Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Plzeňský standard participace

13. 03. 2021

Vzhledem k faktu, že v průběhu posledních let různé organizace či odbory města Plzně, nebo městské obvody v různých projektech a různým způsobem zapojovali veřejnost do řady veřejných projektů. A zejména vzhledem k tomu, že jedním z hlavních principů úspěšného zapojování veřejnosti, tj. participace je i přehlednost a čitelnost tohoto procesu pro všechny aktéry (např. politiky, úředníky, veřejnost atd.), ÚKRMP přistoupil ke zpracování Plzeňského standardu participace (ÚKRMP 03/2020) s cílem analyzovat, a následně sjednotit, standardizovat, a tedy i zjednodušit zapojování veřejnosti do plánování města. Zároveň se jedná o jeden z kroků k naplnění programového prohlášení vedení města a Strategického plánu města Plzně.

Participací v českém kontextu rozumíme zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů. V tomto standardu termínem participace označujeme aktivity, které umožňují zapojení veřejnosti do procesu vytváření veřejného prostoru – od zadání nebo návrhu až po konečné rozhodnutí o podobě a využití.

Participace není pro úřady něco „navíc“. Je to užitečný nástroj, díky kterému mohou radnice efektivněji plánovat a lépe rozhodovat. Úřad, který v rámci běžného plánování zohlední potřeby, zkušenosti a názory veřejnosti, může zmírnit riziko špatných rozhodnutí a rychle najít kompromis mezi potřebami veřejnosti a řešeními navrženými radnicí. Ve výsledku tak město může zároveň posílit důvěru veřejnosti a ušetřit veřejné finance. Jde vlastně o naplnění cílů veřejné správy s využitím znalostí a energie aktivních občanů.

Kdo se na participaci podílí?
Nejdůležitějšími účastníky participačního procesu jsou občané, politici a úředníci. Vedle toho se projektů se zapojením veřejnosti často účastní různí odborníci a občas i nezávislý koordinátor, který je zárukou toho, že celým procesem nebude nikdo manipulovat.

Dne 26.10.2020 odsouhlasila Rada města Plzně Plzeňský standard participace jako doporučující metodikou pro postup v případě participačních projektů.

Zpracované dokumenty jsou doplněny o elektronickou databázi úspěšných participačních aktivit, příkladů dobré praxe, která je zpracována formou online mapy. Databáze bude postupně rozvíjena a aktualizována a nabídne i další informace k participaci, např. seznam doporučených externích odborníků apod. Odkaz na participační aktivity zde:

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ebb5f476917744fca1504ad9393521d5

Dokumenty ke stažení

Plzeňský standard participace(pdf, 300,69 kB)

Brožura PSP(pdf, 94,43 kB)

Diagram PSP(pdf, 45,79 kB)

Rozhodnutí o zapojení veřejnosti - pracovní listy(docx, 28,95 kB)

Plán participačního postupu - pracovní listy(docx, 23,06 kB)

Evaluace - pracovní listy(docx, 19,49 kB)

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná, marketing

tel. :+420 378 035 006,e-mail: vyborna@plzen.eu


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Kampaně (Občan, tag35)