Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Koordinátoři participace - příklad z Prahy

30. 08. 2020

Participativní plánování města je disciplína, které se město učí teprve posledních pár let. Přestože některé pražské instituce a některé městské části participativní plánování provozují již běžně, jsou bohužel stále spíše výjimkou. Některé úřady se ptají obyvatel či uživatelů na kvalitu veřeného prostoru nebo služeb, zapojují je formou plánovacích vycházek či plánovacích sezení nad mapou, provádí pravidelné dotazování obyvatel ohledně kvality života, služeb a vybavenosti. Bohužel, takové instituce jsou v PRaze stále spíše výjimkou. Koordinátoři participativního plánování jsou projektem, který by měl participaci v Praze zakotvit jako standartní přístup a narovnat podmínky pro zapojení do plánování napříč městskými částmi. Kromě narovnání podmínek mezi jednotlivými městskými částmi a mezi jednotlivými úřady by měl pomoci také lepší koordinaci projektů mezi institucemi. Systém koordinátorů participace bude schopen městu zajistit zapojení veřejnosti do plánování, zajišťovat transparentní komunikaci developerských projektů a napomáhat efektivní spolupráci městských investorů se soukromými při ohledu na potřeby i těch nejzranitelnějších skupin obyvatelstva.

Celá zpráva je k dispozici na odkaze: https://www.iprpraha.cz/koordinatoriparticipace

Informace jsou k dispozici níže:

Oficiálně jsou koordinátoři participace celoměstský program, který vychází z Realizačního programu [R1] Strategického plánu hl. m. Prahy, který Rada hlavního města schválila koncem roku 2017 (usnesením č. 3197). Samotný pilotní program byl schválen Radou hlavního města 17. 2. 2020.

Usnesení č. 277

Základním podkladem pro přípravu programu je studie „Propojit Prahu“ (prosím stáhněte kliknutím na odkaz). Studie vznikla v letech 2016-2018 a shrnuje zkušenosti městských částí s participativním plánováním, pojmenovává překážky a navrhuje řešení, které se poté odráží v nastavení pilotního programu koordinátorů participace.

Pro začátek navrhujeme dvouletý pilotní provoz programu na 12 městských částech v letech 2020-2021. Co se týče institucí města, rádi bychom otestovali pozici koordinátora participativního plánování v Technické správě komunikací a.s., Odboru ochrany prostředí a Investičním odbor Magistrátu hlavního města.

Jednotliví koordinátoři participace se budou věnovat nejen zapojování veřejnosti do plánování projektů v dané městské části, ale budou také koordinovat spolupráci institucí a díky systému výměny zkušeností mezi institucemi také zvyšovat kompetence zaměstnanců úřadů v komunikaci, participaci a institucionální spolupráci. Zjednodušeně řečeno, koordinátoři participace se budou snažit zavádět kulturu spolupráce a transparentního plánování do každodenního chodu jednotlivých úřadů. Důležitou součástí pilotního programu bude také systém školení zaměstnanců v participativním plánování, participativním rozpočtování, v komunikaci, v přípravě workshopů s veřejností nebo třeba ve vedení jednání s investory a developery. Věříme, že výsledkem bude odstranění některých byrokratických bariér, vstřícnější přístup k obyvatelům a posílení transparentnosti a důvěry mezi institucemi města, soukromý sektorem, politickou reprezentací a obyvateli města.

Dvouletý pilotní provoz umožní upřesnění pracovní náplně koordinátorů, prověří jejich roli ve struktuře MČ a HMP a vyjasní úlohy jednotlivých institucí. To vše na konkrétních a reálných plánovacích projektech v běžném provozu institucí.

Ke konci roku 2021 poté pilotní provoz vyhodnotíme a navrhneme hlavnímu městu celoměstský program koordinátorů participativního plánování od roku 2022, kdy každá městská část a každá instituce města bude mít možnost zaměstnat koordinátora či koordinátorku participativního plánování. K tomu dostane na základě zjištění z pilotního programu dostatečnou podporu hlavního města ve formě know-how a nástrojů plánování ve formě online mapových aplikací, příruček a návodů i běžných "offline" pomůcek. Těmi jsou například přenosné stánky či kontejnery pro konzultace s veřejností nebo výstavní panely pro prezentaci návrhů projektů.


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)