Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 6 - Hledáme české příklady

09. 03. 2020

Aby byla nová česká metodika SUMP 2.0. použitelná, musí být opřena o konkrétní příklady, byť třeba nebudou popsané v "růžových" barvách. Jako první zveřejňujeme témata, které jsou spojené s přípravou SUMP 2.0. Vzhledem k tomu, že si myslíme, že žádný dobrý příklad takový v Česku není, tak se je pokusíme vytvořit. Termín je do 16. 9. 2020, neboli do začátku Evropského týdne mobility.

  • Aktivita 1.1. Provedení posouzení kapacit a zdrojů: pomůžeme městům, kde se takový plán má teprve vytvořit, např. v Uherském Brodě, Hodoníně, Litomyšli a možná zpětně ještě v Mladé Boleslavi.
  • Aktivita 1.2. Vytvoření ústředního mezirezortního týmu: dáváme na zvážení všem městům, které už plán mají, nebo ho právě realizují, aby si jej co nejrychleji vytvořily. Stejně jej budete potřebovat při implementaci.
  • Aktivita 1.3. Zajistění politické a institucionální podpory: tady to uděláme jednoduše. Dne 19. 3. 2020 zveřejníme naši výzvu CityChangers 2030 a každý politik ji bude moci podepsat a tím se zaváže k osobní angažovanosti za rozvoj SUMP 2.0.
  • Aktivita 1.4. Naplánování zapojení veřejnosti a zainteresovaných subjektů. Víme, že v českých podmínkách zapojení veřejnosti nefunguje, tak dáme městům šanci pracovat s novou formou participační kampaně. Detaily budou zveřejněné dne 19. 3. 2020. Ale pravidla budou jednoduchá. Pokud se město s veřejností domluví alespoň na pár bodech, co by se mělo zrealizovat, pak tyto body monitorovány, zda skutečně naplněné jsou.

Detailí popis jednotlivých kapitol najdete na tomto odkaze. Níže uvádíme jen krátkou anotaci k jednotlivým kapitolám.

Aktivita 1.1: Provedení posouzení kapacit a zdrojů

Odůvodnění

Aby bylo možné proces adaptovat na lokální podmínky, je třeba provést hodnocení vlastní plánovací praxe, kapacit a zdrojů. Tak lze najít silné a slabé stránky nebo překážky, které mohou ovlivňovat přípravu i realizaci plánu. Posouzením aktuální praxe v oblasti plánování zjistíte, nakolik je stávající praxe v souladu s principy, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. S tím úzce souvisí i otázka dostupných kapacit a zdrojů (jak lidských zdrojů, tj. zaměstnanci a dovednosti, tak finančních zdrojů). Bez dostatečných zdrojů bude úspěšná realizace plánu ohrožena.

Kontrolní seznam

✔ nalezli jsme silné a slabé stránky i překážky, které mohou mít dopad na proces PUMM.

✔ provedli jsme sebehodnocení, jehož výsledky jsou výchozím bodem pro optimalizaci procesů místního plánování.

✔ provedli jsme analýzu dovedností a finančních zdrojů nutných pro plánovací proces.

✔ připravili jsme strategii pro řešení nedostatků v oblasti dovedností.

✔ rozpočet pro proces PUMM byl schválen politickými představiteli.

✔ provedli jsme posouzení pravděpodobného rámce financování pro realizaci opatření.

Hledáme český modelový příklad

Aktivita 1.2: Vytvoření ústřední mezirezortní tým

Odůvodnění

Příprava, vypracování a realizace PUMM je komplexní proces, který vyžaduje spolupráci napříč hranicemi obcí a mezi rezorty, a také koordinování spolupráce mezi příslušnými politikami a organizacemi (např. koordinace spolupráce s územním plánováním, s ochranou přírody, sociální inkluzí, genderovou rovností, ekonomickým rozvojem, bezpečností, zdravotní politikou, vzděláváním, informačními technologiemi). Pro úspěšné koordinování a řízení procesu je třeba jasně určit majitele projektu s dostatečnými kapacitami a zdroji a rozdělit kompetence mezi organizacemi.

Kontrolní seznam

✔ byl určen koordinátor plánovacího procesu.

✔ byl sestaven ústřední tým, který disponuje všemi potřebnými dovednostmi a jehož součástí jsou členové klíčových orgánů z celého regionu plánování.

✔ celý tým je obeznámen s problematikou (plánování) udržitelné městské mobility.

Hledáme český modelový příklad

Aktivita 1.3: Zajištění politické a institucionální angažovanosti

Odůvodnění

Zásadním krokem, který pomůže k úspěchu celého procesu plánování udržitelné městské mobility, je najít nejvýznamnější zainteresované partnery a zajistit jejich angažovanost do procesu. Kvalitní analýza zainteresovaných subjektů pomůže identifikovat možné konflikty a koalice a jak by mohly ovlivnit proces plánování z hlediska geografického pokrytí, integrace politiky, dostupnosti zdrojů a celkové legitimity. Včasné zapojení politických subjektů a zainteresovaných institucí pomůže k tomu, aby se od začátku cítily být součástí procesu a podpořily jeho výstupy.

Koncepce uvádí, že plány udržitelné městské mobility mohou být úspěšné jen tehdy, když zapojení partneři disponují čtyřmi funkčními dovednostmi:

  1. schopnost zajistit politickou podporu
  2. kompetence v oblasti dopravních sítí a služeb
  3. odborné znalosti nutné pro přípravu PUMM
  4. schopnost získat podporu veřejnosti, případně rozumět potřebám a prioritám obyvatel obce

Hledáme český modelový příklad

Aktivita 1.4: Naplánování zapojení veřejnosti a zainteresovaných partnerů

Odůvodnění

Přechod k udržitelné mobilitě vyžaduje aktivní podporu ze strany veřejnosti i zainteresovaných subjektů. Spolupráce s různými subjekty je obvykle považována za běžnou praxi, ale často se stává, že do plánování mohou mluvit jen určité skupiny. Je nezbytné zapojit všechny vhodné subjekty do celého procesu plánování a zabývat se jejich specifickými požadavky. Tento přístup pomůže legitimizovat PUMM a zvýšit jeho kvality. Pouze takový PUMM, na jehož vypracování se po celou dobu podílela veřejnost a další partneři, má šanci být akceptován a fungovat dobře po stránce financování a uplatnění v praxi. Zapojení veřejnosti a zainteresovaných subjektů je tedy zcela zásadním prvkem procesu PUMM.

Zapojení zainteresovaných subjektů vyžaduje speciální strategii, která při jednání s úřady, soukromými firmami, organizacemi občanské společnosti nebo se všemi dohromady vychází z rozdílných formátů a technik. Zapojení veřejnosti je zásadní pro zajištění legitimity a kvality rozhodování, a kromě toho je i podmínkou ze strany EU a mezinárodních konvencí.

Kontrolní seznam

✔ známe skupiny vhodných zainteresovaných subjektů.

✔ jsou dokončeny participační a komunikační metody.

✔ byla ustavena řídící skupina se zástupci nejdůležitějších zainteresovaných subjektů.

Hledáme český modelový příklad


Štítky: Strategie (Role města, tag2)