Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Usnesením VLÁDY ČR ze dne 8. 7. 2019 č. 502 k závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší

26. 08. 2019

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 so konal tzv. Clean Air Dialogue (dále jen „dialog“). Byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Cílem tohoto dialogu bylo diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší a také pomoci v úsilí, které Česká republika vynakládá k dosažení imisních limitů v co nejkratší době. (Proti České republice jsou aktuálně vedena 2 řízení o porušení čl. 258 Smlouvy o fungování EU v souvislosti s neplněním povinností vyplývajících z evropské směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, a to pokud jde o překračování mezních hodnot PM10 a dále pokud jde o překračování mezních hodnot pro NO2).

Výstupem dialogu byl návrh mnoha opatření, které by následně schválen vládním usnesením VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. července 2019 č. 502 k závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší a návrhu dalšího postupu.

Z našeho pohledu je důležitý bod 5. , ve kterém se ukládá ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem životního prostředí a s ministrem dopravy uspořádat v průběhu roku 2019 osvětovou kampaň pro starosty obcí a veřejnost k plánování udržitelné městské a regionální mobility,

Tento bod 5. přitom navazuje na dva Závěry vyplývající z Dialogu o čistém ovzduší v České republice a návrh dalšího postupu

  • přizpůsobit metodiku zpracování Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) pro menší města a podporovat realizaci rychlých a účinných řešení v nich obsažených, byť jsou zatím v ČR nepopulární včetně omezování nákladní dopravy a dalších opatření ke snižování emisí z dopravy; pokračovat a výrazně rozšířit informační, marketingovou kampaň „City Changers“ zaměřenou na politiky a veřejnost;
  • podporovat aktivní mobilitu, vč. např. pilotního otestování možnosti zapojení bike-sharingových systémů do předplatného MHD.

Jsme rádi, že náš spolek Partnerství pro městskou mobilitu je iniciátorem kampaně CityChangers, patří mezi organizace, které se spolupodílí na zpracování metodiky zpracování Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) pro menší města a samozřejmě se také hlásí k podpoře aktivní mobility.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)