uniká. Jak by to tedy mělo být v ideálním, až naivním případě? Jen pouhý překlad evropské metodiky PUMM 2.0. naznačuje, kde jsou rezervy a proč je klíčové pro zpracování kvalitního PUMM právě tato kapitola. Je to jak v šachové partii. Pokud ji špatně rozehraješ, pak se s tím těžko dá něco dělat v průběhu hry, i když znáš všechny tahy. Důležitá je celková strategie hry, nikoliv dílčí tahy.

Každopádně pokud právě některé město zpracovává svůj PUMM a ve svých zadávacích podmínkách mělo již zakomponované zpracování této přípravné fáze, pak je nutné trvat na tom, aby zpracovatelská firma si přečetla tuto kapitolu a důsledně odpověděla na otázky, které dostala v zadání. Firma zde může najít výklad zadávacích podmínek.

Mírně upravený překlad, který se týká kroku1: Nastavení pracovních struktur

Výchozím bodem pro přípravu PUMM by mělo být rozhodnutí zlepšit současný stav mobility v obci, a především silné přesvědčení o tom, že obec potřebuje změnu směrem k větší udržitelnosti. Přitom by hned od začátku mělo být jasně definováno, že doprava či mobilita v obci není tím konečným cílem – měla by přispívat k dosažení vyšších hodnot, např. posílit kvalitu života či životní pohodu obyvatel. Rozhodnutí pro přípravu PUMM vždy přináší závazek k jeho obecným cílům, kterými jsou:

 • Zvyšování dostupnosti, a to pro každého bez ohledu na příjem či společenský status;
 • Zvyšování kvality života a atraktivity městského prostředí;
 • Posílení bezpečnosti dopravy a veřejného zdraví;
 • Snižování hladiny nečistot v ovzduší a hlukového znečištění, emisí skleníkových plynů a spotřeby energie;
 • Ekonomická životaschopnost, sociální rovnost a environmentální kvalita.

Aby byl výsledný plán opravdu udržitelný a efektivní, to vyžaduje skutečné nasazení. Pokud na místní úrovni chybí politik, který by myšlenku plánu prosazoval, bude velmi obtížné přesvědčit další politiky k podpoře plánu. Vyžaduje to přesvědčivé argumenty, které prezentuje někdo respektovaný mezi politiky a úředníky. Spouštěčem celého procesu může být i nějaký projekt nebo samostatné opatření. Rozhodnutí o větším infrastrukturálním projektu (např. nová tramvajová trať) nebo větší inovaci na území města (např. zavedení nízkoemisní zóny) musí být propojeno se začleněním takového opatření do širšího rámce plánování rozvoje města.

PUMM může nabídnout integrovaný přístup pro velký projekt, s doplňkovými opatřeními, dlouhodobými cíli a participativním přístupem. PUMM nabízí komplexní participativní strategie především rozsáhlým inovativním projektům. Tyto strategie jsou nutné pro získání veřejné podpory. Velký infrastrukturní projekt může být impulsem pro zahájení komplexního plánování mobility ve funkčním městském regionu, s podporou širší strategie plánování.

Užitečnou metodou bývá ukázat městům, jakým problémům a výzvám budou čelit, pokud nedojde ke změně, zdůraznit přínosy PUMM a prospěch, který z toho plyne pro voliče. Upozornit na naléhavost situace je možné simulováním negativních dopadů pokračujícího dosavadního vývoji (např. budoucí dopravní přetíženost a následné ekonomické ztráty, počty smrtelných dopravních nehod nebo předčasných úmrtí kvůli znečištěnému ovzduší); pomocí map, grafů a čísel lze tyto dopady prezentovat politickým činitelům. Digitální technologie dnes vyvolávají rapidní změny, proto je nutné rychle reagovat a připravit koherentní strategii pro udržitelnou mobilitu budoucnosti. Informace o přínosech je vždy vhodné propojit s nejvážnějšími problémy a výzvami, které vaše město musí řešit (kvalita ovzduší, motorová doprava, bezpečnost dopravy, dostupnost bydlení nebo ekonomický růst), a vysvětlit, jak k jejich řešení může PUMM přispět. Přesvědčivě mohou vyznít i úspěšné příklady měst, ve kterých plánování udržitelné městské mobility již funguje. Žel v českém kontextu takových příkladů moc nenajdeme.

Zajistit angažovanost ze strany politiků může být poměrně obtížné, protože veškeré přínosy PUMM se plně projeví až v delším časovém horizontu, než je jedno volební období. K politické podpoře přispěje poukázat na možnost realizace menších nízkonákladových opatření a aktivit, které jsou hodně viditelné a mohou v krátkém časovém horizontu zajistit podporu veřejnosti a nastartovat celý proces PUMM. Například dočasná proměna veřejného prostoru pomocí levných a snadno proveditelných úkonů pomůže lidem lépe si představit možné žádoucí změny (uzavírka ulice pro motorovou dopravu během letních měsíců, dočasný cyklopruh oddělený pomocí květníků, parklety na místě parkovacích míst pro auta).

Prvním milníkem a startovací čárou celého procesu PUMM je explicitní rozhodnutí místních politiků připravit a realizovat plán udržitelné městské mobility pro obec. V první fázi je třeba odpovědět na následující otázky a připravit tak podklady pro plánovací proces:

Jaké jsou naše zdroje?

Analyzujte všechny dostupné (lidské, institucionální i finanční) zdroje pro plánování a nastavte vhodnou pracovní a participační strukturu. V této fázi musí orgány zodpovědné v rozhodovacím procesu zajistit podporu pro přípravu PUMM ze strany klíčových institucí a tvůrců politik, kteří by se měli podílet na budování ústředního týmu pro plánování.

Jaký je náš kontext plánování?

Identifikujte faktory, které budou mít vliv na proces plánování, např. stávající plány nebo právní požadavky. Analyzujte dopravní toky, abyste mohli definovat geografický rozsah plánu, a snažte se zajistit zájem a angažovanost úřadů a dalších aktérů v okolních obcích. Aktivity v tomto a následujícím kroku jsou úzce propojené a často jsou prováděny současně. V tomto bodě je hlavním úkolem rozhodovacích orgánů zajistit, aby funkční městský region sloužil jako oblast plánování pro daný PUMM. Obvykle jde o institucionálně a politicky komplikované rozhodnutí.

Jaké jsou naše hlavní problémy a možnosti?

Proveďte analýzu situace v mobilitě, a to z perspektivy všech způsobů dopravy i relevantních aspektů udržitelnosti. Využijte k tomu vhodné soubory aktuálních datových zdrojů. Posledním milníkem první fáze je kompletní analýza nejdůležitějších problémů a možností v oblasti mobility v celém funkčním městském regionu.

 

Krok 1: Nastavte pracovní struktury

 • Proveďte posouzení kapacit a zdrojů
 • Vytvořte ústřední mezirezortní tým
 • Zajistěte politickou a institucionální podporu
 • Naplánujte zapojení veřejnosti a zainteresovaných subjektů

 

Aktivita 1.1: Proveďte posouzení kapacit a zdrojů

Zdůvodnění

Aby bylo možné proces adaptovat na lokální podmínky, je třeba provést hodnocení vlastní plánovací praxe, kapacit a zdrojů. Tak lze najít silné a slabé stránky nebo překážky, které mohou ovlivňovat přípravu i realizaci plánu. Posouzením aktuální praxe v oblasti plánování zjistíte, nakolik je stávající praxe v souladu s principy, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. S tím úzce souvisí i otázka dostupných kapacit a zdrojů (jak lidských zdrojů, tj. zaměstnanci a dovednosti, tak finančních zdrojů). Bez dostatečných zdrojů bude úspěšná realizace plánu ohrožena.

Cíle

 • Získejte objektivní a přehledné informace o silných a slabých stránkách a příležitostech v plánovací praxi vašeho města v souvislosti s přípravou PUMM (např. politický, institucionální a právní rámec).
 • Zajistěte ve vašich úřadech a mezi partnerskými subjekty dostatečné dostupné kapacity řízení procesu plánování udržitelné městské mobility.
 • Proveďte posouzení jak potvrzených, tak možných zdrojů financování jak samotného procesu plánování, tak realizace jednotlivých opatření.

Úkoly

Praxe plánování

 • Proveďte analýzu vašich současných aktivit v oblasti plánování. Je vhodné k tomu použít internetový nástroj pro sebehodnocení (viz sekce Nástroje), díky kterému zjistíte, nakolik vaše současné plánovací procesy již zahrnují principy plánování udržitelné městské mobility. Tímto způsobem naleznete nedostatky a problémová místa, která bude nutné v souvislosti s novým PUMM vyřešit.
 • Identifikujte a analyzujte překážky, které by ve vaší obci mohly stát v cestě procesu přípravy PUMM, ale i impulsy, které by ho mohly podpořit a urychlit, např.:
  • Impulsy, které mohou podpořit přípravu i realizaci PUMM: obhájci z řad politiků, hlasy nutné pro lepší koordinování aktivit města, synergie s jiným procesem plánování, který zrovna začíná.
  • Institucionální, právní, finanční a regulační překážky, které ovlivňují celý proces PUMM: provozovatel autobusové dopravy v obci je soukromou firmou nebo je řízený správním orgánem na jiné úrovni, mohou příjmy z mobility být použity na financování opatření v oblasti mobility, jste schopni oslovit i třetí strany jakožto poskytovatele (např. společnosti provozující služby ride-hailing), existuje ve vaší obci politická vůle a podpora veřejnosti, alespoň v zásadě?
  • Procesní bariéry, které se mohou objevit v průběhu plánování: manažerské či komunikační mezi jednotlivými rezorty, případné volby.
 • Proveďte objektivní sebehodnocení, které je výchozím bodem pro zkvalitňování plánovacích procesů a politik.

Kapacity

 • Proveďte posouzení dovedností, kterými disponují možné partnerské subjekty, a zaměřte se na všechny klíčové dovednosti, potřebné pro plánování udržitelné městské mobility (viz seznam v sekci Nástroje).
 • Připravte strategii pro řešení nedostatků v potřebných dovednostech (např. vzdělávání, školení, spolupráce, nábor či externí smlouvy). To by měl připravit někdo, kdo je obeznámený s procesem PUMM (ideálně ve spolupráci s manažerem lidských zdrojů).

Zdroje

 • Definujte rozpočet požadovaný pro proces přípravy PUMM a zajistěte pro něj politickou podporu.
 • Vyhodnoťte pravděpodobný rozpočtový rámec pro realizaci opatření. Zvažte všechny místní, regionální, národní i evropské možnosti financování. V této fázi pravděpodobně půjde pouze o hrubý odhad, který vám ale pomůže zůstat realistickými.

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Pro posouzení praxe plánování použijte metodu recenzního řízení ve spolupráci s externími odborníky.
 • Spolupracujte s dalšími rezorty nebo zapojte externí partnery (např. konzultanty, vysoké školy), abyste překonali mezery v potřebných dovednostech (podrobněji viz Aktivita 2.4).

Časový harmonogram a koordinování

 • Tato aktivita je potřebná hned na začátku procesu, její výsledky jsou zohledněny při nastavování efektivních pracovních struktur, především při zakládání ústředního týmu (viz Aktivity 1.2, 1.3 a 1.4).
 • Základní vklad pro přípravu na míru adaptovaného procesu plánování PUMM i pro rozhodnutí o potřebnosti nebo nepotřebnosti externí podpory (neboli u malých měst je pravděpodobné, že není potřeba).
 • Překážky, které musí být zohledněny ve třetí fázi plánování opatření.

Kontrolní seznam

✔ nalezli jsme silné a slabé stránky i překážky, které mohou mít dopad na proces PUMM.

✔ provedli jsme sebehodnocení, jehož výsledky jsou výchozím bodem pro optimalizaci procesů místního plánování.

✔ provedli jsme analýzu dovedností a finančních zdrojů nutných pro plánovací proces.

✔ připravili jsme strategii pro řešení nedostatků v oblasti dovedností.

✔ rozpočet pro proces PUMM byl schválen politickými představiteli.

✔ provedli jsme posouzení pravděpodobného rámce financování pro realizaci opatření.

 Inspirace lze čerpat z evropského projektu

Dovednosti nutné pro plánování udržitelné městské mobility

Manažerské dovednosti nutné pro koordinování projektu

 • Projektový management (team building, process development, moderování a dokumentace)
 • Finanční management (plánování rozpočtu)
 • Personální management (včetně řízení víceoborových týmů, které tvoří externí i interní zaměstnanci)

Odborné dovednosti členů týmu

 • Plánování rozvoje měst a dopravní plánování, včetně regulačního rámce
 • Odborné znalosti z důležitých politických rezortů (ekonomický, sociální, životní prostředí)
 • Moderování, mediace
 • Metody sběru dat a empirické analýzy
 • Znalosti o opatřeních v oblasti mobility a posouzení dopadů
 • Psaní textů a design pro PR
 • Ekonomické analýzy, financování a investice
 • Zadávání veřejných zakázek

 

Požadavky na rozpočet pro přípravu PUMM

Náklady nutné na přípravu a vypracování PUMM se do značné míry liší, především v závislosti na rozsahu, dostupnosti stávajících plánů a studií a externí pomoci. Nejnákladnějším prvkem je sběr dat a dopravní modelování, proto je nezbytné poměrně přesně znát objem požadovaných dat a jak složité modelování vyžaduje váš plán, a to ještě před žádostí o schválení rozpočtu. Menší města často od dopravního modelování ustoupí, důvodem jsou vysoké náklady a omezené možnosti rozhodování v kontextu obce, raději se zaměří na opatření, která se již v podobném kontextu ukázala jako úspěšná (viz Aktivita 4.1, která radí, kdy je vhodné využít modelování). Další nákladné, ale užitečné aspekty jsou komplexní participační proces a profesionální design a komunikace.

Hledáme český modelový příklad 

Aktivita 1.2: Vytvořte ústřední mezirezortní tým

Odůvodnění

Příprava, vypracování a realizace PUMM je komplexní proces, který vyžaduje spolupráci napříč hranicemi obcí a mezi rezorty, a také koordinování spolupráce mezi příslušnými politikami a organizacemi (např. koordinace spolupráce s územním plánováním, s ochranou přírody, sociální inkluzí, genderovou rovností, ekonomickým rozvojem, bezpečností, zdravotní politikou, vzděláváním, informačními technologiemi). Pro úspěšné koordinování a řízení procesu je třeba jasně určit majitele projektu s dostatečnými kapacitami a zdroji a rozdělit kompetence mezi organizacemi.

Cíle

 • Vytvořte účinné pracovní struktury, které umožní v procesu plánování co nejlépe využít dostupné zdroje.
 • Vypracujte integrovaný PUMM, který místo aby řešil jednotlivé způsoby dopravy izolovaně, pracuje s jejich vzájemným propojením, a také zohledňuje interakce mezi městskými strukturami (využití půdy, hustota, funkce, socioekonomické vzorce, ekosystémy) a mobilitou.
 • Plánování mobility a dopravy jako sdílené oblasti politiky, ne jako konečné cíle samy o sobě.
 • Zajistěte, aby základní principy udržitelnosti byly zohledňovány v celém procesu plánování.

Úkoly

 • Jmenujte koordinátora projektu se zodpovědností, mandátem a zdroji; tato osoba usnadní průběh celého procesu a posune ho vpřed. V některých městech se osvědčilo jmenovat dva koordinátory, kteří mohou vzájemně sdílet své nápady a zastupovat se v nepřítomnosti (prázdniny, dovolená), což udrží proces v chodu v jakoukoliv dobu.
 • Jmenujte ředitele projektu, což by měla být zkušenější osoba, např. vedoucí oddělení/odboru, který zajistí nezbytnou podporu z vyšších míst, podpoří spolupráci, a v případě potřeby může obhájit proces PUMM na řídící úrovni.
 • Vytvořte ústřední tým jako vlastníka projektu, který bude pravidelně zapojován do celé přípravy PUMM.
 • Zajistěte, aby členové týmu společně měli všechny manažerské dovednosti, nutné pro vedení procesu PUMM. Jde o dovednosti projektového, finančního, odborného, politického a personálního managementu (viz také sekci Nástroje Aktivity 1.1).
  • koordinátor projektu obvykle disponuje velkou částí potřebných manažerských dovedností, některé manažerské úkoly však mohou převzít další členové týmu.
  • Důležité je propojení s politickou sférou během celého procesu. Proto je výhodné, když někteří z členů týmu mají kontakty na starostu a další politické představitele obce, ale i na klíčové hráče na odboru plánování. (Podrobnější informace o tom, jak zajistit politickou a institucionální angažovanost, viz Aktivita 1.3)
 • Zajistěte, aby tým sjednotil veškeré odborné dovednosti a politické zázemí způsobem, který mu umožní přijímat správná rozhodnutí v průběhu celého procesu. Nejdůležitější dovednosti se týkají dopravy a plánování rozvoje měst, neméně významné jsou ale i znalosti z oblasti ekonomiky nebo sociální či environmentální politiky. Taková šíře znalostí a dovedností povede ke skutečně integrovanému procesu plánování, jehož výstupy pronikají i do dalších rezortů. Pokud tedy PUMM připravuje jen jeden odbor, členy týmu by se měly stát i osoby z jiných relevantních odborů či oddělení.
 • Při výběru členů týmu zohledněte dovednosti nutné pro jednotlivé kroky procesu, ale udržte přiměřenou velikost týmu. Není nutné, aby veškeré dovednosti byly dostupné přímo v ústředním týmu, protože v jednotlivých krocích plánování lze přizvat další kolegy. Určité specifické dovednosti překračují kapacity většiny orgánů veřejné správy; v takovém případě je třeba na konkrétní odborný úkol zajistit externistu.
 • Výsledky sebehodnocení plánovací praxe diskutujte s týmem, nebo optimálně provádějte hodnocení jako tým společně, aby všichni pochopili, co znamená udržitelná městská mobilita (viz Aktivita 1.1). Důraz na vazby mezi jednotlivými způsoby dopravy i mezi městskými strukturami (hustota, funkce, socioekonomické vzorce, ekosystémy) a mobilitou. Nahlížejte na dopravu a mobilitu v širším kontextu různých potřeb naší společnosti – ekonomických, sociálních, environmentálních; doprava a mobilita musí sloužit.

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Motivujte správní odbory, aby vyslali své vedoucí pracovníky jako členy ústředního týmu a prokázaly tak svou angažovanost a poukázaly na význam PUMM. Každý odbor může mít dva (nebo víc) členů v ústředním výboru, aby se vedoucí pracovníci mohli účastnit jen strategicky významných zasedání a práce pro ně byla zvládnutelná. Uvažujte také o vytvoření kontrolní skupiny, jejímiž členy by byly vedoucí osoby s rozhodovací pravomocí z vašeho a dalších oddělení. Kontrolní skupina bude podporovat důležitá rozhodování ústředního týmu po celou dobu přípravy PUMM.
 • Pro doplnění mezer v potřebných dovednostech spolupracujte s dalšími rezorty nebo angažujte externí partnery (konzultanty, vysoké školy).
 • Některé specifické úkoly mohou vyžadovat angažování osob, které pracují mimo oblast dopravy (např. marketing). Tento postup také přináší nový pohled, který by měl být nedílnou součástí procesu PUMM. Zvažte také možnost kombinovat pro účely financování zaměstnanců zdroje od různých zainteresovaných subjektů.

Časový harmonogram a koordinace

 • Od samého začátku a v průběhu celého procesu neustále upravujte pracovní struktury podle měnících se potřeb a podmínek.
 • Vždy zohledňujte požadavky a geografický rozsah vašeho PUMM.

Kontrolní seznam

✔ byl určen koordinátor plánovacího procesu.

✔ byl sestaven ústřední tým, který disponuje všemi potřebnými dovednostmi a jehož součástí jsou členové klíčových orgánů z celého regionu plánování.

✔ celý tým je obeznámen s problematikou (plánování) udržitelné městské mobility.

Hledáme český modelový příklad

Aktivita 1.3: Zajistit politickou a institucionální angažovanost

Odůvodnění

Zásadním krokem, který pomůže k úspěchu celého procesu plánování udržitelné městské mobility, je najít nejvýznamnější zainteresované partnery a zajistit jejich angažovanost do procesu. Kvalitní analýza zainteresovaných subjektů pomůže identifikovat možné konflikty a koalice a jak by mohly ovlivnit proces plánování z hlediska geografického pokrytí, integrace politiky, dostupnosti zdrojů a celkové legitimity. Včasné zapojení politických subjektů a zainteresovaných institucí pomůže k tomu, aby se od začátku cítily být součástí procesu a podpořily jeho výstupy.

Cíle

 • Vytvořte pevnou základnu pro trvalou spolupráci mezi zainteresovanými subjekty.
 • Najděte vhodné synergie i možné konflikty mezi zainteresovanými subjekty.
 • Posilujte kapacity řízení pro přípravu a realizaci vašeho PUMM i možnosti jeho přijetí.

Úkoly

 • Najděte všechny zainteresované subjekty, které mohou přispět do procesu plánování, definujte jejich cíle, pravomoci, kapacity i zdroje (např. s využitím nástroje pro mapování, viz níže tabulka dovedností a matice vlivu-zájmu v sekci Nástroje).
 • Usilujte o širší koalici, která by podporovala váš PUMM a aktivně se do procesu zapojovala. Získejte podporu nejen od vládnoucích, ale i opozičních stran, aby byla zajištěna kontinuita procesu. Vyhýbejte se zásadním konfliktům s důležitými aktéry, přitom však zachovejte věrnost hlavním principům udržitelné mobility. Pro tento úkol vypracujte jednoduchou strategii pro koordinování zainteresovaných subjektů.
 • Již v začátcích procesu organizujte osobní setkání s politiky i odborníky a diskutujte o jejich názorech a způsobu zapojení do procesu.
 • Propagujte myšlenku plánování udržitelné městské mobility mezi politiky a úředníky na všech příslušných odborech a odděleních, např. prostřednictvím vzdělávacích a informačních seminářů nebo exkurzí do modelových měst.
 • Od samého začátku zvolte otevřený a transparentní přístup ke spolupráci jednotlivých aktérů (vč. organizací mimo region/obec), zvýšíte pravděpodobnost zapojení aktérů z různých oblastí politiky (např. různých administrativních oddělení).

Časový harmonogram a koordinace

 • Od úplného začátku – identifikace a analýza zainteresovaných subjektů.
 • Pravidelně opakujte hodnocení, především v případě změn v koalicích partnerů.
 • V začátcích procesu nastratujte informační, vzdělávací a osvětové aktivity.
 • Politická podpora a angažovanost je nutná neustále, viz Obr. 2 pro přehled načasování a koordinování politických rozhodnutí.

Kontrolní seznam

✔ byly identifikovány a vytvořeny skupiny zainteresovaných subjektů.

✔ byla provedena analýza konstelací všech aktérů.

✔ byla vytvořena základní metoda pro koordinování zainteresovaných subjektů.

✔ byla zajištěna politická podpora.

✔ klíčové zainteresované subjekty se zavázaly k dodržování principů udržitelnosti.

Příklad:

Různé fáze a aktivity v procesu plánování udržitelné městské mobility vyžadují zapojení různých zainteresovaných subjektů. Například městská logistika se týká značně rozmanité skupiny subjektů. Proto Tematický průvodce PUMM doporučuje pro plánování logistiky vytvořit platformu více zainteresovaných subjektů. Prostřednictvím platformy by do procesu byly přímo zapojeny tři hlavní skupiny subjektů:

 • Dodavatelské řetězce (nákladní i osobní dopravci, majitelé maloobchodů i obchodní řetězce)
 • Orgány veřejné správy (místní a krajské úřady, národní vláda)
 • Další zainteresované subjekty (např. asociace průmyslu a obchodu, sdružení spotřebitelů, věda a výzkum)
 • Odborníci

V tematickém průvodci naleznete podrobné informace o platformě i o tom, jakým způsobem integrovat městskou logistiku do problematiky plánování udržitelné městské mobility. 

Hledání vhodných zainteresovaných subjektů

Následující tabulka vám pomůže najít a zapojit subjekty, které disponují všemi nezbytnými dovednostmi a znalostmi. Umožňuje prověřit vaše nápady, pokud jde o to, koho zapojit, a najít (nové) organizace či osoby, které by chybějící dovednosti a znalosti mohly doplnit. Koncepce uvádí, že plány udržitelné městské mobility mohou být úspěšné jen tehdy, když zapojení partneři disponují čtyřmi funkčními dovednostmi:

 1. schopnost zajistit politickou podporu
 2. kompetence v oblasti dopravních sítí a služeb
 3. odborné znalosti nutné pro přípravu PUMM
 4. schopnost získat podporu veřejnosti, případně rozumět potřebám a prioritám obyvatel obce

Funkčnost

Relevantnost

Které zainteresované subjekty/osoby?

Klíčové faktory

Politická podpora

Kdo může zajistit politickou podporu a zdroje, jak v sektoru dopravy, tak mimo něj?

 

·  Starostové a zastupitelstva měst, která hodlají připravit vlastní PUMM (vládnoucí i opoziční strany)

·  Starostové a zastupitelé okolních měst

·  Představitelé metropolitních regionů, krajů

·  Zastupitelé městských částí

·  Politické strany

·  Politici z jiných místních orgánů, které jsou součástí partnerství PUMM

Vize, vedení, pravomoc, zdroje

Kompetence pro dopravní síť

 

Kdo řídí příslušnou dopravní síť?

·  Veřejní dopravci (městské autobusy, tramvaje, metra, regionální autobusy a vlaky)

·  Majitelé dopravní infrastruktury (silnice, parkovací plochy, přestupní stanice atd.)

·  Celostátní železnice – majitelé, provozovatelé

·  Poskytovatelé nových služeb mobility (sdílená kola, sdílená auta atd.)

odborná proveditelnost

 

Odborné znalosti

 

Kdo má potřebná data a dovednosti, které zajistí, aby byl plán dokonalý po odborné stránce?

 

Odborníci z různých organizací:

·   Odbory na úřadech města nebo veřejná správa (dopravní a územní plánování, ekonomický rozvoj, životní prostředí, zdravotnictví, cestovní ruch atd.)

·  Vysoké školy a výzkumné ústavy

·  Kvalifikované firmy

·  Specializované agentury

·  Kvalifikované nevládní organizace a sdružení

kvalitní odborná stránka plánování

 

 

Podpora veřejnosti

 

Kdo rozumí názorům veřejnosti a zainteresovaných stran?

 

·   Vládní orgány, které zprostředkují přístup k veřejnosti, k dalším zainteresovaným subjektům a k médiím. V rámci služeb, které poskytuje město může jít o:

·  Oddělení komunikace

·  Policejní složky

·  Oddělení pro rozvoj ekonomiky

·  Městský ombudsman/mediátor

·  Odbor vzdělávání

·  Moderátoři poradních sborů v různých oblastech politiky (dopravní a územní plánování, ekonomický rozvoj, městská rada mládeže atd.)

 

Hodnoty, naléhavost

 

               

Obrázek: Kingdonův model aplikovaný na PUMM: funkčnosti a odpovídající relevance, zainteresované subjekty a aktiva (podle cré, i., Mourey, t., ryder, A., Heckley, s., Balant, M,, 2016. cH4llenGe institutional cooperation Manual: Working jointly with institutional partners in the context of sustainable urban Mobility Plans, p. 24, www.eltis.org/resources/tools/sump-institutionalcooperation-kit).

 

Analýza konstelací aktérů

Poté, co se podaří najít všechny potřebné zainteresované subjekty, je třeba udělat analýzu jejich vzájemných konstelací. Analýza by měla vycházet ze seznamu různých kritérií nebo atributů, které jsou pro daný případ důležité, např. zájem, pravomoc, vzájemný vliv, koalice atd. Takto lze zjistit, jaké jsou cíle jednotlivých subjektů, jaké jsou jejich skryté úmysly a zda se v případě realizace určitého projektu budou cítit jako vítězové, nebo poražení.

Cílem systematické analýzy konstelací aktérů je získat jasnou představu o střetech zájmů nebo o možných koalicích a být schopen sestavit co nejvhodnější skupiny z těch subjektů, které prokážou podobnou míru zájmu, kapacit a znalostí v konkrétní problematice. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vytvoření „matice zájmu a vlivu“, která zainteresované subjekty seskupí podle míry zájmu/vlivu:

Obrázek: matice vlivu a zájmu (podle un-Habitat, 2001. tools to support urban decision Making, nairobi, str. 24)

 

slabý vliv

Silný vliv

slabý zájem

zainteresovaný subjekt s nejmenší prioritou

užitečný pro formulování názorů a rozhodnutí a pro vyjednávání

 

Silný zájem

důležitý zainteresovaný subjekt

možná v případě potřeby zplnomocnění nejdůležitějších skupin zainteresovaných subjektů

 

Během hledání vhodných zainteresovaných subjektů přemýšlejte rovněž o tom, jakou roli mohou mít současní „místní šampioni“, tedy místní osobnosti, které veřejnost uznává díky jejich znalostem, dovednostem, kontaktům; mohou se významně podílet na mobilizaci zdrojů, vytváření aliancí apod. V kontextu PUMM zvažte včasné strategické posouzení jejich role – tyto osoby mohou mít na proces mimořádný vliv a bylo by dobré je mít po svém boku.

Aktivita 1.4: Naplánujte zapojení veřejnosti a zainteresovaných partnerů

Odůvodnění

Přechod k udržitelné mobilitě vyžaduje aktivní podporu ze strany veřejnosti i zainteresovaných subjektů. Spolupráce s různými subjekty je obvykle považována za běžnou praxi, ale často se stává, že do plánování mohou mluvit jen určité skupiny. Je nezbytné zapojit všechny vhodné subjekty do celého procesu plánování a zabývat se jejich specifickými požadavky. Tento přístup pomůže legitimizovat PUMM a zvýšit jeho kvality. Pouze takový PUMM, na jehož vypracování se po celou dobu podílela veřejnost a další partneři, má šanci být akceptován a fungovat dobře po stránce financování a uplatnění v praxi. Zapojení veřejnosti a zainteresovaných subjektů je tedy zcela zásadním prvkem procesu PUMM.

Zapojení zainteresovaných subjektů vyžaduje speciální strategii, která při jednání s úřady, soukromými firmami, organizacemi občanské společnosti nebo se všemi dohromady vychází z rozdílných formátů a technik. Zapojení veřejnosti je zásadní pro zajištění legitimity a kvality rozhodování, a kromě toho je i podmínkou ze strany EU a mezinárodních konvencí.

Cíle

 • Zajistěte dobře strukturované zapojení všech relevantních subjektů do všech klíčových fází procesu plánování.
 • Vybudujte transparentní kulturu plánování, která staví na dialogu, pravidelné komunikaci a konzultacích.
 • Povzbuzujte veřejnost a umožněte jí aktivní účast na diskuzích, především v prvních fázích, kdy je proces otevřený a flexibilní.
 • Vypracujte udržitelné metody pro zapojení veřejnosti, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života obyvatel, a zajistěte nadšení pro proces plánování v řadách širší veřejnosti.
 • Posilujte roli občanské společnosti a místní politické kultury.
 • Zajistěte celkovou kvalitu, (nákladovou) efektivitu, transparentnost, legitimitu a akceptovatelnost PUMM.

 

Kdo jsou „občané“ a „zainteresované subjekty“?

Občané jsou všechny osoby, které žijí a/nebo pracují ve funkčním městském regionu, pro který má být vypracován váš PUMM. V tomto dokumentu je termín občané obvykle zaměnitelný s termíny lidé, obyvatelé nebo veřejnost.

Zainteresované subjekty jsou všichni jednotlivci, skupiny či organizace, které jsou nějakým způsobem dotčené budoucím plánem, a/nebo ho naopak mohou ovlivnit. V tomto dokumentu se termín zainteresované subjekty obvykle týká zainteresovaných institucí, jako jsou orgány veřejné správy, politické strany, občanské a komunitní skupiny, podnikatelské organizace, provozovatelé dopravy a výzkumné instituce.

Zainteresované subjekty jsou do procesu PUMM většinou zapojeny intenzivněji než širší veřejnost. Proto je nezbytné zajistit, aby zájmy všech dotčených společenských skupin, včetně těch, které jsou obvykle „mimo dosah“ a nedostatečně zastoupené, byly řádně zastupovány díky zapojeným subjektům.

 

Úkoly

 • Začleňte aktivity podporující zapojení veřejnosti a dalších subjektů do plánovacích procesů jako jejich standardní součást. Zjistěte, do kterých fází a kroků plánovacího procesu budou veřejnost a subjekty zapojeny, a najděte vhodné participační metody pro každou skupinu. Proveďte revizi osobních i internetových nástrojů a vyberte ty nejvhodnější.
 • Zřiďte stálou „řídící skupinu“, jejímiž členy jsou důležití politici a zástupci významných zainteresovaných subjektů. Tato skupina poskytuje podněty a pokyny ke strategickému rozhodování v průběhu celého procesu PUMM. Použijte mapování zainteresovaných subjektů, které je součástí Aktivity 1.3, abyste zjistili, které subjekty mají být součástí řídící skupiny. Řídící skupina se bude pravidelně účastnit mítinků a brífinků a poskytovat zpětnou vazbu, která pomůže nastavit rámec pro klíčová rozhodování.
 • Připravte komunikační a participační strategii včetně časového harmonogramu a obecné strategie pro aktivity PR (zapojení médií atd.).
 • Usilujte o maximální interaktivní zapojení partnerů (viz níže sekce „Aktivity nad rámec základních požadavků“), ale zařaďte do své strategie alespoň proaktivní informace směrem k veřejnosti (tzn. vy oslovujete veřejnost, nikoliv naopak).
 • Ujistěte se, že jste zapojili všechny dotčené sociální skupiny, tzn. včetně osob s postižením, mladých i seniorů, etnických menšin, méně movitých osob, samoživitelů a samoživitelek a dalších obvykle méně početně zastoupených sociálních skupin. Pozor na lobbystické skupiny, které mohou celý proces blokovat.
 • Naplánujte vydávání tiskových zpráv s informacemi o přípravě nového PUMM a s výzvou k zapojení pro všechny skupiny obyvatel a zainteresovaných subjektů. Uvažujte o kombinování různých nástrojů, a to včetně tradičních formátů jako reklamy v tištěných novinách, newslettery, letáky do domácností, oznámení na webu, ale i novější formáty jako sociální sítě, krátká videa, drop-in centra nebo samostatná webová stránka.

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Připravte plán, jak veřejnost i zainteresované subjekty zapojit do plánování aktivnějším způsobem, s využitím rozmanitějších participačních nástrojů (např. studijní cesty, internetová fóra, občanské panely).
 • Pokuste se rozšířit skupiny zainteresovaných subjektů o zájmové a lobbystické skupiny (zajistěte však kvalitní moderování možných kritických diskuzí).
 • Zajistěte maximální transparentnost a umožněte demokratičtější a participativní rozhodování, a to v průběhu celého procesu (Aarhuská úmluva)
 • Pro pokročilá města: zapojte zainteresované subjekty mnohem aktivněji do rozhodování i do řízení přípravy PUMM.

Podrobnosti k úkolům

Čtyři nejdůležitější otázky o procesu, které je třeba vzít v úvahu při přípravě strategie pro zapojení:

 • Proč? Proč proces zapojení probíhá? Jak ovlivní strategii/program?
 • Kdo? Kdo by měl být zapojen do rozhodování? Jak takové lidi najít?
 • Jak? Jak bude proces zapojení probíhat? Jaké nástroje a techniky bychom měli využít?
 • Kdy? Kdy by jednotlivé aktivity měly probíhat? A kdy není vhodné partnery zapojovat?

Časový harmonogram a koordinování

 • Plánování nejdůležitějších aktivit pro zapojování by mělo být dokončeno ještě před zahájením procesu PUMM.
 • Sestavte „řídící skupinu“, kterou budou tvořit politici a zástupci dalších zainteresovaných subjektů společně s (nově založenou) ústřední skupinou (viz Aktivita 1.2); při sestavování zohledněte geografický rozsah PUMM a požadavky na plánování.
 • Zapojování zainteresovaných subjektů probíhá v průběhu celého procesu PUMM.
 • Zajistěte zapojení veřejnosti do důležitého rozhodování ve vybraných krocích. Zapojení veřejnosti obvykle funguje lépe, když se soustředí jen do několika vybraných aktivit, jinak hrozí únava veřejnosti a nezájem o další participaci. Obrázek níže doporučuje užitečné kroky, využitelné pro zapojování veřejnosti.

Obrázek - zahrnutí  veřejnosti do procesu plánování

Kontrolní seznam

✔ známe skupiny vhodných zainteresovaných subjektů.

 Zajímavé - příklad z Česka.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)