Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Francie má nový zákon pro čistou mobilitu.

25. 11. 2019

Před časem byl ve Francii přijat návrh zákona, který znamená zásadní změny v dopravní politice Francie. Ve  známost vešel pod označením Loi Mobilités.

Dne 19. listopadu schválil francouzský parlament Projet de Loi d’orientation des mobilités (LOM) neboli návrh zákona o směřování mobility, zkráceně Loi Mobilités. Tento zákon představuje transformaci národní dopravní politiky s ohledem na probíhající klimatické změny a na každodenní potřeby uživatelů dopravy. Je to zároveň aktualizace dopravní politiky po 35 letech beze změn. Za povšimnutí stojí, že návrh zákona pochází z ministerstva dopravy, které je součástí ministerstva pro ekologickou transformaci. Přijetí zákona předcházelo více než 60 setkání v regionech, 2500 připomínek a 25000 hlasů na participativních platformách a okolo 400 setkání pracovních skupin.

Mezi základní cíle patří těchto 15 konkrétních opatření. Některá opatření jsou doplněny o příklady, které již v různých částech Francie fungují.

 1. Alternativy k IAD na 100 % území
 2. 40 % růst investic do infrastruktury každodenní přepravy
 3. Rekonstrukce silniční a železniční infrastruktury
 4. Vytvoření plánu hromadné dopravy v odlehlých oblastech
 5. Usnadnění dopravy osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
 6. Podpora mobility pracovních sil
 7. Zvýšení informovanosti o možnostech hromadné dopravy a zavedení jednoho cestovního dokladu pro více způsobů hromadné dopravy
 8. Zavedení autonomní kyvadlové dopravy od roku 2020
 9. Finanční podpora zaměstnanců dojíždějících do práce na kole
 10. Plán rozvoje carsharingu
 11. Plán rozvoje cyklodopravy
 12. Vytvoření rámce pro sdílenou dopravu (e-koloběžky apod.)
 13. Rozvoj infrastruktury pro e-mobilitu
 14. Zavádění nízkoemisních zón
 15. Řidičské průkazy rychleji a levněji

Všechny tyto kroky jsou plánované na období 2020-2025, kdy po uplynutí této doby dojde k aktualizaci, a zároveň by mělo být možné měřit první dopady těchto změn. Vzhledem ke svému obsahu se však jedná o jeden z prvních národních plánů transformace mobility vyjádřených zákonnými úpravami.

Proč vůbec k vytvoření tohoto zákona došlo? Obecně lze říct, že dosavadní dopravní politika neodpovídala realitě, potřebám a očekávání občanů, zejména těch, kteří žijí ve velké vzdálenosti od současných metropolí.

Mezi konkrétní důvody vytvoření tohoto zákona patří:

 • Nedostatek možností dopravy, závislost na IAD, ekonomické náklady a sociální vyloučení odlehlých oblastí
 • Nutnost změn vzhledem ke stavu životního prostředí a klimatické krizi
 • Předchozí velká koncentrace investic do obřích projektů (např. TGV), na úkor potřeb každodenní dopravy
 • Inovace v dopravě – nové technologie přináší nové řešení

Z těchto důvodů pak vyplynuly základní cíle nové politiky, mezi které patří:

 • Nabídnout všem a všude alternativu k IAD
 • Rozvíjet inovace a nové způsoby mobility
 • Snížit ekologickou stopu dopravy
 • Investovat zejména do infrastruktury, která zlepší každodenní cesty

Zákon přináší zejména změnu stávajících zákonů a zákonných úprav vztahů týkajících se mobility. Z hlediska právního řádu se jedná o základní zákon (loi organique), který upravuje běžné zákony či jejich sbírky (Code des transports).  Upraveno je názvosloví kdy je v řadě případů pojem transport nahrazen pojmem mobilité. Upraven je také systém finančních toků a dotací, právní systém zakládání dopravních společností územními celky a kompetence těchto celků s důrazem na princip subsidiarity. Hlavní nástroje městské mobility zůstávají v rukou těchto územních celků. Dále je představen postup tvorby Plánů mobility (ve fr. PDU – Plan des déplacements urbains – předchůdce evropských plánů mobility), součástí těchto plánů je i logistika. Nově také musí regiony ve spolupráci s městy či departementy zajistit žadatelům o pracovní pozici plán mobility pracovních sil, tzn. vyjít žadateli vstříc tak, aby nebyl omezen složitou dostupností do místa výkonu práce.  S tím souvisí i úprava pro tvorbu firemních plánů mobility. Zákon také vytváří právní rámec pro nové způsoby přepravy – autonomní vozidla, e-koloběžky. Velká část zákona se věnuje úpravám spolujízdy a carsharingu. Předpokládá se i vytvoření platformy, kde by byly dostupné informace o všech způsobech dopravy (tzv. na jedno kliknutí). Environmentální důraz zákona podtrhuje návaznost zákona na ostatní strategické dokumenty a mezinárodní smlouvy.

Francie má ambici zákazu prodeje vozidel se spalovacími motory do roku 2040. Nabízí také veřejným i soukromým subjektům finanční a legislativní nástroje, které podporují čistou mobilitu. Zaměstnancům dojíždějícím do práce na kole nabízí prémie až 400 €/rok. Podpora je zaměřena také na e-mobilitu a pohon na LPG.  Z hlediska investic je na období příštích pěti let vyčleněno 13,4 mld. €. Většina těchto prostředků bude investována do restrukturalizace železniční sítě. Program na rozvoj dopravy bude dotován částkou 350 mil. €. Mezi další opatření patří například snížení poplatku a doby školení pro získání řidičského oprávnění. Větší otevření trhu s náhradními díly pro automobily. Úpravy týkající se námořní dopravy. V poslední části úvodu zákona jsou také zmíněny konkrétní strategické projekty.

 

Zdroje:

Pro další informace můžete kontaktovat na adrese P.Gelnar@seznam.cz

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)