Nacka: Transformace velké dopravní komunikace v novém kontextu urbanizace

Hlavní problém: Rostoucí obec potřebuje udržitelnou infrastrukturu

Město Nacka se 110 000 obyvateli, ležící východně od Stockholmu, zažívá vlnu populačního růstu; jde o typický příklad toho, jak se dnes po celém světě urbanizují obce, jež patří do větších městských celků.

V rámci rozšíření sítě stockholmského metra se buduje nová linka metra se třemi novými stanicemi. S tím, jak se Nacka stává integrovanější součástí Stockholmu, mění se i identita města. Budoucí Nacka není jen fragmentovanou městskou krajinou vedle Stockholmu, ale integrovanou čtvrtí s propojenou sítí ulic a multifunkčními veřejnými prostory.

Tento nový kontext klade nové nároky na Värmdövägen, jednu z velkých dopravních tepen procházejících obcí. Tato dopravní komunikace musí získat více městský charakter, který bude hodný ulice v centrálních částech evropského hlavního města a bude reagovat na nový kontext výzev, včetně:

 • zvýšeného počtu obyvatel
 • zahušťování zástavby ve městě
 • nedostatečného prostoru v úseku silnice pro chodce, cyklisty a autobusy
 • zvýšené poptávky po dopravě
 • zvýšené intenzity dopravy
 • vysoké rychlosti motorových vozidel v důsledku stávajících řešení mobility
 • poddimenzované kanalizace pro odvod dešťové vody
 • nedostatečné adaptace na přívalové deště
 • nedostatečné modrozelené infrastruktury
 • nedostatečného čištění dešťových vod
 • nedostatečné kvality vody v recipientu podle evropské rámcové směrnice o vodě.
 • nedostatečné kapacity veškeré podzemní technické infrastruktury.

Projekt stále probíhá, plánovaná řešení kompletní transformace dopravní komunikace Värmdövägen zahrnují následující kroky:

 • úprava šířky silnice pro zajištění všech potřebných funkcí a norem
 • úsek silnice dimenzovaný a koncipovaný (přerozdělení prostoru) pro nižší rychlost motorových vozidel s cílem upřednostnit požadavky na udržitelnou dopravu
 • nové výškové uspořádání silnice pro zajištění odtoku vody z přívalových dešťů ze stávající a budoucí zástavby
 • chodníky a cyklostezky po obou stranách silnice na podporu udržitelné mobility v regionálním měřítku
 • oddělení chodníků a cyklostezek od silniční dopravy pomocí zeleného vegetačního pásu v úseku silnice
 • realizace modrozelené infrastruktury a zajištění vhodných podmínek pro růst městských stromů a vegetace
 • místní čištění dešťových vod pomocí přirozených řešení, zvýšení kvality vody a snížení průtoku a objemového zatížení po proudu
 • nový rozšířený systém kanalizace pro odvod dešťové vody, který bude zvládat zvýšené množství dešťových srážek.


Värmdövägen street transformation, photo by Nacka Municipality


Řešení: Demokratizace možností mobility a lepší hospodaření s dešťovou vodou

Integrace problematiky mobility, dopravních vzorců, hospodaření s dešťovou vodou a adaptace na přívalové deště od samého počátku procesu územního plánování měla významný pozitivní dopad; spolupráce mezi odborníky, konzultanty a dodavateli byla v průběhu celého procesu navrhování klíčová.

Velká dopravní tepna prošla transformací z rozdělující komunikace na veřejný prostor v rámci nové městské krajiny a vytvořila prostor pro snadný pohyb většího počtu cílových skupin a druhů dopravy.


Transformace ulice Värmdöväge, foto Město Nacka


Bonusová informace: Multidisciplinární přístup k řešení složitých výzev

Projekt ukazuje výhody, které má multidisciplinární přístup v rámci projektů zaměřených na mobilitu a rychlou a komplexní urbanizaci. Takový přístup pomáhá zajistit koncovým uživatelům lepší, ucelenější řešení, přístup k jejich okolí a vyšší kvalitu života.