Tartu: Plánování udržitelné mobility jako prostředek k naplnění klimatických cílů

Hlavní problém: Implementace akčního plánu města pro udržitelnou dopravu

Tartu, druhé největší město Estonska, je akademickým centrem. Od roku 2003 do roku 2018 se podíl pěších cest ve městě neustále snižoval, zatímco používání automobilů narůstalo; podíl cyklistů se pomalu zvyšuje, cestování autobusovou dopravou dramaticky kolísá - z 25 % v roce 2003 na 31 % v roce 2009 a na 21,5 % v roce 2018.

Cílem klimaticko-energetického akčního plánu města je do roku 2030 snížit emise uhlíku o 40 % a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality, přičemž plán se zaměřuje na státní správu, hospodaření s energií, spotřebu energie, bydlení a výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Územní plán města počítá také s modernizací čtvrtí, zajištěním uhlíkové neutrality veřejné dopravy, řešením veřejné zeleně a zkrácením dopravních vzdáleností ve městě. Prioritou je centrum města, kde plán snižuje závislost na osobních automobilech díky úpravám ulic ve prospěch chodců, modernizované autobusové síti a systému sdílení jízdních kol.

Ulice bez aut, foto Mana Kaasik


Řešení: Posílení aktivní mobility a uhlíkově neutrální veřejné dopravy při současném zajištění adaptace na klimatickou změnu

Klíčovým cílem města Tartu bylo zlepšit cyklistickou infrastrukturu, a tím zatraktivnit aktivní mobilitu v intravilánu. Město podniklo konkrétní kroky a zavedlo systém sdílených kol s elektrokoly, v němž jsou zásadní i správně umístěné stanice na základě existujících vzorců mobility, a zároveň nechalo po celém území vybudovat cyklistické a pěší stezky.

Další oblastí, na kterou se město zaměřilo, byla podpora veřejné dopravy jako udržitelnější alternativy k individuální automobilové dopravě. Díky projektu Baltic BioGas Bus a finančním prostředkům EU našlo město způsob, jak vytvořit nový systém veřejné dopravy s flotilou nízkopodlažních autobusů poháněných lokálně vyráběným bioplynem. Po zavedení 64 autobusů a nových linek v červenci 2019 město Tartu zaznamenalo navýšení počtu cestujících o 10,3 %, což představuje přibližně 100 000 cestujících. V lednu 2021 se městská veřejná doprava stala uhlíkově neutrální díky autobusům na bioplyn, které jsou napojeny na přirozený koloběh uhlíku.

Ačkoli je třeba podniknout ještě další kroky, především v sektoru stavebnictví, aby se Tartu stalo 15minutovým městem s multifunkčními čtvrtěmi, probíhající experimentování se zónami bez aut a venkovními aktivitami umožnilo zjistit, jak veřejnost takové koncepty v budoucnu přijme. Například opakující se projekt letní ulice otevírá širokou ulici v centru Tartu chodcům a mikromobilitě a přesměrovává automobilovou dopravu tak, aby se na ulici mohly konat nejrůznější kulturní aktivity a nové způsoby využití.

Zapojením místních obyvatel do rozhodovacího procesu úřady zajišťují nejen to, že změny v územním plánování budou dobře přijaty, ale také to, že rozšířené možnosti mobility budou využívány.

Město rovněž realizovalo několik inovativních iniciativ, jako je změna designu parkovišť s cílem minimalizovat tepelné ostrovy, hospodaření s dešťovou vodou a podpora aktivních školních dvorů s cílem povzbudit studenty k větší aktivitě.

Projekt "Curated Biodiversity" v Tartu napodobuje přirozená rostlinná společenstva, přispívá k ozelenění veřejných prostranství a zvyšuje odolnost zeleně vůči drsnému městskému prostředí. Metoda hodnocení Green Index vyžaduje, aby zeleň podporovali a rozvíjeli i soukromí developeři. Od roku 2022 zahájilo Tartu spolupráci s městy Aarhus (Dánsko) a Riga (Lotyšsko) v rámci pětiletého projektu UrbanLIFECircles, jehož cílem je zlepšit obyvatelnost lokalit po celém městě.


Ulice bez aut, foto Evelin Lumiová


Bonusová informace: Rozpočty pro zapojení komunity

Klíčovými faktory úspěchu při plánování udržitelné mobility v Tartu jsou participativní rozpočet a aktivní zapojení komunity. V roce 2013 město přijalo strategii, díky níž každoročně vyčleňuje 1 % městského rozpočtu na projekty navržené obyvateli, které přinášejí řešení praktických problémů.

Mezi projekty aktivního zapojení komunity ve městě patří nahrazení vnitřního okruhu tříkilometrovým lineárním parkem pro chodce a cyklisty, uzavření hlavní dopravní tepny během pandemie COVID-19 pro automobilovou dopravu, díky čemuž vznikl prostor pro setkávání, a poskytnutí dočasných rekreačních prostor během zimy, které měly ukázat, jaké jsou možnosti inovativního plánování.