Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

European Green Deal Call: Připravte si projekty!

25. 06. 2020

I když pohled do obecních rozpočtů je pro mnohé neveselý, do konce roku se může situace radikálně změnit. Mnoho starostů a primátorů se ptá, kde sehnat peníze na novou cyklostezku, zprovoznění linky školního autobusu po skončení prázdnin nebo nutné investice do veřejné dopravy, rekonstrukci náměstí nebo opravy chodníků.  

Součástí plánu "Zelená dohoda pro Evropu" jsou také vyčleněné peníze na „Green Deal Priorities“.  Jejím cílem je naplnit závazek klimatické neutrality kontinentu Evropy do roku 2050. Záměrem je postupné snižování emisí skleníkových plynů (GHG) -pro rok 2030 nejméně na 50 % a směrem k 55 % ve srovnání s rokem 1990. 

Změna režimu pro sektor dopravy, která se se v ČR podílí 27 % na konečné spotřebě energie, k tomu neodmyslitelně patří.  

Primárním zdrojem energie v České republice jsou fosilní paliva (černé a hnědé uhlí, ropa a plyn), dohromady představující 73 % české energetické produkce. Praha samotná vyhlásila stav klimatické pohotovosti v červnu 2019 s cílem redukovat emise oxidu uhličitého o 45 % do roku 2030 (v porovnání k roku 2010).

Aktuálně se chystá několik programů, které mohou městům v tomto cíli pomoci. Níže najdete přehled aktuálně otevřených výzev. 

V polovině září by měla být otevřená nová výzva Zelená dohoda pro Evropu. Její součástí bude také investice do chytré a čisté mobility (oblast 5 výzvy Zelená dohoda pro Evropu) a zelenomodré infrastruktury.  

Dnešní apel tedy je: připravujte projekty, vyplatí se vám to!

 Struktura témat Výzvy Zelená dohoda pro Evropu

Více informací: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_cs

Otevřené výzvy v oblasti udržitelné energetiky a dopravy

1      The European City Facility (EUCF) –podpora přípravy projektů v udržitelné energetice (vč. dopravy). 

Jaké typy investičních projektů podporuje EUCF?

EUCF poskytuje podporu investičním projektům v oblasti udržitelné energie, včetně všech investic na straně poptávky po energii, které přispívají ke zlepšení energetické náročnosti a dosažení energetických úspor. Zaměřuje se mj. na tyto investiční sektory: 

  • zlepšení účinnosti zařízení / vývoj a využívání integrovaných obnovitelných zdrojů budov - veřejné, obytné budovy a terciární (mimo obecní) budovy,
  • modernizace dálkového vytápění nebo přechod na obnovitelné zdroje, 
  • smart grids, 
  • udržitelné městská mobilita (např. veřejná doprava, dobíjecí stanice atd.) 
  • inovativní energetická infrastruktura (např. občanská energetická společenství,
  • inovativní přístupy k veřejnému osvětlení, čistírny odpadních vod atd.). 

Je možné realizovat projekty také v dalších odvětvích, pokud spadají do oblasti udržitelné energetiky.


EUCF nepodporuje:

Investice do energetických projektů závislých na fosilních palivech, jako je výroba ropy a zemního plynu, tradiční plynová infrastruktura, technologie výroby energie s emisemi skleníkových plynů nad 250 g CO2 na kWh vyrobené elektřiny a velkokapacitní vytápění na bázi neupravené ropy, zemního plynu, uhlí, nebo rašeliny.

 

Jaký typ finanční podpory je poskytován?

Grant ve výši 60 000 EUR na rozvoj investiční koncepce v oblasti udržitelné energie (paušální platba, 70 % poskytnuto po podpisu smlouvy).

 

Kdo může požádat o podporu EUCF?

Obce a místní úřady, jakož i seskupení obcí / místních úřadů se sídlem v Evropské unii nebo Velké Británii mohou požádat o podporu z EUCF.

 

Které činnosti jsou financovány z grantu EUCF?

Grant je poskytován příjemcům EUCF na podporu činností nezbytných pro rozvoj investičních koncepcí/strategický investičních projektů. Podpora může být použita pro interní zaměstnance (pokud mají dostatečnou odbornou kapacitu), pro externí odborníky / subdodavatele nebo na jiné pozice, které jsou nezbytné pro rozvoj investičního konceptu. Mezi činnosti, které lze financovat, patří studie proveditelnosti, studie proveditelnosti, právní analýzy, sociální studie, studie trhu, finanční analýzy apod.


Uzávěrky pro podání projektů: 

2.10. 2020 (uzávěrka 1. výzvy) Další uzávěrky: 4/2021, 11/2021, 6 / 2022

 

Více informací: https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html  

Manuál (Guidelines) ke staženi: https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_Guidelines_for_Applicants.pdf

 

2      Komunitární zdroje

Urban Innovative Actions: Podpora inovací ve větších městech; mobilita je jednou z podporovaných oblastí. V letošním roce však hodnotí poslední výzvu a další budou možné až v budoucím programovém období 2021-7.

Link pro inspiraci k projektům v oblasti mobility, které byly podpořeny: 

https://uia-initiative.eu/en/uia-cities (viz „Projects“/Topic: „Urban Mobility“)

 

EIT Urban Mobility je Iniciativou Evropského Institutu pro Inovace a Technologie (European Institute of Innovation and Technolog/(EIT), který mj. podporuje šíření dobrých příkladů a praktik v oblasti městské mobility.

Více informací: https://www.eiturbanmobility.eu/about-us/

https://www.eiturbanmobility.eu/category/news/ (Aktuality + vyhlášené výzvy)

 

3       Aktuální výzvy operačních programů v ČR v oblasti mobility

OPD (Operační program Doprava), výzva č. 82 - Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic (uzávěrka: 2020-06-30)               

Více informací: https://www.opd.cz/stranka/vyzva-82/

NPŽP (Národní program Životní prostředí), výzva č. 11/2019: Alternativní pohony (uzávěrka: 2020-10-31)             

Více informací: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=80

OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), výzva č. výzva V. – Nízkouhlíkové technologie – ELEKTROMOBILITA, (uzávěrka: 2020-06-28)

Více infromací: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/19602-2/ (Je plánována výzva č. VI.  Nízkouhlíkové technologie – ELEKTROMOBILITA, s vyhlášením v září a uzávěrkou v listopadu 2020)

 

 

 


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)