Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Analýza ECF: nový evropský Rámec pro městskou mobilitu je pro cyklistiku velkým vítězstvím

12. 01. 2022

Zveřejňujeme překlad článku, který zpracoval Philip Amaral, a to na téma podpory aktivní mobility v rámci nového evropského Rámce pro městskou mobilitu. Článek vyšel dne 22. 12. 2021. Svým obsahem je inspirací pro plánovánou mezinárodní konference o proměnách městské a aktivní mobility, která proběhne ve dnech 17. - 18. 5. 2022 v Jihlavě.

Článek

Nový Rámec Evropské komise pro městskou mobilitu nabízí evropským městům skutečnou příležitost k revoluci v oblasti mobility a dopravy. Nabízí jim cestu pryč od motorové dopravy, která je významným znečišťovatelem a příčinou dopravních zácp na silnicích, směrem k čistším a udržitelným způsobům dopravy, jakými je například cyklistika.

Podle analýzy Evropské cyklistické federace (ECF) představuje nový evropský Rámec pro městskou mobilitu (UMF), který Evropská komise zveřejnila 14. prosince 2021 jako součást balíčku „Efektivní a zelená mobilita“, výrazný pokrok pro městskou cyklistickou dopravu.

Nikdy dřív v rámci natolik významného strategického dokumentu se Evropská komise nerozhodla tak intenzivně upřednostnit cyklistiku a další způsoby aktivní dopravy. Pro evropská města jde o skutečně revoluční příležitost jak změnit směr v oblasti mobility a dopravy, ukončit nadvládu motorové dopravy, která je příčinou znečištění a dopravních zácp ve městech, a začít reálně podporovat čistší a udržitelnou aktivní mobilitu, jakými jsou jízda na kole, chůze nebo veřejná doprava.

Cyklistice a mikromobilitě je věnována celá jedna část (2.5) dokumentu. Jízda na kole je jedním z nejčistších a nejefektivnějších způsobů dopravy ve městech. Miliony obyvatel různých evropských měst si uplynulém roce vybraly jízdu na kole jako hlavní způsob dopravy. ECF je velmi ráda, že se obě tyto skutečnosti – společně s obrovským potenciálem, který se v cyklistice ukrývá – odrážejí i v Rámci pro městskou mobilitu.

V tomto článku chceme zdůraznit tři pozitivní prvky, které v dokumentu vidíme. První dva jsou průřezové principy, které se mohou stát základem politik na podporu rozvoje cyklistiky. Třetí prvek je konkrétní opatření, které města budou muset přijmout, pokud chtějí zvýšit podíl aktivní mobility.

Za hranice elektrifikace vozidel

Jak zdůrazňuje Evropská komise ve třetím odstavci, širší použití bezemisních vozidel v městském prostředí přinese jen částečné naplnění cílů v této oblasti, a tedy „jasnou prioritou na místní i národní úrovni by měl být rozvoj veřejné, cyklistické a pěší dopravy, a také posílení služeb sdílené mobility“.

Tato slova reflektují to, co nejen ECF, ale i mnoho našich spojenců v oblasti aktivní a udržitelné mobility už roky tvrdí: výhradní orientace na elektrifikaci motorové dopravy nepřinese naplnění klimatických cílů, které si EU stanovila. Aby se tak stalo, potřebujeme víc cyklistů, ale i chodců a uživatelů služeb veřejné dopravy. Tento odstavec z velké části odráží závazek, který je součástí Deklarace o dopravě COP26 a je výsledkem intenzivního lobbování ze strany ECF a jejích partnerů:

„Uvědomujeme si, že kromě zavádění bezemisních vozidel bude udržitelná budoucnost silniční dopravy vyžadovat širší systémovou transformaci, včetně větší podpory pro rozvoj aktivní, veřejné a sdílené mobility. Kromě toho je třeba se zabývat dopady celého hodnotového řetězce výroby, užívání i likvidace vozidel.“

Prohlášení Evropské komise v Rámci pro městskou mobilitu tedy slouží dvěma věcem. Zaprvé uvádí rámec do souladu s poslední dohodou ministrů pro dopravu na úrovni OSN, zadruhé stanovuje jasný směr pro budoucnost městské mobility v Evropě, tedy budoucnost, která by měla všem lidem zajistit spravedlivý přístup k různým druhům dopravy, přičemž prioritu budou mít aktivní způsoby dopravy spolu s dopravou veřejnou.

Právo na spravedlivou mobilitu a dopravu

Vítáme rovněž důraz, jenž komise klade na mobilitu jako „zásadní aspekt sociální inkluze a významný faktor, který určuje životní pohodu člověka, což platí zejména pro skupinu osob se znevýhodněním,“ a její tvrzení, že doprava je „základní služba, která je součástí Evropského pilíře sociálních práv.

Jde o další důležitý princip, jenž by měl být základem všech budoucích politik a strategií pro městskou mobilitu v evropských státech. Čistá a udržitelný doprava by měla být spravedlivě dostupná pro všechny. Musíme ukončit dominantní postavení motorové dopravy a posunout se dál. Podle našeho názoru to znamená zajistit dostupnější kvalitní cyklistickou infrastrukturu ve všech evropských městech.

Požadavek, aby evropská města podpořila intenzivní rozvoj cyklistiky

Vítáme především iniciativu Evropské komise, jejímž cíle je zajistit trvalý rozvoj cyklistiky: podle návrhu komise by každé město, které je označeno jako městský uzel, muselo vypracovat vlastní plán udržitelné městské mobility (SUMP). To přinese mimo jiné navýšení podílu aktivní mobility ve městech. Tento požadavek se nachází v návrhu komise na aktualizaci předpisů pro síť TEN-T, který byl zveřejněn ve stejném dni jako Rámec pro městskou mobilitu.

SUMP je důležitý strategický dokument, který by měl městům usnadnit cestu za udržitelným dopravním systémem. Tyto plány však mají pověst dokumentů, které jsou výborně připraveny, ale implementace selhává. Komise navrhuje, jak tomu zabránit – města budou muset ve svých SUMP specifikovat právní, fiskální a organizační opatření, nezbytná pro jejich implementaci. Komise rovněž navrhuje, aby přednost při přidělování finančních prostředků na rozvoj mobility a dopravy z fondů EU měla právě města s vlastním SUMP nebo jiným podobným plánem.

Věříme, že tato částečná podmíněnost spolu s konkrétními požadavky na to, co by SUMP měl obsahovat, povede k tomu, že města budou vytvářet nejen plány na podporu rozvoje cyklistické, pěší a veřejné dopravy, ale strategie a skutečné projekty, které změní dopravní infrastrukturu k lepšímu.

Zajistit, aby se cíle definované v Rámci pro městskou mobilitu staly skutečností

ECF velmi těší, že součástí Rámce pro městskou mobilitu jsou všechna její doporučení. Nyní je však důležité, jakým způsobem komise plánuje uvést tento rámec do praxe. Komise bude muset splnit svůj závazek a pro města vytvořit pokyny, jak dosáhnout měřitelného navýšení podílu cyklistiky. Města, regiony a celé členské státy pak musí tato doporučení přijmout a co nejrychleji a nejefektivněji je implementovat.

ECF bude i nadále spolupracovat s komisí na přípravě doporučení pro pokyny, k nimž se zavázala ve svém Rámci pro městskou mobilitu, a také s našimi členy, kteří budou naléhat na to, aby města implementovala to, co je obsahem rámce. Tímto způsobem vyvíjíme společné úsilí o snížení množství emisí CO2 z dopravy, snížení celkového objemu dopravy na silnicích a počtu úmrtí při dopravních nehodách, zvýšení obyvatelnosti měst a zajištění spravedlivějšího systému udržitelné dopravy a mobility pro všechny obyvatele měst.

https://ecf.com/news-and-events/news/ecf-analysis-new-european-urban-mobility-framework-major-win-cycling


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)