DOSTUPNOST

Indikátor ECI A.4: Dostupnost veřejných prostranství a služeb

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni.

 • Titulkový indikátor: Procento občanů žijících v dosahu 300 m od veřejných prostranství větších než 5.000m2
 • Ukazatel: Přístup občanů k blízkým veřejným prostranstvím a jiným základním službá
 • Definice: Dostupnost definujeme jako bydlení v okruhu 300 metrů od veřejných prostranství nebo jiných služeb.
 • Veřejná prostranství jsou definována jako: Veřejné parky, zahrady či otevřená prostranství, které slouží pouze chodcům nebo cyklistům, vyjma zelených dopravních ostrůvků nebo dělících pásů a hřbitovů (kromě případů, kdy místní samospráva připustí jejich rekreační funkci, případně přírodní, historický nebo kulturní význam; Nezastřešená sportovní zařízení, bezplatně přístupná veřejnosti; Soukromá prostranství (zemědělské plochy, soukromé parky), bezplatně přístupná veřejnosti. Abychom mohli data analyzovat co nejúplněji, musíme indikátor vypočítat dvakrát: poprvé pro prostranství větší než 5000 m2 a podruhé pro všechna prostranství využívaná veřejností k odpočinku a venkovním aktivitám bez ohledu na jejich velikost.
 • Základní služby jsou definovány jako: Primární zdravotnické služby veřejnosti (praktičtí lékaři,dětští lekaři, zubaři, nemocnice a polikliniky, lékařské služby první pomoci, rodičovské poradny, pedagogicko-psychologické poradny); Zastávky hromadné dopravy s minimální frekvencí alespoň po část pracovního dne (jednou za půlhodinu); Veřejné školy (povinná školní docházka a mateřské školy); Ochody se základními potravinami a obchody s čerstvým ovocem a zeleninou (vyhodnocujeme dostupnost k oběma typům obchodů - tzn. vzdálenost 300 m od obchodu se zeleninou a zároveň 300 m od obchodu s čerstvým pečivem). Služby sběru separovaného odpadu a nádoby na separovaný odpad.
 • Pro každý typ základní služby se zpracuje samostatný indikátor. Tento indikátor nebere v úvahu kvalitu veřejného prostranství nebo služby. Předpokládá se, že volná prostranství a služby poskytují - všechny stejným způsobem - ty funkce, ke kterým jsou určeny. To přirozeně neodpovídá vždy realitě: některá veřejná prostranství jsou přitažlivější a oblíbenější než jiná, a to samé platí i o službách. Tento nedostatek je však přijatelný ve světle možnosti sledovat míru spokojenosti pomocí indikátoru SPOKOJENOSTI.
 • Z hlediska geografické úrovně budeme pro účely průzkumu uvažovat celou administrativní oblast spadající pod místní samosprávu.
 • Otázka: Jaký podíl obyvatel v oblasti bydlí v blízkosti veřejných prostranství a dalších základních služeb?
 • Souvislosti (důvody pro výběr indikátoru, důležitost): Přístup občanů k veřejným prostranstvím a základním službám je nezbytný pro kvalitu života a životaschopnost místní ekonomiky trvale udržitelné komunity. Základní služby v blízkosti bydliště také významně snižují potřebu cestovat. Nesplněné základní požadavky na zásobování potravinami a poskytování základní zdravotní péče vede k neuspokojování sociálních potřeb. Nedostatek obchodů s čerstvým ovocem a zeleninou v určité části města je znakem společenského vyřazení (například v Británii) a také ohrožuje zdraví. Vyřazení představuje také chybějící hromadná doprava pro ty, kteří jsou na ní závislí.
 • Cíle (odkazy na zdroje a kritéria hodnocení: standardy/cíle/závazky). K tomuto indikátoru nejsou známy žádné cíle či standardy, ale dostupnost volných prostranství a služeb se považuje za základní prvky kvality života a trvalé místní udržitelnosti. Místní úřady hrají důležitou roli v umožňování přístupu k otevřeným prostranstvím a základním službám, například prostřednictvím procesu plánování.

Více dostupné na tomto odkaze.

Oblast měření a stanovení cílů dle Plánu udržitelné městské mobility:


 • Indikátor: % rezidentů s přístupem k základním službám do 500 m (15 min. chůze)
 • Měření / potřebná data: Výstupy dopravního modelu, dotazníková šetření
 • Indikátor: % domácností bez přístupu k autu, které se dostanou do nemocnice HD během a) 30 min; b) 60 min.
 • Měření / potřebná data: Výstupy dopravního modelu, dotazníková šetření