Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Vláda schválila novou Koncepci městské a aktivní mobility České republiky

12. 01. 2021

Dne 11. ledna vláda ČR schválila novou Koncepci městské a aktivní mobility, která je návazným dokumentem na Dopravní politiku České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050. Tato koncepce je zaměřena na přenesení některých zásad Dopravní politiky do úrovně krajské a zejména obecní samosprávy. Součástí materiálu je také část „Podpora aktivní mobility”.

Koncepce i s přílohami je ke stažení níže. V rámci připomínkového řízení obdrželo Ministerstvo dopravy, které bylo zpracovatelem dokumentu, velké množství připomínek. Je zřejmé, že městská mobilita je aktuálně velmi horkým, zároveň ale i kontroverzním tématem, které rozděluje společnost. Připomínky byly často protichůdné, každopádně koncepce navazuje na poslední evropské trendy v plánování městské a regionální mobility.

Vize městské a regionální mobility 

Základní vizí je nastavení trendu pro dosažení lepší dělby přepravní práce v počtu cest mezi jednotlivými druhy dopravy do roku 2030, a to dle jednotlivých kategorií měst.

Pokud jde o optimalizaci dělby přepravní práce ve městech, nebude možné stanovit konkrétní podíl jednotlivých způsobů přepravy, protože podmínky každého města jsou jiné. Jde o oblast, jejíž vývoj lze ovlivňovat nastavením okrajových podmínek (opatření), avšak nelze ji přímo řídit. Města jednotlivých velikostní kategorií mohou při uplatnění pozitivních návrhů (opatření) směřovat k dosažení příslušného podílu dělby přepravní práce, ale jedná se spíše o nastavení trendu než konkrétního cíle. Proto je dělba přepravní práce navržena pro jednotlivé kategorie měst.

Podpora krajů a obcí je zásadní pro sídelní a regionální mobilitu. Princip SUMP se stane společným plánovacím nástrojem na všech úrovních: EU, ČR, krajské, městské i přípravy samostatných staveb.  Dopravní toky v rámci města a kraje hrají hlavní roli při formování stavu dopravy a následně kvality života. S vědomím této souvislosti bude Česká republika prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR aktivně koordinovat a následně pomáhat s implementací SUMP. Česká republika v oblasti plánování městské mobility přijme osvědčené zahraniční principy (s vědomím národních specifik) a na konci období, pro které je tato Koncepce nastavena, se začlení mezi pokročilé země v oblasti SUMP.

Problematika plánování udržitelné městské mobility i nadále patří do samostatné působnosti jednotlivých měst. Koncepce městské a aktivní mobility bude metodickou pomůckou pro města a jedná se zároveň o rozpracování principů Dopravní politiky ČR na úroveň samosprávy.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)