Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Pětina Evropské populace je dlouhodobě vystavena škodlivým hladinám hluku

18. 07. 2021

Řešení hlukového znečištění a znečištění ovzduší

„Nadměrný hluk závažně poškozuje lidské zdraví a je rušivý pro každodenní činnosti lidí ve škole, v práci, doma a ve volném čase. Může narušovat spánek, mít kardiovaskulární a psychofyziologické účinky, snižovat výkonnost a vyvolávat podrážděnost a změny v sociálním chování,“ uvádí Světová zdravotnická organizace. 20 % evropské populace je dlouhodobě vystaveno hladinám hluku, které jsou škodlivé pro zdraví. To odpovídá více než 100 milionům lidí v Evropě. Každý rok přicházíme o více než 1,6 milionů let zdravého života kvůli hlukovému znečištění - druhému největšímu zatížení životního prostředí v Evropě po znečištění ovzduší. Jedna pětina Evropanů je v noci vystavena hladinám hluku, které mohou podstatným způsobem poškodit zdraví. Evropské iniciativy, jako je Zelený týden EU, který se letos v různých evropských zemích koná v období od 3. května do 13. června, má za cíl zvýšit povědomí o těchto podstatných zdravotních rizicích.

V současné době silniční provoz v evropských městech významně přispívá ke koncentracím látek znečišťujících ovzduší. Přestože evropské emisní normy pro vozidla (tzv. Euronormy) omezují emise výfukových plynů, což bude mít pozitivní dopad na kvalitu ovzduší od nynějška do roku 2030, koncentrace NO2 a pevných částic budou mít i nadále negativní vliv. Úroveň vystavení těmto znečišťujícím látkám je ve městech relativně vysoká a právě tam pozorujeme největší dopad znečištění ovzduší na zdraví obyvatel. Látky znečišťující ovzduší, zejména pevné částice a oxidy dusíku jsou spojovány se špatným duševním zdravím a s propuknutím depresivních příznaků a zhoršováním nadměrně depresivních stavů v případě dlouhodobé expozice. Instituce EU hodlají přezkoumat Směrnici o kvalitě ovzduší, evropský právní předpis pocházející z roku 2004. Jako součást Zelené dohody pro Evropu probíhá diskuse o revizi prahových hodnot pro emise, aby byly lépe sladěny s doporučeními WHO. Tato revize bude vycházet ze zprávy Second Clean Air Outlook (Druhý výhled pro čisté ovzduší), zveřejněné na začátku roku 2021. Bude mít možnost podstatně snížit prahové hodnoty emisí v Evropě v průběhu nadcházejících let.

  

Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility


Štítky: Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10)