Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Plány udržitelné městské mobility 2.0: novinky, změny a možné důsledky pro města

15. 11. 2019

Je na čase, abychom změnili přístup ke zpracování Plánu udržitelné městské mobility (PUMM). O tom byla konference k plánům mobility (SUMP 2.0), která se uskutečnila na půdě Ministerstva dopravy (MD) dne 12. 11. 2019. Celkové shrnutí konference je k dispozici na tomto odkaze.

Dnes chceme poskytnout městům první doporučení, jak na změnu. Proto představujeme výtah z prezentace na téma: Plány udržitelné městské mobility 2.0: novinky, změny a možné důsledky pro města.

1) Proč vlastně potřebujeme PUMM?

Pokud nikdo nevidí problémy s dopravou, pak je těžká každá rada. Pokud je ale někdo vidí, pak má PUMM smysl. Právě on pracuje s metodou „Předpokládat a poskytnout“

 • Delší doba jízdy a větší dopravní zácpy
 • Vyšší hladina emisí skleníkových plynů
 • Špatná kvalita ovzduší
 • Negativní zdravotní důsledky – obezita, poškozená psychika, stres, kardiovaskulární nemoci atd.
 • Centra měst a městské části, kde priorita patří autům
 • Dopravní nehody.

Přehled problémů s dopravou je k dispozici zde: https://www.citychangers.cz/souvislosti

2) PUMM - v jaké fázi jsme? Co je pro nás těžištěm pro plánování?

 • Fáze 1 - dnes, aneb tak plánujeme: Plánování pro motorovou dopravu: výstavba silnic a parkovacích míst
 • Fáze 2 - zítra, aneb tak možná budeme plánovat: Plánování pro pohyb lidí: veřejná, pěší a cyklistická doprava, omezení pro osobní automobily
 • Fáze 3 - pozítří, možná přijde: Plánování pro život ve městě: doprava jako „místo/podnik“, odstranění rušivé dopravní infrastruktury, podpora jiných cílů (zdraví atd.)

3) Jak přemýšlíme o plánování? Dokážeme rozeznat rozdíl?

Tradiční dopravní plánování (Fáze 1) vs. PUMM (Fáze 2 a 3)

 • Dopravní plánování ve starším stylu – jaký systém chceme vytvořit?
 • PUMM: proces, jehož cílem je udělat z našich měst lepší a udržitelnější místa:Revidovat problémy měst, které souvisejí s dopravou
  • Stanovit cíle pro řešení problémů
  • Zvolit opatření pro splnění cílů
  • Realizovat opatření
 • Monitorovat, kontrolovat, zlepšovat PUMM je spíš proces než plán

4) Rekapitulace myšlení k tradičnímu dopravnímu plánování (fáze 1)

 • Zaměření na motorovou dopravu
 • Primární cíle: kapacita a rychlost motorové dopravy
 • Zaměření na způsoby dopravy
 • Zaměření na infrastrukturu
 • Dokumenty pro sektorové plánování
 • Krátkodobé a střednědobé realizační plány
 • Vztah k administrativě
 • Doména dopravních inženýrů
 • Plánování provádí odborníci
 • Omezené hodnocení dopadů

5) Rekapitulace myšlení k novému Plánování udržitelné městské dopravy

 • Zaměření na lidi
 • Primární cíle: dosažitelnost, kvalita života, udržitelnost, ekonomická životaschopnost, sociální spravedlnost, zdraví a kvalita životního prostředí
 • Vyvážený rozvoj všech způsobů dopravy a posun směrem k čistší a udržitelnější mobilitě
 • Integrovaný soubor opatření pro nákladově efektivní řešení
 • Dokument pro sektorové plánování, který je konzistentní a doplňuje související oblasti politiky, jako jsou územní plánování, využití půdy, sociální služby, zdravotní politika, kontrola a vymáhání práva atd.
 • Krátkodobé a střednědobé plány jsou součástí dlouhodobé vize a strategie
 • Vztahuje se k funkčním regionům a staví na vzorcích dojíždění do práce
 • Mezioborové plánovací týmy
 • Plánování se zapojením zainteresovaných subjektů s využitím transparentních a participačních metod
 • Pravidelný monitoring a evaluace dopadů s cílem získat informace pro strukturovaný proces, ve kterém dojde k poučení a zlepšení

6) Je to těžké. MY ještě stále plánujeme podle tradičního dopravnímu plánování, ale Evropa už se posouvá dále. Už vymýšlí metodku PUMM 2.0. Proč?

Cílem je začlenit do nových pokynů pro PUMM tři hlavní vývojové trendy:

 • Nové trendy v městské mobilitě
 • Množství praktických zkušeností z přípravy a realizace PUMM
 • Jsme na prahu změn, které naruší dosavadní systémy městské mobility

7) Co přináší PUMM 2.0 pro evropská města a možná pro česká?

Aktualizované pokyny pro ideální proces přípravy a realizace PUMM

 • Včetně možností k výběru
 • Příklady nástrojů a metod
 • Příklady dobré praxe z měst

NOVÝ Topic Guide (Tematický průvodce) s detaily a doporučeními k zavedeným tématům

NOVÝ Practitioner Briefing (Praktické instrukce), který řeší nová aktuální témata, u kterých panuje vyšší míra nejistoty

8) Co znamená Tematický průvodce?

 • Propojení oblasti dopravy a zdraví v PUMM: jak zdraví podporuje PUMM. Proto my v naší Akademii městské mobility podporujeme vazbu mezi dopravou a zdravím: https://www.dobramesta.cz/aktivni-mobilita
 • Harmonizace témat energie a plánování udržitelné městské mobility
 • Plánování udržitelné městské logistiky: https://www.dobramesta.cz/mestska-logistika-preprava-zbozi
 • Elektrifikace: Plánování pro elektrickou silniční dopravu v kontextu PUMM
 • Finanční zdroje a prostředky pro opatření udržitelné městské mobility
 • Integrace metod sdílené mobility do plánování udržitelné městské mobility
 • Role inteligentních dopravních systémů (ITS) v plánování udržitelné městské mobility: Jak připravit inteligentní a integrované plány a strategie pro mobilitu
 • Mobilita jako služba (Mobility as a Service/MaaS) a plánování udržitelné městské mobility
 • Zadávání veřejných zakázek k opatřením udržitelné městské mobility
 • Bezpečnost silničního provozu ve městech a aktivní doprava v plánování udržitelné městské mobility
 • UVAR (Regulace vjezdu vozidel do měst) a PUMM: Regulování vjezdu vozidel do měst jako součást integrovaných strategií mobility
 • Plánování udržitelné městské mobility v městských regionech

9) Co znamená Praktické instrukce

 • Automatizace silniční dopravy v plánování udržitelné městské mobility
 • Parkování a plánování udržitelné městské mobility: Jak mít strategičtější, efektivnější a udržitelnější parkovací politiku
 • Národní rámce pro podporu plánování udržitelné městské mobility: Národní podpůrné programy pro PUMM
 • Podpora rozvoje cyklistické dopravy v plánování udržitelné městské mobility
 • Podpora rozvoje pěší dopravy v plánování udržitelné městské mobility

10) Připomeňme si: Co je PUMM?

„Plán udržitelné městské mobility je strategický plán zaměřený na uspokojení potřeb v oblasti mobility, a to potřeb lidí i firem ve městech a jejich okolí. Cílem je zvýšit kvalitu života ve městech. PUMM vychází ze stávajících postupů plánování a významně zohledňuje principy integrace, participace a evaluace.“

11) Připomeňme si 8 hlavních principů PUMM

 • Plánujte pro účely udržitelné mobility v celé „funkční oblasti města“
 • Spolupracujte napříč hranicemi jednotlivých institucí
 • Zapojte veřejnost a zainteresované instituce
 • Proveďte posouzení současného i budoucího výkonu mobility
 • Definujte dlouhodobou vizi a jasný implementační plán
 • Rozvíjejte všechny druhy dopravy integrovaným způsobem
 • Zajistěte monitoring a evaluaci
 • Zajišťujte kvalitu

12) Jak může městům pomoci Národní podpůrný program pro PUMM?

Cílem je přijetí konceptu PUMM

Základní prvky, které jsou součástí národního podpůrného programu PUMM:

 • Národní platforma PUMM
 • Meziodvětvová spolupráce a vedení
 • Průvodce PUMM
 • Finanční podpora
 • Poradenství a podpora na míru
 • Legislativa

13) Jednotlivé fáze se nemění, ale důrazy ano!

Proto jednotlivé fáze nepřekládáme.

Je potřeba si klást jinou otázku. Jakou energii věnuješ jednotlivým fázím?

14) Varujte se proto toho, aby nějaká metodika vládla vašemu městu

Tušíte, jakou souvislost může mít plán udržitelné městské mobility s Pánem prstenů? Někdy pro pochopení vážných věcí pomáhá nadsázka. A tak je dobře, že metodika PUMM byla přirovnána také k Pánovi prstenů. Všechny prsteny byly přece původně ukovány, aby zachovaly krásné věci. Měly prodlužovat život, otupit zub času a vytvářet krásu. Pán prstenů, tedy vládnoucí prsten ale měl jiný účel. Byl vytvořen proto, aby si někdo kvůli němu zvětšil svou moc a získal vládu nad národy Středozemě (v našem případě nad městy).  Bylo by chybou, aby metodika začala vládnout městům....

16) Procesy PUMM je prostě nutné upravit na míru městu !!!

Jak by to mělo vypadat v praxi?

17) Jaká by tedy měla být Struktura PUMM

Vize - tím je potřeba začít, teprve až potom následuje analýza

Analýza problémů

Definování úkolů, cílů, indikátorů

Metody/opatření pro každý způsob dopravy

 • Nákladní doprava
 • Intermodalita
 • Omezení/management provozu motorové dopravy
 • Údržba
 • Přístupnost/dostupnost
 • Management parkování
 • Management mobility
 • Bezpečnost silniční dopravy
 • Veřejná doprava
 • Pěší doprava
 • Cyklistická doprava

Průřezové aktivity:

 • Integrování s dalšími strategickými oblastmi – plánování, zdraví, životní prostředí
 • Veřejné konzultace
 • Monitoring, evaluace, revize

18) Úprava procesu PUMM na míru. Obraťte pořadí procesu!

 • Na prvním místě vize, následuje podrobná analýza
 • Projednejte možná opatření v době, kdy definujete priority
 • Proveďte revizi opatření, když řešíte odpovědnost a rozpočet
 • Pokud to považujete za rozumné, vše opakujte

Závěrem: Co je to Eltis? Kdo nám dává doporučení?

Hlavní evropská observatoř pro městskou mobilitu

 • Poskytuje ve více jazycích informace o tom, jak vybudovat městský dopravní systém, který využívá menší množství energie, a současně zajišťuje kvalitní mobilitu zboží a osob i vysokou kvalitu života.
 • Usnadňuje výměnu znalostí a zkušeností v oblasti udržitelné městské mobility v evropských státech.

Co Eltis nabízí? To stejné by chtěla nabízet i naše Akademie městské mobility. V rámci tří hlavních témat:

OBJEVOVAT, ZDROJE, PARTICIPACE

 • Eltis poskytuje informace, příklady dobré praxe, nástroje a komunikační kanály, které jsou potřebné a užitečné pro transformaci měst do modelů udržitelné městské mobility

Jak se můžeme zapojit?

OBJEVOVAT

 • Novinky
 • Případové studie
 • Fakta a čísla
 • Témata
 • Legislativa EU
 • EMU

ZDROJE

 • Nástroje
 • Fotografie
 • Videa
 • Vzdělávací materiály
 • Financování ze zdrojů EU

PARTICIPACE

 • Akce
 • Nabídka pracovních míst
 • Fórum
 • Hlasování
 • Komentáře
 • Konexe

Pro koho je tady Eltis a naše Akademie městské mobility?

Eltis je produktem i nástrojem odborníků z oblasti městské mobility, životního prostředí, energie a zdraví.

 • Odborní zaměstnanci a manažeři, kteří pracují pro místní samosprávu
 • Konzultanti, nevládní organizace a lobbistické skupiny
 • Vysoké školy a vyšší vzdělávací instituce

Příznivci Eltis

Více než 3000 odborníků, kteří se aktivně podílejí na řešení problematiky městské mobility a chtějí se podílet na formování politiky městské mobility.

Výhody registrace mezi Příznivce Eltis

 • Vzájemné sdílení zkušeností (případové studie, nástroje, vzdělávací materiály)
 • Propagace vašich novinek, akcí, pracovních nabídek
 • Spojení s dalšími uživateli, budování sítě
 • Bezplatné stahování videí a kvalitních fotografií a obrázků
 • Diskuze a komentáře k problematice městské mobility
 • Aktuality o mobilitě pro každého

Eltis: Aktuálně o mobilitě

 • Poslední vývoj a novinky v oblasti městské mobility
 • Studie nejlepší praxe
 • Nadcházející události, nové nástroje, pracovní příležitosti a další.

Více: www.eltis.org

 

 


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)