O Akademii městské mobility a o Koncepci Smart Cities

Tento webový portál je zaměřen na prezentaci Koncepce Smart Cities, kapitoly Dopravní infrastruktura a mobilita. Současně se odvolává na vládní Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030 schválenou dne 11. 1. 2021 a dále na novou metodiku SUMP 2.0. (metodiku plánu udržitelné městské mobility, verze 2.0).

Zajištění dopravní infrastruktury pro lidi, ne pro auta, znamená prosazení základního principu mobility, tedy pohybu obyvatel bez větších zábran. Postupně dochází ke změně chápání mobility a dopravní infrastruktury za účelem dosažení kvalitního života pro všechny obyvatele (včetně zranitelných skupin, jakými jsou děti, senioři a seniorky, ženy, pečující osoby a osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace) a vytvoření k tomu vhodného prostoru v obcích, městech a regionech, což je jednou ze zásadních společenských proměn.


“Způsob řešení dopravy je velmi důležitý – ovlivňuje životní prostředí, atraktivitu města či obce k bydlení i praktický každodenní život lidí. Mobilita je komplexní záležitost, a proto si vyžaduje kvalitní, odborný, citlivý a komplexní přístup.”


Plánvání dopravy a mobility souvisí s otázkami, zda je skutečně třeba za prací dojíždět, do jaké míry využívat individuální automobilovou dopravu či jak omezit negativní dopady spojené s přepravou zboží prostřednictvím zkracování dodavatelských řetězců a podporou lokální ekonomiky. Pokud jde o intravilán, je tento přístup k dopravě realizován jen v určitém počtu měst a obcí, většinou souvisí s tvorbou plánů udržitelné městské mobility (SUMP 2.0.) a snahou o snížení zátěže ovzduší z dopravy.

Hlavní důraz stránky je postaven na třech pilířích, které jsou definované v Koncepci Smart Cities

  • Dostupná dopravní infrastruktura odpovídající potřebám, bezpečná infrastruktura pro alternativní pohony a pro rozvoj nemotorové dopravy v obcích, městech a regionech, s ohledem na snižování emisí a dopad na klima.
  • Cílená komunikace s místními obyvateli umožňuje přijetí atraktivní alternativy v oblasti
    mobility s minimálními dopady na životní prostředí.

  • Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen ve strategických plánech a  plánech udržitelné městské mobility.

Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím této Koncepce a její implementace podporuje realizaci SMART řešení na úrovni obcí, měst a regionů jako významných aktérů v procesu tvorby inovativních řešení. Ty v důsledku umožní municipalitám a regionům zajistit udržitelný rozvoj a kvalitu života svých obyvatel. Ministerstvo pro místní rozvoj bude
pokračovat ve své misi poskytovat fórum pro koordinaci partnerů, iniciovat a koordinovat jednání spojující všechny partnery za účelem šíření metodických informací, pochopení významu nových řešení a jejich potenciálu, porozumění výzvám, identifikace osvědčených postupů a podpoří tak spolupráci v oblasti SMART a její multiplikační efekt.

Na webovém portálu spolupracuje celá řada organizací: Česká silniční společnost, sekce SAMDI (Silniční a Městské Dopravní Inženýrství), spolek Partnerství pro městskou mobilitu, Česká komora architektů, FD ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice, VŠE v Praze a celá řada dalších odborných organizací.

Webový portál vznikl v roce 2020 v rámci projektu MOBILMAN - Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility za finanční podpory TAČR (TL02000400).  Upráva webu v duchu Koncepce Smart Cities proběhla v roce 2023.