Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 7: díl 1. Posouzení požadavků na plánování

23. 03. 2020

Pokračuje se v přípravě zpracování nové metodiky SUMP 2.0. Dnes je na pořadu teorie, ale již brzy si ji otestujeme na příkladu dvou měst, a to Uherský Brod a Hodonín. Obě města připravují svůj Plán udržitelné městské mobility (SUMP), proč ho tedy neudělat novým způsobem?

Současně s nastavením pracovních struktur (viz. lekce 6) je třeba definovat i rámec pro plánování, který umožní upravit plán udržitelné městské mobility přesně pro místní kontext. Znamená to mj. vymezit geografický rozsah plánu, který by měl v ideálním případě řešit celý „funkční městský region“. Dalším důležitým aspektem plánování je dodržovat požadavky, které vyplývají ze zákona, a propojit PUMM s dalšími plánovacími procesy, které probíhají v souvisejících oborech. Výsledky všech výše uvedených aktivit jsou následně shrnuty do časového harmonogramu a pracovního plánu, jehož schválení ze strany politických orgánů zajišťuje nezbytnou spolehlivost. Pokud během předchozích kroků byly zjištěny nedostatky v kapacitách, je třeba zajistit pro proces SUMP dostatečnou externí pomoc. Je třeba vyřešit následující kroky:

1 Proveďte posouzení požadavků na plánování a definujte geografický rozsah („funkční městský region“)

2 Propojte s dalšími procesy plánování

3 Dohodněte časový harmonogram a pracovní plán

4 Zvažte možnosti externí pomoci

Dnes otevřeme první téma: Proveďte posouzení požadavků na plánování a definujte geografický rozsah („funkční městský region“).

Odůvodnění

Plán udržitelné městské mobility je součástí širšího regionální a celostátního rámce pro plánování, který zahrnuje například regulační předpisy, finanční toky nebo národní strategie pro územní rozvoj a rozvoj dopravy (národní dopravní plán atd.). Správně posoudit vliv regionálního a celostátního rámce pro plánování na budoucí PUMM je zásadní krok, který umožní maximálně využít všechny příležitosti a minimalizovat pozdější konflikty s orgány na vyšší úrovni.

Plán udržitelné městské mobility by měl pokrýt celý funkční městský region (tj. celou oblast, v níž se lidé přepravují za prací), který ve většině případů překračuje administrativní hranice obce. Pokud neexistují na národní či regionální úrovni žádné pokyny ke geografickému rozsahu PUMM, musí se na nejvhodnějším územním pokrytí dohodnout zainteresované subjekty a nechat ho schválit příslušným politickým orgánem. Geografický rozsah je závislý na oblasti, za kterou je odpovědný daný místní či regionální orgán, na druhou stranu ale musí co nejlépe odrážet skutečné dopravní vzorce v oblasti. Plán, který pokrývá celou městskou aglomeraci, bude mnohem efektivnější než ten, který pokrývá jen její části.

Úkoly

 • Zajistěte definování relevantních požadavků, které zákon vyžaduje na regionální, národní a evropské úrovni pro proces PUMM.
 • Udělejte si jasnou představu o tom, jaký vliv bude mít regionální, národní a evropský rámec na proces plánování.
 • Definujte geografický rozsah vašeho plánu, který obvykle pokrývá oblast funkčního městského regionu na základě skutečných dopravních vzorců (např. oblast, v níž se lidé dopravují za prací).
 • Určete vhodný orgán (orgány), který se ujme vedení procesu plánování.
 • Získejte politický souhlas pro geografický rozsah a pro vedoucí organizaci.
 • Ujistěte se, že plánování bude zohledňovat i napojení na dálkové dopravní koridory.

Cíle

Požadavky na plánování

 • Vyhledejte, zdokumentujte a proveďte posouzení:
 • Zákonem dané pokyny a předpisy k procesu přípravy a realizace PUMM, včetně požadavků týkajících se geografického rozsahu plánu nebo odpovědností jednotlivých orgánů pro plánování (pokud nějaké jsou).
 • Příslušná kritéria pro regionální a národní financování.
 • Plány, strategie a cíle na vyšších úrovních správy, které by mohly jakkoliv ovlivnit váš PUMM. Například plán Ředitelství silnic a dálnic, týkající se výstavby nových komunikací nebo úseků, by mohly být v konfliktu s cíly PUMM, protože do obce přivede ještě víc motorových vozidel.
 • Připravte shrnutí regionálního a národního rámce s návrhy na řešení ve vašem PUMM.

Geografický rozsah

 • Proveďte analýzu dopravních vzorců a administrativních hranic. Definujte váš funkční městský region (pro další pokyny viz níže sekce Nástroje). Do analýzy začleňte i napojení na dálkové dopravní koridory (jako je transevropská dopravní síť ten-t, státní železniční síť atd.).
 • Snažte se zapojit důležité subjekty a správní orgány v dané oblasti a usilujte o formální souhlas s geografickým rozsahem aktivit.
 • Zachovejte transparentní a otevřený přístup, který nejlépe zajistí angažovanost dotčených orgánů. Zajistěte pravidelnou komunikaci mezi příslušnými orgány.
 • Jednejte o celkové odpovědnosti za plán.
 • Pokud není možné, aby oblast plánování plně odpovídala funkčnímu regionu městské mobility, usilujte alespoň o dobrou spolupráci se všemi aktéry zejména na těch problémech, které lze kvalitně řešit jen na úrovni aglomerace. Můžete buď vycházet ze stávající spolupráce, nebo využít nové metody (např. formální procedury jako společné územní plány nebo neformální procedury jako pracovní skupiny).
 • Zajistěte členství zástupců zainteresovaných subjektů z celé oblasti plánování v řídící skupině.
 • Zajistěte zapojení obyvatel z celé oblasti plánování do všech participačních aktivit.

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Zajistěte pokrytí všech sektorů, které se nějak vztahují k hlavním socioekonomickým a environmentálním dopadům dopravy.

Časový harmonogram a koordinace

 • Předpisy a požadavky k procesu plánování je třeba identifikovat na úplném začátku a pracovat s nimi po celou dobu procesu.
 • Veškeré předpisy a požadavky je třeba zohlednit především při definování toho, jakým způsobem bude zapojena veřejnost a zainteresované subjekty (viz Aktivita 1.4), při vymezování geografického rozměru (tato aktivita), při vyhledávání souvislostí s jinými procesy plánování (viz Aktivita 2.2) a při definování časového a pracovního plánu (viz Aktivita 2.3).
 • Geografický rozsah plánu definujte co nejdříve, aby mohl být zohledněn při nastavování pracovních a participačních struktur (viz Krok 1) – ještě před oficiálním zahájením procesu plánování udržitelné městské mobility je nutné dojít k jasné dohodě (viz Aktivita 2.3)

Kontrolní seznam

✔ revize příslušných národních a regionálních dokumentů provedena, výsledky shrnuty.

✔příležitosti a důsledky, které by mohly vzejít z regionálního a národního rámce, identifikovány.

✔ geografický rozsah definován (pokud je to možné, jde o funkční městský region).

✔ dosaženo politické dohody o geografickém rozsahu plánu, o základním rozdělení rolí a odpovědností jak politiků, tak správních orgánů.

✔ zástupci klíčových orgánů z celé oblasti plánování jsou součástí ústředního týmu a/nebo řídící skupiny.

✔ příslušná zastupitelstva nebo rady měst a obcí přijaly a podepsaly politickou úmluvu.

 

Funkční městské regiony v členských státech EU

Společná metodika Evropské komise a OECD definuje funkční městské regiony konzistentním způsobem a napříč všemi státy. Klíčové informace pro definování FMR jsou hustota obyvatel a dopravní toky, především za účelem dojíždění do práce. FMR tvoří hustě osídlené město a přilehlé oblasti (zóny dojíždění), jejichž pracovní trhy jsou úzce propojeny s městem.

 • Městské jádro tvoří skupina obyvatel (klastr) s hustotou alespoň 1500 obyvatel/km2.
 • Obec je součástí městského jádra, pokud alespoň 50 % její populace žije v tomto klastru.
 • „Vnitrozemím“ se pak označuje „spádová oblast“ městského pracovního trhu, která se nachází mimo hustě osídlené jádro. Všechny obce, v nichž alespoň 15 % zaměstnaných obyvatel pracuje v určitém městském jádru, jsou součástí městského vnitrozemí.

Konečným cílem OECD a EU ve vztahu k funkčním městským regionům je vytvořit vyváženou definici měst a jejich oblastí vlivu, a to nejen pro mezinárodní srovnání, ale i pro politické analýzy k tématům souvisejícím s rozvojem měst.

OECD nabízí profily funkčních městských regionů v každém ze států EU, včetně mapy státu se všemi funkčními městskými regiony (dostupné i zdarma ve formátu Shapefile), seznamem funkčních městských regionů seřazených podle počtu obyvatel. Profily jsou k dispozici na www.oecd.org pod záložkou „functional urban area“.

Zdroj: OECD 2019

Plánování udržitelné městské mobility v metropolitních regionech

Společná metodika OECD a EU definuje metropolitní regiony jako spolu sousedící, hustě osídlené a zastavěné funkční městské regiony s minimálně 250 000 obyvateli. Obvykle jsou značně ekonomicky atraktivní, vyznačují se vysokým počtem dopravních toků za účelem dojíždění a komplexními dopravními systémy, založenými na multimodalitě. Často jde o důležité nejen národní, ale i evropské dopravní uzly. Pro plánování udržitelné městské mobility představují metropolitní regiony poměrně zásadní výzvu, především kvůli velkému počtu dotčených obcí a institucí.

Tematický Průvodce plánováním udržitelné městské mobility v metropolitních regionech poskytuje pokyny pro přípravu a realizaci PUMM v metropolitním měřítku. Průvodce definuje čtyři typy vlády a správy v metropolitních regionech (neformální/měkké koordinování, meziměstské správní orgány, nadměstské správní orgány, speciální statut metropolitního města) a doporučuje příklady a principy plánování pro různá institucionální nastavení.

Metodika Poly_PUMM

Existuje několik typů funkčních městských regionů a každý typ má jiné požadavky a potřeby, pokud jde o vlastní PUMM. Metodika Poly_PUMM nabízí pokyny pro polycentrické regiony s několika městy či obcemi, které jsou na sobě vzájemně úzce závislé. Doporučuje, jakým způsobem lze v tak komplexním prostoru zahájit či dále rozvíjet spolupráci v regionální dopravě. Podle této metodiky lze polycentrický region popsat jako oblast s nějakým hlavním městem, jehož počet obyvatel je relativně malý (méně než 200 000 ve větším regionu, méně než 100 000 v menším regionu), a s řadou středně velkých obcích, které jsou menší než hlavní město, ale mají víc než 5 000 obyvatel.

Plánování udržitelné městské mobility v menších městech

Plánování udržitelné městské mobility může být stejně efektivní jak pro metropolitní regiony, tak pro menší města a obce. Samozřejmě každá z těchto skupin má jiné potřeby a také kapacity pro strategické plánování – v případě menších měst bývají poměrně omezené. Tematický Průvodce pro plánování udržitelné městské mobility v menších městech a obcích upravuje proces PUMM tak, aby přesně vyhovoval zdejší praxi plánování. Nabízí vedení a pokyny pro města, která chtějí vytvořit vlastní PUMM, i pro ta, která chtějí být součástí regionálního PUMM, jehož vznik iniciovalo větší město v blízkém okolí. Kromě nástrojů plánování a participačních metod, které se již v kontextu menších měst osvědčily, se průvodce zaměřuje na opatření určená přímo pro města s vysokou mírou závislosti na osobní automobilové dopravě a špatně zajištěnou veřejnou dopravou.

Status regulačních opatření PUMM v členských státech EU

Další informace k regionálním a národním předpisům a pokynům k přípravě PUMM v členských státech EU: ciVitAs suMPs-up & Prosperity: tHe stAtus oF suMPs in eu MeMBer stAtes.

Příklady dobré praxe: Basilej, Švýcarsko: Přeshraniční spolupráce v plánování pro mezinárodní aglomeraci

Plán udržitelné městské mobility pro kanton Basilej-město obsahuje řadu mezinárodních opatření (napříč hranicemi Švýcarska, Francie a Německa), jejichž cílem je omezit dojíždění osobními auty, a tím redukovat problém přetíženosti dopravního provozu v době dopravních špiček. Např. „Pendlerfonds“ je fond, který shromažďuje příjmy z parkování na celém území kantonu. Prostředky z tohoto fondu se využívají na financování projektů, které mají prokazatelně pozitivní vliv na dojíždění pracujících do a z Basileje. Většinou jde o zařízení Bike&Ride a Park&Ride na nejvýznamnějších železničních stanicích regionální sítě. Fond byl založen v roce 2012 a od té doby z něj bylo spolufinancováno 394 míst pro parkování jízdních kol a 966 pro osobní auta.

Příklady dobré praxe: Kassel, Německo: Synchronizace přípravy městského a regionálního PUMM

Vzhledem k intenzivnímu propojení regionální dopravní sítě s přilehlým územím byl PUMM „Kassel 2030“ doplněn o plán rozvoje regionální mobility. Zatímco PUMM se zaměřuje na dopravu a dopravní toky uvnitř města, regionální plán klade důraz na dopravní obslužnost celého regionu. Synchronizace obou plánů se týká obsahu a prostorových rozměrů. Základem pro oba plány byl regionální dopravní model. Soubor společných cílů řídí rozvoj opatření a aktivit v obou plánech a určuje standardy pro následné vyhodnocení. Oba integrované akční koncepty obsahují koordinovaný program opatření k implementaci.

Příklady dobré praxe: Grand Nancy, Francie: Metropolitní meziměstský plán bydlení a rozvoje

Metropolitní oblast Grand Nancy připravuje metropolitní PUMM, který bude integrovat několik dílčích plánů do jednoho jediného. Cílem tohoto dokumentu, který sdružuje zdroje a dovednosti na úrovni aglomerace, je harmonizovat veřejné strategie pro plánování rozvoje měst, bydlení, mobilitu, ekonomický a obchodní rozvoj a životní prostředí, a tím zajistit společný sdílený a koherentní územní projekt. Za vypracování plánu je odpovědný mezioborový tým odborníků, jehož členové pracují na odborech plánování rozvoje města, bydlení, ekonomického rozvoje, udržitelného rozvoje a mobility. Týmu se dostává pomoci i ze strany regionální agentury pro rozvoj a plánování města.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)