Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Dohoda o zeleném městě

21. 10. 2020

Dohoda o zeleném městě - Iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je učinit města zelenějšími, čistšími a zdravějšími. Green City Accord je hnutí evropských starostů, kteří se zavázali k tomu, aby města byla čistší a zdravější. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života všech Evropanů a urychlit provádění příslušných právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Podpisem dohody se města zavazují řešit pět oblastí environmentálního managementu: vzduch, vodu, přírodu a biologickou rozmanitost, oběhové hospodářství a odpad a hluk.

Dohoda o zeleném městě byla zahájena během Evropského týdne regionů a měst a je otevřena pro starosty k podpisu. Další informace o tom, jak se připojit k iniciativě, naleznete níže v části „Připojte se k nám“.

Co je dohoda o zeleném městě?

Cíle a oblast působnosti

Města mají zásadní význam pro splnění environmentálních cílů EU. Na úrovni měst již bylo přijato mnoho úspěšných opatření, ale je třeba vyvinout další úsilí k řešení rostoucích environmentálních výzev.

Signatáři Green City Accord podporují společnou vizi městské budoucnosti, kde

Do roku 2030 budou města atraktivním místem pro život, práci a investice a budou podporovat zdraví a pohodu Evropanů. Všichni Evropané budou dýchat čistý vzduch, užívat si čistou vodu, mít přístup do parků a zelených ploch a zažít menší hluk z prostředí. Oběhové hospodářství se stane realitou a odpad bude minimalizován díky většímu opětovnému použití, opravám a recyklaci.

Závazky signatářů

Signatářská města se zavazují řešit nejnaléhavější výzvy v oblasti životního prostředí, jimž jejich města čelí. Vstupem do dohody se starostové dohodli, že do roku 2030 zintenzívní své úsilí v pěti klíčových oblastech:

 • ovzduší:  výrazné zlepšení kvality ovzduší přiblížením se k respektování pokynů WHO pro kvalitu ovzduší a co nejrychlejším ukončením překračování standardů kvality ovzduší v EU
 • voda: významný pokrok ve zlepšování kvality vodních útvarů a účinnosti využívání vody
 • příroda a biologická rozmanitost:  značný pokrok v ochraně a zvyšování městské biodiverzity, mimo jiné prostřednictvím zvyšování rozsahu a kvality zelených ploch ve městech a zastavením úbytku a obnovy městských ekosystémů
 • oběhové hospodářství a odpad:  pokročit směrem k oběhovému hospodářství zajištěním významného zlepšení v nakládání s komunálním odpadem z domácností, významným snížením tvorby odpadu a skládkování a podstatným zvýšením opětovného použití, oprav a recyklace
 • hluk: výrazné snížení hlukové zátěže ve městech a přiblížení se doporučeným úrovním WHO

V každé z těchto oblastí se signatáři zavazují:

 • stanovení základních úrovní a stanovení ambiciózních cílů, které přesahují minimální požadavky stanovené právními předpisy EU do dvou let od podpisu
 • provádění politik a programů integrovaným způsobem k dosažení jejich cílů do roku 2030
 • podávání zpráv o provádění a pokroku každé tři roky

Proč by se města měla připojovat?

Podpisem dohody o zeleném městě se města stanou součástí rostoucího hnutí za ochranu přírodního prostředí a zlepšení kvality života Evropanů. Města budou také podporovat evropskou zelenou dohoduVyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazuCS ••• a plnění cílů udržitelného rozvoje .

Města zejména:

 • získat viditelnost v celé Evropě jako uznání jejich environmentálních akcí a úspěchů
 • přispívat k utváření environmentální politiky EU
 • Staňte se součástí komunity podobně smýšlejících měst, která vede k přechodu k čisté a zdravé Evropě
 • zvýšit jejich transparentnost, odpovědnost a důvěryhodnost v místní komunitě
 • získat přístup k informacím o možnostech financování EU
 • účastnit se networkingových akcí a těžit z příležitostí k budování kapacit
 • získávejte na míru šité poradenství a podporu prostřednictvím specializovaného helpdesku
 • srovnávat jejich úspěchy s pokrokem dosaženým v jiných městech

Další informace najdete v brožuře: Green City Accord - brožuraAngličtina(3,38 MB - PDF)Stažení 

 

Připoj se k nám

Kdo je způsobilý?

V první fázi je Green City Accord otevřena každému městu v Evropské unii, bez ohledu na jejich velikost a stav jejich vlivu na životní prostředí. Města v zemích Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku se budou moci připojit ve druhé fázi. Další města v širším evropském regionu se mohou připojit později.

Pro tuto iniciativu termín „město“ znamená městskou oblast, jako je komunita, město nebo město se správní jednotkou řízenou městskou radou nebo jinou formou demokraticky zvoleného orgánu. To zahrnuje velké metropolitní oblasti i menší městské oblasti.

Podepište dokument závazku

Dohodu o Zeleném městě lze kdykoli podepsat. Vezměte prosím na vědomí, že se může podepsat pouze starosta (nebo ekvivalentní zástupce).

Existují jen dva kroky, než se stát signatářem:

 1. Dohoda se předkládá obecnímu zastupitelstvu (nebo rovnocennému rozhodovacímu orgánu).
 2. Jakmile bude radou přijato oficiální usnesení, starosta - nebo ekvivalentní zástupce - elektronicky podepíše dokument politického závazku Zeleného města. Chcete-li podepsat, stáhněte si zde text politického závazku Green City Accord a klikněte na „podepsat nyní“.

Politický závazek k dohodě Green CityAngličtina(192,26 KB - PDF)Stažení 

Podpisy politického závazku jsou shromažďovány pomocí formuláře průzkumu EU (v tomto případě se nepoužívá jako průzkum). Pro nahrání podepsaného dokumentu o politickém závazku do systému je třeba nastavit přihlášení do EU. Další informace o tom, jak vytvořit přihlašovací údaje do EU, jsou k dispozici zde .

Vezměte prosím na vědomí, že když v systému zadáte podepsaný politický závazek, budete muset také nahrát kopii rozhodnutí městské rady v národním jazyce, pokud není k dispozici anglický překlad.

Podepište dokument závazku: Podepsat hned 

Možnosti financování

Na podporu měst při vývoji a provádění environmentálních opatření je k dispozici několik programů financování a finančních nástrojů EU.

Další zdroje k financování EU:

Často kladené otázky

Další informace najdete v nejčastějších dotazech Accord Green City - FAQAngličtina(150,23 KB - PDF)Stažení 

Zdroj. Evropská Komise: Životní prostředí


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Kampaně (Občan, tag35)