Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 11, díl 2. Co je cíl? Objective, Aim nebo Target

14. 05. 2020

Další díl překladu evropské metodiky začíná jazykovou hříčkou. Jak byste přeložili slovo cíl? Zjedodušeně jsou k dispozici tři možnosti překladu - Objective, Aim, Target. Co rozhoduje o tom, které slovo zvolíme? Kontext. Každý překladatel ovšem ví, že někdy je těžké určit kontext. Pokud nežijete v dané kultuře, snadno se můýže stát. že je zvolen chybný překlad. Kam tím míříme? Zdá se, že u první sady SUMP 1.0. došlo k záměně významu slova CÍL.

JE PROSTĚ POČÍTAT S TÍM, ŽE SLOVO CÍL MÁ V EVROPSKÉ METODICE TŘI RŮZNÉ VÝZNAMY.

Tato kapitola se ptá, co je to cíl (objective)?

Obecné vyjádření, popisující, jakých změn chce město dosáhnout. Cíle upřesňují, jakým směrem chce město jít a jaké má priority, neurčují však, jakými prostředky toho dosáhnout. Neboli je to cíl, který detailněji interpretuje vizi, ale nejedná se o strategické a specifické cíle, které jsou podstatou strategického plánování. Touto otázkou se bude zabývat krok 7.

Nyní jsme ale u aktivity 5.2, která konstatuje:

Dohodněte se na "objectives" (cílech, úkolech, smerech) , které budou řešit klíčové problémy u všech způsobů dopravy,

Překlad evropské metodiky SUMP 2.0.

Odůvodnění

Aby vize poskytovala strategické vedení, musí obsahovat konkrétní cíle, určující typ změny, která je ve vašem městě žádoucí. Při definování cílů je třeba konkretizovat, jakých pozitivních změn chcete dosáhnout v sociální, ekonomické a environmentální oblasti, co přesně potřebuje město „snížit“, „zvýšit“, „udržet“. Cíle (objectives) plánu udržitelné městské mobility jsou cíle (aims) vyšší úrovně; jako příklad lze uvést cíl snížit míru dopravního přetížení ve městě. Opatření (measures) jsou prostředky, jak dosáhnout naplnění cílů (například vybudovat tramvajovou trať). Tento přístup, orientovaný na cíl, tvoří kontrast s plánovacím přístupem, zaměřeným na zajištění infrastruktury a systémů, a to bez ohledu na cíle vyšší úrovně. Nutností, která pomůže zajistit podporu pro stanovené priority v oblasti mobility, je pokračující zapojení zainteresovaných subjektů.

Cíle (aims)

 • Přesně definovat, čeho chcete pomocí SUMP dosáhnout; berte přitom v úvahu všechny aspekty společné vize.
 • Formulovat jasné cíle (objectives) a strategické priority, které vymezí, jakým směrem se bude mobilita města ubírat.

Úkoly

 • Určit, jaké cíle vyplývají ze společné vize, a z těchto cílů vycházet. Kromě toho je třeba zohlednit i výsledky, které přinesla příprava scénáře – jsou důležité především pro definování strategických priorit a oblastí, kterým se město musí ve svém úsilí věnovat.
 • Vzít v úvahu i relevantní cíle, již dříve stanovené na regionální, národní a evropské úrovni.
 • Organizovat semináře a mítinky pro zainteresované subjekty za účelem společného definování souboru strategických cílů v oblastech, které reflektují potřeby veřejnosti a zainteresovaných stran v městském regionu. Ne všechny cíle budou snadno dosažitelné. Je možné, že budete muset stanovit, které cíle jsou pro město nejdůležitější.
 • Definovat jasné cíle, které pomohou při výběru opatření a vhodné koncepce. Upřesněte, čeho a kdy chcete dosáhnout. Definování cílů obvykle zahrnuje i definování strategických priorit a oblastí, na které se město musí zaměřit, aby mohlo realizovat žádoucí změny. Město například stanoví jako svůj cíl zvýšit kvalitu ovzduší a zlepšit obyvatelnost, a aby toho dosáhlo, současně se také rozhodne omezit používání osobní motorové dopravy nebo se stát městem krátkých vzdáleností. Tyto priority pouze určují strategický směr (plánování orientované na cíl) a neměly by být příliš podrobné, protože přesné a detailní prostředky budou definovány až v rámci plánování opatření (Aktivita 7.1 a následující). Cíle (objectives) PUMM by měly přistupovat integrovaně ke všem způsobům dopravy, a současně vyjadřovat posun směrem k udržitelné mobilitě.

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Diskutujte o navrhovaných cílech i s místními obyvateli, jejich názory zohledněte při definování konečné verze navržených cílů.
 • Zvažte možnost sladit vaše cíle s cíli externích orgánů pro financování. Zvýšíte tak šanci pro financování opatření, která budou součástí PUMM. Tak například státní agentury pro životní prostředí budou ochotnější finančně podpořit taková opatření, která cílí na úsporu energií nebo snižování množství emisí skleníkových plynů.
 • V průběhu procesu přípravy vize a cílů, stejně jako během celého procesu plánování, buďte vnímaví vůči možným konfliktům. Snažte se o prevenci a snižování rizika zbytečného napětí mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty.

 

Časový harmonogram a koordinace

 • Vychází z vize (Aktivita 5,1) a vede k indikátorům a úkolům (Krok 6).

Kontrolní seznam

✔ bylo provedeno přezkoumání vize, která je výchozím bodem pro přípravu cílů.

✔ byly připraveny návrhy cílů.

✔ návrhy cílů byly prodiskutovány se zainteresovanými subjekty.

✔ byla vybrána finální verze souboru cílů.

 

Tematický průvodce Regulace vjezdu motorových vozidel do měst a plánování udržitelné městské mobility.

Nařízení o regulaci vjezdu motorových vozidel do měst (UVAR/Urban Vehicle Access Regulations) budou mít největší dopad na dopravu ve městě, pokud se stanou nedílnou součástí plánu mobility. Regulace UVAR jsou většinou kombinací více opatření (např. nízkoemisní zóny, poplatky za dopravní přetížení, městské superbloky), která slouží k naplnění několika důležitých cílů. Některé z cílů, k jejichž dosažení mohou pomoci právě regulace UVAR:

 • Zlepšení kvality ovzduší
 • Snížení problémů s dopravními zácpami
 • Přerozdělení silničního prostoru
 • Zvýšená obyvatelnost a atraktivita veřejných prostor
 • Ochrana a zachování historického centra
 • Snížení hladiny hluku

Další cíle, jejich dosažení lze pozitivně ovlivnit prostřednictvím regulací UVAR, naleznete v tematickém průvodci Regulace vjezdu motorových vozidel do měst a plánování udržitelné městské mobility.

 

Příklady dobré praxe: Francie: Povinné cíle pro různě velká města

Ve Francii jsou plány udržitelné městské mobility povinné pro všechna města nad 100 tisíc obyvatel. Součástí těchto PUMM je 11 povinných cílů. Mnoho menších měst se dobrovolně rozhodlo pro realizaci celého PUMM, nebo jeho zjednodušené verze. Proto byly vytvořeny pokyny, které odpovědným osobám pomohou rozlišit hlavní cíle (budou součástí každého PUMM, povinného i dobrovolného) a volitelné cíle (menší města se mohou rozhodnout pro jejich zařazení do zjednodušené verze plánu). Zatím to podle probíhajících diskuzí vypadá, že se ve Francii prosadí zákonná, ale flexibilní definice zjednodušeného plánu mobility pro období od roku 2020.

Autor: Thomas Durlin, Cerema, informace shromáždil Rupprecht Consult, Obrázek: Cerema

Příklady dobré praxe: Londýn, Spojené království: Cíle pro zdravé ulice

Metoda Zdravé ulice klade do centra rozhodovacích procesů člověka a jeho zdraví. Metoda Zdravé ulice používá 10 důkazních indikátorů, které ukazují, co dělá z městské ulice atraktivní prostor. Touto metodou lze vytvořit zdravější město, které je přístupné všem lidem a kde jsou potlačeny sociální i další nerovnosti. Aby byla tato metoda úspěšná, musí být pevně ukotvena v zastřešujících strategiích a založena na důkazech. Je také důležité získat politickou, komunitní a organizační podporu ze strany veřejnosti a zainteresovaných subjektů.

Autor: Chris Billington, Transport for London, informace shromáždil Walk 21 Obrázek: TfL

Příklady dobré praxe: Mnichov, Německo: Rozsáhlé semináře pro zainteresované subjekty

V Mnichově dostaly důležité subjekty možnost se zapojit do diskuze a hodnocení dopravního plánu prostřednictvím několika veřejných akcí. Jednou z nich byl například seminář o mobilitě, který navštívilo asi 100 účastníků, aby sdíleli myšlenky a nápady k budoucnosti mobility. Výstupy ze semináře byly v dopravním plánu města zohledněny a pomohly tak nastavit směr pro dopravní plánování. Mezi účastníky koloval i návrh dokumentu, ke kterému se zástupci zainteresovaných subjektů mohli přímo vyjádřit. Zapojení subjektů do procesu umožnilo nejen najít pro mobilitu v Mnichově ta nejvhodnější řešení pro všechny obyvatele, ale také o nich přemýšlet i během dalších let. Cílem města je zvýšit počet tras pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu a zklidnit dopravu v centrálních rezidenčních částech města.

Autor: Město Mnichov, informace shromáždil ICLEI, Obrázek: Evisco /LHM


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)