Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

EVROPSKÁ CYKLISTICKÁ DEKLARACE

04. 04. 2024

Evropská rada, Evropská komise a Evropský parlament dne 3. 4. 2024 společně podepsaly Evropskou deklaraci o cyklistice, čímž oficiálně potvrdily přijetí první interinstitucionální politiky v oblasti cyklistiky na evropské úrovni. Podepsání deklarace se uskutečnilo na neformálním zasedání ministrů dopravy EU, pořádaném belgickým předsednictvím Rady Evropské unie.

Evropská deklarace o cyklistice, dosud nejambicióznější iniciativa EU v oblasti cyklistiky, uznává jízdu na kole jako plnohodnotný druh dopravy. Tato přelomová deklarace s 8 základními principy a 36 závazky popisuje cyklistiku jako jednu z nejudržitelnějších, nejdostupnějších a nejvíce inkluzivních, nízkonákladových a zdravých forem dopravy a rekreace, i její klíčový význam pro evropskou společnost a ekonomiku.

Evropská deklarace o cyklistice se zapíše do historie jako monumentální milník pro rozvoj cyklistiky v Evropě. Tato interinstitucionální deklarace zavazuje všechny evropské instituce k podpoře a posílení politik směřujících k většímu rozšíření cyklistické dopravy a k jejímu zrovnoprávnění s ostatními druhy dopravy.

Tato deklarace má potenciál zpřístupnit výhody cyklistiky milionům evropských občanů a odráží mnohé z dlouhodobých požadavků v oblasti
propagace a politiky. Vzhledem k tomu, že cyklistika byla povýšena na strategickou prioritu, spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. je připraven podpořit instituce při využití jejího plného potenciálu jako zdravého a udržitelného způsobu dopravy.

Přijetí evropské deklarace o cyklistice navazuje na řadu politických závazků na vysoké úrovni týkajících se cyklistické dopravy, včetně příslibu, který v roce 2023 učinil bývalý výkonný místopředseda Komise Frans Timmermans, rezoluce Evropského parlamentu o cyklistice deklarace členských států o cyklistice a vyhlášení návrhu cyklistické deklarace komisařkou EU pro dopravu Adinou Văleanovou na akci Dny městské mobility EU v Seville v říjnu loňského roku.

Na začátku letošního roku Výbor pro dopravu Evropského parlamentu drtivou většinou odhlasoval přijetí Evropské deklarace o cyklistice. Přijetí Evropské deklarace o cyklistice je odrazem silné spolupráce občanské společnosti, cyklistického průmyslu a vládních institucí.

Přijetí této deklarace představuje plán pro další koordinovanou činnost v oblasti podpory cyklistiky jako udržitelného a inkluzivního způsobu dopravy pro všechny evropské občany. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. nyní naléhavě vyzývá instituce, aby zachovaly svůj přístup založený na spolupráci a konzultacích a zajistily tak úspěšnou aplikaci zásad a závazků, obsažených v deklaraci. V rámci projektu Cyklovize2030 je spolek připraven plně podpořit její efektivní realizaci.

Samotný text EVROPSKÉ CYKLISTICKÉ DEKLARACE

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

 1. Doprava je klíčová pro sociální začleňování a hospodářský rozvoj, pro vytváření pracovních míst a podporu dostupnosti dalších základních služeb, jako jsou zaměstnání, vzdělávání, zdravotní péče. Je však současně stále významným zdrojem emisí skleníkových plynů, znečištění ovzduší, hluku a vody. Dopravní přetížení zůstává vážnou výzvou pro efektivitu dopravních systémů, a také snižuje obyvatelnost zasažených oblastí, což představuje značné náklady pro společnost a hospodářství.
 2. Udržitelné formy dopravy mají zásadní význam pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu, nulového znečištění a energetické účinnosti. Mezi nimi je cyklistika jednou z nejudržitelnějších, nejzdravějších a nejúčinnějších forem dopravy, která má značný potenciál podpořit dekarbonizaci městské dopravy a přispět k dosažení celoevropského cíle snížit čisté emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 % ve srovnání s rokem 1990 a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality v souladu s evropským zákonem o klimatu (a). Pomůže nám také pokročit na cestě k dosažení cíle nulového znečištění (b) spolu s četnými vedlejšími přínosy v dalších oblastech. Význam dalšího rozvoje cyklistické dopravy je klíčový zejména pro evropská města v rámci našich cílů v oblasti klimatu.
 3. Cyklistika zahrnuje širokou a dynamickou škálu silničních vozidel poháněných lidskou silou, včetně kol pro různé terény, nákladních kol, kol pro přepravu dětí, pro osoby se zdravotním postižením, tříkolek, lehokol, velomobilů, tandemů, elektrokol, rychlých pedeleků a přívěsů za kola. Tato jízdní kola uspokojují širokou škálu potřeb v oblasti dopravy a mobility a vyžadují odpovídající infrastrukturu. Cyklistika hraje stále důležitější roli v přepravě zboží ve městech, zejména při doručování zásilek a nakupování, a to díky nákladním a jim podobným kolům. Aby bylo možné plně využít potenciálu cyklistické dopravy, měly by politiky v oblasti cyklistické dopravy tuto rozmanitost reflektovat.
 4. Aby bylo možné plně využít potenciál cyklistiky, je třeba se jí věnovat v rámci politik městské mobility na všech úrovních správy a financování, plánování dopravy, zvyšování povědomí, přidělování prostoru, bezpečnostních předpisů a odpovídající infrastruktury, včetně zvláštní pozornosti věnované osobám se zdravotním postižením nebo osobám se sníženou pohyblivostí. Například koncepce EU pro plánování udržitelné městské mobility (c) staví aktivní mobility včetně cyklistiky do centra pozornosti. Opatření na podporu cyklistiky je třeba uvádět v rámci pilíře dekarbonizace národních plánů v oblasti energetiky a klimatu a řádně je zohlednit v plánech mise Horizon Europe zaměřené na 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030.
 5. Jízda na kole zlepšuje sociální začleňování a přispívá k fyzickému a duševnímu zdraví a pohodě lidí. Jedná se o středně náročnou fyzickou aktivitu, která snižuje zdravotní rizika a riziko předčasných úmrtí spojených se sedavým způsobem života. Jízdní kola s elektrickou podporou (elektrokola, pedeleky) jsou stále populárnější a umožňují lidem překonávat delší vzdálenosti, uspokojovat potřeby mobility a dopravy rodin, malých a středních podniků (MSP) a oslovovat další skupiny, jako jsou starší lidé a osoby se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí.
 6. Četnější a kvalitnější bezpečná cyklistická infrastruktura v celé EU má zásadní význam pro motivaci většího počtu lidí k jízdě na kole, a to jak v městských, tak venkovských oblastech a mezi nimi. Lepší cyklistická infrastruktura bude přínosem i pro další prostředky, jako je mikromobilita.
 7. Pro naplnění ambice zvýšit počet cyklistů v populaci je třeba vyčlenit finanční prostředky na rozvoj cyklistiky na všech úrovních, místní, národní a evropské. Odpovídající výše investic je předpokladem pro výrazné zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu a údržbu infrastruktury.
 8. Bezpečnost je předpokladem pro to, aby lidé začali jezdit na kole, a to především ty skupiny, které mohou stále váhat, včetně mnoha žen, dětí a starších lidí. Kromě bezpečnější infrastruktury, jako jsou oddělené cyklostezky a bezpečné parkování, je třeba uplatnit všechny prvky přístupu Bezpečný systém jak na cyklisty, tak na motorová vozidla a řidiče, kteří s cyklisty sdílejí komunikace. To zahrnuje bezpečnou rychlost, bezpečné používání silnic a bezpečná vozidla, podpořené důsledným vymáháním pravidel silničního provozu. Vytvoření norem pro cyklopruhy by zvýšilo bezpečnost nové cyklistické infrastruktury. Školení a vzdělávání, například ve školách, může pomoci propagovat bezpečnou jízdu na kole.
 9. Evropský cyklistický průmysl je světovým inovátorem a lídrem a zároveň důležitým a rostoucím odvětvím ekonomiky. V současné době představuje více než 1 000 malých a středních podniků (d) a vytváří 1 milion pracovních míst s potenciálem pro mnoho dalších.
 10. Cyklistika je také klíčovým faktorem udržitelného cestovního ruchu a přispívá k propojení v rámci venkovských a městských oblastí a mezi nimi, zejména v kombinaci s vlaky, autobusy a dalšími druhy dopravy, a vytváří tak multimodální služby mobility. Pro místní ekonomiku, zejména pro malé a střední podniky, představuje hmatatelný přínos.
 11. Údaje o cyklistice nejsou v EU shromažďovány důsledně. To ovlivňuje optimální výběr investic do dopravy a hodnocení efektivity již přijatých opatření.
 12. Očekává se, že principy obsažené v této deklaraci přispějí k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a životního prostředí, včetně zejména Akčního plánu pro nulové znečištění (e) a dalších cílů Evropské zelené dohody, Strategie udržitelné a inteligentní mobility (f) a Nového rámce EU pro městskou mobilitu (g).
 13. Evropský parlament přijal v únoru 2023 (h) usnesení o vypracování cyklistické strategie EU. V roce 2022 připravilo šest členských států EU Evropskou cyklistickou deklaraci, kterou dosud podepsala většina členských států (i).
 14. Podpora a implementace principů obsažených v této deklaraci je politickým závazkem Unie. Unie odpovídá za plnění této deklarace ve spolupráci se svými členskými státy, v souladu s jejich příslušnými pravomocemi a v plném souladu s právem Unie.

Odkazy a zdroje

(a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021, které stanovuje rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (ES) č. 401/2009 a (EU) 2018/1999 ("evropské právo v oblasti klimatu") COM(2020) 789.

(b) Osmý akční program pro životní prostředí (rozhodnutí (EU) 2022/591) vyzývá Komisi, členské státy, regionální a místní orgány a zúčastněné strany, aby podle potřeby posílily environmentálně pozitivní pobídky a postupně ukončily environmentálně škodlivé dotace, zejména dotace na fosilní paliva, na úrovni Unie, na vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

(c) Doporučení Komise (EU) 2023/550 ze dne 8. března 2023 o národních programech podpory plánování udržitelné městské mobility.

(d) Zejména servis a opravy jízdních kol, maloobchodníci atd.

(e) Sdělení Komise Cesta ke zdravé planetě pro všechny Akční plán EU: "Na cestě k nulovému znečištění ovzduší, vody a půdy", https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827.

(f) COM(2020) 789.

(g) COM(2021) 811.

(h) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0058_EN.html

(i) https://www.benelux.int/fr/publication/european-cycling-declaration/

Cílem je plně rozvinout potenciál cyklistiky v zemích EU. Tato deklarace uznává cyklistiku jako jednu z nejudržitelnějších, nejdostupnějších a nejinkluzivnějších, nejlevnějších a nejzdravějších forem dopravy a rekreace, a dále uznává její klíčový význam pro evropskou společnost a ekonomiku. Deklarace by měla sloužit jako strategický kompas pro stávající i budoucí politiky a iniciativy týkající se cyklistiky.

KAPITOLA I: Rozvoj a posílení politik v oblasti cyklistiky

EU a její členské státy společně s regionálními a místními samosprávami hrají klíčovou roli při podpoře dalšího rozvoje cyklistiky.

Zavazujeme se:

 1. rozvíjet, přijímat a posilovat politiky a strategie v oblasti cyklistiky na všech příslušných úrovních správy;
 2. přijímat nezbytná opatření k co nejrychlejší implementaci těchto cyklistických politik a strategií;
 3. upřednostňovat opatření v oblasti cyklistické dopravy při plánování udržitelné městské mobility, včetně rozšíření oblastí každodenního dojíždění za hranice obcí;
 4. povzbuzovat podniky, organizace a instituce, aby podporovaly cyklistickou dopravu prostřednictvím programů řízení mobility, jako jsou pobídky pro dojíždění do práce na kole, poskytování firemních (elektrických) kol, vhodná parkovací místa a zařízení pro cyklisty a využívání služeb doručování na kole;
 5. propagovat cyklistiku jako zdravý způsob dopravy nebo rekreace, a to prostřednictvím osvěty, propagačních kampaní, budování kapacit a vzdělávání odborníků na aktivní mobilitu, včetně účasti na příslušných mezinárodních fórech.

KAPITOLA II: Podpora inkluzivní, cenově dostupné a zdravé mobility

Každý, včetně osob se zdravotním postižením nebo osob se sníženou pohyblivostí a bez ohledu na věk a pohlaví, by měl mít přístup k mobilitě, k čemuž může významně přispět právě cyklistika. Jízda na kole by měla být také cenově dostupná bez ohledu na výši příjmu a měla by být propagována jako prospěšná pro duševní a fyzické zdraví.

Zavazujeme se:

 1. zvyšovat intenzitu využívání cyklistické dopravy na podporu sociálního začlenění a věnovat přitom zvláštní pozornost potřebám žen, dětí, starších lidí a zranitelných a marginalizovaných skupin;
 2. přijímat opatření, která umožní lepší přístup k cyklistice osobám se zdravotním postižením nebo osobám se sníženou pohyblivostí;
 3. přijímat opatření na podporu aktivní mobility starších lidí, a tím přispívat k aktivnímu stárnutí;
 4. poskytovat cílený cyklistický výcvik zejména dětem a zranitelným a marginalizovaným skupinám;
 5. vzít na vědomí příležitost, aby členské státy uplatňovaly snížené sazby DPH na dodávky, pronájem a opravy jízdních kol a elektrokol, jak je zavedla směrnice Rady (EU) 2022/542 (zdroj-01) , s cílem zvýšit cenovou dostupnost.
 • Zdroj-01: Směrnice Rady (EU) 2022/542 ze dne 5. dubna 2022, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a (EU) 2020/285, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty, OJ L 107, 6.4.2022, s. 1-12.

KAPITOLA III: Budování kvalitnější cyklistické infrastruktury

Zvyšování kvality, množství, plynulosti a atraktivity cyklistické infrastruktury má zásadní význam pro podporu širšího užívání cyklistické dopravy.

Zavazujeme se:

 1. výrazně rozšířit bezpečnou a soudržnou cyklistickou infrastrukturu v celé Evropě;
 2. vypracovat a využívat pokyny EU týkající se norem pro požadavky na kvalitu, pokud jde o zranitelné účastníky silničního provozu, včetně cyklistů, podle směrnice (EU) 2019/1936 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (zdroj-02);
 3. poskytnout cyklistům a dalším zranitelným účastníkům silničního provozu dostatečný prostor pro zvýšení úrovně bezpečnosti, zejména fyzickým oddělením cyklostezek od motorové dopravy, kdekoli je to možné;
 4. usilovat o vytvoření souvislé sítě cyklistických komunikací ve městech a zlepšit propojení mezi příměstskými a venkovskými oblastmi a centry měst, včetně cyklistických dálnic;
 5. zajistit bezpečná a chráněná parkovací místa pro jízdní kola v městských a venkovských oblastech, včetně železničních a autobusových nádraží a uzlů mobility;
 6. podporovat instalaci nabíjecích míst pro elektrokola v rámci městského plánování a na parkovacích místech pro kola uvnitř i vně budov.
 • Zdroj - 02: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury, OJ L 305, 26.11.2019, s. 1-16.

KAPITOLA IV: Zvýšení investic a vytvoření příznivých podmínek pro cyklistiku

K uvolnění potenciálu cyklistické dopravy je zapotřebí navýšení investic.

Zavazujeme se:

 1. poskytovat technickou podporu, financování a finanční prostředky na pomoc při tvorbě a realizaci cyklistických strategií a investic souvisejících s cyklistikou; to zahrnuje využití dostupných nástrojů EU, zejména Sociálního fondu pro klima, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nástroje technické podpory (zdroj-03) a nástroje pro obnovu a odolnost na podporu opatření v oblasti cyklistiky;
 2. zohlednit cyklistickou dopravu v investicích na všech úrovních správy (zdroj-04);
 • Zdroj - 03: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/240 ze dne 10. února 2021, kterým se zřizuje nástroj technické podpory - EUR-Lex - 32021R0240 - CS - EUR Lex (europa.eu)
 • Zdroj - 04: Včetně vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu (zavedeno nařízením (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu)

KAPITOLA V: Zvyšování bezpečnosti a ochrany na silnicích

Každý by měl mít možnost jezdit na kole bezpečně.

Zavazujeme se:

 1. usilovat o to, aby se Vize nula (zdroj - 05; do roku 2050 žádná úmrtí na silnicích) stala skutečností, a to i pro zranitelné účastníky silničního provozu, a zároveň dosáhnout prozatímního cíle snížení počtu úmrtí a vážných zranění o 50 % do roku 2030 v souladu s Vallettskou deklarací - zdroj - 06);
 2. prosazovat pravidla a právní předpisy v oblasti bezpečnosti silničního provozu s cílem zajistit koexistenci různých dopravních prostředků se zaměřením na ochranu cyklistů a dalších zranitelných účastníků silničního provozu;
 3. zajistit, aby pravidla týkající se bezpečnostních požadavků platných pro elektrokola byla dostatečná, a podporovat jejich zavádění;
 4. zvyšovat bezpečnost na veřejných parkovištích pro kola (včetně míst pro sdílená kola a multimodálních uzlů) a zvýšit úsilí o řešení problému krádeží kol;
 5. posilovat výcvik cyklistů - včetně výuky dětí a mladých lidí - a osvětové kampaně o bezpečnosti silničního provozu, zejména o největších rizicích pro cyklisty, a podporovat bezpečné používání jízdních kol a elektrokol, jakož i zabývat se informovaností o bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu při vzdělávání řidičů.

KAPITOLA VI: Podpora kvalitních ekologických pracovních míst a rozvoj evropského cyklistického průmyslu světové úrovně

Větší rozšíření cyklistiky znamená více kvalitních a lokálních pracovních míst a je přínosem pro hospodářství EU a cyklistický průmysl a přispívá také k cílům průmyslové strategie EU.

Zavazujeme se:

 1. vytvářet podmínky pro rozšíření evropské výroby různých typů jízdních kol (včetně elektrokol, rychlých pedeleků a kol pro osoby se zdravotním postižením) a jejich komponentů, včetně přístupu k materiálům, vybavení a zachování rovných podmínek na globální úrovni prostřednictvím stávajících nástrojů EU na ochranu obchodu;
 2. podporovat sektor služeb pro cyklisty, včetně subjektů sociální ekonomiky a oběhového využití jízdních kol (opětovné použití, opravy a půjčování);
 3. vytvářet příznivé podmínky pro stimulaci vysoce kvalitních pracovních míst a cyklistických klastrů, včetně oblastí cykloturistiky, s cílem výrazně zvýšit počet kvalitních pracovních míst souvisejících s cyklistikou, podpořit malé a střední podniky a posílit příslušné dovednosti a odborné vzdělávání;
 4. zvýšit atraktivitu tohoto odvětví a umožnit důležitý přechod z jednoho pracovního místa do druhého z jiných relevantních odvětví;
 5. uznat evropský cyklistický průmysl jako partnera v systému mobility s cílem posílit odolnost, udržitelnost, oběhovost a digitalizaci v odvětví cyklistiky;
 6. podporovat odvětví cyklistických služeb, jako je sdílení kol a cyklistická logistika, zejména ve městech, a to i posílením integrace cyklistické logistiky do logistického systému.

KAPITOLA VII: Podpora multimodality a cykloturistiky

Cyklistika by měla hrát klíčovou roli při zvyšování úrovně multimodálního propojení a cestovního ruchu, zejména v kombinaci s vlaky, autobusy a dalšími druhy dopravy, a to jak v městských, tak venkovských oblastech.

 Zavazujeme se:

 1. podporovat a zavádět multimodální řešení v městských, příměstských a venkovských oblastech, jakož i při cestách na dlouhé vzdálenosti, a to vytvářením větší součinnosti mezi cyklistickou dopravou a jinými druhy dopravy, například umožněním přepravy většího počtu jízdních kol v autobusech a vlacích a zajištěním bezpečnějších a zabezpečených parkovacích míst pro kola na nádražích a v uzlech mobility;
 2. podporovat systémy sdílení jízdních kol jako řešení přístupu na první a poslední kilometr ke službám veřejné dopravy;
 3. vytvářet příznivé podmínky pro podporu cyklistiky jako udržitelného způsobu rekreace a cestovního ruchu.

KAPITOLA VIII: Zvyšování kvality sběru dat o cyklistické dopravě

Data o cyklistické dopravě je třeba shromažďovat stejným způsobem v celé EU, aby bylo zajištěno účinné sledování pokroku v implementaci principů a závazků obsažených v tomto prohlášení.

Zavazujeme se:

 1. monitorovat plnění našich závazků;
 2. umožnit průběžné měření pokroku v oblasti využívání cyklistické dopravy v EU stanovením celoevropské referenční úrovně, včetně délky, hustoty sítě, kvality a dostupnosti cyklistické infrastruktury a služeb pro několik typů uživatelů, podílu cyklistické dopravy na celkové dopravě a mobilitě a počtu vážných zranění a smrtelných úrazů cyklistů;
 3. vypracovat harmonizované indikátory týkající se cyklistické dopravy pro městské uzly transevropské dopravní sítě (TEN-T);
 4. vypracovat statistiky o cyklistické dopravě a její infrastruktuře na místní a vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, včetně spolupráce mezi členskými státy a Eurostatem při shromažďování údajů o cyklistické dopravě.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)