Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 1 - Plán udržitelné městské mobility a 8 principů plánování

20. 01. 2020

What is a Sustainable Urban Mobility Plan?, neboli co je plán udržitelné městské mobility?

Překlad z aktualizované evropské metodiky SUMP 2.0.

Z kapitoly jsme se zaměřili na osm hlavních obecně uznávaných principů, které jsou základem koncepce plánování udržitelné městské mobility, jak ho definuje balíček pro městskou mobilitu:

 1. Plánujte pro udržitelnou mobilitu ve „funkčních městských regionech“
 2. Spolupracujte napříč hranicemi institucí
 3. Zapojte veřejnost i subjekty
 4. Proveďte posouzení současného a budoucího výkonu
 5. Definujte dlouhodobou vizi a jasný implementační plán
 6. Rozvíjejte všechny způsoby dopravy integrovaně
 7. Zajistěte monitorování a evaluaci
 8. Zajistěte kvalitu

JAK VIDÍ 8 PRINCIPŮ náměstek hejtmana Olomouckého kraje Dalibor Horák?

Zeptali jsme se na názor náměstka hejtmana Olomouckého kraje Dalibora Horáka, který byl dlouhodobě předtím starostou města Uničov. Jeho odpověď byla velmi reálná: „Co chcete v Česku plánovat, když se dá plánovat jen v rámci volebního období? Žel taková je realita. Kdyby aspoň politické strany uznávaly koncepce svých předchůdců, pak by se snad dalo plánovat. Kdyby měli starosté možnost  vládnout souvisle 25 let, tak jako např. starosta Vídně, pak se dá opravdu město změnit. A zapojování veřejnosti, to je také oříšek, když víme, když každý si prosazuje jen tu svou a o dialog mu nejde. Takže osm principů je sice pěkných, ale v podstatě stačí jen tři principy:

 1. Politik s jasnou vizí, který je schopen vládnout 20 let.
 2. Najít recept na to, jak umlčet největší křiklouny, kteří opravdu umí jen bořit.
 3. Uvědomit si, že jakýkoliv plán musí být spojen s akčním plánem a prostě realizovat to, co jsme slíbili.

Těmito třemi zásadami jsem se řídil v Uničově a pokud vím, tak výsledkem je, že máme jednu z nejhustších sítí cyklostezek v Česku a můj nástupce v trendu pokračuje. Paráda. Něco jsem slíbil v roce 2000 a Bůh mně dopřál, že v roce 2020 vidím výsledky naší společné práce. Mám ale pořád taky štěstí na své úředníky, kteří odvádějí dobrou práci. To je plán udržitelné městské mobility, i když naše město půjde cestou Amsterdamu, který sice takový plán nemá, ale zcela pochopil jeho principy."

Jaké jsou další vaše postřehy? Své odpovědi nám posílejte na naše kontakty.

EVROPSKÁ TEORIE - Chcete vědět více?

Základem koncepce plánování udržitelné městské mobility, jak ho definuje balíček pro městskou mobilitu, je osm hlavních obecně uznávaných principů.

Plánujte pro udržitelnou mobilitu ve „funkčních městských regionech“

Neustálý pohyb osob a zboží propojuje města s jejich okolím, takže geografický rozsah PUMM musí vycházet z tohoto „funkčního městského regionu“. V závislosti na místních podmínkách to může být město a jeho příměstské části nebo celý polycentrický region, případně další soubory obcí. Plánování na základě skutečných toků osob a zboží je důležitým kritériem pro přípravu relevantního a komplexního plánu, a to i v případě, že hranice obce mají jinou logiku, což může působit problematicky.

Definici funkčního městského regionu odsouhlasili OECD, statistický úřad Evropské komise (Eurostat) a Generální ředitelství EK pro regionální a městskou politiku. Funkční městský region vychází z „hustoty populace, která definuje městská jádra, a z toků osob dojíždějících do zaměstnání, které slouží k definování zázemí, kde je trh práce silně propojen s městskými jádry.“13

PUMM musí sledovat obecný cíl zvyšování dostupnosti a zajištění kvalitní a udržitelné mobility pro celý funkční městský region. Udržitelný systém dopravy:

 • Je dostupný a odpovídá základním potřebám mobility každého uživatele;
 • Je vyvážený a reaguje na rozmanité požadavky, které v oblasti dopravy a mobility mají nejen rezidenti, ale i firmy a průmysl;
 • Usměrňuje vývoj tak, aby byl vyvážený a podporoval integraci všech způsobů dopravy;
 • Splňuje požadavky udržitelnosti, tzn. udržuje v rovnováze potřeby ekonomické životaschopnosti, sociální rovnosti, zdraví a environmentální kvality;
 • Optimalizuje účinnost a nákladovou efektivitu;
 • Efektivně využívá městský prostor a stávající dopravní infrastrukturu a služby;
 • Posiluje atraktivitu městského prostředí, kvalitu života i zdraví veřejnosti;
 • Zvyšuje subjektivní i objektivní bezpečnost na silnicích;
 • Snižuje množství emisí skleníkových plynů a dalších nečistot v ovzduší, stejně jako znečištění hlukem a spotřebu energie;
 • Zvyšuje celkovou výkonnost transevropské dopravní sítě a evropského dopravního systému.

Tato základní kritéria PUMM jsou v průběhu plánovacího procesu dále analyzována a řazena podle priorit.

Spolupracujte napříč hranicemi institucí

Přípravu a implementaci plánu udržitelné městské mobility musí nutně provázet intenzivní spolupráce, koordinace a konzultace mezi různými úrovněmi vlády a správy a mezi institucemi, které se nacházejí v regionu plánování.

Plánování udržitelné městské mobility musí stavět na:

 • Spolupráci, která zajišťuje konzistentnost a komplementaritu plánu se strategiemi a plány v sektorech souvisejících s dopravou (např. územní plánování, sociální služby, zdravotní péče, energie, vzdělávání, práce policie);
 • Výměně zkušeností a poznatků s odpovědnými orgány na jiné úrovni správy (region, okrsek, obec, aglomerace, stát);
 • Koordinaci s veřejnými i soukromými poskytovateli služeb v oblasti dopravy.

Zapojte veřejnost i subjekty

Cílem plánu udržitelné městské mobility je naplnit potřeby v oblasti dopravy a mobility, a to nejen z pohledu místních obyvatel funkčního městského regionu nebo jeho návštěvníků, ale i firem a institucí, které v dané lokalitě sídlí. Součástí každého PUMM jsou transparentní a participační metody, které do celého procesu přípravy a implementace plánu zapojují veřejnost a další zainteresované partnery. Participační principy v plánování jsou předpokladem k tomu, aby odborná i laická veřejnost přijala za vlastní nejen samotný PUMM, ale i jím propagované politické strategie. Včasné zapojení a aktivní spolupráce s veřejností zvyšuje pravděpodobnost, že veřejnost plán přijme a podpoří, minimalizuje politická rizika a usnadňuje následnou implementaci.

Proveďte posouzení současného a budoucího výkonu

Plán udržitelné městské mobility stojí na důkladném vyhodnocení současného i budoucího výkonu dopravního systému ve funkčním městském regionu. Hodnocení poskytuje komplexní přehled o stávající situaci a určuje startovní čáru pro měření budoucího pokroku. Za tímto účelem jsou v rámci procesu plánování udržitelné městské mobility stanoveny úkoly a ambiciózní, ale realistické cíle, které jsou v souladu s vizí plánu. Ke každému úkolu a cíli jsou určeny indikátory výkonu, které pomáhají vyhodnotit současné i budoucí podmínky. Součástí této analýzy stavu je i revize dostupných zdrojů a kapacit a nastavení instituce pro účely plánování a realizace.

Definujte dlouhodobou vizi a jasný implementační plán

Základem každého plánu udržitelné městské mobility je dlouhodobá vize pro rozvoj dopravy a mobility v celém funkčním městském regionu, která zahrnuje všechny dostupné způsoby dopravy: soukromou i veřejnou, osobní i nákladní, motorovou i bezmotorovou, v pohybu i v klidu. Součástí vize je i infrastruktura a služby. PUMM rovněž obsahuje i plán pro krátkodobou implementaci úkolů a cílů prostřednictvím balíčků opatření, dále harmonogram implementace a rozpočet, rozdělení odpovědností a nástin nutných zdrojů.

Rozvíjejte všechny způsoby dopravy integrovaně

Plány udržitelné městské mobility podporují vyvážený a integrovaný rozvoj všech vhodných a dostupných způsobů dopravy při upřednostnění udržitelné mobility. PUMM předkládá integrovaný soubor opatření s cílem zvýšit kvalitu, bezpečnost, dostupnost a nákladovou efektivitu celého systému mobility. Každý PUMM zahrnuje infrastrukturální, technická, regulační, propagační a finanční opatření a zaměřuje se na řešení všech forem veřejné kolektivní mobility (tradiční hromadné dopravy i nových služeb, které vycházejí z myšlenky sdílení), aktivní mobility (chůze a jízdy na kole), intermodality a mobility tzv. od dveří ke dveřím, bezpečnosti silničního provozu, dopravy v pohybu i v klidu, nákladní dopravy a zásilkových služeb, logistiky, managementu mobility a inteligentních dopravních systémů.

Zajistěte monitorování a evaluaci

Pečlivý monitoring implementace plánu udržitelné městské mobility je nutností. Pravidelné hodnocení pokroku při plnění jednotlivých úkolů a cílů plánu je prováděno na základě vybraných indikátorů výkonnosti. Vhodným opatřením je třeba zajistit včasný přístup k potřebným údajům a statistickým datům. Na základě průběžného monitorování a evaluace implementovaných opatření lze případně provést revizi stanovených cílů, v případě nutnosti i korektivní opatření v rámci implementačního procesu. O pokroku v přípravných i implementačních fázích PUMM informuje monitorovací zpráva, ke které má přístup i veřejnost spolu se zainteresovanými subjekty.

Zajistěte kvalitu

Plán udržitelné městské mobility je klíčovým dokumentem pro rozvoj měst a obcí. Rozhodně se vyplatí vytvořit takové mechanismy, které zajistí, aby PUMM byl maximálně kvalitní po odborné stránce, a pomohou vyhodnotit plnění podmínek celého konceptu PUMM (tj. tohoto dokumentu). Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění kvality dat a rizikovému managementu v průběhu implementace. Tyto úkoly je možné delegovat na externí pracovníky v oblasti posouzení kvality nebo na jinou vládní instituci (např. na regionální či státní úrovni). Současně lze provádění těchto úkolů usnadnit využitím nástrojů, jako je SUMP SelfAssessment Tool.

 

Pro pokročilé

Nastuduj dalších 9 principů: https://www.dobramesta.cz/aktuality/1091/9-principu-budoucnosti-mobility-ve-strategiich-pro-mesta

 

 

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Evropská metodika SUMP 2.0.

sump-guidelines-2019_mediumres.pdf (10.7 MB)