Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

SUMP a veřejná doprava. Příklad ze Ždáru nad Sázavou

14. 10. 2020

Na rozdíl od jiných částí SUMP se oblasti veřejné dopravy stále věnuje menší pozornost, i když právě v rámci SUMP se navrhují opatření, které pomohou v rámci modal splitu (tedy tzv. dělby přepravní práce) snížit podíl využívání čistě individuální automobilové dopravy ve prospěch zvýšení podílu veřejné dopravy nebo jiných forem udržitelné mobility včetně integrace jednotlivých forem udržitelné dopravy mezi sebou. Veřejná doprava má na rozdíl od dopravy pěší či cyklistické působnost nejen pro dopravu místní a mobilitu na kratší vzdálenosti, ale dále také pro dopravu příměstskou, regionální, dálkovou či dokonce mezinárodní.

Díky své podstatě v porovnání jinými formami udržitelné dopravy umožňuje přepravu na delší vzdálenosti, tedy kromě přepravy na kratší vzdálenosti především ve městech díky MHD nachází uplatnění mj. i v rámci přepravy na území regionů, například v rámci krajské dopravy. V rámci krajské dopravy v současné době v kontextu SUMP lze doporučit i využívané vazby mezi veřejnou dopravou a dopravou cyklistickou (např. terminály B+R, P+B, přeprava jízdních kol ve spojích hromadné dopravy) nebo i individuální automobilovou (např. terminály P+R, K+R) jakožto splnění zásad tzv. integrované mobility nebo samozřejmě integraci veřejné dopravy v podobě integrovaných dopravních systémů. V rámci krajské dopravy ale na druhou stranu se bohužel příliš neřeší problém koncepcí krajské dopravní obslužnosti, zohledňující striktně administrativně stanovené krajské hranice, které v mnoho případech nerespektují přirozenou spádovost cest. Kladně je třeba zhodnotit, že uvedenému se více věnuje nedávno schválená Koncepce veřejné dopravy. Proto i v dopravním plánování je třeba problematice veřejné dopravy a její integraci věnovat větší pozornost, k čemuž může pomoci i samostatně zpracovaný materiál se zaměřením právě na oblast veřejné dopravy.

Příklad dobré praxe:
Jako příklad dobré praxe je třeba také zmínit změny, které od roku 2010 probíhají v rámci MHD Žďár nad Sázavou. V tomto případě se jedná o menší město (kategorie 20-25 tisíc obyvatel) s menším systémem MHD, na druhou stranu je třeba zdůraznit vůli ke změnám ke zlepšení systému dopravní obslužnosti uvedeného města ze strany samosprávy města.

Za posledních 10 let se podařilo po velmi rozsáhlé přípravě změnit linkové vedení, což mj. znamenalo nárůst tržeb od cestujících o cca 7 procent oproti stavu před změnami i přes obecně sledovaný pokles přepravených cestujících v MHD jiných, podobně velkých měst. U uvedených změn se podařilo aplikovat většinu ze zahraničních doporučení k reengineeringu systémů MHD v malých a středních městech, zejména pak od německy hovořících odborníků. Kladně je cestujícími hodnocena návaznost mezi železniční osobní dopravou a MHD v rámci přestupního uzlu u železniční stanice (částečně návaznost i s veřejnou linkovou dopravou, hlavně ve špičkách) po provedené optimalizaci.

Dále se podařilo následující: úspěšně dokončené výběrové řízení na nového provozovatele MHD, vznikly nové oficiální webové stránky MHD, které vyšly z rozsáhlých neoficiálních webových stránek, spustila se aplikace pro informování cestujících o reálné poloze vozidel MHD (QR kódy na zastávkách, informační monitory s odjezdy spojů v reálném čase, webová aplikace s výhledem zobrazení poloh spojů v reálném čase na mapovém podkladu), od září 2020 jsou vozidla MHD preferována na všech křižovatkách a přechodech pro chodce díky projektu dopravní telematiky, byly vybudovány nové a zrekonstruovány stávající zastávky MHD a to nejen pro lepší cestování handicapovaných osob, pořídila se nová bezbariérová vozidla, Seniorbus se plánuje zaintegrovat do MHD, zavedly se 24hodinové jízdenky a od října 2020 je ve vozidlech možnost platby i bankovními kartami, zpracovává se renomovanou zahraniční konzultační firmou generel dopravy města s důrazem nejen na veřejnou dopravu, město dle zákona zpracovává plán dopravní obslužnosti území města, zavedly se mnohá opatření z marketingu a podobně. Je zřejmé, že při vůli o změny a snaze o zlepšení lze dosáhnout výborné výsledky pro MHD nejen ve velkých městech.

Zprávu připravil:

doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
vedoucí oddělení
Oddělení teorie dopravy a řízení
Katedra technologie a řízení dopravy
Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
Studentská 95
53210 Pardubice 2
tel. přímý: 466036204
tel. sekretariát: 466036201
mail: Pavel.Drdla@upce.cz
URL: www.upce.cz/dfjp


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Prezentace z Letní školy (2. 9. 2020)

2. Změny v MHD Žďár nad Sázavou.pdf (2 MB)