Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Představujeme projekt SMACKER

04. 08. 2020

Znáte projekt SMACKER – „Aktivity a opatření pro změnu znalostí a chování v periferních oblastech“ (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas), který byl připraven v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE? 

Cíl projektu

Projekt SMACKER je zaměřen na podporu služeb veřejné dopravy a mobility, na výměnu zkušeností a na přenos dobrých praxí partnerů a bude podporovat řešení organizace veřejné dopravy v příměstských aglomeracích, které budou přispívat ke zlepšení životního prostředí, k lepší integraci obyvatelstva do hlavních dopravních koridorů a k rozvoji služeb hromadné dopravy.

Partneři a účastníci

Jedním z partnerů projektu je také městská část Praha-Suchdol, která bude v rámci projektu řešit:

  • organizaci a začlenění připravovaného tramvajového terminálu Výhledy a souvisejícího P+R, BUS a cyklo terminálu do území a do systému veřejné dopravy, do systému sdílení aut, kol a využití vozidel;
  • rozšíření a optimalizaci hromadné dopravy z přilehlé části pražské aglomerace s cílem omezit individuální dopravu z obcí a měst této aglomerace, v kterých probíhá nekoordinovaný rozvoj bytové výstavby a to bez potřebné infrastruktury a proto pak tito obyvatelé mohou realizovat praktický život pouze a převážně na území hl.m. Prahy a to prostřednictvím individuální dopravy (zaměstnání, školky, školy, dětské kroužky, kultura, nákupy apod.);
  • program mobility městské části – organizaci obsluhy území městské části veřejnou a individuální dopravou v souvislosti s koncentrací páteřní veřejné dopravy do jedné uliční osy v ul. Kamýcká po realizaci tramvajové trati, optimalizace docházkových vzdálenosti na MHD (pěší a cyklodoprava)

V rámci projektu zpracuje městská část Studii proveditelnosti přestupního terminálu TT Podbaba – Suchdol, ve které bude navrženo uspořádání území TT, P+R a veřejné vybavenosti, navrhne řešení veřejné dopravy na území městské části v souvislosti s TT a organizaci návazné dopravu z přilehlé aglomerace a která bude podkladem pro projednávanou změnu ÚP Z2976/09 dle požadavku HLMP.

Cílem řešení je připravit opatření k preferenci veřejné dopravy a k omezení individuální dopravy z aglomerace do hl.m. Prahy. Opatření budou diskutována se zúčastněnými osobami (sousední městské části a obce: Praha 6, Lysolaje, Únětice, Horoměřice, Statenice, Roztoky, Velké Přílepy, …, s organizátorem dopravy ROPID, Středočeským krajem, ČZU, areálem AV ….). Bude provedeno základní posouzení vlivu opatření na zlepšení životního prostředí (snížení snížení exhalací, PM10, CO2, snížení hluku …).

Výsledky studie budou navrženy k začlenění do územního plánu – změna ÚP Z2976/09.

 

Více na oficiálním webu projektu INTERREG Central Europe.


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)