Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Nová Lipská charta

03. 07. 2021

Lipská charta z roku 2007 inspirovala městskou politiku v Evropě i mimo ni. Její hlavní poselství o podpoře integrovaného a udržitelného rozvoje měst je dnes stejně platné jako v roce 2007. Avšak v dnešní době existují naléhavé globální výzvy, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, nedostatek zdrojů, migrační přesuny, demografické změny, pandemie a rychle se měnící ekonomiky, které mají přímý dopad na města a metropole v celé Evropě na místní úrovni. Mohou také prohlubovat rozdíly ve společnostech. Navícspolečnost zásadně proměňují digitální technologie, které mohou mít politické, sociální, ekologické a ekonomické přínosy. Tyto technologie však také přinášejí nové významné výzvy, např. digitální propast, nedostatek soukromí, bezpečnostní problémy a závislost na trhu. Abychom mohli na tyto výzvy reagovat, je třeba původní zaměření Lipské charty změnit.

Potřebu udržitelné transformace zdůrazňuje Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, zejména cíl udržitelného rozvoje 11, jehož záměrem je učinit města inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná, dále Nová agenda pro města,Pařížská dohoda a Zelená dohoda Evropské komise. Cílem Zelené dohody je učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent na světě a Evropa jako celek cítí velkou odpovědnost za dosažení tohoto cíle a zároveň má kolektivní schopnost jej dosáhnout. Nová lipská charta poskytuje politický rámec pro realizaci těchto evropských a globálních dohod na úrovni měst.

My, ministři odpovědní za městské záležitosti, jsme se dohodli na Nové lipské chartě, která usiluje o obecné blaho s využitím transformativní schopnosti měst. To zahrnuje prosperitu, spolehlivé veřejné služby obecného zájmu a také předcházení novým formám sociálních, ekonomických, environmentálních a územních nerovností a jejich snižování. Naším společným cílem je chránit a zvyšovat kvalitu života ve všech evropských městech a jejich funkčních oblastech. Nikdo by neměl být opomenut.

Poukazujeme na to, že mnoho měst již přebírá odpovědnost a vede transformaci směrem ke spravedlivé, zelené a produktivní společnosti. K tomu jsou nezbytné způsobilé vůdčí osobnosti, kvalitní správa měst a zdroje. Města proto potřebují plnou podporu všech vládních úrovní a všech klíčových aktérů, vládních i nevládních.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Nová LIpská charta

Nova-lipska-charta_web.pdf (741 kB)