Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Otázka času a interpretace… a ochoty

10. 01. 2021

Jsou to teprve dva roky, kdy se ministři EU pro životní prostředí a pro dopravu sešli v rakouském Grazu, aby podpořili a motivovali Evropskou komisi k přijetí vyváženého strategicko-politického přístupu, včetně vytvoření komplexní strategie, která urychlí posun směrem k ekologické, bezpečné, dostupné a cenově vyvážené mobilitě, a současně posílí rozvoj inovací a konkurenceschopnost i sociální inkluzi v evropských státech. Výstupem setkání byla tzv. Graz Declaration, která pod názvem „Začínáme novou etapu: ekologická, bezpečná a cenově dostupná mobilita pro Evropu“ zdůrazňuje význam aktivní mobility v oblasti podpory zdraví a udržitelnosti. Deklarace konkrétně klade důraz na potřebu:

  • Uznat a potvrdit aktivní mobilitu, která je poháněná pouze lidskou silou, jako rovnocenný způsob dopravy a jako nedílnou součást řetězce intermodální mobility.
  • Vypracovat evropský strategický a podpůrný rámec pro podporu aktivní mobility s cílem zvýšit její podíl na dopravě.
  • Integrovat aktivní mobilitu do současného i budoucího systému financování a umožnit tak rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury pro aktivní mobilitu.
  • Pomocí evropských nástrojů zajistit v členských státech EU podporu pro přípravu a implementaci plánů, programů a projektů v oblasti aktivní mobility, včetně důsledného shromažďování dat, sdílení informací a šíření příkladů dobré praxe.
  • Začlenit přínosy, které má aktivní mobilita pro lidské zdraví, do infrastrukturních a dopravních projektů a politik.
  • Zintenzivnit celoevropskou i národní osvětu na téma četné přínosy aktivní mobility pro lidské zdraví a pro zajištění bezpečného, atraktivního a obyvatelného městského prostoru, a také pro regionální a místní ekonomickou atraktivitu.
  • Zajistit podporu pro aktivity zaměřené na dosažení behaviorálních změn a vytvoření bezpečného prostředí, včetně prostoru pro cyklisty a chodce v ulicích měst, který by širší veřejnosti umožnil přechod k aktivním způsobům dopravy.

Zdroj novinky: http://epomm.eu/

A je to jen na posouzení čtenáře této elektronické aktuality EPOMM a Akademie městské mobility, zda tyto body již byly zohledněny, nebo zda již byl v tomto ohledu učiněn dostatečný pokrok.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)